Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 132/2013 účinný od 10.06.2013

Platnosť od: 06.06.2013
Účinnosť od: 10.06.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Ochrana spotrebiteľa, Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 132/2013 účinný od 10.06.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 132/2013 s účinnosťou od 10.06.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. c) treťom bode sa za slová „pamätnými mincami,“ vkladajú slová „zberateľskými ...

2.

V § 2 ods. 2 písmeno o) znie:

„o)
spracovávanie bankoviek a mincí,“.

3.

V § 2 ods. 5 sa za slovo „môžu“ vkladajú slová „na území Slovenskej republiky v súlade ...

4.

V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

„p) vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadny výkon bankových činností ...

5.

V § 7 ods. 15 písm. f) sa slovo „sektora“ nahrádza slovom „trhu“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. ...

6.

V § 7 ods. 16 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa rovnako ...

7.

V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l) vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadny výkon bankových činností ...

8.

V § 8 ods. 9 sa za slovo „listov“ vkladajú slová „alebo komunálnych obligácií“, slová ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24ab a 24ac znejú:

„24ab) Napríklad § 14 až 17 a § 20 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § ...

9.

V § 11 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

10.

V § 11 ods. 7 sa vypúšťajú slová „§ 8 ods. 1 až 8,“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou ...

11.

V § 16 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „V organizačnej štruktúre pobočky ...

12.

V § 28 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „O zámere vykonať úkon podľa odseku 1 sú osoby ...

13.

V § 33 ods. 20 písm. d) sa za slovo „spoločnosťou“ vkladá čiarka a slová „zmiešanou finančnou ...

14.

V § 33 ods. 24 sa slová „spoločnosti alebo materská“ nahrádzajú slovami „spoločnosti, materská ...

15.

V § 33d ods. 9 sa za slová „spoločnosť v Európskej únii a jej dcérske spoločnosti“ vkladajú ...

16.

V § 36a sa číslo „11“ nahrádza číslom „12“.

17.

V § 37 ods. 1 sa tretia veta nahrádza týmito vetami: „Banka je tiež povinná o zámere a o následkoch ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) § 22c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...

18.

V § 37 ods. 16 sa za slovo „materskou“ vkladajú slová „finančnou holdingovou spoločnosťou ...

19.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21) Banke, zahraničnej banke a pobočke zahraničnej banky sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa27f) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35c znie:

„35c)
§ 2 ods. 1 písm. d) a ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.“.

20.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:

„(22) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné predkladať v súhrnnej podobe ministerstvu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35d znie:

„35d) § 77 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 35 ods. 2 zákona ...

21.

V § 44 ods. 2 písm. b) sa slová „spoločnosťou alebo materskou“ nahrádzajú slovami „spoločnosťou, ...

22.

V § 44 ods. 4 sa za slovo „spoločností“ vkladajú slová „alebo zmiešaných finančných holdingových ...

23.

V § 44 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „zmiešanej finančnej holdingovej ...

24.

V § 44 ods. 8 sa za slová „finančnej holdingovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „zmiešanej ...

25.

V § 44 ods. 10 sa slovo „nepodlieha“ nahrádza slovami „alebo zmiešaná finančná holdingová ...

26.

V § 44 ods. 12 sa za slovo „štáte“ vkladajú slová „alebo zmiešanej finančnej holdingovej ...

27.

V § 44 ods. 13 písm. e) sa za slovo „poisťovňa“ vkladá čiarka a slovo „zaisťovňa“ a ...

28.

V § 44 ods. 13 písm. f) sa slová „alebo finančnej“ nahrádzajú slovami „ani finančnej“ ...

29.

V § 44 ods. 13 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zmiešanej finančnej holdingovej ...

30.

V § 44 ods. 13 písm. h) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „ani“ a na konci sa pripájajú ...

31.

V § 44 ods. 13 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zmiešanej finančnej holdingovej ...

32.

V § 44 sa odsek 13 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ...

33.

V § 45 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo jej materskej zmiešanej finančnej holdingovej ...

34.

V § 45 ods. 5 sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „alebo materskej zmiešanej finančnej ...

35.

V § 45 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej ...

36.

V § 45 ods. 7 sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „alebo materská zmiešaná finančná ...

37.

V § 47 ods. 3 sa za slová „ak materská finančná holdingová spoločnosť“ vkladá čiarka a ...

38.

V § 47 ods. 4 sa za slovo „štáte“ vkladajú slová „alebo zmiešanej finančnej holdingovej ...

39.

V § 47 ods. 5 druhej vete, § 47 ods. 15 písm. a) a l) a § 48 ods. 10 druhej vete sa za slová „spoločnosti ...

40.

V § 47 ods. 9 uvádzacej vete sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „materskými zmiešanými ...

41.

V § 47 ods. 11 sa za slová „spoločnosti v Európskej únii“ vkladajú slová „alebo materskej ...

42.

V § 47 ods. 15 písm. a) a b) sa slová „úverových inštitúcií“ nahrádzajú slovom „bánk“. ...

43.

V § 48 ods. 7 písmeno a) znie:

„a) právnu, riadiacu a organizačnú štruktúru konsolidovaného celku na požadovanej úrovni vrátane ...

44.

V § 48 sa odsek 9 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) spoluprácu podľa § 49k ods. 2 a § 49l, h) uplatnenie § 49k ods. 1 a 3.“. ...

45.

V § 49a sa vypúšťajú slová „inštitúcie elektronických peňazí,“.

46.

V § 49b písmeno b) znie:

„b) finančným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna právnická osoba alebo viaceré z týchto ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45ae znejú:

„45a) § 2 zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 45ae) § 49 ods. 5 písm. c) ...

47.

V § 49b písm. c) sa slová „§ 44 ods. 5 písm. l)“ nahrádzajú slovami „písmena d) vrátane ...

48.

V § 49c ods. 1 písm. c) sa slovo „ďalšie“ nahrádza slovami „aspoň dve“.

49.

V § 49c ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo zahraničná inštitúcia elektronických ...

50.

V § 49d ods. 2 sa za slová „súčasť finančného konglomerátu“ vkladajú slová „a Spoločnému ...

51.

V § 49d ods. 3 prvej vete sa za slovom „banke“ vypúšťa čiarka a slová „alebo inštitúcii ...

52.

§ 49d sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle odkaz na zoznam finančných konglomerátov ...

53.

V § 49e odsek 4 znie:

„(4) Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru podľa odseku 2 z podielov podľa odseku 2, ale celkové ...

54.

V § 49e ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zverejní ich, ak nenastanú mimoriadne okolnosti, ...

55.

V § 49e ods. 6 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie:

„Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu členských ...

56.

V § 49e ods. 6 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

57.

V § 49e ods. 8 sa za slovo „príjmov“ vkladá čiarka a slová „celkových aktív v správe“, ...

58.

§ 49e sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Národná banka Slovenska každoročne vyhodnocuje odchýlky z uplatňovania doplňujúceho ...

59.

V § 49f ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

60.

V § 49g ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a za zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť“. ...

61.

V § 49j ods. 2 písm. b) a § 49l ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „a inštitúcie elektronických ...

62.

§ 49j sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Banka, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná na úrovni finančného ...

63.

V § 49k ods. 1 písm. d) sa za slovo „funkčnosť“ vkladajú slová „systému riadenia rizík ...

64.

§ 49k sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na účely koordinácie a spolupráce Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu ...

65.

V § 49l ods. 3 písm. a) sa slová „štruktúry finančného konglomerátu“ nahrádzajú slovami ...

66.

V § 50 ods. 10 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Premlčacie lehoty podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48aa znie:

„48aa)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

67.

V § 75 ods. 6 druhej vete sa za slová „zmenou úrokovej sadzby hypotekárneho úveru“ vkladá ...

68.

§ 75 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Ak ide o hypotekárny úver s variabilnou úrokovou sadzbou, pri ktorom nedošlo k zmene úrokovej ...

69.

V nadpise štrnástej časti sa na začiatok vkladajú slová „OCHRANA KLIENTOV A“.

70.

V § 89 sa na začiatku vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Banka a pobočka zahraničnej banky pri vykonávaní bankových činností na území Slovenskej ...

Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 72b, 72c a 72d znejú:

„72b) Napríklad § 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom ...

71.

V § 89 ods. 2 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

72.

V § 89 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

73.

V § 89 ods. 6 sa slová „odsekov 1 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 4“.

74.

V § 91 ods. 4 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

„p) Vojenskému spravodajstvu na účely získavania, sústreďovania a vyhodnocovania informácií ...

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno r).

Poznámka pod čiarou k odkazu 86da znie:

„86da) § 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. ...

75.

V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) Kriminálnemu úradu finančnej správy na účely plnenia úloh pri odhaľovaní trestných činov, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86db znie:

„86db) § 11 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 5 ods. 3 písm. ...

76.

Za § 122r sa vkladá § 122s, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 122s Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013 (1) Ustanoveniami tohto ...

77.

Slová „banka alebo inštitúcia elektronických peňazí“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte ...

78.

Príloha sa dopĺňa bodom 13, ktorý znie:

„13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady ...

1.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Stavebnej sporiteľni sa zakazuje požadovať od stavebného sporiteľa, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:

„3d)
§ 2 ods. 1písm. d) a ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.“.

2.

Za § 13i sa vkladá § 13j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13j Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. júna 2013 Zákaz podľa ustanovenia ...

Čl. III

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8 sa písmeno b) dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:

„6. nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov21b) v oblasti finančného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b) Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. ...

2.

V § 74b ods. 7 sa za slovo „účasť“ vkladajú slová „alebo zmiešanou finančnou holdingovou ...

3.

V § 104 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.

4.

V § 120 ods. 6 sa slová „úverová inštitúcia“ nahrádzajú slovom „banka“.

5.

V § 132o ods. 1 sa za slovo „oprávnení“ vkladajú slová „národného orgánu dohľadu“.

6. V § 132o sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

7.

Za § 132o sa vkladajú § 132p a 132r, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 132p Centrálne protistrany a protistrany pri mimoburzových derivátoch (1) Príslušným orgánom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 107cb a 107cc znejú:

„107cb) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových ...

8.

V § 135 ods. 1 sa za slová „dôverných informácií,“ vkladajú slová „predaja nakrátko, ...

9.

V § 138 ods. 2 písm. b) sa za slová „spoločnosťou v Európskej únii“ vkladajú slová „alebo ...

10.

Za § 140 sa vkladá § 141, ktorý znie:

„§ 141 (1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

11.

V § 143b písmeno b) znie:

„b) finančným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna právnická osoba alebo viaceré z týchto ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 110a a 110b znejú:

„110a) § 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 46/2011 Z. z. 110b) § 2 zákona ...

12.

V § 143b písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane podskupiny“.

13.

V § 143c ods. 1 písm. c) sa slovo „ďalšie“ nahrádza slovami „aspoň dve“.

14.

V § 143c ods. 1 písm. e) sa slová „viac ako jednej regulovanej osoby“ nahrádzajú slovami „aspoň ...

15.

V § 143d ods. 2 sa za slová „súčasť finančného konglomerátu“ vkladajú slová „a Spoločnému ...

16.

§ 143d sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle odkaz na zoznam finančných konglomerátov ...

17.

V § 143e ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Správcovské spoločnosti sa dopĺňajú do finančného ...

18.

V § 143e odsek 4 znie:

„(4) Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho ...

19.

V § 143e ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zverejní ich, ak nenastanú mimoriadne ...

20.

V § 143e ods. 6 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie:

„Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských ...

21.

V § 143e ods. 6 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

22.

V § 143e ods. 8 sa za slovo „príjmov“ vkladá čiarka a slová „celkových aktív v správe“, ...

23.

§ 143e sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Národná banka Slovenska každoročne vyhodnocuje odchýlky z uplatňovania doplňujúceho ...

24.

V § 143g ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a za zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť“. ...

25.

§ 143j sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu, je povinný ...

26.

V § 143k ods. 1 písm. d) sa za slovo „funkčnosť“ vkladajú slová „systému riadenia rizík ...

27.

§ 143k sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na účely koordinácie a spolupráce Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu ...

28.

V § 143l ods. 3 písm. a) sa slová „štruktúry finančného konglomerátu“ nahrádzajú slovami ...

29.

V § 144 ods. 15 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Premlčacie lehoty podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 114ab znie:

„114ab)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

30.

§ 144 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:

„(23) Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie ustanovení osobitných predpisov,114c) je oprávnená ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 114c znie:

„114c)
Nariadenie (EÚ) č. 648/2012, nariadenie (EÚ) č. 236/2012.“.

31.

Za § 173p sa vkladá § 173r, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173r Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013 (1) Ustanoveniami tohto ...

30.

Príloha sa dopĺňa bodom 25, ktorý znie:

„25. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. IV

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 2a ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „rozpočtová organizácia vyššieho ...

2.

V § 2a ods. 1 písm. l) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak je týmto subjektom rozpočtová ...

3.

V § 2b ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „a vydáva predchádzajúci písomný súhlas podľa ...

4.

V § 6 ods. 1 písm. o) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

5.

V § 7 ods. 1 sa slovo „i)” nahrádza slovom „h)”.

6.

V § 7 ods. 4 tretia veta znie:

„Rozpočet klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. g) je rozpočet nákladov spojených s jeho činnosťou ...

7.

V § 9 ods. 1 druhá veta znie:

„Podľa odsekov 2 až 4 postupuje aj klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. l), ak sa tak tento klient ...

8.

V § 9a odsek 1 znie:

„(1)
Podľa odseku 3 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. i).“.

9.

V § 9a ods. 2 sa za slová „písm. i)“ vkladá čiarka a slová „ktorým je vyšší územný ...

10.

V § 9a sa vypúšťajú odseky 3 a 4.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 3 a 4.“.

11.

V § 9a odsek 3 znie:

„(3) Klient predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie v lehote dohodnutej ...

12.

V § 10a odsek 2 znie:

„(2) Klient predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie v lehote dohodnutej ...

13.

V § 12 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) zriaďovať účty výlučne v Štátnej pokladnici okrem 1. účtu, na ktorom je vedený úver ...

14.

V § 12 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

15.

V § 12 ods. 8 sa vypúšťa prvá veta.

16.

Za § 23c sa vkladá § 23d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013 (1) Klient uvedený v § 2a ...

Čl. V

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 47 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajšie body 4 až 16 sa označujú ako body 3 až 15.

2.

Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý znie:

„§ 47a (1) Dôchodková správcovská spoločnosť môže využívať na finančné sprostredkovanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 45a až 45e znejú:

„45a) § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a ...

3.

V § 63e ods. 1 sa slová „6 %“ nahrádzajú slovami „8 %“ a vypúšťa sa druhá veta.

4.

V § 67 ods. 1 sa slová „treťom, piatom, šiestom, ôsmom, dvanástom a pätnástom“ nahrádzajú ...

5.

Za § 123al sa vkladá § 123am, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 123am Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 10. júna 2013 Dôchodková správcovská ...

Čl. VI

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 1 ods. 2 sa za slovo „trhom“ vkladajú slová „vrátane obozretného dohľadu na makroúrovni“. ...

2.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „ratingovými agentúrami,“ a slovo „zákony“ ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia: „Nariadenie Európskeho parlamentu ...

4.

V § 1 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

„b) identifikuje, sleduje a posudzuje riziká, ktoré hrozia finančnej stabilite, a prostredníctvom ...

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená d) až i).

5.

V § 2 ods. 8 sa za slovo „prerokovať“ vkladajú slová „alebo iným postupom vybavovať“ a ...

6.

V § 2 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska preberá usmernenia a odporúčania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. Čl. 16 nariadenia ...

7.

V § 4 ods. 3 druhej vete sa za slovo „dohľadu“ vkladajú slová „vrátane národných orgánov ...

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa na konci pripájajú tieto citácie:

„§ 27 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...

9.

V § 8 ods. 2 písm. b) druhom bode a § 9 ods. 3 písm. b) sa za slová „dohľadu a“ vkladajú ...

10.

V § 9 ods. 1 sa za slová „vyjadriť k“ vkladajú slová „predbežným zisteniam o nedostatkoch ...

11.

V § 16 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Národná banka Slovenska ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

„27a) Napríklad § 33 ods. 1, § 33c ods. 1, § 33d ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...

12.

V § 19 ods. 4 časť vety za bodkočiarkou znie: „týmto nie je dotknuté neskoršie začatie plynutia ...

13.

V § 37 ods. 1 písm. d) sa slová „osobitného zákona,“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu,1)“. ...

14.

V § 37 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) hodnotiace správy o účinnosti používaných pravidiel sankcionovania podľa osobitného predpisu,44a)“. ...

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:

„44a)
Napríklad čl. 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.“.

15.

V § 40 ods. 2 tretej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa text za bodkočiarkou.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49aa sa vypúšťa.

16.

V § 40 ods. 3 druhej vete sa za slová „burzy cenných papierov“ vkladá čiarka a slová „pre ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 49a a 49b znejú:

„49a) § 81 ods. 1 písm. b) a § 87 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 49b) § ...

17.

V § 40 ods. 5 sa nad slovom „súdom“ odkaz „49a“ nahrádza odkazom „49c“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49c znie:

„49c)
§ 248 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.

18.

V § 40 ods. 9 prvej vete sa za slovo „sume“ vkladajú slová „istiny a príslušenstva“.

19.

Za § 45b sa vkladá § 45c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013 (1) Konania začaté a právoplatne ...

Čl. VII

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...

1.

V § 3 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vrátane vydania bezdôvodného obohatenia,“ a tretia veta ...

2.

V § 27 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30)
§ 12 až 34 a § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VIII

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:

„(22) Kaptívna poisťovňa je poisťovňa vo vlastníctve finančnej inštitúcie inej ako poisťovňa, ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 písm. ...

3.

V § 3 písm. a) siedmom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

4.

V § 3 písm. w) a § 32 ods. 1 písm. p) sa slová „špeciálnym účelovým nástrojom“ nahrádzajú ...

5.

V § 29 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a neživotného poistenia, v ktorých ...

6.

V § 29 ods. 2 sa slová „úmrtnostné tabuľky“ nahrádzajú slovom „predpoklady“.

7.

V § 34 ods. 4 písm. c) sa za slová „holdingovej inštitúcii“ vkladá čiarka a slová „zmiešanej ...

8.

V § 45 celom texte sa slová „úverová inštitúcia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom ...

9.

V § 49 ods. 1 písm. b) sa za slovo „spoločnosť“ vkladá čiarka a slová „zmiešaná finančná ...

10.

V § 49 ods. 4 sa za slovo „zaisťovňa“ vkladá čiarka a slová „zmiešaná finančná holdingová ...

11.

Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:

„§ 51a (1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu nad ...

12.

V § 52 sa vypúšťajú slová „inštitúcie elektronických peňazí,“.

13.

V § 53 písm. a) bodoch 1d. a 2d. sa číslo „59“ nahrádza číslom „56“.

14.

V § 53 písm. a) bode 2b. sa slová „ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.

15.

V § 53 písmeno b) znie:

„b) finančným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna právnická osoba alebo viaceré z týchto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:

„55)
§ 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 46/2011 Z. z.“.

16.

V § 53 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane podskupiny“.

17.

V § 53 písm. d) sa za slovo „spoločnosť“ vkladá čiarka a slová „správca alternatívneho ...

18.

V § 54 ods. 1 písm. c) sa slovo „ďalšie“ nahrádza slovami „aspoň dve“.

19.

V § 54 ods. 1 písm. e) sa slová „viac ako jednej regulovanej osoby“ nahrádzajú slovami „aspoň ...

20.

V § 55 ods. 2 sa za slová „súčasť finančného konglomerátu“ vkladajú slová „a Spoločnému ...

21.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle odkaz na zoznam finančných konglomerátov ...

22.

V § 56 odsek 4 znie:

„(4) Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho ...

23.

V § 56 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zverejní ich, ak nenastanú mimoriadne okolnosti, ...

24.

V § 56 ods. 6 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie:

„Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských ...

25.

V § 56 ods. 6 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

26.

V § 56 ods. 8 sa za slovo „príjmov“ vkladá čiarka a slová „celkových aktív v správe“, ...

27.

§ 56 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Národná banka Slovenska každoročne vyhodnocuje odchýlky z uplatňovania doplňujúceho ...

28.

V § 58 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a za zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť“. ...

29.

§ 61 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná ...

30.

V § 62 ods. 1 písm. d) sa za slovo „funkčnosť“ vkladajú slová „systému riadenia rizík ...

31.

§ 62 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na účely koordinácie a spolupráce Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu ...

32.

V § 63 ods. 3 písm. a) sa slová „štruktúry finančného konglomerátu“ nahrádzajú slovami ...

33.

V § 67 ods. 10 sa vypúšťa tretia veta a na konci sa pripájajú tieto vety: „Premlčacie lehoty ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 59a a 59b znejú:

„59a) § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 59b) § 10 ods. 5 ...

34.

Za § 99a sa vkladá § 99b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 99b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013 (1) Ustanoveniami tohto ...

35.

Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 100a Zrušovacie ustanovenie účinné od 10. júna 2013 Zrušuje sa opatrenie Národnej banky ...

36.

Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:

„17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. IX

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 4 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6.
starobného dôchodkového sporenia,14b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 4 písm. b) sa za slová „zamestnanecká dôchodková spoločnosť,12)“ vkladajú slová „dôchodková ...

3.

V § 4 písm. c) sa slová „a zamestnávateľská zmluva,17)“ nahrádzajú čiarkou a slovami „zamestnávateľská ...

4.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
starobného dôchodkového sporenia.“.

5.

V § 13 ods. 4 uvádzacej vete sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až f)“.

6.

V § 17 ods. 6 sa slová „h), i) a k)“ nahrádzajú slovami „g), h), i) a k)“.

7.

V § 23 ods. 1 písm. b) až d) sa vypúšťajú slová „alebo dôchodkovej správcovskej spoločnosti“. ...

8.

V § 23 ods. 1 písm. e) a f) sa za slovo „nemala“ vkladajú slová „v posledných desiatich rokoch“. ...

9.

V § 23 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá písmeno g), ktoré znie:

„g) nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov30a) v oblasti finančného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 písm. ...

10.

V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Osobu uvedenú v odseku 1 písm. b), c) a d) môže Národná banka Slovenska uznať za dôveryhodnú, ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

11.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37a Osobitné ustanovenie o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom pri vykonávaní finančného ...

12.

V § 39 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Premlčacie lehoty podľa druhej vety sa prerušujú, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 45 a 46 znejú:

„45) § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 46) § 10 ods. 5 zákona ...

13.

Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013 (1) Osoby, ktoré k 10. júnu ...

Čl. X

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...

1.

V § 4 ods. 1 písm. p) sa vypúšťajú slová „postupe pri takom splatení spotrebiteľského úveru,“. ...

2.

V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno t).

3.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Informácie podľa odseku 1 je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť prostredníctvom ...

4.

V § 7 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.“.

5. V § 7 ods. 2 sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „úplné, presné a pravdivé“.

6.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Veriteľovi sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene ...

7.

V § 11 ods. 2 posledná veta znie:

„Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať ...

8.

V § 12 ods. 2 sa za slovo „sprístupniť“ vkladajú slová „na svojom webovom sídle a aj“.

9. V § 16 ods. 4 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

10.

V § 16 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie ...

11.

V § 16 sa odseky 6 a 7 vypúšťajú.

12. V § 24 ods. 1 sa slová „§ 9 ods. 1 a 2, § 6 až 8“ nahrádzajú slovami „§ 6 až 8, § ...

13.

Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013 (1) Zákaz podľa ustanovenia ...

14.

V prílohe č. 3 treťom bode sa vypúšťa riadok „Priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery ...

Čl. XI

Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania sa dopĺňa takto:

1.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Fondu sa zakazuje požadovať od dlžníka fondu úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo ...

2.

Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. júna 2013 Zákaz podľa ustanovenia ...

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť 10. júna 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore