Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69446
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 102/2010 účinný od 01.10.2013


Platnosť od: 27.03.2010
Účinnosť od: 01.10.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odmena za prácu, Územná samospráva, Ústavné súdnictvo, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD43 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 102/2010 účinný od 01.10.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 102/2010 s účinnosťou od 01.10.2013 na základe 180/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 2 sa vypúšťajú odseky 7 až 9 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 2aa, 2ab a 2ac.

2.

V § 2a ods. 2 v úvodnej vete sa slová „výsledkoch hlasovania obyvateľov zlučovaných obcí“ ...

3.

V § 2a sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.

4.

V § 2d sa za slová „ľudového hlasovania o jeho odvolaní,“ vkladajú slová „volieb do Európskeho ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 3 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii ...

6.

V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „verejných“.

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Napr. § 17 až 22 zákona Slovenskej národnej rady ...

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „§ 3 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1982 Zb.“ nahrádza ...

9.

V § 3 ods. 5 písm. b) sa za slová „prechodný pobyt“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová ...

10.

V § 4 ods. 2 písm. b), § 4 ods. 3 písm. m), § 11a ods. 2 až 5, § 13a ods. 1 písm. f) a odseku ...

11.

V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „verejným“.

12.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5a sa citácia „Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 ...

13.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5b sa citácia „Napríklad § 4 ods. 5 zákona Slovenskej národnej ...

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5d sa citácia „Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v ...

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Napríklad § 30 zákona Slovenskej národnej rady ...

16.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických ...

17.

V § 5 ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „poslanec“)“.

18.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou, ako aj medzi obcami, rozhoduje súd.“. ...

19.

V § 6 ods. 7 sa slová „poslancom obecného zastupiteľstva“ nahrádzajú slovom „poslancom“. ...

20.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9b sa citácia „Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej ...

21.

V § 11 ods. 2 a 3, § 13 ods. 3 písm. a), § 14 ods. 1 druhej vete a odseku 2, § 15 ods. 2, § 18 ...

22.

V § 11 ods. 4 písmeno d) znie:

„d)
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,5a)“.

23.

V § 11 ods. 4 písm. f) sa slová „hlasovanie obyvateľov obce“ nahrádzajú slovami „miestne ...

24.

V § 11 ods. 4 písmená i), j) a k) znejú:

„i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových ...

25.

V § 11a ods. 1 úvodnej vete sa slová „hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum)“ nahrádzajú ...

26.

V § 11a ods. 1 písm. a) sa vypúšťa odkaz 11b vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11b.

27.

V § 11a sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.

28.

§ 11a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.“.

29.

V § 11b nadpis znie: „Zhromaždenie obyvateľov obce“.

30.

V § 11b sa vypúšťa slovo „verejné“.

31.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada ...

32.

V § 12 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 6, ktoré znejú:

„(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 12.

33.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení ...

34.

V § 12 ods. 10 sa za slová „Národnej rady Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „poslanec ...

35.

V § 13 ods. 4 písm. a) sa za slovo „rady“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje ...

36.

V § 13 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b) § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri ...

37.

V § 13 odsek 5 znie:

„(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených ...

Zároveň sa vypúšťajú poznámky pod čiarou k odkazom 13, 14 a 14a.

38.

V § 13 ods. 6 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.

39.

V § 13 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda ...

40.

V § 13 ods. 9 sa slovo „starosta“ nahrádza slovom „obec“.

41.

V § 13 ods. 10 sa slová „starosta dozvedel“ nahrádzajú slovami „obec dozvedela“ a slovo ...

42.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „Zákon č. 71/1967 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon ...

43.

V § 13 ods. 11 sa odkaz 15a označuje ako odkaz 11 a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 15a. ...

44.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.“.

45.

§ 13a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Starosta je povinný skutočnosti podľa odseku 1 písm. d), g) a h) bezodkladne písomne oznámiť ...

46.

V § 13b odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí ...

47.

V § 13b sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

48.

V § 13b ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

49.

V § 13b ods. 5 sa číslovka „5“ nahrádza číslovkou „4“ a odkaz 15a sa označuje ako odkaz ...

50.

V § 14 ods. 2 sa za slovo „strán“ vkladá čiarka a slová „politických hnutí a nezávislých ...

51.

V § 14 ods. 4 sa slovo „mesiac“ nahrádza slovami „tri mesiace“ a na konci druhej vety sa pripájajú ...

52.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.

53.

V § 16 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „všetkých“ a slová „starostu vydaných v správnom ...

54.

V § 16 ods. 2 písm. d) sa slovo „starostu“ nahrádza slovom „obce“.

55.

V § 16 ods. 3 sa slovo „organizuje“ nahrádza slovom „riadi“.

56.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný ...

57.

§ 18a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny ...

58.

V § 18d ods. 3 sa slovo „starosta“ nahrádza slovom „obec“.

59.

V § 18g ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý je súčasťou ...

60.

V § 18g sa vypúšťa odsek 4.

61.

V § 20b odsek 3 znie:

„(3) Združenie obcí vzniká dňom registrácie v registri združení obcí obvodným úradom v sídle ...

62.

V § 20c ods. 2 písm. a) sa slovo „založení“ nahrádza slovom „zriadení“ a slovo „bydliska“ ...

63.

V § 20c ods. 2 písm. d) treťom bode sa slovo „cieľ“ nahrádza slovom „predmet“.

64.

V § 20c ods. 2 písm. d) šiestom bode sa slovo „zániku“ nahrádza slovom „zrušenia“.

65.

V § 20d ods. 3 sa slová „krajský súd príslušný podľa sídla združenia, a ak ide o združenie ...

66.

§ 20e sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Obvodný úrad v sídle kraja vedie register združení obcí. Register združení obcí je verejný ...

67.

V § 20f ods. 1 sa slovo „zaniká“ nahrádza slovami „sa zrušuje“.

68.

V § 20f ods. 2 sa slovo „zániku“ nahrádza slovom „zrušení“, slovo „zánik“ slovom „zrušenie“ ...

69.

V § 20f ods. 3 tretej vete sa slová „krajský súd príslušný podľa sídla združenia, a ak ide ...

70.

V § 20f ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

71.

§ 20f sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Združenie obcí sa zrušuje s likvidáciou okrem zrušenia združenia obcí zlúčením s iným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a)
§ 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

72.

V § 22 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.

73.

V § 24 ods. 2 sa slovo „predstaveným“ nahrádza slovom „predstaviteľom“.

74.

V § 24 sa vypúšťa odsek 4.

75.

V nadpise piatej časti a v nadpise § 25 sa vypúšťajú slová „obecných zastupiteľstiev“.

76.

V § 25 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“)“. ...

77.

V § 25 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania ...

78.

V § 25 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená g) až j).

79.

V § 25 ods. 2 písm. g) sa slová „nie je spôsobilý zúčastňovať sa“ nahrádzajú slovami ...

80.

V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

81.

V § 25 ods. 8 sa za slová „výkon funkcie“ vkladajú slová „zástupcu starostu“.

82.

V § 25 ods. 8 sa odkaz 18a označuje ako odkaz 18b a poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

„18b)
§ 136 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.“.

83.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu ...

84.

V § 26 sa slová „poslanec obecného zastupiteľstva“ nahrádzajú slovom „poslanec“.

85.

§ 27 znie:

„§ 27 (1) Na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18c a 19 znejú:

„18c) Napríklad zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých ...

86.

Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:

„§ 29a Ak sa v tomto zákone alebo osobitnom predpise používa slovo „obec“, rozumie sa tým ...

87.

Za § 30c sa vkladá § 30d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2010 Obec upraví rokovací poriadok ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania ...

1.

V § 1 ods. 1 sa za slovom „zákonom“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak touto ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 1 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka v znení neskorších ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 3 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači ...

4.

V § 2 ods. 1 sa slová „príslušným orgánom štátnej správy3)“ nahrádzajú slovami „obcou; ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných ...

6.

§ 4 znie:

„§ 4 (1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší povinnosť podľa § 2 ods. 1 a § 3. (2) Za priestupok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“. ...

7.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

„§ 4a (1) Obvodný úrad uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“. ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

1.

§ 63 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ústavný súd rozhodne o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu ...

2.

Za § 79a sa vkladá § 79b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 79b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2010 Konanie o sťažnosti na ...

Čl. IV

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. ...

V § 27 odsek 3 znie:

„(3) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na konanie o proteste prokurátora proti rozhodnutiu ...

Čl. V

Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa mení takto:

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných ...

4.

V § 2 písm. a) treťom bode sa za slovom „záchranných“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa ...

5.

V § 3 ods. 6 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,50 eura“.

6.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Priestupky (1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

„5) § 24 a 25 Trestného zákona.

6)

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.”. ...

Čl. VII

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...

V § 1 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a schváleného zastupiteľstvom samosprávneho kraja ...

Čl. VIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010 okrem čl. I 81. bodu, ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore