Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z. 121/2000 účinný od 13.04.2000 do 30.04.2001

Platnosť od: 13.04.2000
Účinnosť od: 13.04.2000
Účinnosť do: 30.04.2001
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD21DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z. 121/2000 účinný od 13.04.2000 do 30.04.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 121/2000 s účinnosťou od 13.04.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení ...

1.

V § 3 ods. 3 sa slovo „nevyplýva“ nahrádza slovom „vyplýva“.

2.

§ 5 znie:

„§ 5 (1) Zákaz podľa § 3 a 4 sa nevzťahuje na dohody obmedzujúce súťaž, ak spoločný podiel ...

3.

V § 6 sa slová „podľa § 5 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 ods. 3 alebo 4“.

4.

V § 7 ods. 3 sa slovo „užívateľov“ nahrádza slovom „spotrebiteľov“.

5.

V § 14 ods. 1 sa slová „podľa § 5 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 ods. 3 alebo 4“. ...

6.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:

„§ 21a Podnikatelia, ktorí uzatvorili podľa doterajších predpisov dohodu obmedzujúcu súťaž ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore