Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 125/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 21.04.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD17DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 125/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 125/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z. a zákona č. 6/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 16a ods. 6 sa slová „§ 89 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 7“.
2.
V § 43 ods. 1 posledná veta znie: „Ostatní študenti môžu štúdiom na vojenských vysokých školách získať vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa; na náklady spojené s vysokoškolským vzdelávaním týchto študentov prispieva ministerstvo na základe dohody s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“).“.
3.
V § 43 ods. 5 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“)“.
4.
V § 43 ods. 5 sa vypúšťa písmeno s).
5.
V § 43 ods. 15 sa vypúšťajú slová „§ 54 ods. 18, § 92 ods. 4 druhá veta,“.
6.
V § 63 ods. 9 sa v prvej vete slová „príslušnej licenčnej zmluvy ministerstvu; za správne a včasné doručenie takejto licenčnej zmluvy zodpovedá príslušná vysoká škola“ nahrádzajú slovami „úplnej informácie o uzatvorení príslušnej licenčnej zmluvy prevádzkovateľovi registra; za správnosť, úplnosť a včasné doručenie tejto informácie zodpovedá príslušná vysoká škola, ktorá je zároveň povinná samotnú licenčnú zmluvu uschovať a na žiadosť ministerstva ju ministerstvu riadne a včas doručiť“, vkladá sa nová druhá veta, ktorá znie: „Za sprístupnenie záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce, ku ktorej nie je uzatvorená licenčná zmluva, zodpovedá vysoká škola.“ a v tretej vete sa slová „v zastúpení ministerstvom“ nahrádzajú slovami „v zastúpení príslušnou vysokou školou; zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla sprístupnením záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce verejnosti v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác bez zodpovedajúcej licenčnej zmluvy, nesie výlučne príslušná vysoká škola“.
7.
V § 63 ods. 12 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom Slovenská republika, ministerstvo, prevádzkovateľ registra ani príslušná vysoká škola nezodpovedajú za zverejnenie záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce a jej sprístupnenie verejnosti, ak bola zverejnená alebo sprístupnená verejnosti v rozpore s podmienkami podľa § 62a, a ani za škodu spôsobenú takým zverejnením alebo sprístupnením verejnosti.“.
8.
V § 73 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Ministerstvo poskytuje Sociálnej poisťovni údaje z centrálneho registra študentov v rozsahu
a)
meno a priezvisko vrátane titulov,

b)
rodné číslo alebo dátum narodenia u cudzincov,

c)
názov vysokej školy a fakulty, na ktorej študuje,

d)
študijný program,

e)
informácia o skončení štúdia.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

9.
V § 89 sa doterajšie odseky 6 až 12 označujú ako odseky 5 až 11.
10.
V § 91 ods. 4 sa slová „§ 89 ods. 3 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 3 až 11“.
11.
V § 92 odseky 3 a 4 znejú:

„(3)
Rektor verejnej vysokej školy určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné; ak ide o študijné programy zabezpečované fakultou, rektor verejnej vysokej školy určuje ročné školné pre tieto študijné programy na návrh dekana fakulty. Ročné školné sa vzťahuje na akademický rok. Ročné školné v študijných programoch v dennej forme štúdia nesmie prekročiť päťnásobok základu podľa odseku 1. Ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť sumu maximálneho ročného školného, ktorú na príslušný akademický rok ustanovuje ministerstvo opatrením. Maximálne ročné školné v študijných programoch v externej forme štúdia je odvodené od dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov (§ 89 ods. 4).

(4)
Študent verejnej vysokej školy v dennej forme štúdia je povinný uhradiť ročné školné, ak mu vznikne povinnosť uhradiť ročné školné podľa odseku 5 alebo odseku 6. Študent verejnej vysokej školy v externej forme štúdia je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia.“.

12.
V § 96 ods. 11 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a to tak, aby motivačné štipendium bolo poskytnuté desiatim percentám študentov v študijných programoch v dennej forme štúdia okrem študijných programov tretieho stupňa a desiatim percentám študentov v študijných programoch v externej forme štúdia okrem študijných programov tretieho stupňa.“.
13.
V § 98 ods. 4 sa slová „§ 89 ods. 2 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 2 a 7“.
14.
V § 102 sa odsek 2 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x)
poskytuje dotácie na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania dátovej infraštruktúry, ktorú používajú vysoké školy a výskumné organizácie štátneho a verejného sektora pri plnení ich hlavných úloh.“.

15.
Za § 113ac sa vkladá § 113aca, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠113aca
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. mája 2011
Študent verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy, ktorý bol prijatý na bezplatný študijný program v externej forme štúdia podľa doterajších predpisov, dokončí toto štúdium bezplatne; to neplatí, ak mu počas štúdia vznikne povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 alebo ods. 6.“.

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z. a zákona č. 543/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 170 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu školstva na základe údajov92a) z centrálneho registra študentov vysokých škôl štatistické údaje zo svojho informačného systému.“.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 92a znie:

„92a)
§ 73 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 125/2011 Z. z.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem článku I šiesteho a siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2011, článku I dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore