Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70775
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 133/2010 účinný od 01.06.2010


Platnosť od: 02.04.2010
Účinnosť od: 01.06.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Zdravotníctvo, Lekárne, liečivá, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD36 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 133/2010 účinný od 01.06.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 133/2010 s účinnosťou od 01.06.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice uzatvoril zmluvu o praktickej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b až 12d znejú:

„12b) § 35 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 12c) § ...

2.

§ 7a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení sú oprávnení ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12e a 12f znejú:

„12e) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...

3.

V § 10 ods. 1 sa za slovom „psychológ“ vypúšťa čiarka a slová „špeciálny psychológ“. ...

4.

V § 21 odsek 3 znie:

„(3) Účastníkom konania o vydanie povolenia je žiadateľ o povolenie. Účastníkom konania o ...

5.

V § 27 odsek 1 znie:

„(1) Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie a) lekár, b) zubný ...

6.

V § 27 ods. 2 sa za slovo „psychológ“ vkladá čiarka a slová „liečebný pedagóg, fyzik“. ...

7.

V § 31 ods. 1 písm. e) sa číslo „8“ nahrádza číslom „10“.

8.

V § 34 ods. 1 a 3, § 34a a v § 73 ods. 5 písm. a) sa slovo „preškolenie“ nahrádza slovami ...

9.

V § 34 odsek 2 znie:

„(2) O obnovení vedomostí a zručností podľa odseku 1 vyhotoví poverený zdravotnícky pracovník ...

10.

V poznámke pod čiarou k odkazu 32a sa citácia „§ 29 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe ...

11.

V § 40 ods. 5 úvodnej vete sa slová „Iná vzdelávacia ustanovizeň“ nahrádzajú slovami „Vzdelávacia ...

12.

V § 40 ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „ustanovizne“ vkladajú slová „o akreditáciu“ a písmeno ...

„a) obchodné meno alebo názov, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo vzdelávacej ustanovizne,“. ...

13.

V § 40 ods. 10 sa slová „31. marca“ nahrádzajú slovami „31. januára“.

14.

V § 40 ods. 12 sa znenie poslednej vety nahrádza týmto znením: „Ak tento zákon neustanovuje inak, ...

15.

V § 40 odsek 13 znie:

„(13) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, ...

16.

V § 40 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14) Zmena týkajúca sa akreditovaného programu podľa odseku 13 písm. c) vyžaduje vydanie nového ...

Doterajšie odseky 14 až 21 sa označujú ako odseky 15 až 22.

17.

V § 40 ods. 15 sa vypúšťajú slová „a b)“.

18.

V § 40 odsek 17 znie:

„(17) Ministerstvo zdravotníctva zruší osvedčenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň a) požiada ...

19.

V § 40 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:

„(18) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva zrušilo osvedčenie o akreditácii ...

Doterajšie odseky 18 až 22 sa označujú ako odseky 19 až 23.

20.

V § 40 ods. 19 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza slovom „alebo“.

21.

V § 40 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:

„(20) Vzdelávacia ustanovizeň môže požiadať ministerstvo zdravotníctva opätovne o akreditáciu ...

Doterajšie odseky 20 až 23 sa označujú ako odseky 21 až 24.

22.

V § 40 odseky 21 a 22 znejú:

„(21) Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré uskutočňujú akreditovaný program, uverejňuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení ...

23.

V § 40 sa za odsek 22 vkladá nový odsek 23, ktorý znie:

„(23) Žiadosť o akreditáciu kurzu prvej pomoci a žiadosť o akreditáciu kurzu inštruktora prvej ...

Doterajšie odseky 23 a 24 sa označujú ako odseky 24 a 25.

24.

V § 40 odseky 24 a 25 znejú:

„(24) Minimálne požiadavky na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci ustanoví všeobecne ...

25.

V § 41 odsek 5 znie:

„(5) Vzdelávacia ustanovizeň vydáva k dokladom uvedeným v odseku 1 písm. a) až c) a odseku 3 ...

26.

V § 42 odsek 3 znie:

„(3) Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania ...

27.

V § 42 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.

28.

V § 42 ods. 5 sa v prvej vete vypúšťa čiarka a slová „a ak ide o sústavné vzdelávanie zdravotníckych ...

29.

V § 42 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a 4“.

30.

V § 42 odseky 7 až 9 znejú:

„(7) Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka zasiela komora príslušná ...

31.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania je najviac vo výške 10 eur a je ...

32.

§ 47b vrátane nadpisu znie:

„§ 47b Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (1) Slovenská komora medicínsko-technických ...

33.

§ 47f vrátane nadpisu znie:

„§ 47f Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov (1) Slovenská komora iných zdravotníckych ...

34.

V § 47g ods. 2 sa za slovo „psychológa“ vkladá čiarka a slová „spĺňa podmienky podľa § ...

35.

V § 52 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
riadne a včas platiť členský príspevok.“.

36.

V § 62 odsek 6 znie:

„(6) Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ...

37.

V § 62 odsek 10 znie:

„(10) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ...

38.

V § 62 ods. 11 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak spĺňajú podmienky podľa § 33 ...

39.

V § 63 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Poplatok za priebežnú aktualizáciu je splatný ...

40.

V § 63b ods. 1 písm. b) sa na konci pripája toto slovo: „alebo“.

41.

V § 63b sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) neodstránil nedostatky uvedené v hodnotení sústavného vzdelávania v lehote podľa § 42 ...

42.

V § 68 ods. 1 písmená a) až c) znejú:

„a) na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10) zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ...

43.

V § 68 odsek 6 znie:

„(6) Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi ...

44.

V § 68 odsek 9 znie:

„(10) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi ...

45.

V § 73 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

46.

V § 73 ods. 3 písm. b) sa písmeno „d)“ nahrádza písmenom „c)“.

47.

V § 73 ods. 4 písm. b) sa písmeno „e)“ nahrádza písmenom „d)“.

48.

V § 73 ods. 5 písm. a) sa písmeno „c)“ nahrádza písmenom „b)“.

49.

V § 73 ods. 6 sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „a c)“.

50.

V § 79 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa písmeno „s),“.

51.

V § 79a ods. 1 písm. e) prvom bode sa za slovo „užitia“ vkladajú slová „alkoholu alebo inej“. ...

52.

V § 80 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) riadne a včas platiť poplatok za priebežnú aktualizáciu registra (§ 63 ods. 5),“. ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

53.

V § 81 ods. 1 písm. d) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „§ 47 ods. 2“ sa nahrádzajú ...

54.

V § 82 ods. 1 úvodnej vete sa slová „môže uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“.

55.

V § 82 ods. 2 úvodnej vete sa slová „môže uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“.

56.

V § 82 ods. 2 písm. a) sa slová „t) a u)“ nahrádzajú slovami „s) až u)“.

57.

V § 82 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a d)“.

58.

V § 82 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu a) do 4 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak uskutočňuje ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

59.

V § 82 odsek 7 znie:

„(7) Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 1 až 6 sa prihliadne najmä na závažnosť, čas ...

60.

Za § 102g sa vkladá § 102h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010 (1) Asistent hygieny a epidemiológie, ...

61.

V prílohe č. 2 vysvetlivka k odkazu *) znie:

„*) Uveďte príslušné zdravotnícke povolanie (lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná ...

62.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 2 názov udeľujúceho orgánu znie: „Университет“. ...

63.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 8 názov dokladu znie:

„1. Certificat d'études spécialisées de médicine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en ...

64.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 8 názov udeľujúceho orgánu znie:

„1. Universités 2. Conseil de l'Ordre des médecins 3. Universités“. ...

65.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 19 názov dokladu znie: „Título de especialista“. ...

66.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 19 názov udeľujúceho orgánu znie: „Ordem ...

67.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 26 názov udeľujúceho orgánu znie: „Postgraduate ...

68.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 26 názov dokladu znie: „Certificate of completion ...

69.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 1.01 názov špecializačného odboru v členskom ...

70.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 1.08 názov špecializačného odboru v členskom ...

71.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 2.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

72.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 3.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

73.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 4.01 názov špecializačného odboru v členskom ...

74.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 4.02 názov špecializačného odboru v členskom ...

75.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 4.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

76.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 4.10 názov špecializačného odboru v členskom ...

77.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 5.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

78.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 6.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

79.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 7.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

80.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 7.08 názov špecializačného odboru v členskom ...

81.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 8.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

82.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 9.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

83.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 10.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

84.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 10.08 názov špecializačného odboru v členskom ...

85.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 11.15 názov špecializačného odboru v členskom ...

86.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 12.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

87.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 13.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

88.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 14.01 názov špecializačného odboru v členskom ...

89.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 14.20 názov špecializačného odboru v členskom ...

90.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 15.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

91.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 16.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

92.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 16.08 názov špecializačného odboru v členskom ...

93.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 19.10 názov špecializačného odboru v členskom ...

94.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 20.02 názov špecializačného odboru v členskom ...

95.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 20.10 názov špecializačného odboru v členskom ...

96.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 21.19 názov špecializačného odboru v členskom ...

97.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 21.20 názov špecializačného odboru v členskom ...

98.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 22.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

99.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 22.20 názov špecializačného odboru v členskom ...

100.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 23.20 názov špecializačného odboru v členskom ...

101.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 24.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

102.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 24.19 názov špecializačného odboru v členskom ...

103.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 25.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

104.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 25.08 názov špecializačného odboru v členskom ...

105.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 26.01 názov špecializačného odboru v členskom ...

106.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 26.02 názov špecializačného odboru v členskom ...

107.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 26.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

108.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 26.10 názov špecializačného odboru v členskom ...

109.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 27.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

110.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 28.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

111.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 28.15 názov špecializačného odboru v členskom ...

112.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 29.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

113.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 29.08 názov špecializačného odboru v členskom ...

114.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 29.19 názov špecializačného odboru v členskom ...

115.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 30.08 názov špecializačného odboru v členskom ...

116.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 30.19 názov špecializačného odboru v členskom ...

117.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 30.20 názov špecializačného odboru v členskom ...

118.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 32.01 názov špecializačného odboru v členskom ...

119.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 32.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

120.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 33.20 názov špecializačného odboru v členskom ...

121.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 34.01 názov špecializačného odboru v členskom ...

122.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 34.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

123.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 34.15 názov špecializačného odboru v členskom ...

124.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 34.19 názov špecializačného odboru v členskom ...

125.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 34.20 názov špecializačného odboru v členskom ...

126.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 35.01 názov špecializačného odboru v členskom ...

127.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 35.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

128.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 35.26 názov špecializačného odboru v členskom ...

129.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 36.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

130.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 37.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

131.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 37.19 názov špecializačného odboru v členskom ...

132.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 40.20 názov špecializačného odboru v členskom ...

133.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 41.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

134.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 42.05 názov špecializačného odboru v členskom ...

135.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 44.15 názov špecializačného odboru v členskom ...

136.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 44.26 názov špecializačného odboru v členskom ...

137.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 45.02 názov špecializačného odboru v členskom ...

138.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 45.15 názov špecializačného odboru v členskom ...

139.

V prílohe č. 3 časti A písm. b) sa bod 9 dopĺňa bodmi 9.6 a 9.7, ktoré znejú:

„9.6. doklad vydaný v Rakúsku v odbore neuropsychiatria pred 31. marcom 2004, 9.7. doklad vydaný ...

140.

V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 1 názov dokladu znie: „Bijzondere beroepstitel ...

141.

V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 8 názov dokladu znie: „Diplômes d'études ...

142.

V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 19 názov dokladu znie: „Título de especialista ...

143.

V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 19 profesijný titul znie: „Especialista em ...

144.

V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 23 profesijný titul znie: „Médico de familia“. ...

145.

V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 26 názov dokladu znie: „Certificate of completion ...

146.

V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľke č. 1 bode 19 názov dokladu znie: „Título de Especialista ...

147.

V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľke č. 1 bode 19 názov udeľujúceho orgánu znie: „Ordem ...

148.

V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľke č. 1 bode 21 názov dokladu znie: „Certificatul de specialist ...

149.

V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľke č. 1 bode 21 názov udeľujúceho orgánu znie: „Ministerul ...

150.

V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľke č. 1 bode 24 názov dokladu znie: „Bevis om specialistkompetens ...

151.

V prílohe č. 3 časti B písm. aa) sa bod 1 dopĺňa bodmi 1.8 a 1.9, ktoré znejú:

„1.8 4. júnom 2008 v Portugalsku,

1.9 17. decembrom 2008 v Rumunsku;“.

152.

V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľke č. 2 bode 19 názov dokladu znie: „Título de Especialista ...

153.

V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľke č. 2 bode 19 názov udeľujúceho orgánu znie: „Ordem ...

154.

V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľke č. 2 bode 21 názov dokladu znie: „Título de Especialista ...

155.

V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľke č. 2 bode 21 názov udeľujúceho orgánu znie: „Ministerul ...

156.

V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľke č. 2 bode 24 názov dokladu znie: „Bevis om specialistkompetens ...

157.

V prílohe č. 3 časti B písm. ba) sa bod 1 dopĺňa bodmi 1.7 a 1.8, ktoré znejú:

„1.7 4. júnom 2008 v Portugalsku,

1.8 17. decembrom 2008 v Rumunsku;“.

Čl. II

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ...

1.

V § 9 ods. 3 sa písmeno „f)“ nahrádza písmenom „e)“.

2.

V § 27 ods. 16 písm. a) sa za slová „daného pacienta“ vkladajú slová „okrem sériovo vyrábaných, ...

3.

§ 27 sa dopĺňa odsekmi 28 a 29, ktoré znejú:

„(28) Posudzovanie zhody zdravotníckej pomôcky je oprávnená vykonávať notifikovaná osoba, ktorá ...

4.

V § 28 ods. 1 sa v prvej vete za slová „výkonu zdravotníckej pomôcky“ vkladajú slová „alebo ...

5.

V § 35a ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „zdravotníckych pomôcok III. skupiny“.

6.

V § 35a odsek 3 znie:

„(3) Zásielkovým výdajom je zaslanie lieku, ktorý nie je viazaný na lekársky predpis, alebo ...

7.

V § 35a ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „zdravotníckych pomôcok III. skupiny“.

Čl. III

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 2 ods. 14 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.3aa)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:

„3aa)
§ 7 ods. 12 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 133/2010 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 2 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Ošetrovateľská starostlivosť sa môže poskytovať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. ...

2.

V § 7 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Lekársku službu prvej pomoci ...

3.

V § 25 ods. 1 písm. f) sa za slová „zdravotnú dokumentáciu“ vkladajú slová „príslušníka ...

4.

V § 25 ods. 1 písm. g) sa za slovo „výberového“ vkladajú slová „alebo prieskumného“.

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 38b sa citácia „§ 15 a 16 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore