Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 141/2010 účinný od 01.07.2010


Platnosť od: 08.04.2010
Účinnosť od: 01.07.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Notárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD34 DS1 EU2 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 141/2010 účinný od 01.07.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 141/2010 s účinnosťou od 01.07.2010

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

K predpisu 141/2010, dátum vydania: 08.04.2010

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Do legislatívneho procesu sa predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺ ňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodný ch veciach; transpozičný termín: 21. mája 2011 okrem Èl. 10, ktorého dátum dosiahnutia súladu je najneskôr 21. novembra 2010 (ď alej len 'smernica').

Podľa čl. 1 sa smernica uplatňuje v cezhraničných sporoch, pričom čl. 2 definuje čo sa rozumie cezhraničným sporom.

Podľa Èl. 8 smernice členské štáty zabezpečia, aby stranám, ktoré si v snahe o urovnanie sporu zvolili mediáciu, následne nebránilo v začatí súdneho konania alebo rozhodcovského konania týkajúcich sa tohto sporu uplynutie premlčacích a prekluzívnych dôb počas procesu mediácie. Premlčanie a preklúzia spôsobuje pre zúčastnené strany významné právne účinky, preto je potrebné v záujme zachovania právnej istoty zabezpečiť , aby moment, kedy prestala plynúť premlčacia lehota, prípadne kedy bolo právo uplatnené, bolo možné stanoviť bez pochybností a preukázať aj pre potreby súdneho konania. Tieto účinky sa navrhuje viazať na začatie mediácie registráciou dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín. V tejto súvislosti je tiež nevyhnutné riešiť vzťah zodpovednosti za spôsobenú škodu.

Okrem novely zákona č. 420/2004 Z. z. je potrebné novelizovať aj zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znen í neskorších predpisov, ktorý vymedzuje okruh osôb, ktorým môže notár vydať osvedčený odpis listiny uloženej v registri listín. Oprávnený na vydanie osvedčeného odpisu listiny bude aj súd pre potreby súdneho konania.

Predložený návrh je v sú lade s Ústavou SR, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom Európskej únie a právom Euró pskych spoločenstiev.

B. Osobitná časť

K bodom 1 a 2:

Transpozícia článkov 1 a 2 smernice, podľa ktorých sa smernica uplatňuje v cezhraničných sporoch.

K bodu 3:

Úprava súvisiaca s § 14 ods. 1. Mediátor prijme funkciu tak, ž e uzavrie dohodu o začatí mediácie s osobami zúčastnenými na mediácii.

K bodu 4:

Transpozícia článku 7 smernice.

K bodu 5:

Ustanovenie je potrebné upraviť z dôvodu navrhovaného odlišného spôsobu začatia mediácie v § 14.

K bodom 6, 8 a 9

Cieľom ustanovení je zabezpe čiť kvalitu mediácie prostredníctvom ďalšieho odborného vzdelávania mediátorov a kontroly Ministerstva spravodlivosti SR.

K bodu 7:

Ministerstvo zverejňuje na svojej internetovej stránke zoznam mediátorov a mediačných centier s cieľom poskytnúť informá cie verejnosti o tom, ako kontaktovať mediátorov.

K bodu 10:

Ustanoveniami sa preberá článok 8 smernice. Vzhľ adom na významné účinky, ktoré spôsobuje premlčanie a preklúzia pre zúčastnené strany, je potrebné v záujme zachovania právnej istoty jednoznačne stanoviť okamih, kedy tieto účinky nastávajú. Preto sa navrhuje, aby sa dohoda o začatí mediácie obligatórne registrovala v Notá rskom centrálnom registri listín. Jednou zo strán dohody o začatí mediácie bude aj mediátor. Registráciou dohody o začatí medi ácie v Notárskom centrálnom registri listín začne mediácia a táto registrácia bude mať pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako uplatnenie práva na súde. Takýmto spôsobom nevzniknú pochybnosti, kedy prestala plynúť premlčacia lehota, prípadne kedy došlo k uplatneniu práva a tento moment bude možné preukázať aj pre potreby prípadného súdneho konania.

Zároveň sa v navrhovanom ustanovení rieši zodpovednosť za škodu.

Ak sa strany nedohodnú s mediátorom o tom, že požiada o uloženie dohody, požiadajú o jej uloženie v registri listín samy.

K bodom 11 a 12:

Legislatívnotechnické úpravy.

K Èl. II:

Legislatívnotechnická úprava súvisiaca s § 14 ods. 3.

K Èl. III:

Navrhuje sa účinnosť právneho predpisu.

Bratislava, 13. január 2010

Robert F i c o, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Viera P e t r í k o v á, v.r.

podpredsedníčka vlády

a ministerka spravodlivosti

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore