Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 13/2007 účinný od 01.02.2007

Platnosť od: 06.01.2007
Účinnosť od: 01.02.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD77DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 13/2007 účinný od 01.02.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 13/2007 s účinnosťou od 01.02.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vysielaná reklama a telenákup nesmú byť vysielané takým spôsobom, že zvuková intenzita ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

2.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Na spôsob vysielania oznamu o sponzorstve sa vzťahuje § 34 ods. 3.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore