Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských rozhodnutí 120/1994 účinný od 01.06.1994 do 06.08.1996

Platnosť od: 20.05.1994
Účinnosť od: 01.06.1994
Účinnosť do: 06.08.1996
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Rozhodcovské konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských rozhodnutí 120/1994 účinný od 01.06.1994 do 06.08.1996
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 120/1994 s účinnosťou od 01.06.1994
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských ...

1.

Názov zákona znie:

„Zákon o rozhodcovskom konaní v obchodných veciach a o výkone rozhodcovských rozhodnutí“.

2.

V § 1 prvá veta znie:

„Na uľahčenie rozvoja a priebehu obchodných vzťahov slúži rozhodcovské konanie, ktoré má ...

3.

§ 2 znie:

„§ 2 Strany sa môžu dohodnúť, že v sporoch o majetkové nároky vyplývajúce z obchodnoprávnych ...

4.

V § 5 ods. 1 sa slová „československý občan“ nahrádzajú slovami „občan Slovenskej republiky“. ...

5.

V § 8 ods. 2 znie:

„(2) Stále rozhodcovské súdy môžu zriaďovať záujmové združenia podnikateľov (ďalej len ...

6.

§ 8 sa dopĺňa novým odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zriaďovateľ je povinný zriadenie stáleho rozhodcovského súdu, jeho organizačný poriadok ...

7.

V § 24 sa slová „okrem dôvodov uvedených v § 268 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

„1)
§ 268 Občianskeho súdneho poriadku.“.

8.

§ 26 znie:

„§ 26 Na rozhodovanie o preskúmaní rozhodcovských nálezov je podľa tohto zákona príslušný ...

9.

V § 32 sa slová „československý súd“ nahrádzajú slovami „súd Slovenskej republiky“.

10.

Za § 34 sa vkladá nový § 34a, ktorý znie:

„§ 34a (1) V tuzemskom obchodnom styku sa zákon vzťahuje na prípady, v ktorých rozhodcovská ...

11.

§ 35 znie:

„§ 35 Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1994.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore