Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69447
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 10/2019 účinný od 01.04.2019


Platnosť od: 11.01.2019
Účinnosť od: 01.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 10/2019 účinný od 01.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 10/2019 s účinnosťou od 01.04.2019

Legislatívny proces k zákonu 10/2019

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Bélu BUGÁRA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

K predpisu 10/2019, dátum vydania: 11.01.2019

   DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák  predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 595/2003 Z. z.“).

Základnou povinnosťou štátu by mala byť aktívna podpora rodín, s dôrazom na mladú rodinu a vytváranie vhodných podmienok na jej založenie. Vzhľadom na pretrvávajúcu demografickú krízu a starnutie obyvateľstva je kľúčové dbať na to, aby rodina bola v čo najväčšej možnej miere zo strany štátu podporovaná a boli jej vytvorené podmienky pre priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývoj detí a rast pôrodnosti. Mladá rodina s dieťaťom (deťmi) do 6 rokov veku pociťuje zvýšené finančné nároky, ktoré sa spájajú s nástupom do materskej školy a neskôr do prvého ročníka základných škôl. Mnohí rodičia sú z kapacitných dôvodov, kedy im dieťa neprijmú do verejnej materskej školy, nútení dieťa prihlásiť do súkromnej materskej škôlky, respektíve iného predškolského zariadenia, čím sa ich výdavky podstatne zvyšujú. 

Zákon č. 595/2003 Z. z. v súčasnosti dostatočne nezohľadňuje zvýšené potreby rodín s deťmi v predškolskom veku. Ako vyplýva z ustanovenia § 33 zákona č. 595/2003 Z. z., výška daňového bonusu od 1. januára 2019 bude vo výške 22,17 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Výška ročného daňového bonusu bude v roku 2019 dosahovať sumu 266,04 eura na jedno dieťa, pričom sa neprihliada na to, či je dieťa v predškolskom veku alebo staršie. 

Demografickú krízu pretrvávajúcu v súčasnosti v Slovenskej republike musíme riešiť podporou mladých rodín na zabezpečenie vzrastajúcej pôrodnosti, aby sa rodičia a budúci rodičia nemuseli obávať, či výchovu ich dieťaťa budú vedieť adekvátne finančne zabezpečiť. Týmto návrhom zákona chceme rodičom uľahčiť už aj tak náročnú situáciu spojenú s výpadkom príjmov spôsobeným výchovou detí v predškolskom veku. 

Dlhodobo poukazujeme na potrebu silnejšej podpory mladých rodín s malými deťmi, keďže patria medzi sociálne najzraniteľnejšie skupiny na Slovensku. Daňový bonus je pritom jednoduchým a transparentným nástrojom, prostredníctvom ktorého možno vylepšiť finančnú situáciu každej rodine s aspoň jedným pracujúcim rodičom. K daňovému bonusu ako nástroju pomoci rodinám deťmi sa strana Most-Híd hlásila už aj v Občianskej vízii 2016, v ktorej navrhovala progresívny daňový bonus narastajúci spolu s počtom detí v rodine. Toto opatrenie sa napokon nepodarilo v koaličných rokovaniach presadiť, ale nevzdali sme sa myšlienky použitia daňového bonusu ako nástroja pomoci rodinám s malými deťmi.

Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je preto zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa oproti súčasnosti zvýši výška daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do 6 roku veku, o 22,17 eura mesačne na každé takto vyživované dieťa. 

Predkladaný návrh zákona bude mať nepriaznivý dopad na rozpočet verejnej správy, bude mať pozitívne sociálne vplyvy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a  ani na informatizáciu spoločnosti. 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa zvýšenie sumy daňového bonusu na vyživované dieťa v predškolskom veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti a nedovŕšilo 6 rokov veku, na dvojnásobok sumy ustanovenej pre dieťa staršie ako 6 rokov veku, pričom poslednýkrát si dvojnásobok sumy môže uplatniť za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku. Ak vyživované dieťa dovŕšilo 6 rokov napr. 1. mája, poslednýkrát si daňovník uplatní dvojnásobnú výšku daňového bonusu za kalendárny mesiac máj.  

K bodu 2

Nárok na uplatnenie dvojnásobnej sumy daňového bonusu sa vzťahuje aj na vyživované dieťa, ktoré v kalendárnom mesiaci apríl 2019 dovŕši 6 rokov veku.

K Čl. II

Návrh zákona nadobúda účinnosť 1. apríla 2019. 

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.  Predkladateľ právneho predpisu:         

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák

2.  Názov návrhu právneho predpisu: 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

                                                   

3.  Problematika návrhu právneho predpisu:

Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti – úplný

Doložka vybraných vplyvov

  1.  Základné údaje

  Názov materiálu 

 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

  Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

 Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák

   Materiál nelegislatívnej povahy

 💧  Materiál legislatívnej povahy 

Charakter predkladaného materiálu

   Transpozícia práva EÚ 

  Termín začiatku a ukončenia PPK

Materiál nebol predmetom PPK

  Predpokladaný termín predloženia na MPK*

 💧  Materiál nebol predmetom MPK

  Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády  SR*

Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky

  2.  Definícia problému

 Súčasná právna úprava dostatočne nezohľadňuje zvýšené potreby rodín s deťmi v predškolskom veku. 

  3.  Ciele a výsledný stav

 Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa oproti súčasnosti zvýši výška daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do 6 roku veku, o 22,17 eura mesačne na každé takto vyživované dieťa. 

  4.  Dotknuté subjekty

 Daňovník, ktorý spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu, s ktorým v domácnosti žije vyživované dieťa do 6 rokov veku.

  5.  Alternatívne riešenia                          -  nepredkladajú sa

  6.  Vykonávacie predpisy

 Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?                            Áno            💧  Nie

  7.  Transpozícia práva EÚ 

  8.  Preskúmanie účelnosti**

9.   Vplyvy navrhovaného materiálu

  Vplyvy na rozpočet verejnej správy

       Pozitívne

       Žiadne

  x   Negatívne

- z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

       Pozitívne

       Žiadne

  x   Negatívne

  Vplyvy na podnikateľské prostredie

       Pozitívne

    x    Žiadne

     Negatívne

  - z toho vplyvy na MSP

       Áno

    x    Nie

     Čiastočne

  Sociálne vplyvy

  x      Pozitívne

      Žiadne

     Negatívne

  Vplyvy na životné prostredie

       Pozitívne

   x    Žiadne

     Negatívne

  Vplyvy na informatizáciu

       Pozitívne

   x    Žiadne

     Negatívne

  Vplyvy na služby pre občana z toho    vplyvy služieb verejnej správy na občana

       Pozitívne

    x    Žiadne

     Negatívne

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej    správe

       Pozitívne

    x    Žiadne

     Negatívne

  10.  Poznámky

    Vzhľadom na predpokladaný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy sa očakáva hotovostný výpadok na dani z príjmov fyzických osôb (kvantifikácia pre horizont rozpočtu viď nižšie). Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 zohľadňuje vplyv opatrenia.

2019

2020

2021

Hotovostný výpadok na DPFO (mil. eur)

-39,7

-74,6

-80,2

  11.  Kontakt na spracovateľa

 iren.sarkozy@nrsr.sk

  12.  Zdroje

  13.  Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

 Materiál nebol predmetom PPK.

 
zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore