Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov 106/2011 účinný od 01.06.2011

Platnosť od: 14.04.2011
Účinnosť od: 01.06.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD18DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov 106/2011 účinný od 01.06.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 106/2011 s účinnosťou od 01.06.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 9 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

2.

V § 10 ods. 2 sa za slová „obvodného úradu11)“ vkladajú slová „alebo v územnom obvode kraja“. ...

3.

Nadpis § 11 znie:

„Povinnosti štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a Sociálnej poisťovne“.

4.

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Obvodný úrad v sídle kraja je povinný oznámiť územnej vojenskej správe udelenie štátneho ...

5.

V § 11 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 8 a 9.

6.

V § 11 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zašle územnej vojenskej správe na základe jej ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.

7.

V § 11 ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

8.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2) Vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh vykonáva odbornú prípravu v rozsahu do 30 kalendárnych ...

9.

V § 14 ods. 15 písm. c) sa slová „podľa osobitného predpisu,“ nahrádzajú slovami „ustanovené ...

10.

V § 17 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
v Horskej záchrannej službe,“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

11.

V § 17 ods. 4 písm. a) sa za slovami „súdu Slovenskej republiky“ slovo „a“ nahrádza čiarkou ...

12.

V § 17 ods. 5 sa slovo „zánik“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „skončenie“ v príslušnom ...

13.

V § 17 ods. 5 písm. e) tretí bod znie:

„3.
o dôvode skončenia služobného pomeru,“.

14.

V § 17 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).

15.

V § 17 ods. 8 sa slová „do 31. januára kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „každoročne ...

16.

V § 17 odsek 9 znie:

„(9) Ak v období krízovej situácie1) vzniknú a zaniknú dôvody oslobodenia od výkonu mimoriadnej ...

17.

V § 19 odsek 3 znie:

„(3) Občan podáva žiadosť o povolenie vykonať vojenskú službu v ozbrojených silách iného ...

18.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Správne delikty (1) Správneho deliktu sa dopustí zamestnávateľ, ak poruší oznamovaciu ...

19.

V § 21 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Na plnenie úloh súvisiacich s výkonom mimoriadnej služby územná vojenská správa poskytne ...

Doterajšie odseky 4 až 17 sa označujú ako odseky 5 až 18.

20.

V § 21 sa vypúšťa odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 33.

Doterajšie odseky 7 až 18 sa označujú ako odseky 6 až 17.

Čl. II

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona ...

1.

V § 5 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

2.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Na plnenie úloh súvisiacich s výkonom alternatívnej služby územná vojenská správa poskytne ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore