Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2025

Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 01.07.2024
Účinnosť do: 31.12.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST52JUD3510DS31EUPP24ČL0

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 106/2004 s účinnosťou od 01.07.2024 na základe 43/2024 a 102/2024


§ 2
Vymedzenie základných pojmov

(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise,1aaa) územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1aa)
c)
členským štátom územie členského štátu Európskej únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
e)
daňovým skladom miesto, kde sa tabakové výrobky na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrábajú, spracovávajú, skladujú, prijímajú alebo odosielajú,
f)
prevádzkovateľom daňového skladu osoba, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
g)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu; pozastavenie dane sa nevzťahuje na tabakové výrobky, ktoré boli prepustené do osobitného colného režimu,1b) ako aj na dočasné uskladnenie,
h)
oprávneným príjemcom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom nesmie tabakové výrobky v pozastavení dane skladovať ani odosielať,
i)
uvedením tabakových výrobkov do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie tabakových výrobkov z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz tabakových výrobkov, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
4.
akékoľvek nakladanie s tabakovými výrobkami mimo pozastavenia dane, ktoré neboli preukázateľne zdanené a ktorých pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie osoba, ktorá s tabakovými výrobkami nakladá alebo nakladala, preukázať v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
j)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom1) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v iných členských štátoch podľa právnych predpisov členských štátov,
k)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v inej osobe; ak má jedna osoba takýto podiel vo viacerých osobách, považujú sa všetky z nich za majetkovo prepojené,
l)
personálne prepojenými osobami
1.
osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba2) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na riadenie alebo na kontrolu tejto právnickej osoby, alebo
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv tá istá osoba alebo jej blízka osoba,2)
m)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo nečinnosťou zamedziť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby,
n)
registrovaným odosielateľom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu,2aa) pričom tabakové výrobky v pozastavení dane nesmie prijímať ani skladovať,
o)
schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 29 odosiela tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely,
p)
schváleným príjemcom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 29a prijíma na podnikateľské účely tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu,
q)
prevádzkarňou miesto alebo priestor, v ktorom osoba podľa tohto zákona vykonáva podnikateľskú činnosť súvisiacu s predmetom dane v rozsahu oprávnení tejto osoby.
(2)
Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené s Francúzskou republikou, obchody uskutočnené s Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) sa považujú za obchody uskutočnené s Nemeckou spolkovou republikou, obchody uskutočnené s ostrovom Man sa považujú za obchody uskutočnené so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, obchody uskutočnené so Sanmarínskou republikou sa považujú za obchody uskutočnené s Talianskou republikou a obchody uskutočnené s výsostnými územiami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa považujú za obchody uskutočnené s Cyperskou republikou.
zobraziť paragraf
§ 3
Správa dane


Správu dane vykonáva colný úrad miestne príslušný podľa osobitného predpisu.2aaa) Miestne príslušným colným úradom pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt2aab) a ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov, ktoré sa u nej nachádzajú alebo sa nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými, je vždy ten colný úrad, ktorý túto skutočnosť zistí; na vymáhanie nedoplatku podľa osobitného predpisu14aa) je miestne príslušný Colný úrad Bratislava.
zobraziť paragraf
§ 7
Oslobodenie od dane

(1)
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky
a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
b)
použité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
c)
zničené colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj v prípade, ak sa vlastníkom tabakových výrobkov stal štát podľa osobitného predpisu,3)
d)
v pozastavení dane, ak boli nenávratne zničené alebo znehodnotené v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
e)
v pozastavení dane v prípade zistenia chýbajúceho množstva pripadajúceho na prirodzené úbytky pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
f)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti4a) na daňovom území najviac v množstve 50 kusov cigariet alebo 25 kusov cigariek, alebo 10 kusov cigár, alebo 50 g tabaku,
g)
prepravené na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);5) preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 22 ods. 11,
h)
prepravené na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie; preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 22 ods. 11,
i)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo dovezené na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy.5)
(2)
Ročné množstvo tabakových výrobkov uvedené v § 33a pre zahraničného zástupcu zahŕňa aj množstvo tabakových výrobkov prepravených podľa odseku 1 písm. g) alebo množstvo tabakových výrobkov dovezených podľa odseku 1 písm. i) zahraničným zástupcom.
zobraziť paragraf
§ 9a
Evidencia dovozcov tabakových výrobkov

(1)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov z územia tretích štátov a uvádzať ho do daňového voľného obehu na daňovom území okrem prevádzkovateľa daňového skladu (ďalej len „dovozca tabakových výrobkov“), je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov. Žiadosť o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu 25d)
a)
obchodný názov spotrebiteľského balenia tabakového výrobku a predpokladané celkové ročné množstvo dovážaného tabaku, cigár a cigariek v kilogramoch alebo cigariet v kusoch,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. e),
c)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(2)
Dovozca tabakových výrobkov je povinný pred odberom kontrolných známok alebo pred dovozom tabakových výrobkov, ak dovozca neodoberá kontrolné známky, zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu. Na zábezpeku na daň sa použije § 20 primerane. Colný úrad vráti zloženú zábezpeku na daň, ak bolo spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov prepustené do voľného obehu,2aa) ak sa colný úrad s dovozcom tabakových výrobkov nedohodne inak; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. m) sa nepoužije.
(3)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 1, a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti podľa odseku 1 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,13)
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,7)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
(4)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(5)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a splnenie podmienok podľa odseku 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov a vydá mu potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(6)
Dovozca tabakových výrobkov je povinný oznámiť colnému úradu zmenu údajov podľa odseku 1 písm. b) najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.
(7)
Colný úrad vyradí dovozcu tabakových výrobkov z evidencie dovozcov tabakových výrobkov, ak
a)
neuskutoční dovoz spotrebiteľského balenia tabakového výrobku v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od zaradenia do evidencie dovozcov tabakových výrobkov,
b)
požiada o vyradenie z evidencie dovozcov tabakových výrobkov,
c)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 3; to neplatí, ak dovozcovi tabakových výrobkov bola povolená reštrukturalizácia.
zobraziť paragraf
§ 12
Osoba povinná platiť daň

(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, osobou povinnou platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“) je osoba,
a)
ktorá vydala tabakové výrobky osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať tabakové výrobky v pozastavení dane,
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe tabakových výrobkov,
c)
ktorá prijala tabakové výrobky prepravené na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe tabakové výrobky v pozastavení dane alebo oslobodené od dane a tie jej boli odcudzené; ak bola na takéto tabakové výrobky zložená zábezpeka na daň, platiteľom dane je osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
e)
ktorá má v držbe tabakové výrobky a boli u nej zistené chýbajúce tabakové výrobky v pozastavení dane s výnimkou tabakových výrobkov uvedených v § 7 písm. d) a e),
f)
ktorá vyňala tabakové výrobky z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
ktorá vyrobila tabakové výrobky mimo pozastavenia dane,
h)
ktorá je dlžníkom podľa colných predpisov pri prepustení tabakových výrobkov do voľného obehu,2aa) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
ktorá je uvedená v § 33a ods. 2, alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, ktoré prijali tabakové výrobky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 písm. g) alebo ozbrojené sily iných členských štátov, ktoré prijali tabakové výrobky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 písm. h).
(2)
Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 11 ods. 2 je osoba, ktorá
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo sa nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými,
b)
dodala na použitie alebo použila tabakové výrobky oslobodené od dane na iný ako určený účel,
c)
predala spotrebiteľské balenie cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke,
d)
prijala tabakové výrobky na daňovom území na podnikateľské účely uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu,
e)
nie je osobou podľa písmena d) a má ako prvá na daňovom území v držbe prepravené tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely, alebo ktorá takéto tabakové výrobky ako prvá použila, ak nie je známy deň prepravenia týchto tabakových výrobkov na daňové územie.
zobraziť paragraf
§ 14
Vrátenie dane

(1)
Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takéto tabakové výrobky alebo má tabakové výrobky zdanené podľa tohto zákona a sú vrátené z dôvodu ich zničenia alebo znehodnotenia; prevádzkovateľ daňového skladu k daňovému priznaniu podľa § 13 ods. 2 alebo k dodatočnému daňovému priznaniu predloží úradný záznam o zničení kontrolných známok,
b)
oprávnenému príjemcovi alebo osobe podľa § 12 ods. 1 písm. h), ak majú takéto tabakové výrobky a tieto tabakové výrobky sú znehodnotené alebo zničené pod dozorom colného úradu; k daňovému priznaniu oprávnený príjemca alebo dovozca tabakových výrobkov priloží úradný záznam o zničení kontrolných známok a úradný záznam o zničení spotrebiteľských balení tabaku, cigár alebo cigariek alebo spotrebiteľských balení cigariet.
(2)
Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť osobe, ak v rámci podnikania takéto tabakové výrobky
a)
dodala na územie iného členského štátu na podnikateľské účely a prijatie takýchto tabakových výrobkov správca dane iného členského štátu potvrdí príjemcovi tabakových výrobkov v inom členskom štáte zaevidovaním správy o prijatí alebo písomnej správy o prijatí,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup tabakových výrobkov z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave tabakových výrobkov.
(3)
Preukázateľne zdanenými tabakovými výrobkami na účely tohto zákona sú tabakové výrobky, ak platba dane z týchto tabakových výrobkov bola vykonaná podľa osobitných predpisov8c) alebo započítaná s vrátením dane. Za preukázateľne zdanené tabakové výrobky sa považujú aj tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu, ktorých zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim ich nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene tabakových výrobkov.
(4)
Vrátenie dane si osoba uvedená v § 13 ods. 2 uplatní v tom zdaňovacom období, v ktorom tejto osobe vznikol nárok na vrátenie dane, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3. Ak osoba uvedená v § 13 ods. 2, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane. Osoba neuvedená v § 13 ods. 2 si vrátenie dane uplatní po splnení podmienok podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 v zdaňovacom období, v ktorom jej vznikol nárok na vrátenie dane. Vrátenie dane si možno uplatniť najneskôr do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol nárok na vrátenie dane.
(5)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu9) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.
(6)
Ak bola v lehote na vrátenie dane podľa odseku 5 zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, lehota na vrátenie dane podľa odseku 5 odo dňa doručenia tejto výzvy neplynie, a to až do dňa odstránenia nedostatkov alebo do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu.9a) Colný úrad daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.
zobraziť paragraf
§ 16
Pozastavenie dane, daňový sklad

(1)
Pozastavenie dane sa uplatní na tabakové výrobky, ktoré sa
a)
nachádzajú v daňovom sklade,
b)
prepravujú za podmienok podľa § 21 a 22 alebo
c)
stali vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu3) alebo ktoré zabezpečí9b) správca dane9c) okrem preukázateľne zdanených tabakových výrobkov.
(2)
Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu tabakových výrobkov (§ 17 ods. 1) alebo sklad tabakových výrobkov (§ 18 ods. 1) nachádzajúci sa na daňovom území. Daňovým skladom je aj podnik na výrobu tabakových výrobkov alebo sklad tabakových výrobkov nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ktorého prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu tabakových výrobkov alebo časť skladu tabakových výrobkov.
(4)
Daňovým skladom nemôže byť sklad tabakových výrobkov, ktorý nakupuje spotrebiteľské balenia tabakových výrobkov na účely ich predaja na konečnú spotrebu na daňovom území.
(5)
V daňovom sklade môžu byť tabakové výrobky len v pozastavení dane.
zobraziť paragraf
§ 19
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu

(1)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d)
a)
obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného (§ 4 ods. 2),
b)
predpokladaný ročný objem výroby a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o podnik na výrobu tabakových výrobkov, alebo predpokladaný ročný objem skladovania a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o sklad tabakových výrobkov.
(2)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným vniknutím do týchto priestorov a spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracovávaných základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou tabakového výrobku, a zoznam výrobkov, ktoré sa majú vyrobiť,
d)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom,
e)
rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva;12b) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov podľa § 18,
f)
odborné stanovisko právnickej osoby oprávnenej overovať plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení12c) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov podľa § 18,
g)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f).
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 20,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani, ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,13)
e)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,7)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 16 a 18, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na prevádzkovanie daňového skladu uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 1 a presné vymedzenie činností, ktoré žiadateľ žiadal v pozastavení dane vykonávať, a to v závislosti od toho, či žiadateľ žiada o prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu tabakových výrobkov alebo ktorým je sklad tabakových výrobkov.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) okrem obchodného názvu tabakových výrobkov najneskôr 15 dní pred ich vznikom a údajov o obchodnom názve tabakových výrobkov podľa odseku 1 písm. a) do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) a c) je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred vykonaním zmeny. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. g) je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(7)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na
1.
doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 6 písm. c) vo výške určenej colným úradom, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 20,
2.
zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 16 vo výške určenej colným úradom, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená,
3.
doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote určenej colným úradom podľa § 20a ods. 2,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,13a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(8)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového skladu
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
e)
nezvýšil zábezpeku na daň podľa § 20 ods. 6 písm. b) ani v lehote určenej vo výzve colného úradu na zvýšenie zloženej zábezpeky.
(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
a)
podnikom na výrobu tabakových výrobkov, počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov,
b)
skladom tabakových výrobkov, počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neskladuje tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(10)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, za účasti colného úradu vykoná inventarizáciu zásob tabakových výrobkov ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva, bezodkladne po ukončení daňovej kontroly alebo určovania dane podľa pomôcok, ak colný úrad pred zrušením registračného čísla vykoná daňovú kontrolu alebo určovanie dane podľa pomôcok; to neplatí ak ide o kladnú sumu alebo kladný rozdiel v sume dane určenej vo vyrubovacom konaní podľa osobitného predpisu,9) ak sa začne vyrubovacie konanie,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, zahraničnú banku so sídlom v inom členskom štáte alebo pobočku zahraničnej banky (ďalej len „banka“), ak zabezpečením dane je banková záruka,14)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(11)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 8 písm. c), môže byť nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. V prípade odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
zobraziť paragraf
§ 19a
Osobitné ustanovenia pre tabakovú surovinu

(1)
Predmetom dane je aj tabaková surovina, ktorou sa rozumie surovina podľa osobitného predpisu;10) týmto nie je dotknuté ustanovenie § 4.
(2)
Na účely tohto zákona sa za obchodovanie s tabakovou surovinou v rámci podnikania považuje
a)
pestovanie rastliny druhu Nicotiana tabacum,
b)
sušenie, vyžilovanie alebo fermentovanie tabakovej suroviny,
c)
príjem, skladovanie alebo výdaj tabakovej suroviny, ak nejde o činnosť vykonávanú podľa písmena a) alebo písmena b),
d)
dodanie tabakovej suroviny na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi živnosti.11)
(3)
Základom dane je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Sadzba dane na tabakovú surovinu sa ustanovuje vo výške sadzby dane na tabak. Tabakovú surovinu nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na množstvo predávanej tabakovej suroviny na konečnú spotrebu a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto množstvo tabakovej suroviny.
(4)
Daňová povinnosť z tabakovej suroviny vzniká dňom
a)
dodania tabakovej suroviny na daňovom území konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému prevádzkovateľovi živnosti11) okrem dodania tabakovej suroviny na daňovom území držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny, alebo dodania tabakovej suroviny do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu, a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena b),
b)
prijatia tabakovej suroviny z územia iného členského štátu na daňovom území okrem prijatia tabakovej suroviny držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena a),
c)
zistenia tabakovej suroviny, ktorá sa nachádza alebo nachádzala sa u osoby, ak táto osoba nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou; za deň zistenia tejto skutočnosti sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad,
d)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa) ak také prepustenie nie je na účet držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ktorý je prevádzkovateľom daňového skladu a nie je konečným spotrebiteľom; dovozca, ktorý je držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a súčasne prevádzkovateľom daňového skladu, je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý tabakovú surovinu prepúšťa do voľného obehu,2aa) čestným vyhlásením, že nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny,
e)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena d).
(5)
Platiteľom dane z tabakovej suroviny je osoba,
a)
ktorá dodáva tabakovú surovinu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému prevádzkovateľovi živnosti11) okrem dodania tabakovej suroviny na daňovom území držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny alebo dodania tabakovej suroviny do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu, a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena b),
b)
ktorá prijíma tabakovú surovinu z územia iného členského štátu na daňovom území okrem prijatia tabakovej suroviny z územia iného členského štátu na daňovom území držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny, a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena a),
c)
ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u nej zistenej, ktorá sa u nej nachádza alebo nachádzala, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou,
d)
ktorá je dlžníkom podľa colných predpisov pri prepustení tabakovej suroviny do voľného obehu, ak také prepustenie je na účet držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ktorý je prevádzkovateľom daňového skladu a nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny,
e)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena d).
(6)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Platiteľ dane z tabakovej suroviny je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu8b) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane. Pri vzniku daňovej povinnosti podľa odseku 4 písm. d) a e) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(7)
Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou surovinou, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce vykonávať činnosti uvedené v odseku 2, je povinný oznámiť colnému úradu údaje uvedené v odseku 9. Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou a zaradí ho do evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Plnenie povinností podľa odseku 16 týmto nie je dotknuté.
(9)
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu25d)
a)
adresy umiestnenia prevádzkarní žiadateľa, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny,
c)
predpokladaný ročný objem príjmu, skladovania, vydávania alebo predaja tabakovej suroviny,
d)
identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa tabakovej suroviny okrem konečného spotrebiteľa.
(10)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 11 písm. e).
(11)
Žiadateľ o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,7)
d)
vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami8) za dve predchádzajúce účtovné obdobia,
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo členmi kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
(12)
Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 10 a splnenie podmienok podľa odseku 11. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 11, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou a zaradí ho do evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(13)
Daň z tabakovej suroviny preukázateľne zdanenej na daňovom území možno vrátiť osobe podľa odseku 5 písm. b) a d), ak v rámci podnikania túto tabakovú surovinu
a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu priložila
1.
potvrdenie príjmu tabakovej suroviny príjemcom (odberateľom) tabakovej suroviny,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane z tabakovej suroviny v tomto členskom štáte,
b)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup tabakovej suroviny z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave tabakovej suroviny.
(14)
Preukázateľne zdanenou tabakovou surovinou na účely tohto zákona je tabaková surovina, ak platba dane z tejto tabakovej suroviny bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane. Za preukázateľne zdanenú tabakovú surovinu sa považuje aj tabaková surovina nadobudnutá od platiteľa dane, ktorej nadobudnutie je doložené dokladom potvrdzujúcim jej nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene tabakovej suroviny a ak platba dane z tejto tabakovej suroviny po jej uvedení do daňového voľného obehu bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane.
(15)
Na vrátenie dane z tabakovej suroviny sa použije § 14 ods. 4 a 5 primerane.
(16)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný viesť evidenciu tabakovej suroviny
a)
prijatej na daňovom území,
b)
prijatej z iného členského štátu,
c)
dodanej na daňovom území,
d)
dodanej do iného členského štátu,
e)
dovezenej z tretích štátov,
f)
vyvezenej z daňového územia,
g)
podľa stavu zásob tabakovej suroviny k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.
(17)
Zápisy v evidencii podľa odseku 16 je držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou povinný vykonať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti uvedenej v odseku 16.
(18)
Povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniká dňom
a)
podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
úmrtia držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
odňatia povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou,
e)
výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,13a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(19)
Colný úrad povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou odníme, ak držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
c)
požiada o odňatie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou,
d)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 11 písm. a) až e); to neplatí, ak držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou bola povolená reštrukturalizácia.
(20)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 9 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku, odseku 9 písm. b) do 15 dní odo dňa jej vzniku; zmenu údajov podľa odseku 10 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 10 písm. b) je držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný oznámiť colnému úradu identifikačné údaje nového dodávateľa a odberateľa podľa odseku 9 písm. d) do 15 dní. Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny.
(21)
Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniklo povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, môže zásoby tabakovej suroviny predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo osobe registrovanej podľa § 19 len so súhlasom colného úradu. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva tabakovú surovinu.
(22)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný najneskôr dva pracovné dni pred každým prijatím tejto tabakovej suroviny na daňovom území z iného členského štátu, odoslaním do iného členského štátu, dovozom z tretích štátov alebo vývozom do tretích štátov oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny,
c)
identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa tabakovej suroviny,
d)
identifikačné údaje osoby, ktorej predáva alebo od ktorej nakupuje tabakovú surovinu,
e)
miesto dodania tabakovej suroviny.
(23)
Dovozom tabakovej suroviny sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa tabaková surovina nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.2aa)
(24)
Od dane z tabakovej suroviny je oslobodená tabaková surovina
a)
odobratá ako vzorka na účely daňového dozoru alebo na účely inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve alebo
b)
zničená colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj ak sa vlastníkom tabakovej suroviny stal štát podľa osobitného predpisu.3)
(25)
Na odňatie a zánik povolenia sa použije § 19 ods. 8 až 11 primerane. Na vyradenie držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou z evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou sa použije § 19 ods. 10 a 11 primerane.
zobraziť paragraf
§ 20
Zábezpeka na daň

(1)
Zložením zábezpeky na daň sa na účely tohto zákona rozumie
a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,
b)
banková záruka14) poskytnutá bankou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.
(2)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane.
(3)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný mať zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré uviedol do daňového voľného obehu za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov, ktoré uviedol do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane.
(4)
Osoba podľa odseku 2 a prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 3 sú povinní zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chcú prevádzkovať; ustanovenia § 21 a 22 tým nie sú dotknuté.
(5)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti osobe podľa odseku 2 zloženú zábezpeku na daň.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň
a)
pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 3 nezodpovedá výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré má prepravovať v pozastavení dane vrátane množstva tabakových výrobkov oslobodených od dane, okrem zábezpeky na daň na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane, ktorú skladá registrovaný odosielateľ, dopravca alebo príjemca,
b)
ak daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane množstva tabakových výrobkov oslobodených od dane prevyšuje o viac ako 20 % daň, ktorá pripadá na množstvo tabakových výrobkov, na ktoré je zložená zábezpeka na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti; to neplatí, ak colný úrad rozhodol o upustení od povinnosti zložiť zábezpeku na daň (ďalej len „upustenie od zábezpeky“) úplne, pričom ak rozhodol o upustení od zábezpeky čiastočne, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň vo výške zodpovedajúcej upusteniu od zábezpeky,
c)
do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 7, a to o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane.
(7)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na daň použije na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi daňového skladu.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá poskytla bankovú záruku,14) o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Žiadosť o zníženie zloženej zábezpeky na daň môže prevádzkovateľ daňového skladu predložiť colnému úradu, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % ako je súčet dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu vrátane množstva tabakových výrobkov oslobodených od dane a dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo stavu zásob tabakových výrobkov, ktoré mal prevádzkovateľ daňového skladu v stave zásob k poslednému dňu kalendárneho mesiaca za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom toto prevýšenie trvá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň a trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň.
(9)
Colný úrad o žiadosti podľa odseku 8 rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa jej podania a príslušný rozdiel môže vrátiť s prihliadnutím na stav zásob tabakových výrobkov, a to do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zábezpeky na daň.
(10)
Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad o upustenie od zábezpeky
a)
úplne, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.
(11)
Colný úrad žiadosť podľa odseku 10 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti a určí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to najviac na dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky; ustanovenia § 21 a 22 tým nie sú dotknuté. Ak colný úrad rozhodne o neupustení od zábezpeky, novú žiadosť o upustenie od zábezpeky môže prevádzkovateľ daňového skladu podať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(12)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému colný úrad na základe žiadosti rozhodol o upustení od zábezpeky a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky na ďalšie obdobie, je povinný požiadať colný úrad o upustenie od zábezpeky najneskôr 60 dní pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(13)
Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý
a)
je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, ak je žiadateľom o upustenie od zábezpeky prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu tabakových výrobkov; na účely tohto zákona sa za vlastníctvo technologického zariadenia považuje i jeho držba na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
vykazuje stabilnú finančnú situáciu; na účely tohto zákona sa stabilnou finančnou situáciou rozumie, ak prevádzkovateľ daňového skladu vykazuje na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami,8)
c)
dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4 najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky alebo 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky a tieto podmienky dodržuje aj v čase posudzovania tejto žiadosti a počas celého obdobia platnosti rozhodnutia o upustení od zloženia zábezpeky; na účely posúdenia žiadosti o úplné alebo čiastočné upustenie od zábezpeky sa za nedoplatok nepovažuje, ak omeškanie platby nepresiahne 15 dní po lehote jej splatnosti, alebo ak výška platby nepresiahne sumu 5 eur,
d)
sa nedopustil správneho deliktu podľa § 41 ods. 1 písm. a), b), e) alebo písm. m),
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.
(14)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 10 je: doklad preukazujúci vlastníctvo technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo zmluva o kúpe prenajatej veci, ak má prevádzkovateľ daňového skladu technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov v držbe na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.
(15)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 10 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 14.
(16)
Colný úrad vyzve prevádzkovateľa daňového skladu, ktorému čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky podľa odseku 11, aby zábezpeku na daň zložil alebo ju doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že
a)
prevádzkovateľ daňového skladu má
1.
evidované nedoplatky voči colnému úradu alebo daňovému úradu viac ako 15 dní po lehote splatnosti alebo ktorých výška presiahla sumu 5 eur,
2.
evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov;7) to neplatí, ak omeškanie platby nepresiahne 15 dní po lehote jej splatnosti alebo ak výška platby nepresiahne sumu 5 eur,
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.
(17)
Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zábezpeku na daň zložiť alebo doplniť v lehote a vo výške určenej colným úradom.
(18)
Doručením výzvy podľa odseku 16 rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky vydané colným úradom podľa odseku 11 zaniká. Novú žiadosť o upustenie od zábezpeky môže prevádzkovateľ daňového skladu podať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa zloženia alebo doplnenia zábezpeky na základe výzvy colného úradu podľa odseku 16.
zobraziť paragraf
§ 21
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území

(1)
Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do iného daňového skladu,
b)
z miesta dovozu (§ 27) do daňového skladu,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 28),
d)
z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území, do daňového skladu na daňovom území alebo do miesta výstupu (§ 28),
e)
do daňového skladu, ak sa prepravujú tabakové výrobky, ktorých vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území tabakové výrobky v pozastavení dane, aj iný spôsob prepravy tabakových výrobkov, ako je uvedený v odseku 1.
(3)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise14b) (ďalej len „elektronický dokument“), ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musia byť autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom14c) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou14d) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu,14e) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(4)
Pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód (ďalej len „referenčný kód“) a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území; preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území sa začína, keď tabakové výrobky v pozastavení dane opustia daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo sú prepustené do voľného obehu.2aa)
(6)
Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(7)
Príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov prepravovaných v pozastavení dane na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy týchto tabakových výrobkov predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise14b) (ďalej len „správa o prijatí“). Správa o prijatí musí byť autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom14c) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou14d) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu,14e) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom prijatia tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) po jej zaevidovaní bezodkladne zašle odosielateľovi (dodávateľovi) a colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(8)
Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na daňovom území, musia byť po prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(9)
Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad odošle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom príjemcovi (odberateľovi) a zaevidovanú správu o prijatí odošle odosielateľovi (dodávateľovi).
(10)
Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane na daňovom území, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaných tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(11)
Na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území zloží zábezpeku na daň
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
3.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
4.
príjemcom tabakových výrobkov, ktorých vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,3)
5.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) sú v jeho vlastníctve, alebo
6.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
b)
registrovaný odosielateľ alebo
c)
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli a colný úrad odosielateľa (dodávateľa) s dohodou súhlasil.
(12)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov po začatí prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po dopravení tabakových výrobkov na mieste určenia oznámiť dopravenie tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému tabakové výrobky nevyložiť alebo s týmito tabakovými výrobkami nenakladať.
zobraziť paragraf
§ 22
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie

(1)
Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať na území Európskej únie len
a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi podľa § 33a ods. 15, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie,
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi na daňovom území,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte cez daňové územie,
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musia byť autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom14c) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou14d) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu,14e) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(3)
Pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane z daňového územia na územie Európskej únie vyhotoví odosielateľ (dodávateľ) návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi) a správcovi dane členského štátu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) zašle elektronický dokument príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane na území Európskej únie musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(4)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu (odberateľa) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) zaslať príjemcovi (odberateľovi).
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie; preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie sa začína, keď tabakové výrobky opustia daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo sú prepustené do voľného obehu. 2aa)
(6)
Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý zložil zábezpeku na daň, alebo registrovaný odosielateľ na daňovom území, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa), s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 33a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(7)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. c), príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov prepravovaných v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) správu o prijatí. Správa o prijatí musí byť autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom14c) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou14d) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu,14e) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie sa považuje za ukončenú dňom prijatia tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) zašle bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(8)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. a), colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný správu o prijatí zaslanú správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa) zaslať odosielateľovi (dodávateľovi) na daňovom území.
(9)
Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na území Európskej únie, musia byť po prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(10)
Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane na území Európskej únie, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou prepravy tabakových výrobkov slovenskému zástupcovi podľa § 33a ods. 15 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaných tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa), ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(11)
Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z územia Európskej únie osobám uvedeným v § 33a ods. 2 alebo z daňového územia osobám uvedeným v § 33a ods. 15 sa uskutočňuje s elektronickým dokumentom a s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise6) (ďalej len „osvedčenie o oslobodení“). Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z územia Európskej únie ozbrojeným silám iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) alebo z územia Európskej únie ozbrojeným silám iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení. Po ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane ozbrojeným silám iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ozbrojeným silám iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie a osobám uvedeným v § 33a ods. 2, tieto osoby bezodkladne informujú o prijatí tabakových výrobkov Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitných predpisov;14b) Colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).
(12)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov po začatí prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po dopravení tabakových výrobkov na mieste určenia oznámiť dopravenie tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému tabakové výrobky nevyložiť, alebo s týmito tabakovými výrobkami nenakladať.
zobraziť paragraf
§ 23
Oprávnený príjemca

(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem tabakových výrobkov požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane alebo žiadosť o vydanie povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d) musí obsahovať
a)
adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
obchodný názov tabakového výrobku,
c)
údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakových výrobkov prijímaných v pozastavení dane v príslušnej mernej jednotke, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
d)
údaj o množstve tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke a predpokladaný čas prijatia celého množstva tabakových výrobkov, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je osoba, ktorá chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. e).
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,7)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá prijať za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, najmenej však vo výške 5 000 eur, a to spôsobom podľa § 20 ods. 1.
(6)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5, colný úrad ho zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na prijímanie tabakových výrobkov z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 2 a ktorý je žiadateľ oprávnený prijímať z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane.
(7)
Osoba, ktorá chce prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, je povinná pred vydaním povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré má v danom prípade prijať, a to spôsobom podľa § 20 ods. 1. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(8)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5, colný úrad vydá povolenie prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň, a určí lehotu na prijatie celého množstva tabakových výrobkov, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Na úhradu dane možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(9)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať tabakové výrobky a neuhradená daň pripadajúca na celkové množstvo prijatých tabakových výrobkov je vyššia o viac ako 10 % ako zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň, keď neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva tabakových výrobkov prevýši o viac ako 10 % zloženú zábezpeku na daň,
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, o ktorú neuhradená daň prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(10)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane, a to do piatich dní odo dňa oznámenia podľa odseku 12.
(11)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak v období troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň, v každom jednom z týchto kalendárnych mesiacov zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu v každom jednom z týchto kalendárnych mesiacov a tento stav trvá aj v čase posudzovania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň, a žiadateľ spĺňa podmienky daňovej spoľahlivosti podľa § 20 ods. 13 písm. c) a d) počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Colný úrad rozhodne o žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň do 30 dní odo dňa jej podania a do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zábezpeky na daň vráti sumu časti zloženej zábezpeky na daň, ktorú vypočíta ako rozdiel medzi výškou zloženej zábezpeky na daň a priemerom súčtu dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu v každom jednom z troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, najviac však do výšky neuhradenej dane podľa odseku 9 a minimálnej zábezpeky na daň podľa odseku 5.
(12)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane, o čom upovedomí platiteľa dane.
(13)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) oznámiť colnému úradu najneskôr 15 dní pred prijatím tabakového výrobku z iného členského štátu v pozastavení dane a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) je oprávnený príjemca povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien uvedených pri registrácii doplní povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(14)
Povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za mŕtveho, ak je oprávneným príjemcom fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 9 písm. b) alebo odseku 10, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa odseku 9 alebo odseku 10,
e)
dňom odňatia povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,13a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a),
g)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 8.
(15)
Colný úrad povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane odníme, ak
a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až e),
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane,
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(16)
Colný úrad môže odňať povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ak oprávnený príjemca počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(17)
Pri zániku povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane
a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 14 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň, ak nebolo daňové priznanie podané a daň zaplatená ku dňu zániku povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 14 písm. b) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva, bezodkladne po ukončení daňovej kontroly alebo určovania dane podľa pomôcok, ak colný úrad pred zrušením registračného čísla vykoná daňovú kontrolu alebo určovanie dane podľa pomôcok; to neplatí ak ide o kladnú sumu alebo kladný rozdiel v sume dane určenej vo vyrubovacom konaní podľa osobitného predpisu,9) ak sa začne vyrubovacie konanie,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,14)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(18)
Osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 15 písm. c), môže byť nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného oprávnenému príjemcovi o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. V prípade odňatia povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 15 písm. d) a odseku 16 môže byť vydané nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
zobraziť paragraf
§ 24
Registrovaný odosielateľ

(1)
Registrovaným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane po ich prepustení do voľného obehu.2aa) Registrovaným odosielateľom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať tabakové výrobky po ich prepustení do voľného obehu2aa) v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d) musí obsahovať
a)
obchodný názov tabakového výrobku,
b)
údaj o predpokladanom ročnom množstve tabakových výrobkov odosielaných v pozastavení dane v príslušnej mernej jednotke.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. e).
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 23 ods. 5,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,7)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(6)
Na registráciu, vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu údajov a na odňatie a zánik povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane sa použije § 23 primerane.
zobraziť paragraf
§ 28
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze

(1)
Vývozom tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakových výrobkov do colného režimu vývoz19a) a ich preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na účely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane ukončená a tabakové výrobky opustili územie Európskej únie. Tabakové výrobky po prepustení do colného režimu vývoz19a) môže prepravovať v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „vývozca“).
(2)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu vývozu19b) na daňovom území. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musí byť autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom14c) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou14d) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu,14e) ak sa vývozca a colný úrad vývozu19b) nedohodnú inak. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom vývozcovi a colnému úradu výstupu19c) na daňovom území. Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad vývozu19b) na daňovom území o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(3)
Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým boli tabakové výrobky navrhnuté do colného režimu vývoz,19a) zrušené podľa osobitného predpisu.19d)
(4)
Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(5)
Colný úrad výstupu19c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému14a) elektronické potvrdenie osvedčujúce, že tabakové výrobky opustili územie Európskej únie (ďalej len „potvrdenie o výstupe“), ktoré odošle colnému úradu vývozu19b) na daňovom území. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje, že preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze bola ukončená a tabakové výrobky opustili územie Európskej únie.
(6)
Ak je colný úrad vývozu19b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu19c) na daňovom území, colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyžaduje.
(7)
Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu19c) na daňovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zašle správcovi dane členského štátu vývozu.
(8)
Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu19b) na daňovom území zašle elektronický dokument colnému úradu výstupu19c) v inom členskom štáte. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území po obdržaní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom výstupu19c) v inom členskom štáte elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(9)
Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze sa použije ustanovenie § 22 ods. 10 primerane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad vývozu19b) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o vývoze, ak sa colný úrad vývozu19b) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
zobraziť paragraf
§ 29a
Schválený príjemca

(1)
Schváleným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely. Schváleným príjemcom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely. Osoba, ktorá chce byť schváleným príjemcom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely (ďalej len „povolenie prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely“).
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu25d)
a)
obchodný názov a presné vymedzenie prijímaného tabakového výrobku,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakového výrobku prijímaného v daňovom voľnom obehu v príslušnej mernej jednotke.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3 a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 2.
(5)
Na zmenu údajov, odňatie a zánik povolenia prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely sa použije § 23 primerane.
(6)
Schválený príjemca je povinný pred prijatím tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo prijímaných tabakových výrobkov najneskôr pred odoslaním tabakových výrobkov schváleným odosielateľom; na zábezpeku na daň sa použije § 20 primerane.
(7)
Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území.
(8)
Schválený príjemca je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň v lehote podľa § 13 ods. 3. Schválenému príjemcovi, ktorý prijíma tabakové výrobky v zdaňovacom období podľa § 13 ods. 1 opakovane, môže colný úrad na žiadosť schváleného príjemcu povoliť, aby množstvo tabakových výrobkov prijaté schváleným príjemcom v zdaňovacom období podľa § 13 ods. 1 bolo zahrnuté do jedného daňového priznania a podanie daňového priznania a zaplatenie dane bolo uskutočnené v lehote podľa § 13 ods. 2.
(9)
Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň, pričom § 41 ods. 1 písm. m) sa nepoužije; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(10)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť schválenému príjemcovi.
zobraziť paragraf
§ 30
Postup pri preprave tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely

(1)
Tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu je možné prepravovať na podnikateľské účely od
a)
schváleného odosielateľa na daňovom území schválenému príjemcovi v inom členskom štáte,
b)
schváleného odosielateľa v inom členskom štáte schválenému príjemcovi na daňovom území alebo na miesto určenia; miestom určenia sa na účely tohto zákona rozumie miesto uvedené schváleným odosielateľom v elektronickom zjednodušenom administratívnom dokumente vyhotovenom prostredníctvom elektronického systému14a) (ďalej len „zjednodušený elektronický dokument“), na ktoré sú tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu prepravené na podnikateľské účely,
c)
schváleného odosielateľa na daňovom území cez územie iného členského štátu schválenému príjemcovi na daňovom území alebo na miesto určenia uvedené schváleným odosielateľom v zjednodušenom elektronickom dokumente.
(2)
Prepravu tabakových výrobkov podľa odseku 1 je možné uskutočniť len na základe zjednodušeného elektronického dokumentu, a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,14b) ak § 30a neustanovuje inak. Návrh zjednodušeného elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému musia byť autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom14c) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou14d) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu,14e) ak sa schválený odosielateľ s colným úradom nedohodne inak. Tabakovými výrobkami určenými na podnikateľské účely na účely tohto zákona sa rozumejú tabakové výrobky dodané na iné účely ako na súkromné účely podľa § 31 ods. 1 alebo v rámci zásielkového obchodu podľa § 32 ods. 1.
(3)
Pred začatím prepravy tabakových výrobkov podľa odseku 1 schválený odosielateľ vyhotoví návrh zjednodušeného elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu schváleného odosielateľa. Colný úrad schváleného odosielateľa elektronicky overí údaje v návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu jedinečný zjednodušený administratívny referenčný kód (ďalej len „zjednodušený referenčný kód“) a zároveň zašle zjednodušený elektronický dokument s prideleným zjednodušeným referenčným kódom schválenému odosielateľovi a správcovi dane iného členského štátu schváleného príjemcu. Ak údaje uvedené v návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad schváleného odosielateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu. Prepravu tabakových výrobkov podľa odseku 1 je možné začať až po pridelení zjednodušeného referenčného kódu, ak § 30a neustanovuje inak. Tabakové výrobky prepravované podľa odseku 1 musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci zjednodušený referenčný kód.
(4)
Preprava tabakových výrobkov podľa odseku 1 sa začína, keď tabakové výrobky opustia sklad schváleného odosielateľa alebo miesto odoslania na daňovom území, ktoré schválený odosielateľ oznámil colnému úradu.
(5)
Počas prepravy tabakových výrobkov podľa odseku 1 môže schválený odosielateľ prostredníctvom elektronického systému zmeniť miesto určenia uvedené v zjednodušenom elektronickom dokumente na iné miesto určenia toho istého schváleného príjemcu alebo na miesto odoslania, a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(6)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely prepravujú podľa odseku 1 písm. b), colný úrad schváleného príjemcu je povinný zjednodušený elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu schváleného odosielateľa zaslať schválenému príjemcovi.
(7)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území na podnikateľské účely prepravujú cez územie iného členského štátu na daňové územie na podnikateľské účely, je schválený odosielateľ povinný vyhotoviť zjednodušený elektronický dokument a postupovať podľa odseku 3. Schválený príjemca, ktorý chce tieto tabakové výrobky prijať, je povinný postupovať podľa § 29a ods. 7 a podľa odseku 8.
(8)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú podľa odseku 1, schválený príjemca je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy týchto tabakových výrobkov predložiť colnému úradu schváleného príjemcu správu o prijatí; správa o prijatí musí byť autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom14c) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou14d) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu,14e) ak sa schválený príjemca s colným úradom nedohodne inak. Colný úrad schváleného príjemcu elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú tieto údaje správne, potvrdí schválenému príjemcovi zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad schváleného príjemcu po jej zaevidovaní bezodkladne zašle schválenému odosielateľovi a colnému úradu schváleného odosielateľa. Ak v čase prijatia tabakových výrobkov schváleným príjemcom nie je zábezpeka na daň zložená vo výške podľa § 29a ods. 6, colný úrad schváleného príjemcu môže pozastaviť odoslanie správy o prijatí colnému úradu schváleného odosielateľa, a to najneskôr do času zloženia zábezpeky na daň vo výške podľa § 29a ods. 6 alebo zaplatenia dane. Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad schváleného príjemcu o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(9)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť schválenému príjemcovi po začatí prepravy tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely povinnosť bezodkladne po dopravení týchto tabakových výrobkov v mieste určenia oznámiť dopravenie týchto tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému tieto tabakové výrobky nevyložiť alebo s týmito tabakovými výrobkami nenakladať.
(10)
Ak pri preprave tabakových výrobkov podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu tabakových výrobkov v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo pri preprave tabakových výrobkov na podnikateľské účely k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa § 29a ods. 7 vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov.
(11)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu prepravujú v rámci podnikania na daňové územie na miesto určenia, je schválený príjemca povinný bezodkladne pred začatím prepravy oznámiť colnému úradu adresu miesta určenia uvedeného v zjednodušenom elektronickom dokumente a identifikačné údaje osoby, ktorá má sídlo, trvalý pobyt alebo miesto podnikania v mieste určenia.
zobraziť paragraf
§ 30a
Postup pri preprave tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme

(1)
Ak je elektronický systém nedostupný, schválený odosielateľ je povinný
a)
oznámiť colnému úradu schváleného odosielateľa začatie prepravy tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu podľa § 30 ods. 1,
b)
vyhotoviť zjednodušený dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako zjednodušený elektronický dokument vyhotovený podľa § 30.
(2)
Tabakové výrobky prepravované v daňovom voľnom obehu musí sprevádzať zjednodušený dokument vyhotovený schváleným odosielateľom. Schválený odosielateľ si ponechá kópiu zjednodušeného dokumentu a ďalšiu kópiu zjednodušeného dokumentu je povinný pred začatím prepravy tabakových výrobkov zaslať colnému úradu schváleného odosielateľa.
(3)
Ak sa preprava tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu ukončila so zjednodušeným dokumentom alebo ak je elektronický systém nedostupný v čase prijatia tabakových výrobkov schváleným príjemcom, schválený príjemca je povinný vyhotoviť písomnú správu o prijatí, ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 30 ods. 8. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu pri nedostupnom elektronickom systéme. Schválený príjemca je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu schváleného príjemcu, ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela správcovi dane schváleného odosielateľa v inom členskom štáte.
(4)
Ak sa elektronický systém sprístupní, colný úrad, schválený odosielateľ a schválený príjemca sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 30; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava týchto tabakových výrobkov ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme. Schválený príjemca zjednodušený dokument vyhotovený podľa odseku 1 písm. b) zaeviduje vo svojom účtovníctve.
(5)
Ak nebola schváleným príjemcom vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému, je schválený príjemca povinný predložiť colnému úradu schváleného príjemcu iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené v správe o prijatí podľa § 30 ods. 8. Ak colný úrad schváleného príjemcu uzná iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu, oznámi túto skutočnosť správcovi dane schváleného odosielateľa v inom členskom štáte a ukončí prepravu tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu prostredníctvom elektronického systému.
(6)
Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu elektronický systém nedostupný, schválený odosielateľ môže zmeniť miesto určenia tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na iné miesto určenia toho istého schváleného príjemcu alebo na miesto odoslania, len ak oznámil colnému úradu schváleného odosielateľa informácie podľa § 30 ods. 5. Schválený odosielateľ je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu schváleného odosielateľa pred zmenou miesta určenia; odsek 4 sa použije primerane.
zobraziť paragraf
§ 31
Preprava tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely

(1)
Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) sama prepraví na daňové územie tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, z takto nadobudnutých tabakových výrobkov nevzniká daňová povinnosť na daňovom území.
(2)
Ak sa použijú tabakové výrobky podľa odseku 1 na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takéhoto použitia tabakových výrobkov. Platiteľom dane je fyzická osoba, ktorá prepravila tabakové výrobky na daňové územie, pričom je povinná do troch pracovných dní podať daňové priznanie a zaplatiť daň; na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
(3)
Pri posudzovaní, či sú tabakové výrobky určené na súkromné účely podľa odseku 1 alebo na podnikateľské účely podľa § 30 alebo § 30a, prihliada sa na
a)
dôvod nadobudnutia alebo držby tabakových výrobkov a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
b)
miesto, kde sa tabakové výrobky nachádzajú, alebo spôsob, akým boli tabakové výrobky prepravené,
c)
nadobúdacie doklady týkajúce sa tabakových výrobkov,
d)
množstvo tabakových výrobkov; množstvo takto prepravovaných tabakových výrobkov je najmenej 800 kusov cigariet, 400 kusov cigariek, 200 kusov cigár alebo jeden kg tabaku.
zobraziť paragraf
§ 32
Zásielkový obchod

(1)
Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie tabakových výrobkov osobou, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je
a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona,
c)
schváleným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)
Daňová povinnosť vzniká na daňovom území odosielateľovi (dodávateľovi) dodaním tabakových výrobkov na daňové územie, pričom dodaním sa rozumie deň prevzatia tabakových výrobkov odberateľom. Platiteľom dane je odosielateľ (dodávateľ).
(3)
Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) Colnému úradu Bratislava pred uskutočnením dodávky
a)
oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
oznámi identifikačné údaje odberateľa, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ktoré má byť odoslané (dodané),
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré má byť odoslané (dodané).
(4)
Platiteľ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň prevzatia tabakových výrobkov, bezodkladne podať daňové priznanie Colnému úradu Bratislava a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť; na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
(5)
Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s Colným úradom Bratislava použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže Colný úrad Bratislava povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k Colnému úradu Bratislava plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod. Splnomocnencom pre zásielkový obchod môže byť len osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na daňovom území, ktorá nesmie byť totožná s odberateľom a ktorá spĺňa podmienky podľa § 19 ods. 4 písm. a), c), e) až g).
(7)
Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá Colnému úradu Bratislava. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod podľa osobitného predpisu,25d) obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo dodávaných tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke. Prílohami k žiadosti sú
a)
doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti,
b)
plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom,
c)
vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa),
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) splnomocnenca pre zásielkový obchod alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 6.
(8)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 7 písm. a) až c) oznámiť Colnému úradu Bratislava do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 7 písm. d) je splnomocnenec pre zásielkový obchod povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Colný úrad Bratislava preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod alebo vydá nové povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod.
(9)
Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca pre zásielkový obchod môže Colný úrad Bratislava povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(10)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod, Colný úrad Bratislava vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely uplatnenia vrátenia dane odosielateľovi (dodávateľovi).
(11)
Colný úrad Bratislava povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak
a)
splnomocnenec pre zásielkový obchod nezabezpečoval dodávky tabakových výrobkov počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
splnomocnenec pre zásielkový obchod porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal splnomocnenec pre zásielkový obchod alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky tabakových výrobkov.
(12)
Ak osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať tabakové výrobky uvedené na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu, túto skutočnosť je povinná oznámiť colnému úradu. V oznámení uvedie meno a priezvisko a adresu odberateľa, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ktoré chce odoslať, a deň, v ktorý sa majú tabakové výrobky odoslať. Na vrátenie dane sa použije § 14 primerane.
(13)
Ak pri dodaní tabakových výrobkov podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu tabakových výrobkov v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci alebo došlo k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov, nevzniká. Colný úrad Bratislava na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 3 písm. c) odosielateľovi (dodávateľovi) tabakových výrobkov vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov.
zobraziť paragraf
§ 33a

(1)
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8a) (ďalej len „zahraničný zástupca").
(2)
Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia") so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,8a)
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.
(3)
Osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom, musí požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom (ďalej len „daňový sklad pre zahraničných zástupcov"). Ustanovenie § 18 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 19 primerane; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu21) s výnimkou minerálnych olejov.
(4)
Osoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov. Ak osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(5)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(6)
Preprava tabakových výrobkov prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa uskutočňuje v pozastavení dane s elektronickým dokumentom; na postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použijú § 21 a 22 primerane.
(7)
Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný požiadať Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa odseku 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 15. Ak sa zmenia údaje uvedené v potvrdení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznámi bezodkladne tieto skutočnosti Colnému úradu Bratislava. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(8)
Tabakové výrobky oslobodené od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov výlučne zahraničným zástupcom, a to len na základe povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zahraničný zástupca musí požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 7.
(9)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa odseku 2 a ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14. Prílohou k povoleniu na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list, ktorý sa vydáva pre jednotlivé kalendárne roky. Ak osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,21) ktorého prílohou sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.21) Ak sa zmenia skutočnosti a údaje podľa odseku 7, Colný úrad Bratislava s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov alebo vydá nové povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Ak zahraničnému zástupcovi zanikne nárok nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zániku tohto nároku odovzdať Colnému úradu Bratislava povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu.
(10)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14 alebo jeho pomernú časť prislúchajúcu dĺžke obdobia zostávajúceho do konca kalendárneho roka v prípade, ak osoba iného štátu získa postavenie zahraničného zástupcu v priebehu kalendárneho roka. Pri výpočte pomernej časti ročného limitu sa zohľadňuje počet zostávajúcich kalendárnych mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane začatých kalendárnych mesiacov. Nevyčerpaný limit alebo jeho časť je neprenosná do nasledujúceho kalendárneho roka. Zahraničný zástupca odovzdá Colnému úradu Bratislava odpisový list pre príslušný kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Colný úrad Bratislava vydá odpisový list raz ročne na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti zahraničného zástupcu.
(11)
Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov predložiť povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a odpisový list. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov zaznamená v odpisovom liste množstvo zakúpených tabakových výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch a ponechá si kópiu povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiu odpisového listu.
(12)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v množstve 12 000 ks cigariet, 1 000 kusov cigár, 1 000 kusov cigariek, 1 kg tabaku.
(13)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) až f) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v týchto množstvách:
a)
vedúci misie 10 000 ks cigariet, 800 kusov cigár, 800 kusov cigariek, 750 g tabaku,
b)
vedúci konzulárneho úradu 10 000 ks cigariet, 800 kusov cigár, 800 kusov cigariek, 750 g tabaku,
c)
člen diplomatického personálu 6 000 ks cigariet, 500 kusov cigár, 500 kusov cigariek, 500 g tabaku,
d)
člen administratívneho a technického personálu 4 000 ks cigariet, 300 kusov cigár, 300 kusov cigariek, 250 g tabaku.
(14)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v množstve 4 000 ks cigariet, 300 kusov cigár, 300 kusov cigariek, 250 g tabaku.
(15)
Povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov Colný úrad Bratislava vydá v rozsahu podľa odsekov 12 až 14 len zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie alebo vracajú daň občanom Slovenskej republiky, ak požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8a) (ďalej len „slovenský zástupca"). Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(16)
Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku 15, neprizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu oslobodenie od dane.
(17)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 a ktorý chce predávať tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničným zástupcom, musí požiadať colný úrad o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. V žiadosti o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 19 ods. 1. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky predané v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(18)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 17 a § 33b ods. 1 a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 30 dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý doplnil povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad ho vyzve, aby uvedené nedostatky odstránil, a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(19)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi podľa odseku 15 tabakové výrobky v pozastavení dane s elektronickým dokumentom a osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane,6) ktoré vydal hostiteľský štát. Na takúto prepravu tabakových výrobkov sa zábezpeka na daň nevyžaduje.
(20)
Každé množstvo tabakových výrobkov ustanovené v odsekoch 12 až 14 predstavuje 100% celkového povoleného množstva pre tabakové výrobky. Oslobodenie od dane sa môže uplatňovať na akúkoľvek kombináciu tabakových výrobkov za predpokladu, že súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených množstiev nepresahuje 100% celkového povoleného množstva.
zobraziť paragraf
§ 37

(1)
Oprávnený príjemca je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatých tabakových výrobkov v pozastavení dane z iného členského štátu,
b)
vydaných tabakových výrobkov,
c)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
zobraziť paragraf
§ 39
Daňový dozor a daňová kontrola

(1)
Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom tabakových výrobkov, tabakovej suroviny alebo bezdymového tabakového výrobku, tlačou a nakladaním s kontrolnými známkami, a tiež daňovú kontrolu.22)
(2)
Daňový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok alebo kontrolované tabakové výrobky, tabaková surovina alebo bezdymový tabakový výrobok.
(3)
Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s tabakovými výrobkami, tabakovou surovinou alebo bezdymovým tabakovým výrobkom, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádzajú alebo môžu nachádzať tabakové výrobky, tabaková surovina alebo bezdymový tabakový výrobok,
b)
zisťovať stav zásob tabakových výrobkov, tabakovej suroviny alebo bezdymového tabakového výrobku a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe tabakových výrobkov, tabakovej suroviny alebo bezdymového tabakového výrobku, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,
c)
kontrolovať prepravné obaly a iné obaly, napríklad kontajner, debnu, škatuľu, v ktorých sa nachádzajú alebo môžu nachádzať tabakové výrobky, tabaková surovina alebo bezdymový tabakový výrobok,
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaných tabakových výrobkov, tabakovej suroviny alebo bezdymového tabakového výrobku, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch,
e)
odoberať bezodplatne na náklady osoby, u ktorej colný úrad vykonáva daňový dozor, vzorky podľa písmen a) až d) v odôvodnenom množstve; colný úrad vzorku odobratú z tabakových výrobkov, tabakovej suroviny alebo bezdymového tabakového výrobku zabezpečených podľa osobitného predpisu22a) na účely expertízy po jej vykonaní nevráti,
f)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone,
g)
zisťovať prirodzené úbytky tabakových výrobkov pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 mesiacov určovať so súhlasom finančného riaditeľstva najprípustnejšiu výšku strát tabakových výrobkov v daňových skladoch,
h)
vyzvať odberateľa kontrolných známok na predloženie nenalepených kontrolných známok, ktoré prevzal z tlačiarne, ak nastali okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov.
(4)
Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu podľa odseku 3.
(5)
Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola u osôb registrovaných podľa tohto zákona sa vykoná podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.23)
(6)
Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam, alebo vykoná daňovú kontrolu.
(7)
Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení tabakových výrobkov, tabakovej suroviny alebo bezdymového tabakového výrobku alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberateľa alebo vo svoj neprospech, upozorní na túto skutočnosť kontrolovaný subjekt.
(8)
Daňový dozor môže vykonávať aj finančné riaditeľstvo. V takom prípade sa na finančné riaditeľstvo vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 4, 6 a 7 primerane.
zobraziť paragraf
§ 41
Správne delikty

(1)
Správneho deliktu sa dopustí osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a)
b)
označí spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov falzifikátom kontrolnej známky,
c)
poruší povinnosť uvedenú v § 9b ods. 13, 14, 17, 18 a 19,
d)
nepreukáže použitie alebo znehodnotenie kontrolných známok podľa tohto zákona,
e)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo ktoré sa u nej nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
f)
vyrobí tabakové výrobky bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
g)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom,
h)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá tabakové výrobky oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať tabakové výrobky s daňou,
i)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 33a ods. 12 až 14 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
j)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. b), c), e), § 10 ods. 2 alebo § 19aa ods. 18,
k)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. d),
l)
poruší ustanovenie § 23 ods. 9 písm. a),
m)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje podľa § 19aa ods. 12, § 23 ods. 8, § 29a ods. 9 alebo § 32 ods. 5,
n)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet presiahne za kalendárny mesiac
1.
0,5 % do 30. júna 2016,
2.
0,1 % od 1. júla 2016,
o)
nepredloží colnému úradu kontrolné známky, ktoré nepoužila v lehote podľa § 9b ods. 18, ak nejde o porušenie podľa písmena d),
p)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u nej zistenej, ktorá sa u nej nachádza alebo sa nachádzala, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou,
q)
je tlačiarňou a poruší povinnosti uvedené v § 9b ods. 3 až 5,
r)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 9b ods. 25 a spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov nebolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
s)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 9b ods. 25 a označil spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom25a) vydaným podľa § 9 ods. 14 a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa § 9b ods. 13, pričom spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov bolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
t)
je odberateľom kontrolných známok a správca dane zistí v daňovom voľnom obehu predaj, ponúkanie na predaj, skladovanie alebo prepravovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, ktoré označil kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom25a) vydaným podľa § 9 ods. 14 a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa § 9b ods. 13; colný úrad také spotrebiteľské balenia zabezpečí,3)
u)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek presiahne 0,5 % za kalendárny mesiac,
v)
nepostupovala podľa § 9b ods. 13 a neoznámila údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa § 9b ods. 13, ak nejde o porušenie podľa písmen r) až t),
w)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo sa nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s bezdymovým tabakovým výrobkom ako s vlastným,
x)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku presiahne 0,5 % za kalendárny mesiac,
y)
ukončí prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na inom mieste než na mieste prijatia uvedenom v elektronickom dokumente alebo sprievodnom dokumente,
z)
ukončí prepravu tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na inom mieste než na mieste určenia uvedenom v zjednodušenom elektronickom dokumente alebo zjednodušenom dokumente.
(2)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 1 písm. a), b), d) až i), p) alebo w) od 100 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. c), j) až o), r) až v) alebo x) od 50 do 10 000 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. q) do 50 000 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. y) alebo z) od 100 eur do 10 000 eur.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Colný úrad pri podozrení zo spáchania správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a), b), e), f), p) alebo w) tabakové výrobky, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok zabezpečí.3)
(5)
Tabakové výrobky, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok, ktoré colný úrad zabezpečí a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí tabakových výrobkov, tabakovej suroviny alebo bezdymového tabakového výrobku stanú majetkom štátu,3) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení tabakových výrobkov sa primerane použije osobitný predpis.25b)
(6)
Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
(7)
Ak osoba oprávnená na podnikanie predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov označené kontrolnými známkami, ktoré nie sú falzifikátom, a ak sa preukáže, že tieto kontrolné známky boli vydané podľa § 9b ods. 7, ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije.
(8)
Pokutu podľa odseku 2 písm. c) uloží Colný úrad Banská Bystrica.
zobraziť paragraf
§ 41a
Priestupky

(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak
a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a)
b)
označí spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov falzifikátom kontrolnej známky,
c)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo ktoré sa u nej nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
d)
použije tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 písm. f), § 8 ods. 2 alebo § 19aa ods. 19 na iný ako určený účel,
e)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u nej zistenej, ktorá sa u nej nachádza alebo sa nachádzala, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou,
f)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo sa nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s bezdymovým tabakovým výrobkom ako s vlastným.
(2)
Colný úrad uloží pokutu za priestupok podľa odseku 1 od 50 eur do 50 000 eur.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Colný úrad pri podozrení z dopustenia sa priestupku podľa odseku 1 písm. a) až c), e) a f) tabakové výrobky, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok zabezpečí.3)
(5)
Tabakové výrobky, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok, ktoré colný úrad zabezpečí a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí tabakových výrobkov, tabakovej suroviny alebo bezdymového tabakového výrobku stanú majetkom štátu,3) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení tabakových výrobkov sa primerane použije osobitný predpis.25b)
(6)
Za priestupok podľa odseku 1 môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 500 eur. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.25c)
(7)
Ak fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov označené kontrolnými známkami, ktoré nie sú falzifikátom, a ak sa preukáže, že tieto kontrolné známky boli vydané podľa § 9b ods. 7, ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije.
zobraziť paragraf
§ 42

(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na správu dane sa použije osobitný predpis,14aa) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Na postup colného úradu pri vydaní povolenia podľa § 19, § 23, § 24, § 29, § 29a a § 32 ods. 7 a zaradení do evidencie podľa § 9a, § 19a a 19aa sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o registračnom konaní.25d)
(4)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov25e) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu alebo zaradenie do evidencie podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu k ďalšej žiadosti o registráciu alebo o zaradenie do evidencie prílohy, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu25e) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.
(5)
Údaje podľa § 9a ods. 1 písm. b), § 19 ods. 2 písm. g), § 19a ods. 10 písm. b), § 23 ods. 3 písm. b), § 24 ods. 3 písm. b) a § 32 ods. 7 písm. d) colný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(6)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 9a ods. 7, § 19 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. d), § 19a ods. 19 a 25, § 19aa ods. 24, § 20 ods. 11, § 20a ods. 1 a ods. 2 druhej vety, § 21 ods. 2, § 22 ods. 10, § 23 ods. 15, 16 a ods. 17 písm. d), § 24 ods. 6, § 26 ods. 10, § 29 ods. 5, § 29a ods. 5 a 8, § 32 ods. 6, 9 a 11, § 32a ods. 5, § 33 ods. 11 a § 33b ods. 3 nemožno podať odvolanie.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 44ag
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024

(1)
Ak konanie podľa § 32 v znení účinnom do 30. júna 2024 nebolo právoplatne ukončené do 30. júna 2024, dokončí sa podľa § 32 v znení účinnom do 30. júna 2024.
(2)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému v konaní podľa § 9a ods. 7, § 19a ods. 25, § 19aa ods. 24, § 25 ods. 9, § 29a ods. 5 a 8, § 32 ods. 6, § 32a ods. 5 a § 33b ods. 3, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. júna 2024, možno podať odvolanie. Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému v konaní podľa § 19a ods. 19, § 20 ods. 11, § 21 ods. 2, § 22 ods. 10, § 26 ods. 10 a § 32 ods. 9 a 11, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. júna 2024, možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 45c

Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
Čl. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1637.
zobraziť paragraf
Poznámka
8c)
§ 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
14b)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1636 z 5. júla 2022, ktorým sa dopĺňa smernica Rady (EÚ) 2020/262 stanovením štruktúry a obsahu dokumentov, ktoré sa vymieňajú v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, a stanovením prahu pre straty z dôvodu povahy tovaru (Ú. v. EÚ L 247, 23. 9. 2022). Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1637 z 5. júla 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Rady (EÚ) 2020/262, pokiaľ ide o používanie dokumentov v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane a s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani po jeho uvedení do daňového voľného obehu, a ktorým sa stanovuje formulár, ktorý sa má používať pre osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 247, 23. 9. 2022).
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 106/2004 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE1.
Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 176, 5. 7. 2011).

2.
Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).

3.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).

4.
Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. v. EÚ L 83, 25. 3. 2019).

5.
Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie
(Ú. v. EÚ L 336, 30. 12. 2019).

6.
Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27. 2. 2020).
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k zákonu č. 106/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k zákonu č. 106/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore