Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 111/2012 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 23.03.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD28DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 111/2012 účinný od 01.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 111/2012 s účinnosťou od 01.04.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení ...

1.

V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) zabezpečuje, koordinuje a monitoruje výmenu informácií medzi subjektmi verejnej správy a ...

2.

V § 6 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) zabezpečuje prípravu stanovísk a pozícií Slovenskej republiky a proces vyjednávaní k legislatívnym ...

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

3.

V § 7 ods. 7 sa slová „iných osôb“ nahrádzajú slovami „osôb, ktoré majú k prijímateľovi ...

4.

V § 12 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „vo výzve, ak v § 14 ods. 9 nie je uvedené ...

5.

V § 13 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť musí byť predložená riadne, včas a ...

6.

V § 13 ods. 11, nadpise § 18 a § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „operačného programu Doprava“. ...

7.

V § 14 ods. 8 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „šiestich“.

8.

V § 14 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ak sa rozhodnutie o neschválení žiadosti vydalo z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov ...

Doterajšie odseky 9 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 17.

9.

V § 14 ods. 15 sa vypúšťajú slová „operačného programu Doprava“.

10.

V § 14 ods. 15 a 16 sa číslo „10“ nahrádza slovami „8, 10 a 11“.

11.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Rozhodnutia vydané v konaní podľa tejto časti zákona nie sú preskúmateľné súdom.46a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a) znie:

„46a)
§ 248 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku.“.

12.

V § 18 ods. 3 sa vypúšťajú slová „pre operačný program Doprava“.

13.

V § 19 ods. 6 sa číslo „10“ nahrádza číslom „11“.

14.

V § 22 ods. 7 sa slová „§ 12 ods. 4, § 14 ods. 1, 3, 4, 5 písm. a) až f) a ods. 10“ nahrádzajú ...

15.

V § 24 odsek 1 znie:

„(1) Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa osobitného predpisu54) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 54 a 54a znejú:

„54) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 54a) § 31 ods. 1 písm. ...

16.

V § 24 odsek 4 znie:

„(4) Riadiaci orgán je na účely zabezpečenia pohľadávky štátu oprávnený zriadiť záložné ...

17.

V § 24 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4 na zabezpečenie pohľadávky ...

18.

V § 24 ods. 6 sa za slovo „pokutu“ vkladajú slová „a záložné právo podľa odseku 4 okrem ...

19.

V § 24a ods. 1 až 3 a 5 sa za slovo „projektu“ vkladajú slová „alebo na financovanie aktivít ...

20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:

„65a) Čl. 28, 30 a 36 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v platnom znení.Čl. 55, 57 a 63 nariadenia ...

21.

V § 27 ods. 1 sa za slová „riadiaci orgán“ vkladá čiarka a slová „certifikačný orgán ...

22.

V § 27 ods. 3 sa slová „§ 28“ nahrádzajú slovami „§ 27a, 28 a 28a“.

23.

V § 27a ods. 1 veta za bodkočiarkou znie: „ustanovenie § 28 ods. 8 sa nepoužije.“.

24.

V § 27a odseky 3 až 6 znejú:

„(3) Ak bolo na základe podnetu podľa odseku 2 zistené porušenie pravidiel a postupov verejného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 66b až 66d znejú:

„66b) § 149 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 66c) § 146c zákona č. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 66e sa vypúšťa.

25.

V § 30 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii ...

26.

V § 36 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Príslušná miestna akčná skupina môže na základe ...

27.

V § 36 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Platobná agentúra po súhlase riadiaceho orgánu je do uzavretia výzvy oprávnená meniť ...

28.

V § 37 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Ak sa rozhodnutie o neschválení žiadosti vydalo z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov ...

Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 11 až 14.

29.

V § 37 ods. 14 sa číslo „11“ nahrádza číslom „12“.

30.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Rozhodnutia vydané v konaní podľa tejto časti zákona nie sú preskúmateľné súdom.46a)“. ...

31.

V § 44 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii ...

32.

Za § 46ab sa vkladá § 46ac, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46ac Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania pri ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 92 znie:

„92)
§ 146c ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.“.

33.

Za § 46ac sa vkladá § 46ad, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46ad Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2012 Konanie podľa § 27a ods. ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore