Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o kontrole v štátnej správe 10/1996 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 11.01.1996
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD763DS3EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 10/1996 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 373/2019

Legislatívny proces k zákonu 373/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o kontrole v štátnej správe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ORGÁNY KONTROLY V ŠTÁTNEJ SPRÁVE

§ 1
Základné ustanovenie
(1)

Kontrolu plnenia úloh štátnej správy a úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy vykonávajú

a)
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“),
b)
iné orgány štátnej správy podľa § 6.
(2)

Orgány uvedené v odseku 1 sú orgány kontroly podľa tohto zákona. Orgány kontroly vykonávajú vonkajšiu ...

Úrad vlády

§ 2
(1)

Úrad vlády vykonáva kontrolu

a)
plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a ďalších úloh u subjektov podľa § 3 písm. a), b) ...
b)
plnenia úloh z uznesení vlády,
c)
efektívnosti štátnej správy,
d)
vybavovania petícií2) a sťažností.3)
(2)

Úrad vlády na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo predsedu vlády Slovenskej republiky ...

(3)

Úrad vlády v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi3a) vykonáva podľa tohto zákona ...

(4)

Úrad vlády plní úlohy súvisiace s ochranou finančných záujmov Európskej únie a spolupracuje s Európskym ...

(5)

V rámci kontroly plnenia úloh podľa odseku 1 písm. a) úrad vlády nie je oprávnený meniť alebo zrušiť ...

(6)

Úrad vlády je pri plnení úloh podľa odseku 4 oprávnený písomne požiadať príslušný útvar Policajného ...

(7)

Pri spolupráci s Európskym úradom pre boj proti podvodom podľa odseku 4 je úrad vlády oprávnený vyžiadať ...

§ 2a
(1)

Efektívnosť štátnej správy predstavuje plnenie úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy na požadovanej ...

(2)

Na účely ochrany finančných záujmov Európskej únie sa pod efektívnosťou štátnej správy rozumie aj efektívnosť ...

(3)

Kontrola efektívnosti štátnej správy je činnosť, ktorou sa zisťuje stav a úroveň plnenia úloh súvisiacich ...

§ 3
Kontrolná pôsobnosť úradu vlády podľa § 2 sa vzťahuje na
a)

ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, im podriadené orgány, ako aj na iné štátne orgány, ...

b)

orgány miestnej štátnej správy a právnické osoby nimi zriadené,

c)

orgány územnej samosprávy pri plnení úloh štátnej správy,5)

d)

štátne účelové fondy, verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú majetkovú ...

§ 4
(1)

Úrad vlády spolupracuje s orgánmi štátnej správy6) a koordinuje kontrolnú činnosť podľa tohto zákona. ...

(2)

Úrad vlády usmerňuje činnosť orgánov miestnej štátnej správy7) vykonávajúcich kontrolnú činnosť podľa ...

(3)

Úrad vlády organizuje a zabezpečuje výmenu a využitie skúseností a poznatkov z kontroly v štátnej správe. ...

§ 5

Úrad vlády predkladá vláde Slovenskej republiky a Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky8a) zamerania ...

Iné orgány štátnej správy

§ 6
(1)

Iné orgány štátnej správy podľa tohto zákona sú

a)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
b)
orgány miestnej štátnej správy,
c)
ďalšie orgány štátnej správy, ak to ustanovuje osobitný predpis.9)
(2)

Iné orgány štátnej správy vykonávajú kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti v kontrolovaných subjektoch ...

(3)

Pôsobnosť orgánov kontroly upravená osobitnými predpismi10) nie je týmto zákonom dotknutá.

§ 7
(1)

Orgány kontroly sú povinné vytvoriť v rámci svojej pôsobnosti organizačné a personálne podmienky na ...

(2)

Vnútorná kontrola podľa tohto zákona je kontrola plnenia úloh štátnej správy vykonávaná útvarmi kontroly ...

(3)

Orgány kontroly v rámci vnútornej kontroly a v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú najmä

a)
plnenie úloh štátnej správy,
b)
efektívnosť štátnej správy (§ 2a),
c)
vybavovanie petícií a vybavovanie sťažností,
d)
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov,
e)
plnenie opatrení na nápravu zistených nedostatkov.

DRUHÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ KONTROLNEJ ČINNOSTI

§ 8

Orgány kontroly pri vykonávaní kontroly postupujú podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.

§ 9
(1)

Kontrolnou činnosťou sa zisťuje

a)
stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi ...
b)
príčiny a škodlivé následky nedostatkov zistených kontrolou,
c)
úroveň efektívnosti plnenia úloh štátnej správy a spôsob riadenia štátnej správy,
d)
splnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a ich účinnosť.
(2)

Orgány kontroly v rozsahu svojej pôsobnosti zameriavajú kontrolnú činnosť na vecnú a formálnu správnosť, ...

(3)

Kontrolu vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci orgánu kontroly (ďalej len „pracovníci kontroly“) na základe ...

(4)

Písomné poverenie na vykonanie kontroly obsahuje najmä

a)
označenie orgánu kontroly,
b)
označenie kontrolovaného subjektu,
c)
mená a priezviská pracovníkov kontroly poverených vykonaním kontroly,
d)
predmet kontroly,
e)
kontrolované obdobie,
f)
dátum začatia kontroly,
g)
podpis vedúceho orgánu kontroly.
(5)

Ak počas výkonu kontroly nastanú skutočnosti, v dôsledku ktorých je potrebné zmeniť alebo doplniť písomné ...

(6)

Pri výkone kontroly sú pracovníci kontroly a prizvané osoby (§ 15) povinní postupovať tak, aby neboli ...

§ 10
Predpojatosť v kontrolnej činnosti
(1)

Pracovníci kontroly a prizvané osoby, ktorí vedia o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o ich nepredpojatosti, ...

(2)

Ak majú zamestnanci kontrolovaných subjektov pochybnosti o nepredpojatosti pracovníkov kontroly alebo ...

(3)

Pracovníci kontroly a prizvané osoby, ktorí oznámili vedúcemu orgánu kontroly pochybnosti o svojej nepredpojatosti ...

(4)

Vedúci orgánu kontroly je povinný rozhodnúť o oznámených skutočnostiach alebo o námietkach najneskôr ...

§ 11
Oprávnenia a povinnosti pracovníkov kontroly
(1)

Pracovníci kontroly sú v súvislosti s výkonom kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu

a)
vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných subjektov, ...
b)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytovali doklady15), ...
c)
na účely dokumentácie k protokolu o výsledku kontroly vyhotovovať fotokópie odobratých materiálov,
d)
v odôvodnených prípadoch odoberať a aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu na zabezpečenie dôkazov ...
e)
vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu, jeho zamestnancov, ako aj ďalších štátnych orgánov potrebnú ...
f)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie prijatých a predložených opatrení na odstránenie ...
g)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu vykonanie kontroly podľa osobitného predpisu16a) a prizvať pracovníkov ...
(2)

Pracovníci kontroly sú v súvislosti s výkonom kontroly povinní

a)
vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet, účel, dátum začatia kontroly a predpokladanú dobu trvania ...
b)
vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odňatí originálov dokladov, písomných dokumentov a iných ...
c)
oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohol byť spáchaný trestný ...
d)
oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu s protokolom o výsledku kontroly (§ 13) pred jeho prerokovaním ...
e)
preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam, opodstatnené námietky zohľadniť v dodatku ...
f)
neopodstatnenosť námietok písomne zdôvodniť vedúcemu kontrolovaného subjektu najneskôr do termínu prerokovania ...
g)
prerokovať protokol o výsledku kontroly vrátane jeho súčastí, priebežného protokolu, čiastkového protokolu ...
h)
v zápisnici o prerokovaní protokolu uložiť vedúcemu kontrolovaného subjektu, aby v určenej lehote po ...
i)
v odôvodnených prípadoch informovať o výsledkoch kontroly príslušný nadriadený orgán,
j)
odovzdať vedúcemu kontrolovaného subjektu protokol o výsledku kontroly, priebežný protokol, čiastkový ...
k)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak ich od tejto ...
(3)

Oprávnenia podľa odseku 1 písm. a) až d) a povinnosti podľa odseku 2 písm. b), d), e), g) a k) sa vzťahujú ...

§ 12
Oprávnenie a povinnosti kontrolovaného subjektu
(1)

Vedúci kontrolovaného subjektu je oprávnený počas výkonu kontroly písomne sa vyjadrovať ku kontrolným ...

(2)

Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný orgánu kontroly poskytnúť požadovanú súčinnosť zodpovedajúcu ...

(3)

Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný

a)
oboznámiť pracovníkov kontroly a prizvané osoby s osobitnými bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú ...
b)
predložiť pracovníkom kontroly na základe ich požiadania výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ...
c)
vydať pracovníkom kontroly potvrdenie o prevzatí vrátených dokladov a o ich úplnosti,
d)
vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly,
e)
na požiadanie vykonať kontrolu podľa osobitného predpisu16a) a prizvať pracovníkov kontroly na jej výkon, ...
(4)

Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný na požiadanie pracovníkov kontroly dostaviť sa na prerokovanie ...

(5)

Vedúci kontrolovaného subjektu je v určenej lehote povinný na základe výsledku kontroly

a)
prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich orgánu kontroly, ...
b)
prepracovať a predložiť orgánu kontroly opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich ...
c)
predložiť orgánu kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov ...
§ 13
Výsledné materiály z vykonanej kontroly
(1)

O výsledku vykonanej kontroly, ktorou boli zistené nedostatky, vypracujú pracovníci kontroly protokol, ...

a)
označenie orgánu kontroly, ktorý kontrolu vykonal,
b)
označenie kontrolovaného subjektu,
c)
meno, priezvisko a titul pracovníkov kontroly, ktorí kontrolu vykonali,
d)
miesto a termín vykonania kontroly,
e)
predmet kontroly,
f)
kontrolované obdobie,
g)
preukázané kontrolné zistenia,
h)
zoznam príloh protokolu,
i)
dátum vypracovania protokolu,
j)
dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného subjektu s protokolom,
k)
vlastnoručné podpisy pracovníkov kontroly,
l)
podpis vedúceho kontrolovaného subjektu, ktorý bol s protokolom oboznámený,
m)
prílohy k protokolu.
(2)

Pri kontrole, ktorej predmet je osobitý alebo náročný a vyžaduje

a)
zaznamenať stav predmetu kontroly priamo na mieste v určenom čase, vypracujú pracovníci kontroly za ...
b)
zaznamenať stav časti predmetu kontroly z dôvodu potreby osobitného postupu pri kontrole alebo osobitného ...
(3)

Pri vypracovaní priebežného protokolu a čiastkového protokolu sa postupuje primerane podľa odseku 1.

(4)

Ak sú proti kontrolným zisteniam podané opodstatnené námietky podľa § 11 ods. 2 písm. e), pracovníci ...

(5)

Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam a ďalšie písomnosti a materiály ...

(6)

O prerokovaní protokolu vypracujú pracovníci kontroly zápisnicu, ktorá musí obsahovať dátum oboznámenia ...

a)
prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť ich orgánu kontroly,
b)
určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
c)
predložiť orgánu kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov ...
d)
uplatniť zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.
(7)

Ak sa kontrolou nezistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov, ...

(8)

Kontrola je skončená prerokovaním protokolu. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa vedúci ...

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 14
Súčinnosť
(1)

Orgány kontroly pri plnení povinností podľa tohto zákona vzájomne spolupracujú vrátane vykonávania spoločných ...

(2)

Orgány kontroly sú povinné upozorňovať príslušné orgány na nedostatky zistené kontrolou, ktorých riešenie ...

(3)

Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, právnické osoby a fyzické osoby, v ktorých je orgán ...

§ 15

Ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly, na jej vykonanie môže orgán kontroly prizvať zamestnancov ...

§ 16
Poriadková pokuta
(1)

Kontrolovanému subjektu, ktorý neplní povinnosti podľa tohto zákona a tým znemožňuje priebeh kontroly, ...

(2)

Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno uložiť opakovane, avšak najviac do úhrnnej výšky pokuty 6 500 ...

(3)

Poriadkovú pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa zistenia porušenia právnej povinnosti, najneskôr ...

(4)

Uloženie poriadkovej pokuty nezbavuje kontrolovaný subjekt povinnosti postupovať v súlade s týmto zákonom. ...

(5)

Pri ukladaní poriadkovej pokuty orgán kontroly postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.13) ...

(6)

Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 17
Prechodné ustanovenie
(1)

Kontrola začatá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vykoná podľa predpisov platných v čase jej ...

(2)

Začaté konanie o uložení poriadkovej pokuty do nadobudnutia účinnosti tohto zákona dokončí orgán kontroly ...

§ 18
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole,

2.

čl. III zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej ...

§ 19
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...
 • 1a)  Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných ...
 • 2)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 • 3a)  Napríklad § 24 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 528/2008 ...
 • 3b)  Napríklad nariadenie (EURATOM, ES) č. 2185/96, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) ...
 • 3c)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z., zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a ...
 • 7)  Zákon č. 515/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.Zákon ...
 • 8a)  Čl. 8 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 9)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 10)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 11)  Napríklad § 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ...
 • 13)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Čl. 21 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 15)  Napríklad zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
 • 16)  Zákon č. 215/2007 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 16a)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 17)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 18)  Napríklad zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej ...
 • 19)  § 137 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore