Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady 104/1992 účinný od 12.03.1992 do 30.09.2004

Platnosť od: 12.03.1992
Účinnosť od: 12.03.1992
Účinnosť do: 30.09.2004
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Štátna správa, Ústava, ústavné zákony, Občianske a politické práva, Združovanie a zhromažďovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady 104/1992 účinný od 12.03.1992 do 30.09.2004
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 104/1992 s účinnosťou od 12.03.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej ...

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. 1

Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady sa mení a ...

1.

V § 2 ods. 1 sa slová „Československej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Českej ...

2.

V § 2 ods. 2 sa za slovo „obmedzená“ pripája odkaz1) na príslušný právny predpis a poznámka ...

„1) § 10 ods. 1 a 2 a § 855 Občianského zákoníka (úplné znenie vyhlásené pod č. 47/1002 ...

3.

§ 2 ods. 3 znie:

„(3) Prekážkou vo výkone volebného práva je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z ...

4.

V § 3 sa slová „Československej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Českej a Slovenskej ...

5.

V § 4 ods. 1 znie:

„(1) Zoznam voličov zostavuje a vedie obec a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v ...

Poznámka pod čiarou č. 3 znie:

„3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...

6.

V § 4 ods. 2 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „obec“.

7.

§ 5 ods. 2 znie:

„(2) Všetci občania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí majú právo voliť, sa ...

Poznámky pod čiarou č. 4 a 5 znejú:

„4) § 3 ods. 2 zákona č. 135/1992 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov. „5) Zákon Slovenskej ...

8.

V § 5 ods. 3 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „obec“.

9.

V § 5 ods. 4 sa slová „Československý štátny občan“ nahrádzajú slovami „Občan Českej ...

10.

V § 5 sa za odsek 4 pripája nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) U voličov, u ktorých je prekážka vo výkone volebného práva (§ 2 ods. 3), sa táto skutočnosť ...

11.

V § 6 ods. 1 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádazajú slovom „obec“.

12.

§ 6 ods. 2 znie:

„(2) V obciach, v ktorých je viac ako 5000 osob zapisaných do zoznamu voličov, zariadi obec, aby ...

13.

V § 7 ods. 1 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „obec“.

14.

V § 8 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „obec“ a za slovo „opravu“ ...

15.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Volebné kraje (1) Voľby do Slovenskej národnej rady sa konajú na územi Slovenskej republiky, ...

16.

§ 10 ods. 1 znie:

„(1) Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov utvorí starosta obce (primátor) ...

Poznámka pod čiarou č. 6 znie:

„6) § 13 a 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.§ 17 zákona Slovenskej národnej ...

17.

§ 10 ods. 4 znie:

„(4) V celách policajného zaistenia7) alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny ...

Poznámka pod čiarou č. 7 znie:

„7)
§ 36 zákona Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb.“.

18.

§ 11 znie:

㤠11
(1)

Voľby do Slovenskej národnej rady riadi Slovenská volebná komisia.

(2)

Vo volebných krajoch riadia voľby krajské volebné komisie.

(3)

V okresoch sa zriaďujú okresné volebné komisie. Okresné volebné komisie na území hlavného mesta ...

(4)

Vo volebných okrskoch sa zraďujú okrskové volebné komisie.

(5)

Členom volebnej komisie môže byť každý občan, ktorý má právo voliť a u ktorého nie sú prekážky ...

(6)

Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán a politických hnutí,8) ...

Poznámka pod čiarou č. 8 znie:

„8) Zákon č. 424/1991 Zb. o združování v politických stranách a politických hnutiach.“. (7) Členovia ...

19.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Zapisovatelia volebných komisií (1) Zapisovateľa a) Slovenskej volebnej komisie vymenúva ...

20.

§ 13 ods. 2 a 3 znejú:

„(2) Prvé zasadanie Slovenskej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku ...

21.

V § 13 sa za odsek 3 pripája nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Slovenská volebná komisia si na plnenie odborno-metodických a organizačno-technických úloh ...

22.

§ 14 ods. 2 a 3 znejú:

„(2) Prvé zasadanie krajskej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku ...

23.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Okresná volebná komisia (1) Do okresnej volebnej komisie deleguje každá politická strana, ...

24.

§ 16 ods. 1, 2, a 3 znejú:

„(1) Každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná vo volebnom kraji, ...

25.

V § 16 ods. 4 písm. b) sa slovo „subkomisii“ nahrádza slovami „volebnej komisii“ a v písmene ...

26.

V § 17 ods. 1 sa slová „krajskej volebnej komisii“ nahrádzajú slovami „zapisovateľovi krajskej ...

27.

V § 17 ods. 1 písm. b) druhej vete sa za slovo „volič“ vkladajú slová „po predložení občianskeho ...

28.

§ 17 ods. 3 znie:

„(3) Splnenie podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a) alebo b) se nevzťahuje na politické strany, ...

Doterajšie odseky 3 a 4 označujú ako odseky 4 a 5.

29.

V § 17 ods. 5 sa slová „odseku 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. b)“.

30.

§ 17 ods. 6 znie:

„(6) V prílohe ku kandidátnej listine určí politická strana svojho splnomocnenca a jeho dvoch ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako 7 a 8.

31.

V § 17 sa doterajší odsek 7 označuje ako odsek 9 a slová „odsek 4“ sa nahrádzajú slovami ...

32.

V § 17 sa za odsek 9 pripájajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Zapisovateľ zistí, či predložené kandidátne listiny spĺnajú ustanovené náležitosti. ...

33.

V § 18 sa na koniec odseku 1 pripája veta, ktorá znie: „Kontrolu kandidátnych listín za volebný ...

34.

§ 18 ods. 2 písm. b) znie:

„b) kandidáta, ak sa uvádza na kandidátnych listinách viacerých politických strán, na tej kandidátnej ...

35.

V § 18 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 17 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 8“.

36.

V § 18 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Krajská volebná komisia kandidátnu listinu odmietne, ak nespĺňa podmienky podľa § 17, ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

37.

V § 19 sa na koniec odseku 1 pripája veta, ktorá znie: „Kontrolu kandidátnych listín za celú ...

„(2) Ak je niektorý z kandidátov uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán, ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 5 a 6.

38.

V § 20 ods. 1 poslednej vete sa slová „kandidátnych listín“ nahrádzajú slovami „hlasovacích ...

39.

V § 21 ods. 1 sa slová „pred vyhlásením výsledku volieb“ nahrádzajú slovami „do 48 hodín ...

40.

V § 21 sa za odsek 2 pripája nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak dôjde k rozpustenie politickej strany v čase po zaregistrovaní kandidáta na kandidátnej ...

41.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Hlasovacie lístky (1) Predseda krajskej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom Ministerstva ...

42.

§ 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23 Volebná kampaň (1) Časom volebnej kampane sa na účely tohto zákona rozumie obdobie začínajúce ...

45.

§ 25 vrátane nadpisu znie:

„§ 25 Informovanie voličov Obec najneskoršie do 15 dní predo dňom volieb ustanoví všeobecne ...

Poznámka pod čiarou č. 9 znie:

„9)
§ 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.“.

45.

V § 27 sa vypúšťa odsek 3.

46.

§ 28 vrátane nadpisu znie:

„§ 28 Hlasovanie (1) Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej ...

47.

§ 30 vrátane nadpisu znie:

„§ 30 Prerušenie hlasovania Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať ...

48.

V § 32 sa slová „a okresných subkomisií“ nahrádzajú slovami „a komisií vyššieho stupňa ...

49.

V § 33 ods. 3 sa posledná veta vypúšťa.

50.

V § 34 ods. 1 sa slová „kandidátnej listiny“ vypúšťajú.

51.

V § 34 ods. 2 sa slová „kandidátnych listín rôznych politických strán nahrádzajú slovami ...

52.

V § 34 ods. 3 slová „rozhodne o platnosti“ nahrádzajú slovami „rozhoduje s konečnou platnosťou“. ...

53.

Nadpis § 35 znie:

„Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku“.

54.

V § 35 ods. 1 prvá veta znie:

„(1) Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom ...

56.

V § 35 ods. 2 sa slová „okrskovej volebnej komisie o hlasování“ nahrádzajú slovami „o priebehu ...

57.

V § 35 ods. 2 písm. f) znie:

„f)
počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu.“.

58.

V § 36 ods. 1 sa slovo „hlasovaní“ nahrádza slovami „priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom ...

59.

V § 36 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak nesplní predseda okrskovej volebnej komisie na výzvu okresnej volebnej komisie povinnosti ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

60.

V § 36 ods. 3 sa slová „miestnemu národnému výboru nahrádzajú slovom “obci“.

61.

§ 37 vrátane nadpisu znie:

„§ 37 Spracovanie výsledkov hlasovania v okresnej volebnej komisii Okresná volebná komisia spracuje ...

62.

V § 38 ods. 1 sa slovo „subkomisia“ nahrádza slovami „volebná komisia“ a slová „príslušného ...

63.

V § 38 ods. 2 sa slovo „subkomisií“ nahrádza slovami „volebných komisií a ich odborných ...

64.

V nadpise § 39 sa slová „výsledku hlasovania“ nahrádzajú slovami „priebehu a výsledku hlasovania ...

65.

V § 39 ods. 1 sa slová „výsledku hlasovania vo volebnom kraji“ nahrádzajú slovami „priebehu ...

66.

V § 39 ods. 2 sa slová „výsledku hlasovania“ nahrádzajú slovami „priebehu a výsledku hlasovania.“. ...

67.

V § 39 ods. 2 písm. f) znie:

„f)
počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu.“.

68.

V § 39 ods. 3 sa slová „výsledku hlasovania“ nahrádzajú slovami „priebehu a výsledku hlasovania ...

69.

§ 41 vrátane nadpisu znie:

„§ 41 Postup politických strán do prvého skrutínia (1) Slovenská volebná komisia zistí, koľko ...

70.

§ 42 ods. 1 znie:

„(1) Súčet platných hlasov odovzdaných vo volebnom kraji pre politické strany ktoré postúpili ...

71.

V § 42 ods. 2 sa pred slová „volebné číslo“ vkladá slovo „krajské“ a pred slovo „strana“ ...

72.

V § 42 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa takýmto spôsobom pridelilo o jeden mandát viac, než sa malo prideliť, odpočíta sa ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

73.

V § 42 v novooznačenom odseku 4 sa slová „ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov ...

74.

V § 43 ods. 2 prvá veta znie: „Najneskoršie do 12 hodín po odsúhlasení výsledkov prvého skrutínia ...

75.

V § 43 sa pred slovo „strana“ vkladá slovo „politická“.

76.

V § 44 ods. 1 sa na koniec pripája táto veta: „Ak niektorý z členov slovenskej volebnej komisie ...

77.

V § 48 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Ak však boli na kandidátnej listine ...

78.

V § 48 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ak bola politická strana zrušená,10) náhradník nenastupuje a mandát zostáva uprázdnený ...

Poznámky pod čiarou č. 10 a 11 znejú:

„10) § 13 zákona č. 424/1991 Zb. 11) § 14 zákona č. 424/1991 Zb.“. ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

79.

V § 48 ods. 5 sa slová „miestne národné výbory“ nahrádzajú slovom „obce“.

81.

§ 49 ods. 2 znie:

„(2) Pre okresnú volebnú komisiu zabezpečí všetky pomocné prostriedky okresný úrad; pre okresné ...

82.

§ 50 ods. 1 znie:

„(1) Štátne orgány, obce a iné právnické osoby sú povinné spolupôsobiť pri vykonávani tohto ...

83.

V § 50 ods. 2 sa slová „kandidátne listiny, legitimačné lístky“ nahrádzajú slovami „hlasovacie ...

84.

§ 51 vrátane nadpisu znie:

„§ 51 Nároky členov volebných komisií (1) Člen komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie ...

Poznámka pod čiarou č. 12 znie:

„12) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch ...

85.

V § 52 ods. 2 a 4 sa slová „ušlý zárobok“ nahrádzajú slovom „mzda“ a v odsekoch 3 a 5 ...

86.

V § 53 ods. 1 znie:

„(1) Výdavky spojené s voľbami do Slovenskej národnej rady, vrátane výdavkov obcí, sa hradia ...

87.

§ 53 ods. 2 znie:

„(2) Výdavkami podľa odseku 1 nie sú výdavky politických strán spojené s volebnou kampaňou.“. ...

88.

V § 53 ods. 3 sa vypúšťajú slová „cien a miezd“ a slová „10 Kčs“ sa nahrádzajú slovami ...

89.

V § 54 ods. 1 sa slová „a životného prostredia“ vypúšťajú; slová „národných výborov“ ...

90.

V § 54 ods. 1 písm. b) sa slová „navrhuje Slovenskej volebnej komisii“ nahrádzajú slovom „vydá“. ...

91.

V § 54 ods. 2 sa slová „a životného prostredia“ vypúšťajú.

92.

§ 54 ods. 3 znie:

„(3) Slovenský štatistický úrad po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydá metodiku ...

93.

V § 55 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „a obcami“.

Čl. II

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore