Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 100/2014 účinný od 01.06.2014


Platnosť od: 23.04.2014
Účinnosť od: 01.06.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 100/2014 účinný od 01.06.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 100/2014 s účinnosťou od 01.06.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 ...

1.

Slová „dlhodobá koncepcia Energetickej politiky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona ...

2.

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji ...

3.

V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove, v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ...

4.

V § 2 písm. c) sa slovo „zdrojov“ nahrádza slovom „foriem“.

5.

V § 2 písmená d) až f) znejú:

„d) dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na výrobu ...

6.

V § 2 písm. i) sa za slová „predaj tepla v teplej úžitkovej vode“ vkladá čiarka a slová ...

7.

V § 2 písmená m) a n) znejú:

„m) verejným rozvodom tepla časť sústavy tepelných zariadení držiteľa povolenia na rozvod ...

8.

§ 2 sa dopĺňa písmenami s) až ab), ktoré znejú:

„s) koncovým odberateľom odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:

„2a) § 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...

9.

V § 3 ods. 3 sa slová „jednu fyzickú osobu alebo pre jednu právnickú osobu“ nahrádzajú slovami ...

10.

V § 3 ods. 5 sa za slovom „funkcie“ vypúšťa čiarka a slová „fyzická osoba alebo právnická ...

11.

V § 4 ods. 2 písm. b) sa za slová „technického alebo ekonomického zamerania“ vkladajú slová ...

12.

V § 4 ods. 5 sa slová „zúčastniť sa raz za“ nahrádzajú slovami „zúčastňovať sa každých“. ...

13.

V § 4 ods. 6 sa za slová „skúšky odbornej spôsobilosti“ vkladá čiarka a slová „podrobnosti ...

14.

V § 5 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v súlade s povolením“.

15.

V § 5 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

16.

V § 5 ods. 7 písm. b) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

17.

V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).

18.

V § 9 ods. 2 písmená e) a h) znejú:

„e) nevykonáva počas troch rokov žiadnu z činností, na ktoré má povolenie, h) nevykonal opatrenia ...

19.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Práva a povinnosti držiteľa povolenia (1) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a, 12aa a 12ab znejú:

„12a) § 6 ods. 1 písm. b) siedmy bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. ...

20.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Právnická osoba, ktorá vyrába teplo alebo vykonáva rozvod tepla podľa § 1 ods. 3 písm. ...

21.

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Fyzická osoba v oznámení uvedie a) meno a priezvisko, obchodné meno a identifikačné číslo, ...

22.

V § 12 ods. 2 písm. f) sa bodkočiarka nahrádza bodkou a časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa. ...

23.

V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) vplyvov na hospodárnosť a energetickú efektívnosť iných dotknutých sústav tepelných zariadení ...

24.

V § 12 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Ministerstvo osvedčenie podľa odseku 1 nevydá, ak sa výstavbou sústavy tepelných zariadení ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12e a 12f znejú:

„12e) § 8 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej ...

25.

V § 12 ods. 8 sa za slovo „výkonom“ vkladajú slová „od 100 kW vrátane“.

26.

V § 12 odsek 9 znie:

„(9) Na vydanie záväzného stanoviska obce podľa odseku 8 sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až ...

27.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území je dodávateľ v konaní ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a, 13b a 13c znejú:

„13a) § 140a zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 13b) § 59 ods. 1 písm. c) zákona ...

28.

V § 13 ods. 5 a 6 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

29.

V § 13 ods. 6 sa vypúšťa odkaz 12b vrátane poznámky pod čiarou.

30.

V § 15 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem fyzickej osoby alebo právnickej ...

31.

V § 16 odsek 1 znie:

„(1) Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi ...

32.

V § 17 ods. 4 úvodná veta znie:

„Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému ...

33.

V § 17 ods. 5 úvodná veta znie:

„Konečný spotrebiteľ je povinný umožniť koncovému odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo ...

34.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode poskytne odberateľovi určené meradlo2) ...

Poznámka pod čiarou k odkazom 14b znie:

„14b) § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení ...

35.

V § 18 ods. 4 úvodná veta znie:

„(4) Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi ...

36.

V § 18 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) zabezpečiť u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka budovy 1. obstaranie, zapojenie, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14c a 14d znejú:

„14c) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

37.

V § 18 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Povinnosť podľa odseku 4 písm. a) až c) nevzniká, ak celková podlahová plocha budovy je ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14e znie:

„14e) § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 476/2008 Z. z. v znení zákona č. 17/2007 Z. z.“. ...

38.

V § 18 odsek 9 znie:

„(9) Dodávateľ poskytne odberateľovi určené meradlo2) podľa odseku 1, ktoré okrem skutočnej ...

39.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) povinnosť odberateľa oznámiť dodávateľovi najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka, ...

40.

V § 19 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

41.

V § 20 odsek 1 znie:

„(1)
Odberateľ môže skončiť odber tepla na základe zákona alebo dohodou.“.

42.

§ 21 vrátane nadpisu znie:

„§ 21 Povinný odber tepla (1) Držiteľ povolenia na rozvod tepla je povinný na zabezpečenie zmluvne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri ...

43.

Nadpis § 22 znie:

„Neoprávnený odber tepla a zásah do sústavy tepelných zariadení“.

44.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zásah do sústavy tepelných zariadení je možné vykonať len so súhlasom jej prevádzkovateľa ...

45.

V § 28 ods. 1 a ods. 3 písm. a) sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad ...

46.

V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
zabezpečuje aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 4 ods. 5.“.

47.

V § 29 odsek 3 znie:

„(3) Na konanie podľa odseku 2 písm. b) sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“. ...

48.

V § 31 písmená b) a c) znejú:

„b) aktualizuje aspoň raz za päť rokov koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky a po ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 27 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ...

49.

V § 33 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, za zriadenie ...

50.

V § 35 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) od 1 650 eur do 16 500 eur za porušenie niektorej z povinností podľa § 10 ods. 16, § 11 ods. ...

51.

V § 35 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) od 16,50 eur do 3 300 eur za porušenie niektorej z povinností podľa § 17 ods. 3 a 4, § 18 ...

52.

V § 35 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

53.

Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38a Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2014 (1) Povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ...

54.

Za § 38a sa vkladá § 38b, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Záverečné ustanovenia § 38b Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej ...

55.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 657/2004 Z. z. Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie Smernica ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2014 okrem čl. I tridsiateho prvého bodu a tridsiateho ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore