Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov 14/1992 účinný od 01.08.2002 do 31.12.2004

Platnosť od: 16.01.1992
Účinnosť od: 01.08.2002
Účinnosť do: 31.12.2004
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 14/1992 s účinnosťou od 01.08.2002 na základe 311/2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Základné ustanovenia
(1)

Zriaďuje sa

a)

Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov so sídlom v Bratislave,

b)

Slovenská komora zubných technikov so sídlom v Bratislave.

(2)

Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov je samosprávna stavovská organizácia združujúca ...

(3)

Slovenská komora zubných technikov je samosprávna stavovská organizácia združujúca zubných technikov ...

(4)

Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov a Slovenská komora zubných technikov (ďalej ...

§ 2
Pôsobnosť komory
(1)

Komora

a)

pôsobí tak, aby jej členovia vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ...

b)

zaručuje odbornosť svojich členov a potvrdzuje splnenie podmienok na výkon povolania stredných ...

c)

posudzuje a obhajuje práva a profesionálne, sociálne a hospodárske záujmy svojich členov,

d)

chráni profesionálnu česť svojich členov,

e)

vedie zoznam členov.

(2)

Komora je oprávnená

a)

zúčastňovať sa na rokovaní pri tvorbe sadzobníka za zdravotnícke a zubotechnické výkony, ktoré ...

b)

zúčastňovať sa na výberových konaniach pri obsadzovaní vedúcich miest stredných zdravotníckych ...

c)

vyjadrovať sa k etickej a odbornej spôsobilosti svojich členov, ktorí sa uchádzajú o povolenie ...

d)

riešiť sťažnosť na výkon povolania svojich členov, ak sa uskutočňuje v rozpore s odsekom 1 ...

e)

registrovať stredných zdravotníckych pracovníkov a zubných technikov komory na úseku jednotlivých ...

f)

uplatňovať disciplinárnu právomoc v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

g)

vyžadovať od svojich členov informácie a písomnosti spojené s výkonom povolania,

h)

vyjadrovať sa k podmienkam a spôsobu ďalšieho vzdelávania stredných zdravotníckych pracovníkov ...

i)

zúčastňovať sa na vykonávaní špecializačných skúšok,

j)

vydávať pre členov komory záväzné stanoviská k odborným problémom poskytovania zdravotníckej ...

k)

vykonávať ďalšie činnosti, ak tak ustanoví osobitný zákon.

§ 3
(1)

Členstvo v komore vzniká podaním písomnej žiadosti a prijatím za člena.

(2)

Členstvo v komore je povinné pre uchádzačov a pracovníkov v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. ...

§ 4
(1)

Komora zapíše do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti do zoznamu každého, kto

a)

získal predpísané stredoškolské vzdelanie na stredných zdravotníckych školách v Českej a Slovenskej ...

b)

má plnú spôsobilosť na právne úkony,

c)

nebol počas posledných piatich rokov vylúčený z komory.

§ 5

Uchádzač o zápis do zoznamu, ktorý nebol komorou zapísaný do zoznamu členov, má právo domáhať ...

§ 6
Členstvo v komore zaniká
a)

úmrtím,

b)

stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

c)

vystúpením z komory alebo vylúčením z komory.

§ 7
Práva a povinnosti členov komory
(1)

Každý člen komory má právo

a)

voliť zástupcov do orgánov komory a sám byť volený,

b)

využívať pomoc komory v oblasti ďalšieho vzdelávania,

c)

využívať právnu pomoc komory v sporoch spojených s výkonom povolania stredného zdravotníckeho ...

(2)

Každý člen komory je povinný

a)

vykonávať svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi,

b)

dodržiavať organizačné, rokovacie, volebné a disciplinárne poriadky komory,

c)

riadne platiť určené príspevky,

d)

oznámiť príslušným orgánom komory zmeny súvisiace s výkonom povolania stredného zdravotníckeho ...

e)

v prípadoch určených komorou uzavrieť zodpovedajúce poistenie.

Samospráva a vnútorná organizácia komory
§ 8
(1)

Orgánmi komory sú

a)

snem,

b)

rada komory,

c)

prezídium,

d)

prezident,

e)

disciplinárna komisia,

f)

kontrolný výbor.

(2)

Funkcie členov v orgánoch komory sú čestné; za ich výkon sa im vypláca len náhrada za stratu ...

§ 9
Snem
(1)

Najvyšším orgánom komory je snem.

(2)

Snem najmä

a)

schvaľuje, mení a zrušuje stanovy komory, deontologický kódex alebo etický kódex, organizačný ...

b)

volí a odvoláva radu komory, prezidenta a viceprezidentov komory, kontrolný výbor komory a disciplinárnu ...

c)

posudzuje činnosť rady regionálnej komory, prezidenta a viceprezidentov komory, činnosť kontrolného ...

d)

určuje výšku registračného poplatku a členských príspevkov a ich rozdeľovanie,

e)

schvaľuje výšku náhrady za stratu času spojenú s výkonom funkcií v orgánoch komory,

f)

schvaľuje rozpočet komory,

g)

zriaďuje sociálny fond, prípadne iné fondy komory.

§ 10
Rada komory
(1)

Rada komory je riadiacim orgánom komory medzi snemami.

(2)

Rada komory

a)

hospodári so sociálnym fondom komory, prípadne s inými fondami komory,

b)

rozhoduje o pozastavených rozhodnutiach orgánov komory a valného zhromaždenia regionálnej komory, ...

c)

zvoláva snem komory najmenej raz do roka, zvoláva snem vždy, ak o to požiada aspoň jedna pätina ...

d)

schvaľuje členov komory do služobných a špecializovaných komisií,

e)

rozhoduje o všetkých veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodnú iné orgány komory,

f)

rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia ...

§ 11
Prezídium
a)

zvoláva radu komory,

b)

vedie zoznam členov komory,

c)

hospodári s majetkom komory,

d)

pravidelne informuje členov komory o činnosti komory; na tento účel zabezpečuje študijnú, publikačnú, ...

e)

riadi správny aparát prezídia.

§ 12
Prezident
(1)

Prezident zastupuje komoru navonok.

(2)

Prezident zvoláva a riadi rokovanie rady komory.

(3)

Prezidenta zastupuje viceprezident poverený radou komory.

§ 13
Disciplinárna komisia
(1)

Disciplinárna komisia vykonáva disciplinárnu právomoc voči všetkým členom komory.

(2)

Disciplinárna komisia volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Členom disciplinárnej komisie ...

(3)

Disciplinárna komisia môže uložiť za vážne porušenie povinnosti členom komory uvedeným v § ...

a)

pokutu od 2000 do 10 000 Kčs,

b)

podmienečné vylúčenie z komory,

c)

vylúčenie z komory.

(4)

Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 je ...

(5)

O odvolaní proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 písm. a) a b) ...

(6)

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie ...

(7)

Rada komory napadnuté rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak rada komory napadnuté rozhodnutie zruší, ...

§ 14
Kontrolný výbor
(1)

Kontrolný výbor si volí predsedu; ten riadi jeho činnosť.

(2)

Kontrolný výbor

a)

kontroluje činnosť komory,

b)

pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta, viceprezidentov a regionálnej komory, ak sú v rozpore s ...

c)

pozastavuje výkon rozhodnutí rady komory, ak sú v rozpore s právnymi predpismi alebo organizačným ...

§ 15
Regionálna komora
(1)

Regionálna komora sa zriaďuje v jednotlivých územných celkoch s prihliadnutím na počet členov ...

(2)

Orgánmi regionálnej komory sú

a)

valné zhromaždenie,

b)

rada regionálnej komory,

c)

disciplinárna komisia regionálnej komory,

d)

kontrolný výbor regionálnej komory.

§ 16
Valné zhromaždenie
(1)

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom regionálnej komory.

(2)

Právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení majú všetci členovia regionálnej komory, ktorí sú ...

(3)

Valné zhromaždenie zvoláva rada regionálnej komory najmenej raz za rok; je povinná ho zvolať vždy, ...

(4)

Valné zhromaždenie

a)

volí zástupcov na snem,

b)

rozhoduje o zlúčení regionálnej komory s inými regionálnymi komorami,

c)

rozhoduje o pozastavenom rozhodnutí orgánu regionálnej komory.

§ 17
Rada regionálnej komory
(1)

Rada regionálnej komory je riadiacim a výkonným orgánom regionálnej komory.

(2)

Rada regionálnej komory

a)

registruje nových členov - vedie zoznam členov regionálnej komory,

b)

hospodári s majetkom zvereným regionálnej komore,

c)

spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy obcí.

§ 18
Disciplinárna komisia regionálnej komory
(1)

Disciplinárnu právomoc voči členom regionálnej komory vykonáva disciplinárna komisia regionálnej ...

(2)

Disciplinárna komisia regionálnej komory volí z radov svojich členov predsedu a podpredsedu. Členom ...

(3)

Disciplinárna komisia regionálnej komory môže uložiť za porušenie povinností člena komory, ...

a)

napomenutie,

b)

pokutu od 1000 do 10 000 Kčs.

(4)

Proti písomnému rozhodnutiu disciplinárnej komisie regionálnej komory o uložení disciplinárneho ...

(5)

O odvolaní rozhoduje disciplinárna komisia, ktorá preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo zruší. ...

§ 19
Kontrolný výbor regionálnej komory
(1)

Kontrolný výbor regionálnej komory volí svojho predsedu; ten riadi jej činnosť.

(2)

Kontrolný výbor regionálnej komory

a)

kontroluje činnosť regionálnej komory,

b)

pozastavuje rozhodnutie rady regionálnej komory, ak je v rozpore s právnymi predpismi, poriadkami ...

c)

podáva návrh na začatie disciplinárneho konania.

§ 20
Majetok komory
(1)

Komory samostatne spravujú svoj majetok a hospodária podľa ročného rozpočtu.

(2)

Príjmy komory tvoria členské príspevky, dotácie, dary a iné príjmy.

(3)

Výnos z pokút je príjmom sociálneho fondu komory.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 21

Pri výkone povolania stredného zdravotníckeho pracovníka alebo zubného technika v ozbrojených ...

§ 22

Komora na zabezpečenie svojej činnosti vydáva v súlade s týmto zákonom a ostatnými všeobecne ...

§ 23

Do ustanovenia orgánov komory vykonáva ich pôsobnosť doterajšie prezídium príslušnej stavovskej ...

§ 24

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky

  • 1)  Vyhláška MZ SSR č. 79/1981 Zb. o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a iných odborných ...
  • 2)  § 10a ods. 1 písm. a) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona SNR ...
  • 3)  § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
  • 4)  § 266a Zákonníka práce.
  • 5)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore