Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 142/2013 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 14.06.2013
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS2EU2PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 142/2013 účinný od 01.07.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 142/2013 s účinnosťou od 01.07.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 2 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) škodlivé látky sú látky so škodlivým účinkom na ľudský organizmus nachádzajúce sa ...

2.

V § 2 ods. 4 písmeno i) znie:

„i) zariadenie spoločného stravovania je zariadenie, v ktorom sa poskytujú stravovacie služby ...

3.

V § 2 sa odsek 4 dopĺňa písmenami k) až n), ktoré znejú:

„k) výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, sú všetky výrobky neobsahujúce ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 2 písm. b) zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone ...

4.

V § 3 sa vypúšťa odsek 4.

5.

V § 4 odsek 4 znie:

„(4) Dodatočné varovania sú: a) „Fajčenie spôsobuje deväť z desiatich prípadov rakoviny ...

6.

V § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „areáli týchto zariadení“ nahrádzajú slovami „týchto zariadeniach“. ...

7.

V § 7 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) na verejných letiskách,2a) v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy,2aa) vo vozidlách ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2aa a 2ab znejú:

„2aa) § 20 ods. 1 a 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...

8.

V § 7 ods. 1 písmená e) až h) znejú:

„e) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní, f) v divadlách, kinách, na výstaviskách, ...

9.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „pred škodlivým vplyvom tabakového dymu a dymu z výrobkov, ktoré ...

10.

V § 8 ods. 3 sa slová „ktorý musí byť umiestnený“ nahrádzajú slovami „ktoré musí byť ...

11.

V § 10 ods. 7 sa slová „od 331 eur do 3 319 eur“ nahrádzajú slovami „od 500 eur do 15 000 ...

12.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 (1) Balenie tabakového výrobku ...

13.

V § 13 sa slová „preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený“ ...

14.

Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

15.

Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod.

16.

V prílohe prvom bode sa v zátvorke pred slová „Ú. v.“ vkladajú slová „Mimoriadne vydanie ...

17.

Príloha sa dopĺňa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Komisie 2012/9/EÚ zo 7. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici ...

Čl. II

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a ...

1.

V § 5 ods. 2 poslednej vete sa číslica „5“ nahrádza číslicou „6“.

2.

V § 5 ods. 2 sa na konci pripájajú bodkočiarka a tieto slová: „na maloletú osobu podľa odseku ...

3.

V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Slovenská obchodná inšpekcia je na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 6 ods. 2 a 3 zákona č. 377/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2009 Z. z.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore