Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských rozhodnutí 120/1994 účinný od 01.06.1994 do 06.08.1996

Platnosť od: 20.05.1994
Účinnosť od: 01.06.1994
Účinnosť do: 06.08.1996
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozhodcovské konanie, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských rozhodnutí 120/1994 účinný od 01.06.1994 do 06.08.1996
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 120/1994 s účinnosťou od 01.06.1994
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských rozhodnutí

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských rozhodnutí sa mení a dopĺňa takto:

1.
Názov zákona znie:

„Zákon o rozhodcovskom konaní v obchodných veciach a o výkone rozhodcovských rozhodnutí“.

2.
V § 1 prvá veta znie:

„Na uľahčenie rozvoja a priebehu obchodných vzťahov slúži rozhodcovské konanie, ktoré má jeho účastníkom umožniť rýchle a odborným požiadavkám zodpovedajúce vybavovanie sporov.“.

3.
§ 2 znie:

㤠2
Strany sa môžu dohodnúť, že v sporoch o majetkové nároky vyplývajúce z obchodnoprávnych vzťahov, v ktorých by inak bol príslušný súd, má medzi nimi rozhodnúť jeden alebo viac rozhodcov (rozhodcovská zmluva).“.

4.
V § 5 ods. 1 sa slová „československý občan“ nahrádzajú slovami „občan Slovenskej republiky“.
5.
V § 8 ods. 2 znie:

„(2)
Stále rozhodcovské súdy môžu zriaďovať záujmové združenia podnikateľov (ďalej len „zriaďovateľ“). Zriaďovateľ vydá organizačný poriadok a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu a zabezpečí podmienky na jeho činnosť.“.

6.
§ 8 sa dopĺňa novým odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Zriaďovateľ je povinný zriadenie stáleho rozhodcovského súdu, jeho organizačný poriadok a rokovací poriadok uverejniť v Obchodnom vestníku.“.

7.
V § 24 sa slová „okrem dôvodov uvedených v § 268 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „okrem dôvodov uvedených v Občianskom súdnom poriadku1).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

„1)
§ 268 Občianskeho súdneho poriadku.“.

8.
§ 26 znie:

㤠26
Na rozhodovanie o preskúmaní rozhodcovských nálezov je podľa tohto zákona príslušný krajský súd, v obvode ktorého sa rozhodcovské konanie uskutočnilo; inak je na rozhodovanie podľa tohto zákona príslušný súd, ktorý by bol vo veci príslušný, keby nebolo rozhodcovskej zmluvy.“.

V nadväznosti na to sa v celom texte zákona okrem názvu slová „rozhodcovské rozhodnutie“ nahrádzajú slovami „rozhodcovský nález“.

9.
V § 32 sa slová „československý súd“ nahrádzajú slovami „súd Slovenskej republiky“.
10.
Za § 34 sa vkladá nový § 34a, ktorý znie:

㤠34a
(1)
V tuzemskom obchodnom styku sa zákon vzťahuje na prípady, v ktorých rozhodcovská zmluva bola uzavretá po 31. máji 1994; v ostatných prípadoch sa postupuje podľa doteraz platného práva.

(2)
Ak sa v tomto zákone hovorí o československom práve, rozumie sa tým právo platné na území Slovenskej republiky.“.

11.
§ 35 znie:

㤠35
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.“.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských rozhodnutí, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1994.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Jozef Moravčík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore