Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Zbierke zákonov Slovenskej republiky 1/1993 účinný od 01.11.2009 do 31.12.2015

Platnosť od: 01.01.1993
Účinnosť od: 01.11.2009
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štát

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD1483DSEUPP22ČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Zbierke zákonov Slovenskej republiky 1/1993 účinný od 01.11.2009 do 31.12.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 1/1993 s účinnosťou od 01.11.2009 na základe 392/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
(1)

Ústava Slovenskej republiky, ústavné a ostatné zákony Národnej rady Slovenskej republiky, nariadenia ...

(2)

V Zbierke zákonov sa uverejňujú

a)
uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorých rozhodla, že sa majú uverejniť v Zbierke zákonov, ...
b)
rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o rozpustení Národnej rady Slovenskej republiky, o vyhlásení ...
c)
rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o udelení amnestie vo veciach priestupkov a jej uznesenia, o ...
d)
iné právne alebo organizačné akty, o ktorých to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis; na ich ...
e)
rozhodnutia medzinárodných orgánov a medzinárodných organizácií, o ktorých Ministerstvo zahraničných ...
f)
úplné znenia zákonov.
§ 2

O všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym ...

§ 3
(1)

Všeobecne záväzné právne predpisy a rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky uvedené v § 1 ods. ...

(2)

Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú účinnosť pätnástym dňom po ich vyhlásení v Zbierke zákonov, ...

(3)

Medzinárodná zmluva nadobúda platnosť spôsobom a dňom určeným v jej ustanoveniach alebo iným spôsobom ...

(4)

Dňom uverejnenia v Zbierke zákonov nadobúdajú uznesenia, rozhodnutia a iné právne alebo organizačné ...

§ 4
(1)

Ústava Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné zákony Národnej rady Slovenskej republiky, nariadenia ...

(2)

Všeobecne záväzné právne predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej ...

(3)

Medzinárodné zmluvy sa vyhlasujú tak, že sa v Zbierke zákonov uverejní oznámenie Ministerstva zahraničných ...

(4)

Rozhodnutie medzinárodného orgánu a medzinárodnej organizácie sa uverejňuje oznámením Ministerstva zahraničných ...

(5)

Uznesenia, rozhodnutia a iné právne alebo organizačné akty uvedené v § 1 ods. 2 sa v Zbierke zákonov ...

§ 5
(1)

Všeobecne záväzné právne predpisy uvedené v § 4 ods. 2 vydávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány ...

a)
sa týkajú obmedzeného počtu druhovo určených fyzických osôb a právnických osôb alebo
b)
upravujú podrobnosti o právach a povinnostiach úzkeho okruhu osôb v pracovnoprávnych vzťahoch a vo vzťahoch ...
c)
tak ustanoví osobitný zákon.3a)
(2)

V oznámení ministerstva, iného ústredného orgánu štátnej správy, iného orgánu štátnej správy alebo Národnej ...

a)
názov a dátum vydania výnosu alebo opatrenia,
b)
splnomocňovacie ustanovenie zákona, na základe ktorého sa výnos alebo opatrenie vydáva,
c)
stručné vyjadrenie obsahu výnosu alebo opatrenia vrátane vymedzenia okruhu fyzických alebo právnických ...
d)
označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa výnosom alebo opatrením menia, dopĺňajú alebo ...
e)
deň, ktorým výnos alebo opatrenie nadobúda účinnosť,
f)
údaj o tom, kedy a ako bolo uverejnené úplné znenie výnosu alebo opatrenia a kde musí byť jeho úplné ...
(3)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, iné orgány štátnej správy ...

§ 6
(1)

Medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa vyhlasujú v Zbierke zákonov, ak ide ...

a)
zmluvy ratifikované prezidentom republiky,
b)
iné zmluvy, ak obsahujú úpravu týkajúcu sa právneho postavenia fyzických a právnických osôb alebo ich ...
(2)

Ak má medzinárodná zmluva prednosť pred zákonmi,3c) súčasťou oznámenia o uzavretí medzinárodnej zmluvy ...

(3)

Oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky sa uverejňuje zánik platnosti vyhlásenej ...

(4)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska ...

§ 7
(1)

Zbierku zákonov tvorí súbor jej čiastok postupne vydávaných v priebehu kalendárneho roka s následne ...

(2)

Všeobecne záväzné právne predpisy a iné právne alebo organizačné akty (§ 1 ods. 1 a 2) sa v jednotlivých ...

(3)

V citácii všeobecne záväzných právnych predpisov a iných právnych alebo organizačných aktov sa namiesto ...

§ 8
(1)

Zbierka zákonov sa vydáva v slovenskom jazyku.

(2)

Úplné znenie medzinárodnej zmluvy sa v Zbierke zákonov vyhlasuje v autentickom jazyku zmluvy a zároveň ...

§ 9
(1)

Na uverejnenie v Zbierke zákonov možno prijať len texty autorizované podpismi, ktoré sú pre jednotlivé ...

(2)

Tlačové chyby sa v Zbierke zákonov odstraňujú bezodkladne uverejnením redakčného oznámenia o ich oprave ...

§ 10
(1)

Vydávanie Zbierky zákonov patrí do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Pri ...

(2)

Nariadenia vlády Slovenskej republiky, vyhlášky, výnosy a opatrenia sa odovzdávajú na uverejnenie v ...

(3)

Medzinárodné zmluvy odovzdá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky na uverejnenie v Zbierke ...

§ 11
(1)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečí, aby každý záujemca o Zbierku zákonov mal ...

(2)

Obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku orgánu jej samosprávy prístupná na ...

§ 12

Vyhlasovanie všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a vyhlasovanie ...

§ 12a

Opatrenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky vydané podľa ...

§ 13 - Zrušujú sa:
a)

§ 1 až 10 a § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 176/1989 Zb. o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych ...

b)

zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov v znení zákona č. 426/1990 Zb.

§ 14

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

I. Gašparovič v. r.V. Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 125 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 2)  § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.§ 23 zákona ...
 • 2a)  Napríklad článok 24 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1988 ...
 • 3)  Napr. čl. 96 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 3a)  Napríklad zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 ...
 • 3b)  § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
 • 3c)  Čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
 • 3d)  Čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 • 3e)  Čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
 • 3f)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 4)  Napríklad čl. 87 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 5)  Čl. V zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore