Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70792
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 139/2019 účinný od 01.06.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 29.05.2019
Účinnosť od: 01.06.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 139/2019 účinný od 01.06.2019 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 139/2019 s účinnosťou od 01.06.2019

Legislatívny proces k zákonu 139/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 4 písm. c) a § 68 ods. 12 sa odkaz 9b označuje ako odkaz 9aa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:

„9aa) § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných ...

2.

V § 7 ods. 3 písm. a) sa štvrtý bod dopĺňa bodom 4e, ktorý znie:

„4e.
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“,“.

3.

V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
ambulancia dopravnej zdravotnej služby.“.

4.

V § 8 ods. 2 sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „písm. a) prvého bodu až tretieho bodu ...

5.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie ...

6.

V § 9a sa vypúšťajú odseky 3, 4 a 7.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 3 a 4.

7.

V § 9a ods. 4 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

8.

Za § 9a sa vkladajú § 9b až 9d, ktoré vrátane nadpisu nad § 9b znejú:

„Klinický audit § 9b (1) Súčasťou systému kvality poskytovateľa je aj klinický audit, ktorým ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

„13aa) § 25 ods. 1 písm. n) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.

9.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Vydávanie povolení (1) Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie a) špecializovanej ...

(4)

Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo ...

10.

V 12 ods. 1 sa za slová „Ministerstvo zdravotníctva“ vkladá čiarka a slová „úrad pre dohľad“. ...

11.

V § 12 odsek 4 znie:

„(4) Úrad pre dohľad vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ...

12.

V § 12 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Podmienky na vydanie povolenia podľa odsekov 2, 3, odseku 4 písm. a) a odseku 16 musia byť ...

13.

V § 12 ods. 11 sa za slová „ambulancie záchrannej zdravotnej služby“ vkladajú slová „a ambulancie ...

14.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:

„(16) Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej ...

15.

V § 13 ods. 6 a 7 a § 23 sa slová „[§ 11 ods. 1 písm. a)]“ nahrádzajú slovami „(§ 11 ods. ...

16.

V § 13 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Miestom prevádzkovania ambulancie dopravnej zdravotnej ...

17.

V § 13 ods. 8 písmeno d) znie:

„d) ak ide o žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15c znejú:

„15a) Príloha I bod 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú ...

18.

V § 13 sa odsek 8 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) doklad, ktorým preukáže vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestorovému a materiálno-technickému ...

19.

§ 13 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Ustanovenia odseku 3 písm. b) a c) a odseku 5 písm. b) a c) sa nevzťahujú na žiadateľa ...

20.

V § 13a ods. 1 písm. d) sa slová „Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa osobitného ...

21.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17ba znie:

„17ba) Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových ...

22.

V § 15 ods. 2 sa slová „ambulancie záchrannej zdravotnej služby“ nahrádzajú slovami „ambulancie ...

23.

V § 17b odsek 1 znie:

„(1) Zmeniť sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby mimo sídla ustanoveného osobitným predpisom14a) ...

24.

V § 17c ods. 1 sa slová „ministerstvo zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „úrad pre dohľad“. ...

25.

V § 17d odsek 1 znie:

„(1) Typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) a písm. e) ...

26.

Za § 17e sa vkladá § 17f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§17f Zmena počtu ambulancií dopravnej zdravotnej služby (1) Zmeniť počet ambulancií dopravnej ...

27.

V § 19 ods. 1 písm. b) sa slová „(§ 12 ods. 2 až 4)“ nahrádzajú slovami „(§ 12 ods. 2 ...

28.

V § 19 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

29.

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby používa ambulanciu dopravnej zdravotnej ...

30.

V § 19 ods. 4 písm. b) sa slová „1 písm. b), c), e) až g)“ nahrádzajú slovami „1 písm. ...

31.

V § 21 ods. 1 sa slová „ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj“ nahrádzajú slovami ...

32.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) dátum začatia prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ak ide o povolenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23aab znie:

„23aab) § 2 ods. 34 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.

33.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby okrem ...

34.

V § 26 ods. 1 písm. c) sa za slová „úradu pre dohľad“ vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí, ...

35.

V § 26 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 11 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 ...

36.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Úrad pre dohľad doručuje rozhodnutie, ktoré vydal podľa odseku 1, ministerstvu zdravotníctva ...

37.

V § 39b ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

38.

V § 39b ods. 6 písmená c) a d) znejú:

„c) úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných ...

39.

V § 39b odsek 10 znie:

„(10) Ak rezident úspešne neabsolvuje špecializačnú skúšku v riadnom termíne, je povinný ...

40.

V § 39b sa odsek 11 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) umožniť rezidentovi absolvovať rezidentské štúdium v dĺžke ustanovenej podľa § 40 ods. ...

41.

V § 39b ods. 13 úvodnej vete sa za slová „pracovník úspešne ukončil rezidentské štúdium“ ...

42.

V § 39b ods. 14 sa za slová „odseku 13 písm. a)“ vkladá čiarka a slová „odseku 23 písm. ...

43.

V § 39b ods. 17 sa slovo „uzatvorí“ nahrádza slovami „môže uzatvoriť“.

44.

V § 39b odsek 19 znie:

„(19) Ak sa rezident neprihlásil na špecializačnú skúšku v lehote podľa odseku 9 písm. a) ...

45.

V § 39b ods. 20 a 21 sa za slová „odseku 13 písm. a)“ vkladajú slová „alebo odseku 23 písm. ...

46.

V § 39b ods. 22 písm. c) sa za slová „odseku 13 písm. a) a b)“ vkladajú slová „alebo odseku ...

47.

§ 39b sa dopĺňa odsekmi 23 a 24, ktoré znejú:

„(23) Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý úspešne ukončil rezidentské štúdium v špecializačnom ...

48.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami az) až bc), ktoré znejú:

„az) prevziať prepravovanú osobu od zamestnanca ambulancie dopravnej zdravotnej služby, bc) podrobiť ...

49.

V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) odseku 1, okrem povinnosti podľa odseku 1 písm. d), o), q), s) a zc) a odseku 2, sa nevzťahujú ...

50.

§ 79 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55n znie:

„55n) § 14 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.

51.

V § 79a sa odsek 3 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) podľa odseku 1 písm. a) až d) a f) sa nevzťahujú na poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej ...

52.

V § 81 ods.1 písm. a) sa slová „ah) a aj)“ nahrádzajú slovami „ah), aj) a ba) až bc)“.

53.

V § 81 ods. 1 písm. h) sa slová „[§ 11 ods. 1 písm. d)]“ nahrádzajú slovami „[§ 11 ods. ...

54.

V § 81 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) ministerstvo zdravotníctva, ak ide o plnenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. ba) až bc).“. ...

55.

V § 82 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) v § 79 ods. 1 písm. e), f), h), k), p), s), t), u), z), zc), zk), zl), zn), ak), aw), ay) a ...

56.

V § 82 ods. 1 písm. b) sa za slová „ods. 4 písm. a) a b),“ vkladajú slová „ods. 15 písm. ...

57.

V § 82 ods. 1 písm. c) sa za slová „a as)“ vkladá čiarka a slová „ods. 15 písm. e)“.

58.

V § 82 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a ods. 23 písm. b)“.

59.

V § 82 ods. 14 sa slová „§ 79 ods. 1 písm. al)“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 1 písm. ...

60.

§ 82 sa dopĺňa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:

„(19) Ministerstvo zdravotníctva uloží, aj opakovane, pokutu 15 000 eur tomu, kto bez povolenia ...

61.

Za § 102aj sa vkladá § 102ak, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102ak Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2019 (1) Ustanovenie § 79 ods. ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

Za § 80ac sa vkladá § 80ad, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80ad Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019 Živnostenské oprávnenia ...

Čl. III

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ...

2.

V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Neodkladná preprava je aj preprava osoby, ktorej ...

3.

V § 2 sa odsek 7 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) populačný skríning, ktorý je organizovanou, kontinuálnou a vyhodnocovanou činnosťou zameranou ...

4.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 34, ktorý znie:

„(34) Neodkladnou prepravou letúnom je neodkladná preprava podľa odseku 3 vykonaná v zásahovom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ba znie:

„2ba) § 2 ods. 6 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.

5.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár (ďalej len ...

6.

V § 13 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

7.

Nadpis pod § 14 znie: „Preprava“.

8.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Ambulancia dopravnej zdravotnej služby vykonáva prepravu a) osoby na účely poskytnutia zdravotnej ...

9.

V § 14 ods. 2 až 4 sa slovo „Dopravu“ nahrádza slovom „Prepravu“ a v § 14 ods. 4 sa slovo ...

10.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Preprava osoby na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti a jej sprievodcu, preprava biologického ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 15a znejú:

„15) § 13 ods. 7 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 15a) § 13 ods. 6 a ...

11.

V § 17 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane prepravy podľa § 14 ods. ...

12.

V § 25 ods. 1 písm. f) a § 47 ods. 1 a 3 sa slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ...

13.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) osobám oprávneným na výkon klinického auditu podľa osobitného predpisu39aa) na účely ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39aa znie:

„39aa) § 9b ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza preprava poistenca podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11m až 11q znejú:

„11m) § 14 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z. 11n) § 14 ods. ...

2.

V § 38 ods. 3 a 8 sa vypúšťa písmeno e).

3.

V § 38a sa vypúšťa odsek 8.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

4.

V prílohe č. 2 sa slová

„Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka Obsah Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka ...

nahrádzajú slovami

„Oportúnny skríning rakoviny krčka maternice a prsníka Obsah Oportúnny skríning rakoviny krčka ...

Populačný skríning rakoviny krčka maternice a rakoviny prsníka Obsah Populačný skríning rakoviny ...

5.

V prílohe č. 2 sa slová

„Skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva Obsah Skríning rakoviny konečníka a hrubého ...

nahrádzajú slovami

„Oportúnny skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva Obsah Oportúnny skríning rakoviny konečníka ...

Čl. V

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 11 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...

2.

V § 2 odsek 5 znie:

„(5) Ak odsek 6 neustanovuje inak, zásahovým územím podľa odseku 2 je územie Slovenskej republiky.“. ...

3.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Zásahovým územím na vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom5a) je aj územie mimo územia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 2 ods. 34 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.

4.

V § 3 ods. 3 písm. d) sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „20 rokov“.

5.

V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) zabezpečiť nepretržitý príjem tiesňového volania na linke tiesňového volania záchrannej ...

6.

V § 3 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vydá pokyn a) poskytovateľovi zdravotnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 79 ods. 1 písm. zr) zákona č. 578/2004 z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je povinný každému členovi zásahovej skupiny ...

8.

V § 5 ods. 1 písm. b) sa za slová „strediska záchrannej zdravotnej služby“ vkladajú slová ...

9.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) až t), ktoré znejú:

„q) začať prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v deň, ktorý je uvedený v rozhodnutí podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12ac znie:

„12ac) § 25 ods. 1 písm. j) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.

10.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ktorý vykonal zásah8) alebo neodkladnú prepravu, ...

11.

V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Poskytovateľ, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

12.

V § 5 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

13.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby ...

14.

V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Úrad pre dohľad uloží pokutu poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby a) za porušenie ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

15.

V § 6 ods. 3 sa slová „ministerstvo zdravotníctva zistilo“ nahrádzajú slovami „ministerstvo ...

16.

V § 6 ods. 4 sa za slová „ministerstvo zdravotníctva“ vkladajú slová „alebo úrad pre dohľad“. ...

17.

V § 8 ods. 1 písm. f) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“ a v písmene g) sa ...

18.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Podmienky prevádzky vrtuľníkov ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Napríklad zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Komisie (EÚ) ...

19.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019 Na poskytovateľa záchrannej ...

Čl. VI

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

Za § 38er sa vkladá § 38es, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38es Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019 (1) Ustanovenie § ...

Čl. VII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ab) až ad), ktoré znejú:

„ab) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16m a 16n znejú:

„16m) § 14 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z. § 79 ods. 15 písm. ...

2.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 18 a 19, ktoré znejú:

„(18) Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ...

3.

V § 18 ods. 1 sa za písmeno t) vkladajú nové písmená u) a v), ktoré znejú:

„u) vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného ...

Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno w).

Poznámka pod čiarou k odkazu 41aac znie:

„41aac) § 11 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.

4.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) vymenúva členov komisie na výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ...

5.

V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného ...

Čl. VIII

Zákon č. 92/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej ...

V článku II sa slovo „2019“ nahrádza slovom „2020“.

Čl. IX - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2019 okrem § 79 ods. 1 písm. ba) a bb) v čl. I 48. bode, ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore