Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 140/2014 účinný od 11.02.2019

Platnosť od: 31.05.2014
Účinnosť od: 11.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Vlastnícke práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD1DS2EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 140/2014 s účinnosťou od 11.02.2019 na základe 33/2019

Legislatívny proces k zákonu 140/2014

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom,

b)

pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

§ 2 - Poľnohospodársky pozemok
(1)

Ak odsek 2 neustanovuje inak, poľnohospodárskym pozemkom sa na účely tohto zákona rozumie poľnohospodárska ...

(2)

Za poľnohospodársky pozemok sa podľa tohto zákona nepovažuje

a)
záhrada,
b)
pozemok v zastavanom území obce,2)
c)
pozemok mimo zastavaného územia obce, ak
1.
je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov,3)
2.
možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov,4)
3.
je jeho výmera menšia ako 2 000 m2,
4.
je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.
§ 3 - Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
(1)

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely tohto zákona je jeho odplatný prevod alebo ...

(2)

Za nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely tohto zákona sa nepovažuje bezodplatný ...

(3)

Týmto zákonom nie je dotknuté nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pri vykonávaní pozemkových ...

§ 7 - Zákaz nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
(1)

Nadobúdať poľnohospodársky pozemok do vlastníctva nemôže štát, občan štátu, fyzická osoba s pobytom ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na štáty Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko ...

§ 8 - Orgány štátnej správy
(1)

Orgánmi štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku sú

a)
ministerstvo,
b)
okresný úrad.
(2)

Ministerstvo je správcom registra, ktorý je informačným systémom verejnej správy; zverejňovanie údajov ...

(3)

Okresný úrad vydáva osvedčenie podľa § 6 ods. 4.

§ 9 - Prechodné ustanovenie

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na katastrálne konanie o zápise prevodu vlastníctva k poľnohospodárskemu ...

§ 9a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)

Ustanovenie § 3 ods. 1 v znení účinnom od 1. júla 2015 sa nevzťahuje na zmluvy podľa § 611 Občianskeho ...

(2)

Lehota podľa § 5 ods. 2 v znení účinnom od 1. júla 2015 sa vzťahuje aj na zverejnenie ponuky prevodu ...

Čl. II

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení ...

§ 3 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 4 a 4a sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a ...

1.

V § 2 písm. i) sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.

2.

V § 6 ods. 1 sa slová „sprostredkovateľom investičných služieb a správcovským spoločnostiam“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Napríklad § 54 až 56 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 7 a 18 zákona č. ...

3.

V § 6 ods. 9 sa slová „bola udelená koncesná listina11)“ nahrádzajú slovami „bolo udelené osvedčenie11)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 10 ods. 1 a 2 písm. a) a § 47 a 49 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...

4.

§ 19a vrátane nadpisu znie:

„§ 19a Nadobúdanie nehnuteľností v tuzemsku Cudzozemec môže nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 21b sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zákon ...

5.

V § 24a ods. 2 písm. a) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „100 000 eur“.

6.

V § 24a ods. 2 písm. c) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „50 000 eur“.

7.

V § 24a ods. 2 písm. d) druhom bode sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 000 000 eur“.

8.

V § 24a odsek 5 znie:

„(5) Opatrenia na nápravu a pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23aa a 23ab znejú:

„23aa) § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 23ab) § 10 ods. 5 zákona ...

9.

Pod označenie § 38 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Depozitná povinnosť“.

10.

V § 38 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo „meny“ nahrádza slovami „finančného systému Slovenskej republiky“. ...

11.

V § 39 ods. 1 sa slová „vnútornú menovú rovnováhu“ nahrádzajú slovami „stabilitu finančného systému“. ...

12.

V § 39 ods. 3 sa slová „vnútorná menová rovnováha“ nahrádzajú slovami „stabilita finančného systému“. ...

13.

V § 39 ods. 5 sa slová „menovej stability“ nahrádzajú slovami „stability finančného systému Slovenskej ...

14.

§ 41 znie:

㤠41
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

15.

Za § 43e sa vkladá § 43f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014 (1) Ustanoveniami zákona v znení účinnom ...

16.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona ...
 • 2)  § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 3)  § 43h zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva životného prostredia ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...
 • 6)  § 61a, 61c a 63 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 7)  § 1 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 8)  Napríklad § 108 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 9)  Čl. 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ...
 • 10)  § 140 Občianskeho zákonníka.§ 9 ods. 7 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení ...
 • 11)  Čl. 2 ods. 1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 ...
 • 12)  § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej ...
 • 13)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o ...
 • 15)  § 5 a § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne ...
 • 16)  § 2 písm. i) zákona č. 220/2004 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore