Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71002
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 130/2015 účinný od 01.01.2017


Platnosť od: 11.06.2015
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo, Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 130/2015 účinný od 01.01.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 130/2015 s účinnosťou od 01.01.2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 ...

1.

V § 2 sa odsek 4 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) podielovou účasťou aspoň dvadsaťpercentný podiel na základnom imaní v inej účtovnej ...

2.

V § 2 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety: „Účtovná jednotka, ktorá nespĺňa podmienky ...

3.

V § 3 ods. 8 sa za slová „(ďalej len „účtovná jednotka verejnej správy“),“ vkladajú ...

4.

V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Do skupiny účtovných jednotiek patrí materská ...

5.

V § 9 ods. 2 písm. c) sa slová „ich organizačné zložky“ nahrádzajú slovami „jeho organizačné ...

6.

V § 11 odsek 3 znie:

„(3) Účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávať ...

7.

V § 17 ods. 5 druhá veta znie: „Na zostavenej účtovnej závierke musí byť pripojený podpisový ...

8.

V § 17 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom deň zostavenia ...

9.

V § 18 ods. 4 druhá veta znie: „Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa vykazujú ...

10.

V § 20 ods. 1 prvej vete sa za slovom „správu“ vypúšťa čiarka a slová „ktorej súlad s ...

11.

V § 20 ods. 2 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Okrem informácií podľa odseku ...

12.

V § 20 odsek 3 znie:

„(3) Výročná správa účtovnej jednotky podľa odseku 1 musí poskytovať verný a pravdivý obraz ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28ab znejú:

„27) Napríklad § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...

13.

V § 20 ods. 6 písmeno d) znie:

„d) opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke,“. ...

14.

§ 20 sa dopĺňa odsekmi 9 až 15, ktoré znejú:

„(9) Subjekt verejného záujmu, okrem účtovnej jednotky podľa § 17b, ktorého priemerný prepočítaný ...

15.

Za § 20 sa vkladajú § 20a a 20b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 20a Ročná správa o platbách orgánom verejnej moci (1) Veľká účtovná jednotka, ktorá ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28d a 28e znejú:

„28d) Príloha č. 1 sekcia B divízia 05 až 08 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ...

16.

V § 22 odsek 2 znie:

„(2) Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka. Materská účtovná ...

17.

V § 22 ods. 3 uvádzacia veta znie: „Materskou účtovnou jednotkou sa na účely tohto zákona rozumie ...

18.

V § 22 ods. 3 písm. c) sa slová „ovládať účtovnú jednotku“ nahrádzajú slovami „vykonávať ...

19.

V § 22 ods. 3 písm. d) sa za slová „účtovnom období“ vkladá slovo „a“ a za slová „účtovnou ...

20.

V § 22 odsek 4 znie:

„(4) Dcérska účtovná jednotka je účtovná jednotka, v ktorej má materská účtovná jednotka ...

21.

V § 22 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktoré sú držané v súvislosti ...

22.

V § 22 ods. 9 písmeno c) znie:

„c) konsolidovaná účtovná závierka materskej účtovnej jednotky uvedená v písmene a), konsolidovaná ...

23.

V § 22 odseky 10 a 11 znejú:

„(10) Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ...

24.

V § 22 odsek 13 znie:

„(13) Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ...

25.

§ 22 sa dopĺňa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:

„(19) Účtovná jednotka podľa odseku 20, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú ...

26.

§ 22a vrátane nadpisu znie:

„§ 22a Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, konsolidovaná účtovná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29ba znie:

„29ba)
§ 5 zákona č. 523/2004 Z. z.“.

27.

Za § 22a sa vkladá § 22b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22b Obsah výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy subjektov verejnej správy (1) Účtovná ...

28.

V § 23a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ...

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

29.

V § 23c ods. 5 sa za slovo „týkajú“ vkladajú slová „alebo potvrdenie, že určitý dokument ...

30.

V § 25 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 1. majetok bezodplatne nadobudnutý okrem peňažných prostriedkov, ...

31.

V § 25 ods. 1 písm. f) sa slová „ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

32.

V § 25 ods. 1 písm. g) sa slová „ods. 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. j)“. ...

33.

V § 25 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním ...

34.

V § 25 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

35.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Účtovná jednotka ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) až c) okrem cenných papierov ...

36.

§ 27 znie:

„§ 27 (1) Ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) sa jednotlivé zložky majetku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 sa vypúšťa.

37.

V § 28 ods. 4 druhá a tretia veta znejú: „Ak sa nedá životnosť goodwillu a aktivovaných nákladov ...

38.

V § 38 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) neviedla účtovníctvo podľa § 4 ods. 1 alebo nezostavila účtovnú závierku podľa § 6 ...

39.

V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
porušila ustanovenie § 11 ods. 3.“.

40.

V § 38 ods. 2 písm. a) sa slová „do 1 000 000“ nahrádzajú slovami „a o) do 3 000 000“.

41.

Za § 39k sa vkladajú § 39l a 39m, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 39l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015 (1) Ustanovenie § 2 ods. 10 ...

42.

Príloha sa dopĺňa bodmi 12 a 13, ktoré znejú:

„12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica ...

Čl. II

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).

2.

V § 2a sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

3.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).

Doterajšie písmená p) až zd) sa označujú ako písmená o) až zc).

4.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno v).

Doterajšie písmená w) až zc) sa označujú ako písmená v) až zb).

5.

V § 6 ods. 3 úvodnej vete sa slová „písm. o), p) a r)“ nahrádzajú slovami „písm. o) a q)“. ...

6.

V § 6 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „rozpočtových organizácií vyššieho územného ...

7.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

8.

V § 6 ods. 6 písm. b) sa slovo „x)“ nahrádza slovom „v)“.

9.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až h).

10.

V § 12 odsek 7 znie:

„(7) Limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období a spôsob dodržiavania ...

11.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a správcovi majetku štátu za porušenie povinností podľa ...

12.

§ 22 sa vypúšťa.

13.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

„§ 24a Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou ...

Čl. III

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. ...

V § 9b ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak odberateľ kontrolných ...

Čl. IV

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 61 ods. 2 druhá veta znie: „Ak odsek 3 neustanovuje inak, na vymáhanie podľa odseku 1 a na ...

2.

§ 61 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Exekučným titulom, na podklade ktorého možno začať colné exekučné konanie, je vykonateľné ...

Čl. V

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...

1.

V § 2 písm. i) sa za slová „poskytnutie služby“ vkladá čiarka a slová „okrem platby prijatej ...

2.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

3.

V § 4 sa vypúšťa odsek 10.

4.

§ 4b vrátane nadpisu znie:

„§ 4b Konanie o certifikácii (1) Konanie o certifikácii vykonáva Colný úrad Bratislava. (2) Konanie ...

5.

§ 7a vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice a začatie používania virtuálnej registračnej ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“. ...

7.

V § 15 ods. 5 sa slová „§ 4 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 4b ods. 16“.

8.

V § 15a odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Podnikateľ je povinný písomne oznámiť ukončenie používania virtuálnej registračnej ...

9.

V § 16a písm. g) sa slová „písm. zc)“ nahrádzajú slovami „písm. zd)“.

10.

V § 16a písm. x) sa slová „§ 10 ods. 1 alebo ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 8, § ...

11.

V § 16a písm. ak) sa vypúšťajú slová „a 4“.

12.

V § 16a písm. ao) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 8“.“.

13.

§ 16b sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Pokutu podľa odseku 3 poslednej vety nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, ...

14.

V § 16c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Colný úrad Bratislava uloží pokutu za správny delikt podľa § 16a písm. z) od 330 eur ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

15.

V § 16c ods. 6 a 8 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.

16.

V § 17 ods. 3 sa slová „uložení pokút a pri ich vymáhaní“ nahrádzajú slovami „sankciách ...

17.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na odklad platenia pokuty, povolenie platenia pokuty v splátkach, úľavu z pokuty alebo odpustenie ...

18.

V prílohe č. 3 v časti IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE sa slová „Obchodné meno a adresa trvalého pobytu ...

Čl. VI

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 79 ods. 8 sa za slová „možno použiť na“ vkladajú slová „úhradu a“.

2.

V § 89 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
exekučný titul podľa osobitného predpisu.56a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:

„56a)
§ 61 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 130/2015 Z. z.“.

Čl. VII

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. ...

V § 53 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak odberateľ kontrolných ...

Čl. VIII

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...

V § 60 ods. 10 druhej vete sa slová „dňom nasledujúcim po dni, keď uplynie 18 mesiacov odo dňa ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 1, 3 až 5, 9 až 13, 15 až 37 ...

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore