ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 110/2018 účinný od 01.10.2018

Platnosť od: 13.04.2018
Účinnosť od: 01.10.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Záväzkové a zmluvné právo, Správne poplatky, Vlastnícke práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 110/2018 účinný od 01.10.2018
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 110/2018 s účinnosťou od 01.10.2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. sa mení ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a správcu1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 50 ods. 3, 4 a 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.

2.

Slová „obvodný lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

3.

V § 2 ods. 2 sa slová „až 10“ nahrádzajú slovami „až 12“ a slová „až 4“ sa nahrádzajú ...

4.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky ...

5.

V § 4 ods. 1 druhej vete sa za slovo „zápisnica“ vkladá čiarka a slová „ktorej súčasťou ...

6.

V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Názov spoločenstva nesmie byť zhodný s názvom ...

7.

V § 5 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b) adresu sídla spoločenstva, c) údaj, či ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných ...

8.

V § 5 ods. 1 písm. j) sa slová „§ 13 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 4 a 5“. ...

9.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) dôvody vypovedania alebo odstúpenia od zmluvy o spoločenstve, ak ide o vlastníka spoločne ...

10.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Súčasťou zmluvy o spoločenstve je aj a) zoznam členov spoločenstva (ďalej len „zoznam ...

11.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Spoločenstvo vydá na požiadanie členovi spoločenstva jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve ...

12.

V § 6 písmeno a) znie:

„a)
znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť,“.

13.

Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Člen spoločenstva môže podať na súd návrh na zrušenie spoločenstva, ak a) spoločenstvo ...

14.

§ 7 a 8 vrátane nadpisu § 8 znejú:

„§ 7 (1) Ak sa spoločenstvo zrušuje s likvidáciou, na likvidáciu spoločenstva sa použijú primerane ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 11 znejú:

„7) § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 sa vypúšťajú.

15.

V § 9 ods. 1 sa slová „§ 14 ods. 4 písm. a), b), d), h) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 14 ...

16.

V § 9 ods. 3 sa slová „je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva ...

17.

V § 9 odsek 7 znie:

„(7) Na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti ...

18.

V § 9 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu ...

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.

19.

V § 9 ods. 9 sa za slovo „Prevod“ vkladajú slová „alebo prechod“.

20.

V § 9 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Ak výbor v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti uzatvorí zmluvu o prevode vlastníctva ...

Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 11 až 15.

21.

V § 9 ods. 11 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak by podiel spoločenstva ...

22.

V § 9 ods. 13 sa druhá a tretia veta nahrádzajú touto vetou: „Na nakladanie s podielmi na oddelenej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 17 až 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach ...

23.

V § 9 ods. 14 sa slová „10 a 11“ nahrádzajú slovami „12 a 13“.

24.

V § 10 odsek 3 znie:

„(3) Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa ...

25.

V § 10 ods. 4 sa slová „§ 14 ods. 4 písm. a), b), d), h) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 14 ...

26.

V § 10 ods. 5 sa za slovo „veciach“ vkladá slovo „vlastníctva“.

27.

V § 11 odsek 3 znie:

„(3) Fond na základe písomnej žiadosti vlastníka podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo písomnej ...

28.

V § 11 ods. 5 sa slovo „neprejaví“ nahrádza slovami „ani spoločenstvo v ich mene neprejaví“. ...

29.

V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Členmi spoločenstva podľa § 2 ods. 1 písm. d) ...

30.

V § 12 ods. 2 sa slová „prenecháva túto nehnuteľnosť do správy spoločenstva s cieľom“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) § 50 ods. 7 až 9 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 2 nariadenia ...

31.

V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie.

„(3) Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti môže odstúpiť od zmluvy o spoločenstve, ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

32.

V § 12 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa odseku 3“.

33.

V § 12 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak zo zmluvy o ...

34.

V § 13 odsek 2 znie:

„(2) Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až d) môžu byť volené fyzické osoby ...

35.

V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak je členom orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až d) právnická osoba, práva ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

36.

V § 13 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Funkčné obdobie orgánu spoločenstva podľa ...

37.

V § 13 ods. 5 sa za slová „týchto orgánoch“ vkladá čiarka a slová „nastupovaní náhradníkov ...

38.

§ 14 a 15 znejú:

„§ 14 (1) Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých ...

39.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Výbor a) koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:

„29b) § 12 a 13 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

40.

V § 16 ods. 3 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „troch“.

41.

V § 16 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a aspoň jedného ďalšieho člena výboru“.

42.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie.

„(7) Spoločenstvo, v ktorom výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo ...

a)

úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru,

b)

náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,

c)

úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti.“.

43.

V § 17 ods. 5 sa slovo „zhromaždenie“ nahrádza slovami „zasadnutie zhromaždenia“, slová ...

44.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Dozorná rada, ktorej uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolená nová dozorná rada, a dozorná ...

45.

§ 18 znie:

„§ 18 (1) Spoločenstvo vedie zoznam členov podľa údajov katastra nehnuteľností. Do zoznamu ...

46.

§ 20 znie:

„§ 20 (1) Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva ...

47.

V § 21 ods. 2 sa slová „spoločenstva a fond“ nahrádzajú slovami „spoločenstva, fond a správca“. ...

48.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Spoločenstvo môže od člena spoločenstva, fondu alebo správcu požadovať úhradu skutočných ...

49.

V § 22 odsek 1 znie:

„(1) Okresný úrad zapisuje do registra údaje podľa § 23 prostredníctvom informačného systému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) § 45 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 182/2014 Z. z.“.

50.

V § 22 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na zápis zmeny údajov v registri a zápis zrušenia ...

51.

V § 22 ods. 3 sa vypúšťa slovo „organizácie“.

52.

§ 23 znie:

„§ 23 (1) Do registra sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny: a) názov spoločenstva, b) sídlo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 sa vypúšťa.

53.

V § 24 ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „a aspoň jeden člen výboru“.

54.

V § 24 ods. 2 sa slová „až g)“nahrádzajú slovami „až h)“.

55.

V § 24 sa vypúšťa odsek 3.

56.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

„§ 24a (1) Návrh na zápis zrušenia spoločenstva z dôvodu podľa § 6 ods. 1 písm. d) podáva ...

57.

§ 25 a 26 znejú:

„§ 25 (1) Oznam o zmene údajov zapísaných v registri podáva predseda spoločenstva. Oznam o skončení ...

58.

Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:

„§ 26a (1) Okresný úrad do 30 dní odo dňa doručenia oznamu podľa § 25 zapíše do registra ...

59.

§ 27 a 28 vrátane nadpisu nad § 27 znejú:

„Štátny dozor § 27 (1) Okresný úrad vykonáva štátny dozor nad spoločenstvami. Štátny dozor ...

60.

V § 29 ods. 2 sa slová „Pokutu možno uložiť do šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „Konanie ...

61.

§ 30 znie:

„§ 30 Na konanie podľa § 26 a § 27 až 29 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,37) ...

62.

Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018 (1) Spoločenstvo, ktorého ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 39 a 40 znejú:

„39) § 12 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 34 písm. b) piatom bode sa ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa sa položka 34 dopĺňa poznámkou, ...

„Poznámka Poplatok podľa písmena b) piateho bodu tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu informatívneho ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...

V § 18 ods. 1 sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „povinnosť fondu prenajímať ...

Čl. IV

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných ...

1.

V § 12a ods. 9 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

2.

V § 12a ods. 10 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

3.

V § 12a odsek 14 znie:

„(14) Ak o postup podľa odseku 1 alebo odseku 8 žiada doterajší prenajímateľ, ktorý je podielovým ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12ca znie:

„12ca) § 12a ods. 2 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších ...

Čl. V

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., ...

V § 45 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Informačný systém slúži aj na zapisovanie údajov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:

„60a) Napríklad § 24 ods. 2 písm. f), h) a i) zákona č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore