Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 120/2010 účinný od 01.05.2010

Platnosť od: 01.04.2010
Účinnosť od: 01.05.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD34DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 120/2010 účinný od 01.05.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 120/2010 s účinnosťou od 01.05.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení ...

1.

V § 26 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) V jadrových zariadeniach, v ktorých sa nachádzajú jadrové materiály zaradené do I. alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 37a až 37c znejú:

„37a) Prílohy č. 1 a 2 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 51/2006 Z. z., ...

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 11.

2.

V § 26 ods. 9 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

3.

V § 34 ods. 1 sa slová „50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 000 000 eur“.

4.

V § 34 ods. 2 sa slová „30 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 000 000 eur“.

5.

V § 34 ods. 3 sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „332 000 eur“.

6.

V § 34 ods. 4 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 200 eur“.

7.

V § 34 ods. 5 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 597 eur“.

8.

V § 34 ods. 6 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.

9.

§ 34a vrátane nadpisu znie:

„§ 34a Príspevky od držiteľa povolenia na výkon štátneho dozoru (1) Držiteľ povolenia podľa ...

10.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 35a Spoločné ustanovenia k ročnému príspevku (1) Ročný príspevok alebo jeho splátka alebo ...

11.

V § 36 sa slová „v prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.

12.

Za § 37b sa vkladá § 37ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37ba Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2010 (1) Splátky ročných príspevkov ...

13.

V prílohe č. 1 bode C písm. k) sa slová „ods. 8“ nahrádza slovami „ods. 10“.

14.

V prílohe č. 1 bode D písm. f) sa slová „ods. 8“ nahrádza slovami „ods. 10“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore