Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70814
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 124/2002 účinný od 01.05.2002


Platnosť od: 20.03.2002
Účinnosť od: 01.05.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Odmena za prácu, Ústavné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD572 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 124/2002 účinný od 01.05.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 124/2002 s účinnosťou od 01.05.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

1.

V § 2 ods. 1 sa číslovka „10" nahrádza číslovkou „13".

2.

Nadpis nad § 3 sa vypúšťa.

3.

§ 3 sa vypúšťa.

4.

Pod § 4 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Plénum Ústavného súdu".

5.

Nadpis nad § 5 sa vypúšťa.

6.

Pod § 5 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Senát Ústavného súdu".

7.

V § 5 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Členov senátu určuje plénum Ústavného súdu na jeden rok. Členovia senátu volia predsedu ...

8.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Zjednocovanie právnych názorov senátov Senát, ktorý v súvislosti so svojou rozhodovacou ...

9.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Predseda Ústavného súdu zabezpečuje jeho riadny chod prostredníctvom Kancelárie Ústavného ...

10.

§ 9 znie:

„§ 9 (1) Kancelária je právnická osoba a plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

„1) Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2) Zákon ...

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou ...

11.

Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré znejú:

„§ 9a (1) Štátni zamestnanci v Kancelárii sú odmeňovaní podľa katalógu činností v štátnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

„3) § 78 až 106 a § 159 zákona č. 312/2001 Z. z. 4) § 105 zákona č. 312/2001 Z. z.“. ...

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou ...

12.

V § 11 sa vypúšťajú odseky 2 až 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 2.

13.

V § 12 ods. 2 tretia veta znie:

„V takom prípade funkcia sudcu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné ...

14.

V § 13 odsek 1 znie:

„(1) Predseda Ústavného súdu je povinný bez zbytočného odkladu zaslať prezidentovi Slovenskej ...

15.

V § 13 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

16.

V § 14 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Sudcovia sú pri rozhodovaní nezávislí a sú viazaní Ústavou Slovenskej republiky (ďalej ...

17.

V § 16 ods. 7 prvá veta znie:

„Na postup v disciplinárnom konaní sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu,5) ak ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 123 až 130, § 133 a 134 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a ...

18.

V § 17 ods. 2 sa odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 1ga označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou ...

19.

V § 18 ods. 1 písm. f) sa slová „Ústavy Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „a čl. 127a ...

20.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2)
Konanie sa začína dňom doručenia návrhu Ústavnému súdu.“.

21.

V § 18 sa vypúšťa odsek 3.

22.

V § 20 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) K návrhu na začatie konania sa musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa ...

23.

V § 21 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

24.

V § 21 ods. 2 prvá veta znie:

„Štátne orgány alebo orgány územnej samosprávy ako účastníkov konania na ústnom pojednávaní ...

25.

V § 21 odsek 3 znie:

„(3)
Ak je účastníkom konania súd, zastupuje senát jeho predseda.“.

26.

V § 23a sa vypúšťajú slová "ani o podnet".

27.

§ 24 a 25 znejú:

„§ 24 Návrh nie je prípustný, ak a) sa týka veci, o ktorej Ústavný súd už rozhodol, okrem ...

28.

V § 27 sa slovo „nezaujatosti" nahrádza slovom „nepredpojatosti".

29.

V § 28 odsek 1 znie:

„(1) Účastník konania môže vyhlásiť, že niektorého zo sudcov odmieta pre jeho predpojatosť. ...

30.

V § 28 ods. 2 a 3 sa slovo „zaujatosť" nahrádza slovom „predpojatosť".

31.

§ 29 a 30 znejú:

„§ 29 (1) Návrh, ktorý sa doručil Ústavnému súdu, pridelí predseda Ústavného súdu niektorému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8)
Občiansky súdny poriadok a Trestný poriadok.“.

32.

V § 31a sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

33.

V § 32 ods. 1 sa za slová „Odlišné stanovisko sudcu sa" vkladajú slová „doručuje a".

34.

V § 33 odsek 2 znie:

„(2) Rozhodnutia Ústavného súdu o súlade právnych predpisov, o pozastavení účinnosti napadnutých ...

35.

V § 33 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

36.

V § 34 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

37.

V § 37 odsek 1 znie:

„(1) Ak osoby uvedené v § 18 ods. 1 písm. a) až e) dospejú k názoru, že právny predpis nižšej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9)
Čl. 7 a 125 Ústavy.“.

38.

V § 37 ods. 2 písm. b) sa odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 1b vypúšťajú.

39.

§ 38 a 39 znejú:

„§ 38 (1) Ak Ústavný súd prijme návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa ...

40.

§ 41 znie:

„§ 41 (1) Ústavný súd rozhoduje vo veci samej nálezom. Nález sa doručuje účastníkom konania. ...

41.

V § 41a ods. 1 sa odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 1c označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
Čl. 125 ods. 3 Ústavy.“.

42.

V § 41a ods. 2 sa slová „v zmysle čl. 132 ods. 1" nahrádzajú slovami „podľa čl. 125 ods. ...

43.

V § 41b ods. 1 sa slová „v zmysle čl. 132" nahrádzajú slovami „podľa čl. 125".

44.

V § 41b ods. 2 sa slová „nemôžu byť predmetom výkonu rozhodnutia" nahrádzajú slovami „nemožno ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Napríklad § 251 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 71 zákona ...

45.

V tretej časti druhej hlave sa za prvý oddiel vkladá nový druhý a tretí oddiel, ktoré vrátane ...

„Druhý oddiel Konanie o súlade medzinárodných zmlúv § 41c (1) Návrh na začatie konania o súlade ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú:

„12) Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších ...

Doterajší druhý a tretí oddiel sa označujú ako štvrtý a piaty oddiel.

46.

§ 43 sa vypúšťa.

47.

V § 46 sa vypúšťa odsek 3.

48.

V tretej časti druhej hlave sa štvrtý oddiel vypúšťa.

„Šiesty oddiel Konanie o sťažnostiach Konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických ...

„§ 64 V konaní podľa čl. 129 ods. 4 Ústavy sa primerane použijú ustanovenia § 49 až 56 tohto ...

52.

V § 65 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

53.

V § 73a ods. 1 sa odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 1d označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou ...

54.

V § 73b ods. 4 sa odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 1e označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou ...

55.

V § 74 odsek 4 znie:

„(4) Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného súdu znamená podľa čl. 107 Ústavy stratu funkcie prezidenta ...

56.

V tretej časti druhej hlave sa za dvanásty oddiel vkladá trinásty a štrnásty oddiel, ktoré vrátane ...

„Trinásty oddiel Konanie o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 22 znejú:

„21) Zákon č. 385/2000 Z. z.Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch ...

57.

§ 75 sa vypúšťa.

58.

Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:

„§ 79a (1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, o ktorej ústavnej sťažnosti alebo podnete sa ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 9 ods. 3 a 4, § 9a a 9b, ktoré nadobúdajú ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov

  KATALÓG ČINNOSTÍ V ŠTÁTNEJ SLUŽBEv Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky

  4. PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, odborná prax ...

  Funkcia: hlavný referent

  Činnosti:

  4.01 Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatňovania štátnozamestnaneckých vzťahov vo vecne ...

  4.02 Samostatné vybavovanie ucelenej odbornej agendy v oblasti utajovaných skutočností.

  4.03 Samostatné vybavovanie ucelenej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad ...

  4.04 Samostatná odborná činnosť v oblasti súdnej agendy a správy registrov.

  4.05 Samostatné vybavovanie ucelenej odbornej agendy v oblasti protokolu a zahraničných vzťahov.

  4.06 Samostatná činnosť v oblasti odbornej prípravy a realizácie archivovania záznamov, fotodokumentácie ...

  4.07 Samostatná odborná činnosť na úseku sprístupňovania informácií.

  5. PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný ...

  Funkcia: radca

  Činnosti:

  5.01 Samostatná odborná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti alebo odborná činnosť na vypracúvanie ...

  5.02 Zostavovanie rozpočtu v určenom rozsahu a sledovanie plnenia príjmov a čerpania výdavkov.

  5.03 Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti.

  6. PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ...

  Funkcia: samostatný radca

  Činnosti:

  6.01 Samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní právnych vzťahov štátnych zamestnancov.

  6.02 Samostatná odborná činnosť pri vykonávaní ucelenej agendy v oblasti rozpočtovania alebo ...

  6.03 Samostatná odborná činnosť pri navrhovaní opatrení alebo samostatné posudzovanie a vypracúvanie ...

  6.04 Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych návštev a služobných zahraničných návštev.

  6.05 Koordinačná, analytická a kontrolná činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností.

  6.06 Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti sprístupňovania informácií s prípadným ...

  7. PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako štyri roky a osobitný ...

  Funkcia: odborný radca

  Činnosti:

  7.01 Koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní uplatňovania právnych vzťahov štátnych ...

  7.02 Koordinačná a metodická činnosť na úseku rozpočtovania a financovania.

  7.03 Analytická činnosť vrátane vyhodnocovania výsledkov a príprava návrhov na rozhodovanie o ...

  7.04 Koordinovanie a odborné redakčno-organizačné zabezpečovanie vydávania Zbierky nálezov a ...

  7.05 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti zabezpečovania komplexných odborných právnych ...

  7.06 Špecializovaná odborná činnosť v oblasti tvorby služobných predpisov na zabezpečovanie ...

  7.07 Systémová a vývojová činnosť pri riešení jednotlivých úloh častí štátneho informačného ...

  7.08 Koordinovanie a metodické usmerňovanie civilnej ochrany.

  7.09 Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, s prostriedkami zo zahraničia a s ...

  7.10 Rozhodovacia činnosť v oblasti sprístupňovania informácií.

  8. PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako šesť rokov a osobitný ...

  Funkcia: hlavný radca

  Činnosti:

  8.01 Analýza podaní doručených na Ústavný súd vrátane prípravy návrhov na rozhodovanie.

  8.02 Koncepčná a analytická činnosť, vypracúvanie komplexných informácií a príprava podkladov ...

  8.03 Koncepčná a koordinačná činnosť pri zabezpečovaní štátnych záležitostí.

  8.04 Tvorba koncepcie štátnozamestnaneckých vzťahov.

  8.05 Koncepčná a koordinačná činnosť pri plnení štátnych záležitostí v oblasti zahraničných ...

  8.06 Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania, príprava návrhov ...

  8.07 Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť v oblasti informačného systému Ústavného súdu ...

  8.08 Tvorivé spracúvanie a koordinovanie masmediálnej politiky.

  9. PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako deväť rokov a osobitný ...

  Funkcia: štátny radca

  Činnosti:

  9.01 Tvorivé vypracúvanie odborných posudkov a stanovísk, príprava a vypracúvanie podkladov na ...

  Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov

  STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ŚTÁTNYCH ZAMESTNANCOVv Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky

  Platový stupeň Počet rokov praxe Platová trieda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 do 2 8 200 8 800 9 500 ...

  (Sk mesačne)

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore