Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 121/2010 účinný od 01.05.2010

Platnosť od: 01.04.2010
Účinnosť od: 01.05.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD31DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 121/2010 účinný od 01.05.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 121/2010 s účinnosťou od 01.05.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) a r), ktoré znejú:

„q) vydáva rozhodnutie o žiadosti o udelenie súhlasu s plánovanou ústavnou zdravotnou starostlivosťou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:

„16a) § 10 ods. 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 121/2010 Z. z. 16b) Článok ...

2.

V § 6 ods. 4 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

3.

V § 7 ods. 11 sa vypúšťa písmeno e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a sa vypúšťa.

4.

V § 11 ods. 6 sa slová „ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a úradu“ nahrádzajú ...

5.

V § 18 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu zdravotnej poisťovne o zamietnutí žiadosti o udelenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

„39a)
§ 10 ods. 11 a 12 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 121/2010 Z. z.“.

6.

V § 18 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) až j), ktoré znejú:

„h) je prístupovým miestom podľa osobitného predpisu41aaa) na elektronickú výmenu dát medzi ...

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno k).

Poznámka pod čiarou k odkazu 41aaa znie:

„41aaa) Čl. 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. ...

7.

V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
podáva návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je zdravotná poisťovňa v úpadku.41ab)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41ab znie:

„41ab) § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ...

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa citácia „§ 13 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní ...

9.

V § 40 ods. 2 druhej vete sa slová „§ 61, 66 a 67“ nahrádzajú slovami „§ 61, 66, 66a a 67“. ...

10.

V § 43 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zamestnanci úradu môžu dohľad na diaľku vykonať ...

11.

V § 47 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca úradu, ktorý dohľad vykonal.“.

12.

V § 48 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
pri podozrení na iatrogénne poškodenie,“.

13.

V § 48 ods. 10 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

14.

V § 50 ods. 3 sa slová „osobitným predpisom70)“ nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi70)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:

„70) Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení ...

15.

V § 54 ods. 2 písm. e) sa odkaz 78 nahrádza odkazom 48 a poznámka pod čiarou k odkazu 78 sa vypúšťa. ...

16.

V § 54 ods. 2 písm. f) sa odkaz 79 nahrádza odkazom 41ab a poznámka pod čiarou k odkazu 79 sa vypúšťa. ...

17.

V § 61 ods. 6 sa za slová „zmluva o“ vkladá slovo „bezodplatnom“.

18.

V § 61 ods. 8 sa slová „v kalendárnom mesiaci“ nahrádzajú slovami „za kalendárny mesiac“. ...

19.

§ 61 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Na účely prevodu poistného kmeňa sa poistným, ktoré je predmetom prerozdelenia, rozumie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 80b znie:

„80b)
§ 27 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.“.

20.

V § 64 ods. 5 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.

21.

V § 66 odsek 2 znie:

„(2) Ak sa zdravotná poisťovňa zrušuje s likvidáciou, návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora ...

22.

§ 66 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak úrad podá návrh na odvolanie likvidátora zdravotnej poisťovne v likvidácii, likvidátor ...

23.

Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý znie:

„§ 66a (1) Likvidátor zdravotnej poisťovne v likvidácii prijíma úhradu pohľadávok na poistnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 81b znie:

„81b)
§ 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

24.

§ 67 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Ak likvidátor zdravotnej poisťovne v likvidácii zistí predlženie82a) zdravotnej poisťovne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 82a znie:

„82a)
§ 3 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 520/2005 Z. z.“.

25.

V § 76 ods. 3 písm. g) sa odkaz 95 nahrádza odkazom 48 a poznámka pod čiarou k odkazu 95 sa vypúšťa. ...

26.

Za § 86f sa vkladá § 86g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86g Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2010 (1) Úrad uhradí náklady na ...

Čl. II

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a dobrovoľné verejné zdravotné poistenie“.

2.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo dobrovoľne verejne zdravotne poistená“.

3.

V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) je nezaopatrený rodinný príslušník,8a) ktorý sa poistencovi narodil v inom členskom štáte.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Článok 1 písm. i) bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla ...

4.

V § 3 ods. 4 sa za slovo „štátu“ vkladajú slová „alebo komerčné zdravotné poistenie ustanovené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b) Napríklad článok 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 883/2004 v znení nariadenia (ES) č. 988/2009.“. ...

5.

V § 3 sa vypúšťa odsek 8.

6.

V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo o nezaopatreného rodinného príslušníka8a) ...

7.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

8.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

9.

V § 6 odsek 6 znie:

„(6) Ak poistenec podal prihlášku v lehote ustanovenej v odseku 1, potvrdením prihlášky je zdravotná ...

10.

V § 6 ods. 10 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
oznámiť úradu potvrdenie prihlášky do piatich dní od jej potvrdenia,“.

11.

V § 6 ods. 10 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. oznámiť úradu potvrdenie prihlášky do 20. decembra príslušného kalendárneho roka,“. ...

12.

V § 6 ods. 10 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

13.

V § 9 ods. 2 sa za slová „alebo užitia“ vkladajú slová „alkoholu alebo inej“.

14.

§ 10 znie:

„§ 10 (1) Pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, ku ktorému dôjde v cudzine, okrem ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a až 16h znejú:

„16a) Článok 20 nariadenia (ES) č. 883/2004 v znení nariadenia (ES) č. 988/2009. Článok 26 ...

15.

V § 11 ods. 8 písmeno f) znie:

„f) fyzickú osobu vo väzbe7) alebo vo výkone trestu odňatia slobody;8) fyzické osoby vo väzbe ...

16.

V § 11 ods. 8 písmeno o) znie:

„o) fyzickú osobu, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi, ...

17.

V § 18 ods. 2 sa na konci prvej vety za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo podľa § 17a ...

18.

V § 19 ods. 20 sa v prvej vete slová „rozhodnutia daňového úradu“ nahrádzajú slovami „oznámenia ...

19.

V § 20 ods. 3 sa za slovo „výpočet“ vkladajú slová „preddavku na poistné a“ a druhá veta ...

20.

V § 20 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Príslušná zdravotná poisťovňa je oprávnená pri výkone kontrolnej činnosti podľa osobitného ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie

„56a) § 9 ods. 7 zákona č. 581/2004 Z. z.“.

21.

V § 21 odsek 3 znie:

„(3) Právo na vrátenie preplatku sa premlčí uplynutím piatich rokov od prvého dňa kalendárneho ...

22.

V § 23 ods. 1 písm. a) sa za slovo „priezviska“ vkladá čiarka a slová „rodného čísla“. ...

23.

V § 23 ods. 1 písm. b) sa za slovo „zmenu“ vkladajú slová „alebo vznik“.

24.

V § 24 sa písmeno e) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8.
údaj o vzniku skutočností podľa § 11 ods. 8.“.

25.

V § 29b ods. 7 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“.

26.

§ 29b sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Preukazovanie skutočností podľa § 11 ods. 8 sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí úrad s ...

27.

Za § 34 sa vkladá § 35, ktorý znie:

„§ 35 Osoba, ktorá bola do účinnosti tohto zákona dobrovoľne verejne zdravotne poistená, je ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore