Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 130/2015 účinný od 01.07.2015 do 31.12.2015

Platnosť od: 11.06.2015
Účinnosť od: 01.07.2015
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 130/2015 účinný od 01.07.2015 do 31.12.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 130/2015 s účinnosťou od 01.07.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

2.
V § 2 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety: „Účtovná jednotka, ktorá nespĺňa podmienky zatriedenia do veľkostných skupín podľa odsekov 5 až 8, sa zatriedi ako malá účtovná jednotka. Účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu.“.
6.
V § 11 odsek 3 znie:

„(3)
Účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávať účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.“.

7.
V § 17 ods. 5 druhá veta znie: „Na zostavenej účtovnej závierke musí byť pripojený podpisový záznam podľa odseku 2 písm. g).“.
8.
V § 17 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom deň zostavenia účtovnej závierky si určí účtovná jednotka sama.“.
38.
V § 38 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
neviedla účtovníctvo podľa § 4 ods. 1 alebo nezostavila účtovnú závierku podľa § 6 ods. 4,“.

39.
V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
porušila ustanovenie § 11 ods. 3.“.

40.
V § 38 ods. 2 písm. a) sa slová „do 1 000 000“ nahrádzajú slovami „a o) do 3 000 000“.
41.
Za § 39k sa vkladajú § 39l a 39m, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 39l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)
Ustanovenie § 2 ods. 10 v znení účinnom od 1. júla 2015 sa prvýkrát použije v účtovnom období, ktoré končí najskôr 31. decembra 2015. Ak účtovná jednotka, ktorej účtovné obdobie začína po 1. januári 2015, zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku, použije prvýkrát ustanovenie § 2 ods. 10 v znení účinnom od 1. júla 2015 pri jej zostavovaní po 30. júni 2015.

(2)
Na konanie podľa § 38 začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2015 sa vzťahujú predpisy účinné do 30. júna 2015.“.

42.
Príloha sa dopĺňa bodmi 12 a 13, ktoré znejú:

„12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ L 330, 15. 11. 2014).

13.
Smernica Rady 2014/102/EÚ zo 7. novembra 2014, ktorou sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky (Ú. v. EÚ L 334, 21. 11. 2014).“.

Čl. II

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).
2.
V § 2a sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

3.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).

Doterajšie písmená p) až zd) sa označujú ako písmená o) až zc).

4.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno v).

Doterajšie písmená w) až zc) sa označujú ako písmená v) až zb).

5.
V § 6 ods. 3 úvodnej vete sa slová „písm. o), p) a r)“ nahrádzajú slovami „písm. o) a q)“.
6.
V § 6 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „rozpočtových organizácií vyššieho územného celku, príspevkových organizácií vyššieho územného celku,“.
7.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
8.
V § 6 ods. 6 písm. b) sa slovo „x)“ nahrádza slovom „v)“.
9.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až h).

10.
V § 12 odsek 7 znie:

„(7)
Limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období a spôsob dodržiavania limitu zostatku finančných prostriedkov v hotovosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

11.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a správcovi majetku štátu za porušenie povinností podľa § 22“.
12.
§ 22 sa vypúšťa.
13.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

㤠24a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení vyhlášky č. 493/2004 Z. z., vyhlášky č. 367/2005 Z. z., vyhlášky č. 414/2006 Z. z., vyhlášky č. 224/2008 Z. z., vyhlášky č. 218/2010 Z. z. a vyhlášky č. 221/2012 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z. a zákona č. 54/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 9b ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak odberateľ kontrolných známok v elektronickom systéme kontrolných známok uvedie termín prevzatia kontrolných známok, ktorý je dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok, lehota podľa prvej vety sa nepoužije; termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok elektronicky oznámi finančné riaditeľstvo po dohode s odberateľom kontrolných známok.“.

Čl. IV

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z. a zákona č. 207/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 61 ods. 2 druhá veta znie: „Ak odsek 3 neustanovuje inak, na vymáhanie podľa odseku 1 a na úkony súvisiace s vymáhaním sa primerane použije osobitný predpis.63)“.
2.
§ 61 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Exekučným titulom, na podklade ktorého možno začať colné exekučné konanie, je vykonateľné rozhodnutie, ktorým boli vymerané alebo uložené colný dlh, pokuty alebo iné platby vymerané a uložené podľa colných predpisov.“.

Čl. V

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z. a zákon č. 35/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písm. i) sa za slová „poskytnutie služby“ vkladá čiarka a slová „okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa“.
2.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
3.
V § 4 sa vypúšťa odsek 10.
4.
§ 4b vrátane nadpisu znie:

㤠4b
Konanie o certifikácii
(1)
Konanie o certifikácii vykonáva Colný úrad Bratislava.

(2)
Konanie o certifikácii začína na základe žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice dňom jej doručenia Colnému úradu Bratislava. Žiadosť sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje
a)
ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a adresu trvalého pobytu, miesto podnikania podnikateľa, daňové identifikačné číslo, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

b)
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

c)
prílohu, ktorou sú najmä doklady deklarujúce zhodu elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom s technickými požiadavkami podľa osobitného predpisu,11) výkresová dokumentácia vrátane schém zapojenia, výrobná dokumentácia, zdrojové kódy, dokumentácia vlastného registračného programu, používateľský a servisný manuál.

(3)
Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný k žiadosti podľa odseku 2 predložiť aj vzorový model elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom.

(4)
Colný úrad Bratislava je oprávnený výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice vyzvať aj na predloženie ďalších dokladov a vecí, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie splnenia požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň spolu s vlastným registračným programom podľa § 4 ods. 2 až 4.

(5)
Vzorový model elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom sa Colnému úradu Bratislava poskytne počas celej doby výroby elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom a desať rokov bezprostredne nasledujúcich po skončení výroby elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom. Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný na výzvu Colného úradu Bratislava v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, vymeniť vzorový model elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom, v ktorého prospech bolo rozhodnutie o certifikácii vydané, za rovnaký model alebo poskytnúť ďalší rovnaký model bez náhrady.

(6)
Pri vydávaní rozhodnutia o certifikácii Colný úrad Bratislava prihliada aj na technickú dokumentáciu z procesu posudzovania zhody, ktorá deklaruje splnenie technických požiadaviek ustanovených osobitným predpisom,11) pričom fiskálna tlačiareň spolu s vlastným registračným programom môže byť certifikovaná v rámci elektronickej registračnej pokladnice podľa § 2 písm. a) druhého bodu ako celok alebo ako samostatné elektronické registračné zariadenie.

(7)
Colný úrad Bratislava po posúdení predložených dokladov a vecí a overení splnenia požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň spolu s vlastným registračným programom podľa § 4 ods. 2 až 4 vydá rozhodnutie o certifikácii. Vo výroku rozhodnutia o certifikácii sa uvedie nezameniteľne druhové a typové označenie elektronickej registračnej pokladnice alebo druhové a typové označenie fiskálnej tlačiarne spolu s verziou vlastného registračného programu. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

(8)
Ak elektronická registračná pokladnica alebo fiskálna tlačiareň spolu s vlastným registračným programom nespĺňa niektorú z požiadaviek podľa § 4 ods. 2 až 4 alebo ak výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice nepredloží na výzvu Colného úradu Bratislava všetky doklady alebo veci podľa odsekov 2 až 4, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie splnenia požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň spolu s vlastným registračným programom podľa § 4 ods. 2 až 4, Colný úrad Bratislava vydá rozhodnutie o zamietnutí certifikácie.

(9)
Colný úrad Bratislava je povinný o žiadosti podľa odseku 2 rozhodnúť do 90 dní od začatia konania o certifikácii; túto lehotu môže v odôvodnených prípadoch odvolací orgán rozhodnutím predĺžiť o 30 dní.

(10)
Odvolacím orgánom je finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, je odvolacím orgánom prezident finančnej správy, ktorý rozhoduje na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie.

(11)
Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, prezident finančnej správy na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie. Finančné riaditeľstvo nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí jedného roka od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.

(12)
Návrh na obnovu konania sa podáva v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania preukázateľne dozvedel o dôvodoch obnovy konania.

(13)
Konaniu o certifikácii podlieha aj akákoľvek zmena elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom, ktorá má vplyv na splnenie požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň spolu s vlastným registračným programom podľa § 4 ods. 2 až 4.

(14)
Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný vyrábať, dovážať alebo uvádzať na trh len takú elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň spolu s vlastným registračným programom, ktorá je totožná so vzorovým modelom elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom poskytnutými Colnému úradu Bratislava, ktorých druhové a typové označenie a verzia vlastného registračného programu sú uvedené v rozhodnutí o certifikácii.

(15)
Ak výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice poruší povinnosť podľa odseku 5 poslednej vety alebo odseku 14, Colný úrad Bratislava rozhodnutie o certifikácii zruší. Colný úrad Bratislava rozhodnutie o certifikácii nezruší, ak výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice hodnoverne preukáže, že nemôže splniť povinnosť podľa odseku 5 poslednej vety.

(16)
Ak Colný úrad Bratislava zruší rozhodnutie o certifikácii, oznámi to finančnému riaditeľstvu a finančné riaditeľstvo je povinné o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informovať podnikateľa.“.

5.
§ 7a vrátane nadpisu znie:

㤠7a
Pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice a začatie používania virtuálnej registračnej pokladnice
(1)
Na účely pridelenia kódu virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľ predloží písomnú žiadosť na ktorýkoľvek daňový úrad; ak sa žiadosť podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme podľa osobitného predpisu.19) Žiadosť obsahuje najmä identifikačné údaje podľa § 7 ods. 1 písm. a) prvého alebo druhého bodu. Po overení údajov daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí kód virtuálnej registračnej pokladnice a spolu s prihlasovacími údajmi ho doručí podnikateľovi.

(2)
Ak má žiadosť nedostatky, vyzve daňový úrad podnikateľa, aby ich podľa jeho pokynu v určenej lehote odstránil. Súčasne podnikateľa poučí, že ak nedostatky v lehote určenej daňovým úradom neodstráni, kód virtuálnej registračnej pokladnice daňový úrad nepridelí.

(3)
Podnikateľ je povinný oznámiť daňovému úradu zmenu predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla v lehote podľa osobitného predpisu14) na účel vykonania zmeny tohto údaja v evidencii daňového úradu.“.

6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.

7.
V § 15 ods. 5 sa slová „§ 4 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 4b ods. 16“.
8.
V § 15a odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Podnikateľ je povinný písomne oznámiť ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia jej používania; ak sa oznámenie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme podľa osobitného predpisu.19) Daňový úrad ukončí používanie virtuálnej registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu.

(2)
Daňový úrad ukončí používanie virtuálnej registračnej pokladnice aj, ak
a)
dôjde k výmazu podnikateľa z obchodného registra alebo z iného obdobného registra,

b)
podnikateľ oznámi stratu, zneužitie alebo odcudzenie prihlasovacích údajov alebo ak stratu, zneužitie alebo odcudzenie zistí daňový úrad alebo colný úrad; daňový úrad umožní podnikateľovi prístup k údajom vo virtuálnej registračnej pokladnici zaslaním nových prihlasovacích údajov.“.

9.
V § 16a písm. g) sa slová „písm. zc)“ nahrádzajú slovami „písm. zd)“.
10.
V § 16a písm. x) sa slová „§ 10 ods. 1 alebo ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 8, § 10 ods. 1 alebo ods. 3 alebo podľa § 15 ods. 4,“.
11.
V § 16a písm. ak) sa vypúšťajú slová „a 4“.
12.
V § 16a písm. ao) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 8“.“.
13.
§ 16b sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14)
Pokutu podľa odseku 3 poslednej vety nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.“.

14.
V § 16c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Colný úrad Bratislava uloží pokutu za správny delikt podľa § 16a písm. z) od 330 eur do 3 000 eur.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

15.
V § 16c ods. 6 a 8 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
16.
V § 17 ods. 3 sa slová „uložení pokút a pri ich vymáhaní“ nahrádzajú slovami „sankciách a pri vymáhaní pokút“.
17.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Na odklad platenia pokuty, povolenie platenia pokuty v splátkach, úľavu z pokuty alebo odpustenie pokuty, zastupovanie a doručovanie sa primerane vzťahuje osobitný predpis.19)“.

18.
V prílohe č. 3 v časti IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE sa slová „Obchodné meno a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby“ nahrádzajú slovami „Obchodné meno, adresa trvalého pobytu a daňové identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a daňové identifikačné číslo právnickej osoby“.

Čl. VI

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z. a zákona č. 361/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 79 ods. 8 sa za slová „možno použiť na“ vkladajú slová „úhradu a“.
2.
V § 89 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
exekučný titul podľa osobitného predpisu.56a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:

„56a)
§ 61 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 130/2015 Z. z.“.

Čl. VII

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z. a zákona č. 323/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 53 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak odberateľ kontrolných známok v elektronickom systéme kontrolných známok uvedie termín prevzatia kontrolných známok, ktorý je dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok, lehota podľa prvej vety sa nepoužije; termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok elektronicky oznámi finančné riaditeľstvo po dohode s odberateľom kontrolných známok.“.

Čl. VIII

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z. a zákona č. 29/2015 Z. z. sa mení takto:

V § 60 ods. 10 druhej vete sa slová „dňom nasledujúcim po dni, keď uplynie 18 mesiacov odo dňa zriadenia elektronickej schránky" nahrádzajú slovami „1. augusta 2016“ a v tretej vete sa slová „uplynutím 18 mesiacov odo dňa zriadenia elektronickej schránky" nahrádzajú slovami „1. augustom 2016“.“.

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 1, 3 až 5, 9 až 13, 15 až 37 a § 39m v bode 41, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 a čl. I bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore