Zákon o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok 125/1998 účinný od 01.09.2003 do 31.12.2003

Platnosť od: 07.05.1998
Účinnosť od: 01.09.2003
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 125/1998 s účinnosťou od 01.09.2003 na základe 341/2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Základné ustanovenia
(1)

Tento zákon ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

(2)

Tento zákon ustanovuje aj sumy na určenie príjmu podmieňujúceho vznik nároku na štátne sociálne dávky a na určenie ich výšky podľa osobitných predpisov.1)

Životné minimum
§ 2 - Sumy životného minima

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm

a)

4 210 Sk mesačne, ak ide o jednu plnoletú2) fyzickú osobu,

b)

2 940 Sk mesačne, ak ide o

1.

ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

2.

zaopatrené neplnoleté dieťa,

c)

1 910 Sk mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa.3)

§ 3 - Započítavanie príjmov

Na zistenie príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima sa započítavajú u

a)

posudzovanej fyzickej osoby jej príjem a príjem jej manžela,

b)

rodičov s nezaopatreným dieťaťom príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,4)

c)

rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba,

d)

nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti; ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,

e)

zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.

§ 4 - Príjmy
(1)

Za príjem sa na účely určenia súm životného minima považujú

a)

príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu5) po odpočítaní

1.

poistného na povinné zdravotné poistenie,

2.

poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie,

3.

príspevku na poistenie v nezamestnanosti,

4.

príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu,6)

5.

preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,5)

6.

ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,5)

b)

príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu5) okrem

1.

prijatej náhrady škody, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škody, okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu,

2.

odmeny vyplácanej darcom za odber krvi a iných biologických materiálov z ľudského organizmu,

3.

úrokov z vkladov zo stavebného sporenia vrátane úrokov zo štátnej podpory,

c)

príjmy, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou dane podľa osobitného predpisu,7) po odpočítaní dane,

d)

sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené osobitným predpisom,8)

e)

náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným predpisom,9)

f)

ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov10) po odpočítaní dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.11)

(2)

V prípade straty12) sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.

(3)

Za príjem sa nepovažujú:

a)

prospechové štipendium žiaka,13) štipendiá,14) mesačná odmena žiaka stredného odborného učilišťa, špeciálneho stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa a učilišťa poskytovaná na základe zhodnotenia jeho prospechu a správania a príplatok k odmene žiaka podľa osobitného predpisu,15)

b)

zárobok nezaopatrených detí za práce vykonávané v čase školských prázdnin a z príležitostného zamestnania,16) ktoré nezakladá pravidelný príjem,

c)

jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,17)

d)

peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia s výnimkou príspevku za opatrovanie,

e)

zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

f)

príspevok k prídavku na dieťa,

g)

príspevok na bývanie,

h)

paušálny príspevok poskytovaný absolventovi školy počas absolventskej praxe.17a)

Štátne sociálne dávky
§ 5 - Sumy na účely štátnych sociálnych dávok

Za sumy na určenie príjmu podmieňujúceho vznik nároku na štátne sociálne dávky a na určenie ich výšky podľa osobitných predpisov1) sa považujú:

a)

3 000 Sk mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorá je

1.

rodičom nezaopatreného dieťaťa alebo

2.

nezaopatreným dieťaťom, ktorého príjem sa posudzuje samostatne,

b)

2 100 Sk mesačne, ak ide o

1.

ďalšiu spoločne posudzovanú osobu, ktorá je rodičom nezaopatreného dieťaťa,

2.

ďalšiu spoločne posudzovanú osobu, ktorá je manželom rodiča nezaopatreného dieťaťa,

3.

manželku vojaka, ktorý vykonáva vojenskú základnú (náhradnú) službu alebo civilnú službu,

4.

osobu, ku ktorej má vojak vykonávajúci vojenskú základnú (náhradnú) službu alebo civilnú službu súdom určenú vyživovaciu povinnosť, ak nie je nezaopatreným dieťaťom,

c)

1 770 Sk mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa od 15 rokov veku,

d)

1 660 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 6 do 15 rokov veku,

e)

1 350 Sk mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku.

Spoločné ustanovenia
§ 6 - Úprava súm životného minima a úprava súm na účely štátnych sociálnych dávok
(1)

Sumy uvedené v § 2 sa upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

(2)

Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že sumy uvedené v § 2

a)

sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka je nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky, alebo

b)

sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.

(3)

Za nízkopríjmové domácnosti na účely tohto zákona sa považujú tie domácnosti, ktorých príjmy neprekračujú hornú hranicu príjmu prvých 20 % všetkých domácností zoradených vzostupne podľa dosahovanej výšky čistého peňažného príjmu na osobu.

(4)

Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku.

(5)

Sumy životného minima upravené podľa odseku 2 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(6)

Sumy uvedené v § 5 môže upraviť k 1. júlu bežného kalendárneho roku vláda Slovenskej republiky nariadením.

Záverečné ustanovenia
§ 7

Zrušuje sa zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 133/1995 Z. z. a zákona č. 278/1997 Z. z.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.

Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)

  Napríklad zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 • 3)

  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.

 • 4)

  § 115 Občianskeho zákonníka.

 • 5)

  Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 7)

  § 36 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 13 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z.

 • 9)

  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/1996 Z. z.

 • 10)

  § 460 až 487 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka.Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 5 ods. 3 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona č. 626/1992 Zb.

 • 13)

  § 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl.

 • 14)

  § 96 a 97 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1984 Zb.

 • 15)

  § 3 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.

 • 16)

  § 6 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  Napríklad zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb, § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti, § 2 ods. 3 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z.

 • 17a)

  § 90b ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 556/2001 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore