Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69091
Dôvodové správy: 2086
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.05.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 140/2014 účinný od 11.02.2019


Platnosť od: 31.05.2014
Účinnosť od: 11.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Vlastnícke práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 140/2014 s účinnosťou od 11.02.2019 na základe 33/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom,

b)

pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. ...

§ 2
Poľnohospodársky pozemok
(1)

Ak odsek 2 neustanovuje inak, poľnohospodárskym pozemkom sa na účely tohto zákona rozumie poľnohospodárska ...

(2)

Za poľnohospodársky pozemok sa podľa tohto zákona nepovažuje

a)
záhrada,
b)
pozemok v zastavanom území obce,2)
c)
pozemok mimo zastavaného územia obce, ak
1.
je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov,3)
2.
možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov,4)
3.
je jeho výmera menšia ako 2 000 m2,
4.
je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.
§ 3
Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
(1)

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely tohto zákona je jeho odplatný prevod ...

(2)

Za nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely tohto zákona sa nepovažuje bezodplatný ...

(3)

Týmto zákonom nie je dotknuté nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pri vykonávaní ...

§ 7
Zákaz nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
(1)

Nadobúdať poľnohospodársky pozemok do vlastníctva nemôže štát, občan štátu, fyzická osoba ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na štáty Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, ...

§ 8
Orgány štátnej správy
(1)

Orgánmi štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku sú

a)
ministerstvo,
b)
okresný úrad.
(2)

Ministerstvo je správcom registra, ktorý je informačným systémom verejnej správy; zverejňovanie ...

(3)

Okresný úrad vydáva osvedčenie podľa § 6 ods. 4.

§ 9
Prechodné ustanovenie

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na katastrálne konanie o zápise prevodu vlastníctva k poľnohospodárskemu ...

§ 9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)

Ustanovenie § 3 ods. 1 v znení účinnom od 1. júla 2015 sa nevzťahuje na zmluvy podľa § 611 Občianskeho ...

(2)

Lehota podľa § 5 ods. 2 v znení účinnom od 1. júla 2015 sa vzťahuje aj na zverejnenie ponuky ...

Čl. II

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...

§ 3 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 4 a 4a sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa ...

1.

V § 2 písm. i) sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.

2.

V § 6 ods. 1 sa slová „sprostredkovateľom investičných služieb a správcovským spoločnostiam“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Napríklad § 54 až 56 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 7 a 18 ...

3.

V § 6 ods. 9 sa slová „bola udelená koncesná listina11)“ nahrádzajú slovami „bolo udelené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 10 ods. 1 a 2 písm. a) a § 47 a 49 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

4.

§ 19a vrátane nadpisu znie:

„§ 19a Nadobúdanie nehnuteľností v tuzemsku Cudzozemec môže nadobudnúť vlastnícke právo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 21b sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, ...

5.

V § 24a ods. 2 písm. a) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „100 000 eur“.

6.

V § 24a ods. 2 písm. c) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „50 000 eur“.

7.

V § 24a ods. 2 písm. d) druhom bode sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 000 000 ...

8.

V § 24a odsek 5 znie:

„(5) Opatrenia na nápravu a pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23aa a 23ab znejú:

„23aa) § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 23ab) § 10 ods. ...

9.

Pod označenie § 38 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Depozitná povinnosť“.

10.

V § 38 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo „meny“ nahrádza slovami „finančného systému Slovenskej ...

11.

V § 39 ods. 1 sa slová „vnútornú menovú rovnováhu“ nahrádzajú slovami „stabilitu finančného ...

12.

V § 39 ods. 3 sa slová „vnútorná menová rovnováha“ nahrádzajú slovami „stabilita finančného ...

13.

V § 39 ods. 5 sa slová „menovej stability“ nahrádzajú slovami „stability finančného systému ...

14.

§ 41 znie:

„§ 41 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

15.

Za § 43e sa vkladá § 43f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014 (1) Ustanoveniami zákona v ...

16.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene ...
 • 2)  § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 3)  § 43h zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva životného ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu ...
 • 6)  § 61a, 61c a 63 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 3 a 4 nariadenia vlády ...
 • 7)  § 1 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní ...
 • 8)  Napríklad § 108 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 9)  Čl. 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým ...
 • 10)  § 140 Občianskeho zákonníka.§ 9 ods. 7 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách ...
 • 11)  Čl. 2 ods. 1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra ...
 • 12)  § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej ...
 • 13)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 14)  § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 15)  § 5 a § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne ...
 • 16)  § 2 písm. i) zákona č. 220/2004 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore