Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 102/2010 účinný od 01.10.2013

Platnosť od: 27.03.2010
Účinnosť od: 01.10.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odmena za prácu, Územná samospráva, Ústavné súdnictvo, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD43DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 102/2010 účinný od 01.10.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 102/2010 s účinnosťou od 01.10.2013 na základe 180/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 2 sa vypúšťajú odseky 7 až 9 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 2aa, 2ab a 2ac.

2.

V § 2a ods. 2 v úvodnej vete sa slová „výsledkoch hlasovania obyvateľov zlučovaných obcí“ nahrádzajú ...

3.

V § 2a sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.

4.

V § 2d sa za slová „ľudového hlasovania o jeho odvolaní,“ vkladajú slová „volieb do Európskeho parlamentu,“ ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 3 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu ...

6.

V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „verejných“.

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Napr. § 17 až 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 ...

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „§ 3 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1982 Zb.“ nahrádza citáciou ...

9.

V § 3 ods. 5 písm. b) sa za slová „prechodný pobyt“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo dlhodobý ...

10.

V § 4 ods. 2 písm. b), § 4 ods. 3 písm. m), § 11a ods. 2 až 5, § 13a ods. 1 písm. f) a odseku 3 písm. ...

11.

V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „verejným“.

12.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5a sa citácia „Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. ...

13.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5b sa citácia „Napríklad § 4 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. ...

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5d sa citácia „Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších ...

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Napríklad § 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 ...

16.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách ...

17.

V § 5 ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „poslanec“)“.

18.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou, ako aj medzi obcami, rozhoduje súd.“.

19.

V § 6 ods. 7 sa slová „poslancom obecného zastupiteľstva“ nahrádzajú slovom „poslancom“.

20.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9b sa citácia „Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore ...

21.

V § 11 ods. 2 a 3, § 13 ods. 3 písm. a), § 14 ods. 1 druhej vete a odseku 2, § 15 ods. 2, § 18 ods. ...

22.

V § 11 ods. 4 písmeno d) znie:

„d)
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,5a)“.

23.

V § 11 ods. 4 písm. f) sa slová „hlasovanie obyvateľov obce“ nahrádzajú slovami „miestne referendum“ ...

24.

V § 11 ods. 4 písmená i), j) a k) znejú:

„i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch ...

25.

V § 11a ods. 1 úvodnej vete sa slová „hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum)“ nahrádzajú slovami ...

26.

V § 11a ods. 1 písm. a) sa vypúšťa odkaz 11b vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11b.

27.

V § 11a sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 tak, aby ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.

28.

§ 11a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.“.

29.

V § 11b nadpis znie: „Zhromaždenie obyvateľov obce“.

30.

V § 11b sa vypúšťa slovo „verejné“.

31.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie ...

32.

V § 12 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 6, ktoré znejú:

„(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 12.

33.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších ...

34.

V § 12 ods. 10 sa za slová „Národnej rady Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „poslanec Európskeho ...

35.

V § 13 ods. 4 písm. a) sa za slovo „rady“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.

36.

V § 13 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b) § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...

37.

V § 13 odsek 5 znie:

„(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch ...

Zároveň sa vypúšťajú poznámky pod čiarou k odkazom 13, 14 a 14a.

38.

V § 13 ods. 6 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.

39.

V § 13 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní ...

40.

V § 13 ods. 9 sa slovo „starosta“ nahrádza slovom „obec“.

41.

V § 13 ods. 10 sa slová „starosta dozvedel“ nahrádzajú slovami „obec dozvedela“ a slovo „Pokuta“ sa ...

42.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „Zákon č. 71/1967 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 71/1967 ...

43.

V § 13 ods. 11 sa odkaz 15a označuje ako odkaz 11 a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 15a.

44.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.“.

45.

§ 13a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Starosta je povinný skutočnosti podľa odseku 1 písm. d), g) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.“. ...

46.

V § 13b odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním ...

47.

V § 13b sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

48.

V § 13b ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú ...

49.

V § 13b ods. 5 sa číslovka „5“ nahrádza číslovkou „4“ a odkaz 15a sa označuje ako odkaz 11.

50.

V § 14 ods. 2 sa za slovo „strán“ vkladá čiarka a slová „politických hnutí a nezávislých poslancov“.

51.

V § 14 ods. 4 sa slovo „mesiac“ nahrádza slovami „tri mesiace“ a na konci druhej vety sa pripájajú tieto ...

52.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.

53.

V § 16 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „všetkých“ a slová „starostu vydaných v správnom konaní“ sa ...

54.

V § 16 ods. 2 písm. d) sa slovo „starostu“ nahrádza slovom „obce“.

55.

V § 16 ods. 3 sa slovo „organizuje“ nahrádza slovom „riadi“.

56.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok ...

57.

§ 18a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.“. ...

58.

V § 18d ods. 3 sa slovo „starosta“ nahrádza slovom „obec“.

59.

V § 18g ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý je súčasťou obecného ...

60.

V § 18g sa vypúšťa odsek 4.

61.

V § 20b odsek 3 znie:

„(3) Združenie obcí vzniká dňom registrácie v registri združení obcí obvodným úradom v sídle kraja.“. ...

62.

V § 20c ods. 2 písm. a) sa slovo „založení“ nahrádza slovom „zriadení“ a slovo „bydliska“ sa nahrádza ...

63.

V § 20c ods. 2 písm. d) treťom bode sa slovo „cieľ“ nahrádza slovom „predmet“.

64.

V § 20c ods. 2 písm. d) šiestom bode sa slovo „zániku“ nahrádza slovom „zrušenia“.

65.

V § 20d ods. 3 sa slová „krajský súd príslušný podľa sídla združenia, a ak ide o združenie s pôsobnosťou ...

66.

§ 20e sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Obvodný úrad v sídle kraja vedie register združení obcí. Register združení obcí je verejný zoznam, ...

67.

V § 20f ods. 1 sa slovo „zaniká“ nahrádza slovami „sa zrušuje“.

68.

V § 20f ods. 2 sa slovo „zániku“ nahrádza slovom „zrušení“, slovo „zánik“ slovom „zrušenie“ a na konci ...

69.

V § 20f ods. 3 tretej vete sa slová „krajský súd príslušný podľa sídla združenia, a ak ide o združenie ...

70.

V § 20f ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

71.

§ 20f sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Združenie obcí sa zrušuje s likvidáciou okrem zrušenia združenia obcí zlúčením s iným združením ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a)
§ 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

72.

V § 22 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.

73.

V § 24 ods. 2 sa slovo „predstaveným“ nahrádza slovom „predstaviteľom“.

74.

V § 24 sa vypúšťa odsek 4.

75.

V nadpise piatej časti a v nadpise § 25 sa vypúšťajú slová „obecných zastupiteľstiev“.

76.

V § 25 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“)“.

77.

V § 25 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,“. ...

78.

V § 25 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená g) až j).

79.

V § 25 ods. 2 písm. g) sa slová „nie je spôsobilý zúčastňovať sa“ nahrádzajú slovami „sa nezúčastní ...

80.

V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.“. ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

81.

V § 25 ods. 8 sa za slová „výkon funkcie“ vkladajú slová „zástupcu starostu“.

82.

V § 25 ods. 8 sa odkaz 18a označuje ako odkaz 18b a poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

„18b)
§ 136 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.“.

83.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa ...

84.

V § 26 sa slová „poslanec obecného zastupiteľstva“ nahrádzajú slovom „poslanec“.

85.

§ 27 znie:

„§ 27 (1) Na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18c a 19 znejú:

„18c) Napríklad zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

86.

Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:

„§ 29a Ak sa v tomto zákone alebo osobitnom predpise používa slovo „obec“, rozumie sa tým aj mesto, ...

87.

Za § 30c sa vkladá § 30d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2010 Obec upraví rokovací poriadok obecného ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania ...

1.

V § 1 ods. 1 sa za slovom „zákonom“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak touto činnosťou ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 1 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 3 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných ...

4.

V § 2 ods. 1 sa slová „príslušným orgánom štátnej správy3)“ nahrádzajú slovami „obcou; pôsobnosť obce ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl ...

6.

§ 4 znie:

„§ 4 (1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší povinnosť podľa § 2 ods. 1 a § 3. (2) Za priestupok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“. ...

7.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

„§ 4a (1) Obvodný úrad uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, ...

1.

§ 63 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ústavný súd rozhodne o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy ...

2.

Za § 79a sa vkladá § 79b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 79b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2010 Konanie o sťažnosti na neústavnosť ...

Čl. IV

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona ...

V § 27 odsek 3 znie:

„(3) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na konanie o proteste prokurátora proti rozhodnutiu ...

Čl. V

Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa mení takto:

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných ...

4.

V § 2 písm. a) treťom bode sa za slovom „záchranných“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „lokalizačných ...

5.

V § 3 ods. 6 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,50 eura“.

6.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Priestupky (1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

„5) § 24 a 25 Trestného zákona.

6)

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.”.

Čl. VII

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o ...

V § 1 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a schváleného zastupiteľstvom samosprávneho kraja alebo obecným ...

Čl. VIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010 okrem čl. I 81. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore