Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2020 účinný od 21.05.2020


Platnosť od: 21.05.2020
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2020 účinný od 21.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 125/2020 s účinnosťou od 21.05.2020

Legislatívny proces k zákonu 125/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

1.

V § 4 písm. a) druhom bode sa vypúšťa slovo „alebo“.

2.

V § 4 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta,9aaa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aaa znie:

„9aaa) § 6 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 125/2020 Z. z.“.

3.

V § 5 ods. 2 sa za slová „(ďalej len „organizátor“),“ vkladajú slová „poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ...

4.

V § 7 ods. 2 sa za slová „na základe povolenia“ vkladajú slová „alebo rozhodnutia o nariadení vytvorenia ...

5.

V § 7 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:

„6. mobilné odberové miesto, 7. epidemiologická ambulancia, 7a. epidemiologická ambulancia pre dospelých, 7b. epidemiologická ...

6.

V § 8 ods. 2 sa slová „piateho bodu“ nahrádzajú slovami „piateho až siedmeho bodu“.

7.

V § 10 ods. 3 sa za slová „ambulantnej pohotovostnej služby“ vkladá čiarka a slová „poskytovanie zdravotnej ...

8.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
epidemiologickej ambulancie.“.

9.

V § 11 ods. 2 písm. a) sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „e) až h)“.

10.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového ...

11.

V § 12 ods. 1 sa slová „úrad pre dohľad alebo“ nahrádzajú slovami „úrad pre dohľad, regionálny úrad ...

12.

V § 12 ods. 7 sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odsekov 16, 18 a 19“.

13.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 18 a 19, ktoré znejú:

„(18) Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového ...

14.

V § 13 ods. 4 sa slovo „Právnická“ nahrádza slovami „Ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, právnická“. ...

15.

V § 13 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:

„ak nejde o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta,“.

16.

§ 13 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Samosprávny kraj v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie ...

17.

§ 15 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Povolenie na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie sa vydáva na základe žiadosti; rozhodnutie ...

18.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15a Vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta (1) Regionálny úrad verejného ...

19.

V § 17 ods. 1 sa slovo „Zmena“ nahrádza slovami „Ak v § 17g nie je ustanovené inak, zmena“.

20.

Za § 17f sa vkladá § 17g, ktorý znie:

„§ 17g (1) Ministerstvo zdravotníctva môže na podnet samosprávneho kraja alebo na podnet regionálneho ...

21.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Orgán príslušný na vydanie povolenia môže počas krízovej situácie z dôvodu potreby zabezpečenia ...

22.

V § 19 ods. 1 písm. e) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „držiteľa povolenia na prevádzkovanie ...

23.

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) neposkytol zdravotnú starostlivosť denne všetkým osobám, ktorým Národné centrum zdravotníckych informácií ...

24.

V § 19 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) podľa odseku 1 písm. k) a l) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k opakovanému porušeniu povinnosti ...

25.

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:

„(6) Orgán príslušný na vydanie povolenia môže počas krízovej situácie prerušiť konanie o zrušení povolenia ...

26.

V § 21 ods. 1 prvej vete sa za slová „samosprávny kraj“ vkladá čiarka a slová „regionálny úrad verejného ...

27.

V § 22 sa slovo „Orgán“ nahrádza slovami „Ak v § 15 a 15a nie je ustanovené inak, orgán“.

28.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie okrem údajov uvedených ...

29.

V § 26a ods. 5 sa slová „Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“)“ nahrádzajú ...

30.

Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30a Dočasná odborná stáž (1) Dočasnou odbornou stážou (ďalej len „stáž“) sa rozumie výkon odborných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24da znie:

„24da) § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z.“.

31.

V § 31 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 je ...

32.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 ...

33.

§ 39b sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:

„(25) Ak sa ďalšie vzdelávanie neuskutočňuje z dôvodu vyhlásenej krízovej situácie z dôvodu ochorenia ...

34.

V § 42 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť zdravotníckeho pracovníka sústavne sa vzdelávať ...

35.

V § 79 ods. 1 sa písmeno y) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. ak ide o poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta,“. ...

36.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami bf) až bh), ktoré znejú:

„bf) bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ...

37.

V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l) odseku 1 písm. j), t), ze), zi), zj), zx), ba), bb) a bc) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý ...

38.

V § 79 sa odsek 15 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby počas krízovej situácie ...

39.

§ 79 sa dopĺňa odsekmi 16 až 19, ktoré znejú:

„(16) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, je povinný a) pred ...

40.

V § 81 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak ide o plnenie povinností podľa § 79 ods. 16.“.

41.

V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 15 písm. i) a l)“ nahrádzajú slovami „ods. 15 písm. i), l) a m) ...

42.

V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „ai) a be)“ nahrádzajú slovami „ai), be) až bh)“ a za slová „a k),“ ...

43.

§ 82 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21) Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti, u ...

44.

V § 83 sa odsek 5 dopĺňa treťou vetou, ktorá znie: „Pokuty uložené regionálnym úradom verejného zdravotníctva ...

45.

Za § 102ak sa vkladá § 102al, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102al Prechodné ustanovenie počas trvania krízovej situácie Vláda Slovenskej republiky môže počas ...

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

V prílohe č. 1 v položke č. 24 „Zoznamu chorôb z povolania“ pravý stĺpec s názvom „Podmienky vzniku“ ...

„Pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmito chorobami alebo s infekčným materiálom ako súčasť ...

Čl. III

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v subjektoch hospodárskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4aaaa znie:

„4aaaa) § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení ...

2.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Zdravotná starostlivosť v mobilnom odberovom mieste sa poskytuje ako iná špecializovaná ambulantná ...

3.

Za § 8b sa vkladajú § 8c a 8d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠8c Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii (1) Poskytovanie zdravotnej ...

4.

V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby počas výnimočného ...

5.

Za § 49j sa vkladá § 49k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49k Prechodné ustanovenia počas trvania krízovej situácie Počas krízovej situácie je všeobecný lekár ...

Čl. IV

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Zdravotnícky pracovník, ktorého preváža ambulancia dopravnej zdravotnej služby na pokyn operačného ...

2.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak nebola poskytnutá kúpeľná starostlivosť počas krízovej situácie osobe, ktorej bol vystavený ...

3.

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

„§ 43a V roku 2021 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom ...

Čl. V

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) poskytovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej ...

Čl. VI

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 38ev ods. 1 sa za slovom „COVID-19“ vkladajú slová „(ďalej len „krízová situácia“)“.

2.

§ 38ev sa dopĺňa odsekmi 5 až 17, ktoré znejú:

„(5) Podmienka pre účasť na verejnom zdravotnom poistení ustanovená v § 3 ods. 3 písm. a) sa počas krízovej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:

„73) § 2 ods. 1 písm. q) a § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

Čl. VII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...

1.

V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvu o poskytovaní ...

2.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:

„(20) Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia ...

3.

V § 11 ods. 8 sa za slová „Národnému centru zdravotníckych informácií“ vkladajú slová „(ďalej len „národné ...

4.

V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) sprístupňuje Sociálnej poisťovni na účely aktualizácie ňou vedeného registra údaje a zmeny v údajoch ...

5.

Za § 86zb sa vkladá § 86zc, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86zc Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 102 znie:

„102) § 49k zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 125/2020 Z. z.“.

Čl. VIII

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:

„ab) vydáva počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 15a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 125/2020 Z. z.“.

2.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v súvislosti s krízovou situáciou v súvislosti s ohrozením ...

3.

V § 30 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v § 30a ods. 11 a ...

4.

V § 30a ods. 10 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v odseku 11 nie je ustanovené inak,“. ...

5.

V § 30a ods. 10 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku ...

6.

V § 30a sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 môžu v čase krízovej situácie vykonávať ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

7.

V § 31a ods. 17 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadov ohrozenia života alebo ...

8.

V § 31a ods. 17 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem posudzovania ...

9.

V § 31a sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:

„(18) V čase krízovej situácie na základe odborného posúdenia zdravotného stavu posudzovanej osoby aj ...

Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 19.

Čl. IX

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Za nedovolené zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi ...

2.

V § 2 ods. 38 sa na konci pripája táto veta: „Za peňažné alebo nepeňažné plnenie sa na účely tohto zákona ...

3.

V § 3 ods. 6 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“ ...

4.

§ 119 sa dopĺňa odsekmi 26 a 27, ktoré znejú:

„(26) Predpísať humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotnícku pomôcku zaradenú ...

5.

V § 128 ods. 8 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladá slovo „zdravotníctva“ a slová „vyhláseného výnimočného ...

Čl. X

Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...

Za § 98e sa vkladá § 98f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 98f Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ...

Čl. XI

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 ods. 6 písm. e) sa za slová „pacientskeho sumára“ vkladá čiarka a slová „záznamov o poskytnutej ...

2.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ...

Čl. XII

Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej ...

V § 4 odsek 9 znie:

„(9) Zdravotné dôvody pre výnimku podľa odseku 1 písm. h) a podrobnosti o preukazovaní týchto zdravotných ...

Čl. XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore