Zákon o hospodárskej arbitráži 121/1962 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991

Platnosť od: 27.12.1962
Účinnosť od: 01.05.1990
Účinnosť do: 31.12.1991
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Rozhodcovské konanie, Hospodárske zmluvy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o hospodárskej arbitráži 121/1962 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 121/1962 s účinnosťou od 01.05.1990 na základe 106/1990
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o hospodárskej arbitráži

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Prvá časť

Úvodné ustanovenia

§ 1
Hospodárska arbitráž pri ochrane práv a právom chránených záujmov vznikajúcich pri podnikateľskej ...
a)

prejednáva a rozhoduje spory vznikajúce pri podnikateľskej činnosti a pri hospodárskom styku medzi ...

b)

v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi rozhoduje o neplatnosti opatrenia orgánu ...

§ 2
(1)

Hospodárske spory, ktoré hospodárska arbitráž prejednáva a rozhoduje, sú najmä

a)

spory o uzavretí hospodárskych zmlúv a spory o zmenu alebo zrušenie hospodárskych záväzkov (predzmluvné ...

b)

spory o reálne plnenie,

c)

spory majetkové,

d)

spory o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je o to naliehavý právny ...

e)

spory o zdržanie sa protiprávneho konania a spory o odstránenie protiprávneho stavu,

f)

spory o vydanie veci,

(2)

Hospodárska arbitráž rozhoduje o predaji založenej alebo zadržanej veci a o uspokojení pohľadávky ...

(3)

Hospodárska arbitráž nerozhoduje

a)

spory z prepravných zmlúv, ktoré sú v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru alebo ktoré sa ...

b)

spory z majetkových vzťahov v medzinárodnom obchodnom styku,2)

c)

spory medzi odborovým orgánom a organizáciou o náhradu škody, vzniknutej nesprávnym postupom pri ...

Tieto spory rozhodujú súdy.

(4)

Hospodárska arbitráž nerozhoduje ďalej spory, na rozhodovanie ktorých je podľa osobitných predpisov ...

§ 2a

Hospodárska arbitráž prejednáva a rozhoduje aj hospodárske spory o náhradu škody a o náhradu ...

§ 3

Ak hospodárska arbitráž vysloví, že spor nepatrí do jej právomoci, je tým súd, prípadne iný ...

Druhá časť

Organizácia hospodárskej arbitráže

Prvý oddiel
Organizácia arbitrážnych orgánov

§ 5
(1)

Hospodárska arbitráž je sústavou nezávislých orgánov rozhodujúcich hospodárske spory. Rozhoduje ...

(2)

V ostatných oblastiach činnosti má Štátna arbitráž Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

§ 6
(1)

Orgánmi hospodárskej arbitráže sú:

a)

Prezídium hospodárskej arbitráže,

b)

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky v Prahe; jej súčasťou je vojenská ...

c)

Štátna arbitráž Českej socialistickej republiky v Prahe a Štátna arbitráž Slovenskej socialistickej ...

d)

krajské štátne arbitráže.

(2)

Vláda Českej socialistickej republiky a vláda Slovenskej socialistickej republiky zriaďuje a zrušuje ...

§ 7
(1)

Na čele Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky je hlavný arbiter Československej ...

(2)

Osobným úradom vojakov a ostatných pracovníkov činných pri vojenskej zložke Štátnej arbitráže ...

§ 8
(1)

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky

a)

sleduje rozhodovanie štátnych arbitráží republík a dozerá na zákonnosť rozhodovania všetkých ...

b)

vykonáva prieskum, ako pôsobí právny poriadok v oblasti hospodárskych vzťahov organizácií, pripravuje ...

c)

vydáva, pokiaľ je na to zákonom splnomocnená, v jeho medziach všeobecne záväzné právne predpisy, ...

d)

na zabezpečenie jednotného výkladu právnych predpisov v oblasti hospodárskych vzťahov organizácií ...

e)

rozvíja v rámci svojej pôsobnosti medzinárodnú spoluprácu.

(2)

Na zabezpečenie úloh Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky jej poskytujú ...

§ 8a
Štátna arbitráž Českej republiky a Štátna arbitráž Slovenskej republiky
a)

sledujú rozhodovanie krajských štátnych arbitráží a dozerajú na zákonnosť ich rozhodovania, ...

b)

zabezpečujú hospodárenie, personálnu agendu a správu aj na krajských štátnych arbitrážach ...

c)

po prerokovaní so Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky vydávajú inštrukcie ...

§ 9
(1)

Hlavného arbitra Československej socialistickej republiky a jeho prvého námestníka vymenúva a ...

(2)

Hlavného arbitra Českej socialistickej republiky a hlavného arbitra Slovenskej socialistickej republiky ...

(3)

Vedúcich krajských štátnych arbitráží a štátnych arbitrov týchto arbitráží ustanovuje a ...

(4)

Hlavný arbiter Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, hlavný arbiter Českej republiky, hlavný ...

§ 9a
(1)

Za štátneho arbitra sa môže ustanoviť odborne vyspelý, bezúhonný československý občan, ktorý ...

a)

má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore právo,

b)

po určený čas sa pripravoval ako arbitrážny čakateľ na výkon činnosti štátneho arbitra čakateľskou ...

(2)

Čakateľskú prax a arbitrážnu skúšku upraví podrobnejšie všeobecne záväzným právnym predpisom ...

§ 10
(1)

Členmi Prezídia hospodárskej arbitráže sú hlavný arbiter Československej socialistickej republiky, ...

(2)

Prezídium hospodárskej arbitráže

a)

rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu Štátnej arbitráže Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

b)

schvaľuje rokovací poriadok Prezídia hospodárskej arbitráže.

Na týchto veciach sa prezídium môže platne uznášať za prítomnosti väčšiny svojich členov. ...

(3)

Prezídiu hospodárskej arbitráže patrí ďalej prerokúvať najmä

a)

návrhy právnych predpisov pripravovaných Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky, ...

b)

najzávažnejšie stanoviská Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky na zabezpečenie ...

Druhý oddiel
Príslušnosť

§ 13
Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky
(1)

Štátna arbitráž Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prejednáva a rozhoduje

a)

hospodárske spory, v ktorých aspoň jednou zo strán je Federálne ministerstvo národnej obrany alebo ...

b)

hospodárske spory týkajúce sa dodávok a poddodávok nevyhnutných na zabezpečenie obrany a bezpečnosti ...

c)

spory uvedené v § 2a medzi organizáciami a federálnymi ministerstvami alebo inými federálnymi ...

(2)

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky rozhoduje o uložení hospodárskych pokút ...

a)

ak návrh na uloženie hospodárskej pokuty smeruje proti organizácii v pôsobnosti federácie alebo ...

b)

ak návrh na uloženie hospodárskej pokuty súvisí so zaistením obrany a bezpečnosti štátu alebo ...

(3)

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky rozhoduje o neplatnosti opatrenia orgánu ...

a)

ak návrh na vyslovenie neplatnosti opatrenia orgánu hospodárskeho riadenia smeruje proti federálnemu ...

b)

ak návrh na vyslovenie neplatnosti opatrenia orgánu hospodárskeho riadenia súvisí so zaistením ...

(4)

Štátna arbitráž Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu ...

§ 13a
Štátna arbitráž Českej socialistickej republiky a Štátna arbitráž Slovenskej socialistickej ...
(1)

Štátna arbitráž Českej socialistickej republiky alebo Štátna arbitráž Slovenskej socialistickej ...

spory uvedené v § 2a medzi organizáciami a ministerstvami alebo inými ústrednými orgánmi Českej ...

(2)

Štátna arbitráž Českej socialistickej republiky alebo Štátna arbitráž Slovenskej socialistickej ...

(3)

Miestna príslušnosť Štátnej arbitráže Českej republiky alebo Štátnej arbitráže Slovenskej ...

(4)

Štátna arbitráž Českej republiky a Štátna arbitráž Slovenskej republiky rozhoduje o odvolaní ...

§ 14
Krajská štátna arbitráž
(1)

Krajská štátna arbitráž prejednáva a rozhoduje hospodárske spory, pre ktoré nie je príslušný ...

(2)

Miestna príslušnosť krajskej štátnej arbitráže sa spravuje sídlom organizácie, ministerstva, ...

(3)

Ak arbitrážna žiadosť smeruje proti niekoľkym odporcom, spravuje sa miestna príslušnosť krajskej ...

(4)

Ak ide o investičnú výstavbu, spravuje sa miestna príslušnosť v sporoch medzi dodávateľom a ...

(5)

Na prejednávanie a rozhodovanie sporov týkajúcich sa dodávok vývozných investičných celkov, ...

§ 17
(1)

Štátna arbitráž, pri ktorej sa v súlade s ustanoveniami o príslušnosti začalo konanie, zostáva ...

§ 19
(1)

Hlavný arbiter Českej socialistickej republiky alebo hlavný arbiter Slovenskej socialistickej republiky ...

(2)

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky môže pre určité druhy sporov alebo pre ...

Tretia časť

Arbitrážne konanie

§ 20
Začatie konania
§ 21
Arbitrážna žiadosť
(1)

Arbitrážna žiadosť musí obsahovať označenie organizácie, ktorá ju podala, a organizácie, proti ...

(2)

K arbitrážnej žiadosti musí organizácia pripojiť písomný doklad o tom, že sa pokúsila o pokonávku, ...

§ 22
Odstraňovanie vád arbitrážnej žiadosti
(1)

Ak nestačí arbitrážna žiadosť na prejednanie alebo ak nie sú k nej pripojené potrebné doklady, ...

(2)

Hospodárska arbitráž môže lehotu predĺžiť alebo v odôvodnených prípadoch jej nedodržanie ...

(3)

Nesprávnosť v označení organizácie, ktorá arbitrážnu žiadosť podala, alebo organizácie, proti ...

(4)

Ak organizácia odstráni vytknuté vady v určenej lehote alebo ak hospodárska arbitráž opraví ...

§ 22a
Odmietnutie arbitrážnej žiadosti
(1)

Ak organizácia neodstráni vytknuté vady arbitrážnej žiadosti v určenej lehote, hospodárska arbitráž ...

(2)

Hospodárska arbitráž odmietne rozhodnutím arbitrážnu žiadosť, ak vec nepatrí do jej právomoci; ...

(3)

Ak hospodárska arbitráž nemôže z obsahu arbitrážnej žiadosti zistiť orgán, ktorý je oprávnený ...

§ 22b

Ak sa arbitrážna žiadosť podala na orgáne hospodárskej arbitráže, ktorý nie je príslušný ...

§ 23
Vyjadrenie k arbitrážnej žiadosti

Organizácia, proti ktorej arbitrážna žiadosť smeruje, je povinná v predzmluvných sporoch najneskoršie ...

Dokazovanie

§ 24
(1)

Hospodárska arbitráž je povinná dbať na to, aby skutočnosti, ktoré sú dôležité pre rozhodnutie, ...

(2)

Organizácie, medzi ktorými je hospodársky spor, sú povinné spolupôsobiť na presné a úplné ...

§ 25
(1)

Každý je povinný na požiadanie hospodárskej arbitráže oznámiť údaje, podať vysvetlenie, zprávy ...

(2)

Ak sa vykonáva dôkaz ohliadkou miesta alebo veci, je každý povinný umožniť ohliadku, prípadne ...

(3)

Ak treba na posúdenie hospodárskeho sporu osobitné odborné znalosti, vyžiada si hospodárska arbitráž ...

(4)

Hospodárska arbitráž hodnotí jednotlivé dôkazné prostriedky so zreteľom na všetky okolnosti ...

§ 26
Osobitné oprávnenie hospodárskej arbitráže

Hospodárska arbitráž nie je viazaná návrhmi organizácií, medzi ktorými je hospodársky spor, ...

§ 27
Schválenie dohody organizácií

Konanie možno skončiť dohodou organizácií, schválenou hospodárskou arbitrážou. Hospodárska ...

§ 28
Zastavenie arbitrážneho konania
(1)

k odpadne dôvod arbitrážneho konania prv, než sa spor rozhodol, alebo ak v tej istej veci sa arbitrážne ...

(2)

Ak organizácia vezme arbitrážnu žiadosť späť, vydá hospodárska arbitráž rozhodnutie o zastavení ...

§ 29
Poriadkové pokuty
(1)

Organizácii, ktorá vedome uviedla nepravdivé údaje, nepodala v určenej lehote vyjadrenie k arbitrážnej ...

(2)

Tomu, kto nesplní niektorú povinnosť uloženú ustanovením § 25 ods. 1 a 2 alebo kto ruší arbitrážne ...

(3)

Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno ukladať opätovne.

Arbitrážne pojednávanie

§ 30
(1)

Hospodársky spor prejednáva štátny arbiter spolu so zástupcami organizácií, medzi ktorými vznikol, ...

(2)

Hospodársky spor so zložitou problematikou prejednáva a rozhoduje senát. Členov senátu, ktorý ...

(3)

Štátni arbitri sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak s ohľadom na ich pomer k ...

§ 30a
Arbiter zaznamenáva v arbitrážnom spise najmä
a)

výrok rozhodnutia, pokiaľ bol vyhlásený po skončení arbitrážneho konania,

b)

dohodu organizácií schválenú pri arbitrážnom konaní,

c)

výrok, že rozhodnutie je predbežne vykonateľné,

d)

dopĺňajúce prednesy znalcov podstatné pre rozhodnutie sporu,

e)

procesné rozhodnutia, ktorými sa určuje postup konania, pokiaľ sa nimi uložili povinnosti stranám ...

§ 32
(1)

Jednotlivé hospodárske spory, ktorých rozhodovanie patrí do právomoci hospodárskej arbitráže, ...

(2)

Rozhodca je občan, ktorého si organizácie zvolili písomnou dohodou pre rozhodnutie určitého sporu ...

(3)

Podanie arbitrážnej žiadosti u rozhodcu má tie isté právne účinky ako podanie žiadosti na hospodárskej ...

(4)

Rozhodca je povinný bez zbytočného odkladu spor prejednať; ak bez vážnych dôvodov nepokračuje ...

(5)

Rozhodnutie vydané rozhodcom má účinky arbitrážneho rozhodnutia. Pre jeho splnenie a výkon platia ...

(6)

Rozhodnutie rozhodcu možno napadnúť opravnými prostriedkami za rovnakých podmienok ako arbitrážne ...

(7)

Prejednávanie a rozhodovanie sporov rozhodcom upraví podrobnejšie všeobecne záväzným právnym ...

§ 33
Predbežné opatrenie v priebehu arbitrážneho konania
(1)

Ak je nebezpečenstvo z omeškania, môže štátny arbiter organizáciám, medzi ktorými je hospodársky ...

(2)

Predbežné opatrenie možno ustanoviť na dobu určitú aj neurčitú, a to vždy na návrh niektorej ...

(3)

Predbežné opatrenie zaniká

a)

splnením uloženej povinnosti,

b)

uplynutím doby, na ktorú sa uložilo,

c)

právoplatným rozhodnutím vo veci.

(4)

Štátny arbiter predbežné opatrenie zruší, len čo pominú dôvody, pre ktoré sa uložilo. Môže ...

§ 34

Orgán hospodárskej arbitráže je povinný prejednať a rozhodnúť spor na prvom stupni do 30 dní ...

Rozhodnutie

§ 35
(1)

Arbitrážne rozhodnutie obsahuje označenie orgánu hospodárskej arbitráže, označenie strán, mená ...

(2)

Z odôvodnenia musí byť zrejmé, z akého skutkového stavu rozhodnutie vychádza a ako boli hodnotené ...

(3)

Arbitrážne rozhodnutie má plne vyriešiť celý predmet hospodárskeho sporu. Ak je to účelné, ...

(4)

Chyby v písaní alebo v počtoch alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia ...

§ 36
(1)

Arbitrážne rozhodnutie sa vyhlasuje spravidla hneď po skončení arbitrážneho konania. Arbitrážny ...

(2)

Arbitrážne rozhodnutie, proti ktorému je prípustné odvolanie, nadobúda právoplatnosť uplynutím ...

(3)

Arbitrážne rozhodnutie, ktoré už nemožno napadnúť odvolaním, nadobúda právoplatnosť doručením. ...

§ 37
(1)

Ak na základe predložených dôkazov, prípadne vykonaného vyšetrenia nie je predmet sporu celkom ...

(2)

Hospodárska arbitráž môže vykonať arbitrážne pojednávanie a rozhodnúť aj v neprítomnosti ...

§ 38
Arbitrážny platobný rozkaz
(1)

Na návrh alebo podľa vlastnej úvahy môže hospodárska arbitráž rozhodnúť spor o peňažnú ...

(2)

Námietky proti arbitrážnemu platobnému rozkazu sa musia hospodárskej arbitráži podať do 15 dní ...

(3)

Hospodárska arbitráž odmietne námietky, ak boli podané oneskorene alebo ak nie sú v nich uvedené ...

(4)

Ak nepodá organizácia, proti ktorej arbitrážna žiadosť smeruje, námietky alebo ak arbitráž ...

(5)

Ak boli včas podané námietky s uvedením dôvodov, zrušuje sa tým arbitrážny platobný rozkaz ...

Splnenie rozhodnutia

§ 39
Odvolanie
(1)

Organizácia, ktorá je stranou hospodárskeho sporu, môže podať odvolanie do 15 dní od doručenia ...

(2)

Ak arbitrážne rozhodnutie neobsahuje poučenie o odvolaní alebo ak obsahuje nesprávne poučenie ...

(3)

Odvolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu,

a)

ktorým sa upravuje priebeh konania,

b)

bola predĺžená alebo odpustená lehota na odstránenie vád arbitrážnej žiadosti,

c)

bolo konanie zastavené na základe späťvzatia arbitrážnej žiadosti,

d)

bolo uložené predbežné opatrenie podľa § 33,

e)

bola schválená dohoda strán.

Odvolanie nie je prípustné ani vtedy, ak smeruje len proti dôvodom rozhodnutia.

(4)

Odvolanie sa podáva na orgáne hospodárskej arbitráže, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. K odvolaniu ...

(5)

Orgán hospodárskej arbitráže, proti ktorého rozhodnutiu odvolanie smeruje, dbá o odstránenie ...

(6)

Ak odvolanie bolo podané oneskorene alebo ak nie je prípustné alebo ak neboli vady odvolania v určenej ...

(7)

O odvolaní sa rozhoduje v trojčlennom senáte. Ak to povaha prejednávanej veci vyžaduje, nariadi ...

(8)

Dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, môže ten, kto podal odvolanie, vziať odvolanie späť. V ...

(9)

Ak boli rozhodnutím porušené právne predpisy, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší ...

(10)

Rozhodnutie o odvolaní nadobúda právoplatnosť doručením.

§ 40
Obnova konania
(1)

Právoplatné arbitrážne rozhodnutie môže organizácia, ktorá je stranou hospodárskeho sporu, ...

(2)

Návrh na obnovu konania možno podať v lehote 3 mesiacov od zistenia nových skutočností, najneskôr ...

(3)

Návrh na obnovu konania prejedná orgán hospodárskej arbitráže, ktorý rozhodoval na prvom stupni. ...

(4)

Ak je návrh na povolenie obnovy konania dôvodný, orgán hospodárskej arbitráže, ktorý rozhodoval ...

Preskúmanie arbitrážneho rozhodnutia

§ 41
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)

Arbitrážne rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže byť preskúmané mimo odvolacieho konania. ...

(2)

Arbitrážny orgán, ktorému bol návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podaný, ...

(3)

Pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vychádza arbitrážny orgán zo skutkového ...

(4)

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nie je prípustné

a)

proti rozhodnutiu Prezídia hospodárskej arbitráže,

b)

proti rozhodnutiu podľa odseku 2.

§ 42
Splnenie rozhodnutia
(1)

Organizácia je povinná splniť arbitrážne rozhodnutie do 15 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť; ...

(2)

Rozhodnutím sa môže určiť, že peňažné plnenie sa má zaplatiť v splátkach, ktorých výšku ...

§ 42a
Výkon rozhodnutia
(1)

Uplynutím lehôt podľa § 42 sa stáva rozhodnutie, v ktorom je uložená povinnosť plniť, vykonateľným. ...

(2)

Ak v rozhodnutí nie je uložená povinnosť plniť, je rozhodnutie vykonateľné, len čo nadobudne ...

(3)

Na žiadosť organizácie vyznačí hospodárska arbitráž vykonateľnosť doložkou na rozhodnutí. ...

(4)

Vykonateľné rozhodnutie ukladajúce organizácii peňažné plnenie, ktoré nebolo včas splnené, ...

(5)

Pre výkon rozhodnutia o predaji založenej alebo zadržanej veci sa použije primerane právna úprava ...

(6)

Rozhodnutie ukladajúce nepeňažné plnenie vynucuje na návrh oprávnenej organizácie na výkon tohto ...

(7)

Návrh na výkon rozhodnutia podáva oprávnená organizácia na orgáne, ktorý rozhodoval na prvom ...

(8)

Ak hospodárska arbitráž z dôvodov hodných osobitného zreteľa nevyhovie návrhu na výkon rozhodnutia, ...

(9)

Ak organizácia preukáže, že povinnosti uložené rozhodnutím alebo im zodpovedajúce práva prešli ...

§ 43

Pri novom prejednaní sporu je orgán hospodárskej arbitráže viazaný právnym názorom vyjadreným ...

Štvrtá časť

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Spoločné ustanovenia

§ 44
Arbitrážne poplatky

Za konanie pred orgánmi hospodárskej arbitráže sa platia poplatky ustanovené osobitnými predpismi. ...

§ 44a
Náklady konania
(1)

Náklady arbitrážneho konania sú

a)

arbitrážny poplatok,

b)

odmena a náhrada nákladov znalca, ako aj náhrada nevyhnutných výdavkov, prípadne ušlého zárobku ...

c)

náhrada potrebných nákladov.

(2)

O náhrade nákladov arbitrážneho konania rozhoduje hospodárska arbitráž podľa výsledku sporu ...

§ 44b
Doručovanie písomností

Hospodárska arbitráž doručuje písomnosti spravidla poštou, a to do sídla organizácie; ak však ...

§ 45
Oznamovanie závad
(1)

Hospodárska arbitráž upozorňuje organizácie na podstatné závady v ich konaní, ktoré vyšli ...

(2)

Ten, kto bol upozornený na závadu, je povinný najneskôr do 30 dní od doručenia upozornenia, ak ...

§ 46
Zovšeobecňovanie poznatkov

Hospodárska arbitráž je povinná sústavne skúmať príčiny závad a zovšeobecňovať poznatky ...

Štvrtá časť

Osobitné konanie

§ 46b
Konanie o uložení hospodárskej pokuty
(1)

Hospodárska arbitráž môže hospodársku pokutu uložiť, ak zistí, že sú pre uloženie pokuty ...

(2)

Konanie o uložení hospodárskej pokuty začína hospodárska arbitráž na návrh Výboru ľudovej ...

(3)

Návrh na uloženie hospodárskej pokuty musí obsahovať označenie organizácie, proti ktorej návrh ...

(4)

K návrhu musí navrhovateľ pripojiť kontrolnú alebo revíznu správu (protokol), ktorou návrh odôvodňuje. ...

(5)

Organizácia, proti ktorej návrh smeruje, je povinná do 15 dní po tom, čo dostala rovnopis návrhu, ...

(6)

O návrhu na uloženie hospodárskej pokuty sa rozhoduje vždy v senáte zloženom z troch štátnych ...

(7)

V rozhodnutí hospodárskej arbitráže, ktorým sa organizácii ukladá povinnosť odviesť do štátneho ...

(8)

Rozhodnutie o uložení hospodárskej pokuty môže zmeniť alebo zrušiť a prikázať vec na nové ...

§ 46c
(1)

Hospodárske pokuty uložené podľa § 46b organizáciam v pôsobnosti federácie sa odvádzajú do ...

(2)

V rozhodnutí o uložení hospodárskej pokuty sa uvedie, ktorá orgnizácia a akú sumu je povinná ...

§ 46d
Konanie o neplatnosti opatrenia orgánu hospodárskeho riadenia
(1)

Hospodárska arbitráž vysloví neplatnosť opatrenia orgánu hospodárskeho riadenia, ak zistí, že ...

(2)

Konanie o neplatnosti opatrenia orgánu hospodárskeho riadenia začína hospodárska arbitráž na ...

(3)

Návrh na začatie konania o neplatnosti opatrenia orgánu hospodárskeho riadenia musí obsahovať ...

(4)

Rovnopis návrhu na začatie konania o neplatnosti opatrenia orgánu hospodárskeho riadenia musí organizácia ...

(5)

Orgán hospodárskeho riadenia, proti ktorému návrh na začatie konania o neplatnosti jeho opatrenia ...

(6)

O návrhu na vyslovenie neplatnosti opatrenia orgánu hospodárskeho riadenia sa rozhoduje vždy v senáte ...

(7)

Rozhodnutie o neplatnosti opatrenia orgánu hospodárskeho riadenia môže zmeniť alebo zrušiť a ...

§ 46e
(1)

Pre konanie o uložení hospodárskej pokuty a o neplatnosti opatrenia orgánu hospodárskeho riadenia ...

(2)

Ak hospodárska arbitráž začína konanie z vlastného podnetu, začína sa konanie dňom vydania ...

(3)

Za tieto konania sa arbitrážne poplatky neplatia.

Piata časť

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 47
Počítanie lehôt

Lehota pre podanie a pre všetky ostatné prejavy organizácií je zachovaná, ak písomnosť najneskoršie ...

§ 47a

Ak z konania organizačnej jednotky organizácie7) je organizácia zaviazaná alebo ak organizácia ...

§ 48

Arbitrážne orgány zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za orgány zriadené podľa ...

§ 49
(1)

Arbitrážne orgány a súdy dokončia spory začaté u nich pred účinnosťou tohto zákona, i keby ...

(2)

V sporoch, ktoré podľa tohto zákona hospodárska arbitráž nerozhoduje a rozhodujú ich súdy (§ ...

(3)

Právomoc v hospodárskych sporoch o náhradu škody súvisiacej s prevádzkou dopravných prostriedkov ...

§ 50

Všetky orgány i pracovníci akokoľvek činní v arbitrážnom konaní sú povinní urobiť všetky ...

§ 51

Zrušujú sa

§ 52

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1963.

Čl. II

Pokiaľ vláda Českej socialistickej republiky alebo vláda Slovenskej socialistickej republiky neurobí ...

Čl. II

Ustanovenie § 9a sa nevzťahuje na pracovníkov orgánov hospodárskej arbitráže, ktorých pracovný ...

Čl. II - Prechodné ustanovenia

(1)

Súdy dokončia spory začaté na nich pred účinnosťou tohto zákona, aj keď podľa ustanovení ...

(2)

Arbitrážne konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa ukončia podľa doterajších predpisov. ...

(3)

Lehota pre výkon rozhodnutia, ktorá začala plynúť pod 1. májom 1990, sa až do jej zakončenia ...

(4)

Platenie a výška arbitrážnych poplatkov za odvolanie (§ 39 ods. 3 zákona o hospodárskej arbitráži) ...

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Poznámky

  • *)  Zák. č. 47/1959 Zb. o úprave právnych pomerov znalcov a tlmočníkov.
  • *)  § 14 ods. 2 a § 89 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva. ...
  • 1)  § 1, § 17 ods. 2 a § 26a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
  • 2)  § 26c a 384b Hospodárskeho zákonníka.
  • 3)  § 129g a 129k Hospodárskeho zákonníka.
  • 4)  § 1 ods. 2 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
  • 5)  § 107 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka.
  • 6)  § 14 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.
  • 7)  Nariadenie ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky.
Načítavam znenie...
MENU
Hore