Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 100/2014 účinný od 01.06.2014

Platnosť od: 23.04.2014
Účinnosť od: 01.06.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 100/2014 účinný od 01.06.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 100/2014 s účinnosťou od 01.06.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 ...

1.

Slová „dlhodobá koncepcia Energetickej politiky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona ...

2.

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji ...

3.

V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove, v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ...

4.

V § 2 písm. c) sa slovo „zdrojov“ nahrádza slovom „foriem“.

5.

V § 2 písmená d) až f) znejú:

„d) dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na výrobu ...

6.

V § 2 písm. i) sa za slová „predaj tepla v teplej úžitkovej vode“ vkladá čiarka a slová ...

7.

V § 2 písmená m) a n) znejú:

„m) verejným rozvodom tepla časť sústavy tepelných zariadení držiteľa povolenia na rozvod ...

8.

§ 2 sa dopĺňa písmenami s) až ab), ktoré znejú:

„s) koncovým odberateľom odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:

„2a) § 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...

9.

V § 3 ods. 3 sa slová „jednu fyzickú osobu alebo pre jednu právnickú osobu“ nahrádzajú slovami ...

10.

V § 3 ods. 5 sa za slovom „funkcie“ vypúšťa čiarka a slová „fyzická osoba alebo právnická ...

11.

V § 4 ods. 2 písm. b) sa za slová „technického alebo ekonomického zamerania“ vkladajú slová ...

12.

V § 4 ods. 5 sa slová „zúčastniť sa raz za“ nahrádzajú slovami „zúčastňovať sa každých“. ...

13.

V § 4 ods. 6 sa za slová „skúšky odbornej spôsobilosti“ vkladá čiarka a slová „podrobnosti ...

14.

V § 5 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v súlade s povolením“.

15.

V § 5 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

16.

V § 5 ods. 7 písm. b) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

17.

V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).

18.

V § 9 ods. 2 písmená e) a h) znejú:

„e) nevykonáva počas troch rokov žiadnu z činností, na ktoré má povolenie, h) nevykonal opatrenia ...

19.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Práva a povinnosti držiteľa povolenia (1) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a, 12aa a 12ab znejú:

„12a) § 6 ods. 1 písm. b) siedmy bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. ...

20.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Právnická osoba, ktorá vyrába teplo alebo vykonáva rozvod tepla podľa § 1 ods. 3 písm. ...

21.

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Fyzická osoba v oznámení uvedie a) meno a priezvisko, obchodné meno a identifikačné číslo, ...

22.

V § 12 ods. 2 písm. f) sa bodkočiarka nahrádza bodkou a časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa. ...

23.

V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) vplyvov na hospodárnosť a energetickú efektívnosť iných dotknutých sústav tepelných zariadení ...

24.

V § 12 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Ministerstvo osvedčenie podľa odseku 1 nevydá, ak sa výstavbou sústavy tepelných zariadení ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12e a 12f znejú:

„12e) § 8 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej ...

25.

V § 12 ods. 8 sa za slovo „výkonom“ vkladajú slová „od 100 kW vrátane“.

26.

V § 12 odsek 9 znie:

„(9) Na vydanie záväzného stanoviska obce podľa odseku 8 sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až ...

27.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území je dodávateľ v konaní ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a, 13b a 13c znejú:

„13a) § 140a zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 13b) § 59 ods. 1 písm. c) zákona ...

28.

V § 13 ods. 5 a 6 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

29.

V § 13 ods. 6 sa vypúšťa odkaz 12b vrátane poznámky pod čiarou.

30.

V § 15 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem fyzickej osoby alebo právnickej ...

31.

V § 16 odsek 1 znie:

„(1) Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi ...

32.

V § 17 ods. 4 úvodná veta znie:

„Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému ...

33.

V § 17 ods. 5 úvodná veta znie:

„Konečný spotrebiteľ je povinný umožniť koncovému odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo ...

34.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode poskytne odberateľovi určené meradlo2) ...

Poznámka pod čiarou k odkazom 14b znie:

„14b) § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení ...

35.

V § 18 ods. 4 úvodná veta znie:

„(4) Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi ...

36.

V § 18 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) zabezpečiť u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka budovy 1. obstaranie, zapojenie, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14c a 14d znejú:

„14c) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

37.

V § 18 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Povinnosť podľa odseku 4 písm. a) až c) nevzniká, ak celková podlahová plocha budovy je ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14e znie:

„14e) § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 476/2008 Z. z. v znení zákona č. 17/2007 Z. z.“. ...

38.

V § 18 odsek 9 znie:

„(9) Dodávateľ poskytne odberateľovi určené meradlo2) podľa odseku 1, ktoré okrem skutočnej ...

39.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) povinnosť odberateľa oznámiť dodávateľovi najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka, ...

40.

V § 19 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

41.

V § 20 odsek 1 znie:

„(1)
Odberateľ môže skončiť odber tepla na základe zákona alebo dohodou.“.

42.

§ 21 vrátane nadpisu znie:

„§ 21 Povinný odber tepla (1) Držiteľ povolenia na rozvod tepla je povinný na zabezpečenie zmluvne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri ...

43.

Nadpis § 22 znie:

„Neoprávnený odber tepla a zásah do sústavy tepelných zariadení“.

44.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zásah do sústavy tepelných zariadení je možné vykonať len so súhlasom jej prevádzkovateľa ...

45.

V § 28 ods. 1 a ods. 3 písm. a) sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad ...

46.

V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
zabezpečuje aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 4 ods. 5.“.

47.

V § 29 odsek 3 znie:

„(3) Na konanie podľa odseku 2 písm. b) sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“. ...

48.

V § 31 písmená b) a c) znejú:

„b) aktualizuje aspoň raz za päť rokov koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky a po ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 27 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ...

49.

V § 33 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, za zriadenie ...

50.

V § 35 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) od 1 650 eur do 16 500 eur za porušenie niektorej z povinností podľa § 10 ods. 16, § 11 ods. ...

51.

V § 35 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) od 16,50 eur do 3 300 eur za porušenie niektorej z povinností podľa § 17 ods. 3 a 4, § 18 ...

52.

V § 35 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

53.

Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38a Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2014 (1) Povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ...

54.

Za § 38a sa vkladá § 38b, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Záverečné ustanovenia § 38b Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej ...

55.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 657/2004 Z. z. Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie Smernica ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2014 okrem čl. I tridsiateho prvého bodu a tridsiateho ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore