Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 125/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 21.04.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálne poistenie, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD17DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 125/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 125/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 16a ods. 6 sa slová „§ 89 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 7“.

2.

V § 43 ods. 1 posledná veta znie: „Ostatní študenti môžu štúdiom na vojenských vysokých ...

3.

V § 43 ods. 5 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“)“. ...

4.

V § 43 ods. 5 sa vypúšťa písmeno s).

5.

V § 43 ods. 15 sa vypúšťajú slová „§ 54 ods. 18, § 92 ods. 4 druhá veta,“.

6.

V § 63 ods. 9 sa v prvej vete slová „príslušnej licenčnej zmluvy ministerstvu; za správne a ...

7.

V § 63 ods. 12 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom Slovenská ...

8.

V § 73 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ministerstvo poskytuje Sociálnej poisťovni údaje z centrálneho registra študentov v rozsahu a) meno ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

9.

V § 89 sa doterajšie odseky 6 až 12 označujú ako odseky 5 až 11.

10.

V § 91 ods. 4 sa slová „§ 89 ods. 3 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 3 až 11“.

11.

V § 92 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Rektor verejnej vysokej školy určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné; ...

12.

V § 96 ods. 11 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a to tak, aby motivačné štipendium ...

13.

V § 98 ods. 4 sa slová „§ 89 ods. 2 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 2 a 7“.

14.

V § 102 sa odsek 2 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x) poskytuje dotácie na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania dátovej infraštruktúry, ...

15.

Za § 113ac sa vkladá § 113aca, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 113aca Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. mája 2011 Študent verejnej ...

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

V § 170 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu školstva na základe údajov92a) z centrálneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 92a znie:

„92a)
§ 73 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 125/2011 Z. z.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem článku I šiesteho a siedmeho bodu, ktoré ...

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore