Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov 126/2002 účinný od 21.03.2002

Platnosť od: 21.03.2002
Účinnosť od: 21.03.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pomocné vedy, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD4DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov 126/2002 účinný od 21.03.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 126/2002 s účinnosťou od 21.03.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných ...

1.

V § 2 ods. 1 sa za slová „v koncentračnom tábore" vkladajú slová „alebo zajateckom tábore". ...

2.

V § 2 ods. 2 sa slová „území Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945" nahrádzajú slovami ...

3.

V § 2 ods. 3 písm. a) sa slová „územia Slovenskej republiky alebo z územia bývalého protektorátu ...

4.

V § 2 sa vypúšťa odsek 5.

5.

V § 7 odsek 6 znie:

„(6) Ak oprávnená osoba, ktorej sa prizná odškodnenie, je poberateľom dôchodku, dôchodok sa ...

6.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Prechodné ustanovenie Žiadosti o odškodnenie doručené ministerstvu do nadobudnutia účinnosti ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore