Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 115/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 24.05.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 115/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 115/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 písm. a) sa slová „od 1. novembra kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho kalendárneho ...

2.

V § 2 písm. i) sa slová „medvedíka čistotného a psíka medvedíkovitého“ nahrádzajú slovami ...

3.

V § 2 písm. v) sa za slovo „ktorého“ vkladá slovo „poľovných“.

4.

V § 3 ods. 5 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „(ďalej len „zmluva“)“.

5.

V § 3 ods. 5 sa slovo „1/3“ nahrádza slovom „10 %“.

6.

V § 4 ods. 1 sa za slovo „pozemku“ vkladá čiarka a slová „z ktorého má byť poľovný revír ...

7.

V § 4 ods. 2 sa slovo „dvojtretinovej“ nahrádza slovom „nadpolovičnej“.

8.

V § 4 ods. 4 písm. e) sa slovo „dvojtretinovou“ nahrádza slovom „nadpolovičnou“.

9.

V § 4 ods. 6 sa za slovo „revíru“ vkladajú tieto slová: „alebo v uznanom poľovnom revíri“. ...

10.

V § 4 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c).

11.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak pozemok prestal spĺňať podmienky nepoľovnej plochy alebo ak zanikli podmienky, pre ktoré ...

12.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (1) Vlastníci poľovných pozemkov rozhodujú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Napríklad § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, ...

13.

V § 6 ods. 2 sa za slová „najmenej 50 ha“ vkladajú slová „poľovných pozemkov, z ktorých ...

14.

V § 6 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) stanovisko obvodného úradu životného prostredia, ak ide o pozemky v treťom až piatom stupni ...

15.

V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a užívateľovi poľovného revíru“.

16.

V § 9 písm. b) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „dotknutými poľovnými ...

17.

V § 10 ods. 1 sa za slová „vlastník poľovného revíru“ vkladajú slová „alebo vlastníci ...

18.

V § 10 ods. 5 sa vypúšťajú slová „skupín vlastníctva,“.

19.

V § 12 ods. 1 sa za slovo „užívať“ vkladá slovo „celý“ a slová „(ďalej len „zmluva ...

20.

V § 12 ods. 2 sa slovo „vlastníkov“ nahrádza slovami „podľa odseku 1“.

21.

V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
notársku zápisnicu podľa § 5 ods. 5.“.

22.

V § 12 ods. 3 sa za slovo „Zmluvu“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.

23.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „o užívaní poľovného revíru (ďalej len „zmluva“)“. ...

24.

V § 13 ods. 2 sa za slovo „revíru“ vkladajú slová „alebo poverená poľovnícka organizácia ...

25.

Za § 13 sa vkladajú § 13a a 13b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 13a Užívanie poľovného revíru s viac ako dvojtretinovou väčšinou poľovných pozemkov ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 9 a 9a znejú:

„9) § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 2 ...

26.

V § 14 ods. 2 sa za slovo „rokov“ vkladajú slová „v oblastiach s chovom malej a srnčej zveri ...

27.

V § 14 ods. 2 sa slovo „podpisu“ nahrádza slovami „evidencie podľa § 16 ods. 1“.

28.

V § 14 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zmluva o ...

29.

V § 14 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) identifikačné údaje užívateľa poľovného revíru a identifikačné údaje splnomocnencov ...

30.

V § 15 sa vypúšťa odsek 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

31.

V § 16 ods. 1 sa slovo „dvojtretinovú“ nahrádza slovom „nadpolovičnú“.

32.

V § 16 ods. 1 sa slová „notársky osvedčená zápisnica z rokovania“ nahrádzajú slovami „notárska ...

33.

V § 17 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) výpoveďou z dôvodu nedodržania podmienok zmluvy 1. vlastníkom poľovného pozemku postupom ...

34.

V § 17 ods. 2 sa slovo „vlastník“ nahrádza slovami „doterajší užívateľ“.

35.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Obvodný lesný úrad zmluvu ku dňu jej zániku vyradí z evidencie.“.

36.

V § 18 ods. 5 písm. e) sa slová „Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ...

37.

V § 19 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „okrem samostatnej bažantnice alebo samostatnej ...

38.

V § 19 odsek 7 znie:

„(7) Obvodný lesný úrad odvolá poľovníckeho hospodára z funkcie, ak a) si neplní povinnosti ...

39.

V § 19 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
zánikom zmluvy o užívaní poľovného revíru.“.

40.

V § 19 ods. 9 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).

41.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Osoba, ktorá bola odvolaná z funkcie poľovníckeho hospodára podľa odseku 6 alebo 7, alebo ...

42.

V § 20 ods. 2 písm. a) sa slovo „zveri“ nahrádza slovami „voľne žijúcich živočíchov13a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
§ 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z.“.

43.

V § 20 ods. 2 písm. c) sa za slovom „revíru“ vypúšťa čiarka a slovo „zvernice“.

44.

V § 21 ods. 1 písm. d) sa za slovo „druh16)“ vkladajú slová „voľne žijúceho“.

45.

V § 22 ods. 3 sa za slová „chovy zveri“ vkladajú slová „a držanie zveri“.

46.

V § 24 ods. 1 sa slová „[§ 29 ods. 1 písm. f)]“ nahrádzajú slovami „[§ 29 ods. 1 písm. ...

47.

V § 24 ods. 3 písm. k) sa za slovo „obhospodarovaní“ vkladá čiarka a slová „ak nie je takáto ...

48.

V § 24 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
pohyb mačiek okrem pohybu vo vzdialenosti do 200 m od najbližšej pozemnej stavby.“.

49.

V § 24 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak dôjde k usmrteniu mačky v poľovnom revíri, ...

50.

V § 24 ods. 8 sa slová „a c)“ vypúšťajú.

51.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Obmedzenia a zákazy podľa odseku 3 písm. f) a h) sa nevzťahujú na odchyt nájdenej zveri ...

52.

V § 25 písm. g) sa vypúšťajú slová „v zmluve (§ 13)“.

53.

V § 26 písm. l) znie:

„l) dohodnúť písomnou zmluvou s užívateľom poľovného pozemku spôsob a formu minimalizácie ...

54.

§ 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
viesť aktuálny prehľad poľovníckych zariadení na mape poľovného revíru.“.

55.

V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) usmrtiť mačku voľne sa pohybujúcu po poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200 m ...

56.

V § 32 ods. 1 písm. a) sa slová „neziskovou organizáciou“ nahrádzajú slovami „organizáciou, ...

57.

V § 32 ods. 2 sa na konci vkladá čiarka a tieto slová: „ktoré majú právnu subjektivitu v rozsahu ...

58.

V § 33 ods. 2 písm. h) sa slovo „jednotkách“ nahrádza slovom „zložkách“.

59.

V § 34 ods. 1 sa za slovo „register“ vkladajú slová „poľovníckych organizácií (ďalej len ...

60.

V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) údaje o organizačných zložkách poľovníckych organizácií, ktoré majú právnu subjektivitu: 1. názov, 2. sídlo, 3. štatutárny ...

61.

V § 35 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prípravnému výboru“.

62.

V § 35 ods. 3 sa slová „splnomocnencovi prípravného výboru“ vypúšťajú a za slovo „výboru“ ...

63.

V § 36 ods. 1 sa za slovo „splnomocnencovi“ vkladajú slová „prípravného výboru alebo prípravnému ...

64.

V § 38 ods. 4 sa slovo „jednotke“ nahrádza slovom „zložke“.

65.

V § 40 sa za slovo „úrad“ vkladajú slová „ministerstvu a“.

66.

V § 45 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a ďalších jej členov“.

67.

V § 51 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) na týždeň, mesiac, jeden, päť alebo desať rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca; ...

68.

V § 51 ods. 3 písm. b) sa slová „na jeden kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „na obdobie ...

69.

V § 51 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

70.

V § 51 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Komora 60 dní pred ukončením platnosti poľovného ...

71.

V § 51 ods. 12 sa slová „Neplatný alebo odňatý“ nahrádzajú slovom „Odňatý“.

72.

V § 53 ods. 1 sa na konci prvej vety pripája čiarka a tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje ...

73.

V § 53 ods. 6 sa na konci pripája veta „Pri love husí a kačíc na ťahu podľa § 55 ods. 9 nemusí ...

74.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) V poľovných oblastiach s chovom malej zveri, kde nie je diviak zaradený do kvalitatívnej ...

75.

V § 56 ods. 1 sa za slová „lesnej výroby“ vkladajú slová „s dôrazom na predchádzanie vzniku ...

76.

V § 58 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Spoločnú poľovačku možno organizovať najviac ...

77.

V § 58 odsek 5 znie:

„(5) Na spoločnej poľovačke možno loviť malú zver a diviačiu zver, podľa pokynov vedúceho ...

78.

V § 59 ods. 3 písm. d) sa slovo „diviačiu“ nahrádza slovom „raticovú“.

79.

Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 60a Poľovnícka kynológia (1) Poľovníckou kynológiou na účely tohto zákona je chov, držanie ...

80.

V § 62 ods. 9 sa slová „súhlasom a za podmienok, ktoré určí užívateľ tohto poľovného revíru“ ...

81.

V § 63 ods. 3 sa za slovo „zároveň“ vkladá slovo „celoročne“ a na konci sa pripája čiarka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a)
Napríklad § 45 a 68 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

82.

V § 63 ods. 5 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ktorý určí spôsob ďalšieho nakladania ...

83.

V § 64 ods. 2 písm. c) sa slovo „12“ nahrádza slovom „24“.

84.

V § 65 ods. 2 sa nad slovom „lovu“ vypúšťa odkaz 34.

85.

V § 65 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) chytanie do pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za ...

86.

V § 65 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) strieľanie na zver samonabíjacou zbraňou alebo samočinnou zbraňou, ktorej zásobník obsahuje ...

87.

V § 65 ods. 3 úvodná veta znie: „Nesprávnym spôsobom lovu je“.

88.

V § 65 ods. 3 písm. d) sa slová „jednej hodiny“ nahrádzajú slovami „dvoch hodín“ a slovo ...

89.

V § 65 ods. 3 sa písmeno e) vypúšťa.

Doterajšie písmená f) až p) sa označujú ako písmená e) až o).

90.

V § 65 ods. 9 sa vypúšťa písmeno a).

Zrušuje sa označenie písmena b).

91.

§ 67 vrátane nadpisu znie:

„§ 67 Preprava diviny a živej zveri (1) Počas prepravy musia byť všetky ulovené jedince raticovej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41 a 42 sa vypúšťajú.

92.

§ 72 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v)
rozhoduje o vyhradenom revíri podľa § 13b.“.

93.

§ 73 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
určuje čas núdze.“.

94.

V § 74 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na žiadosť vlastníka pozemku ...

95.

V § 74 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
povolení výnimky zo zákazu podľa § 24 ods. 9,“.

96.

V § 76 odsek 1 znie:

„(1) Priestupku na úseku poľovníctva sa dopustí ten, kto a) porušuje zákaz alebo povinnosť ...

97.

V § 76 ods. 5 sa vypúšťajú slová „predtým uloženej“.

98.

§ 77 vrátane nadpisu znie:

„§ 77 Disciplinárne previnenia (1) Disciplinárnym previnením je konanie držiteľa poľovného ...

99.

§ 78 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
neplní povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. p).“.

100.

V § 78 ods. 2 písm. c) sa slová „poľovne upotrebiteľné psy (§ 58 ods. 8)“ nahrádzajú slovami ...

101.

V § 78 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) neoznámi Policajnému zboru nález usmrtenej zveri alebo zranenej zveri v rozpore s týmto zákonom; ...

102.

V § 78 ods. 3 sa písmeno g) vypúšťa.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

103.

V § 78 ods. 6 sa dvakrát číslo „3“ nahrádza číslom „4“.

104.

Za § 80 sa vkladajú § 80a a 80b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 80a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2013 (1) Právne úkony, ktoré vykonali ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:

„51) § 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“. ...

105.

V § 82 písm. n) sa slová „druhoch a kvalifikácii“ nahrádzajú slovami „druhoch, potrebnom ...

106.

V § 82 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom určí spoločenskú hodnotu poľovnej ...

107.

V prílohe č. 2 nadpise sa slovo „nájomného“ nahrádza slovom „náhrad“.

108.

V prílohe č. 3 sa za bod 2 vkladá bod 3, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147 ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho ...

Čl. II

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., ...

V § 31 ods. 5 sa za číslo „53“ vkladajú slová „a podľa osobitného predpisu45ab)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45ab znie:

„45ab) § 2 písm. y) a § 27 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. I bodov 67, 68, 69, 70, 98 a 106, ktoré ...

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore