Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 103/2003 účinný od 01.04.2003

Platnosť od: 28.03.2003
Účinnosť od: 01.04.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Stavebné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD8DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 103/2003 účinný od 01.04.2003
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 103/2003 s účinnosťou od 01.04.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...

1.

V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „okresné úrady".

2.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Zadanie prerokuje príslušný orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu ...

3.

V § 20 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „ktorý svoje stanovisko spracuje v súčinnosti ...

4.

V § 20 ods. 5 písm. c) sa slovo „okresný" nahrádza slovom „krajský".

5.

V § 20 ods. 6 sa za slovom „Ministerstvo" čiarka nahrádza slovom „a" a vypúšťajú sa slová ...

6.

V § 20 ods. 8 sa vypúšťajú slová „okresného úradu,".

7.

V § 25 ods. 5 sa slovo „okresný" nahrádza slovom „krajský".

8.

V § 108 ods. 1, § 112 ods. 1 a 2, § 113 ods. 1 a 2, § 114 ods. 1 a v § 116 ods. 1 sa slovo „okresný" ...

9.

§ 117 a 118 znejú:

„§ 117 (1) Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 11a znejú:

„11) § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 11a) § ...

10.

§ 141 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Osobitný kvalifikačný predpoklad získaný podľa osobitných predpisov18) pred 1. aprílom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

18)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon ...

Čl. II

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a ...

V § 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „s výnimkou vyvlastňovacieho konania".

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ...

1.

V § 5 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „a pri prerokúvaní územných plánov zón".

2.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „úrady" vkladajú slová „alebo obce".

3.

V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a obcami".

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore