Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti 503/2010 účinný od 01.01.2011


Platnosť od: 23.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti 503/2010 účinný od 01.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Výnos 503/2010 s účinnosťou od 01.01.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu ...

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 2 ods. 2 a § 4 ...

Podrobnosti o účele poskytnutia dotácie
§ 1
(1)

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok (ďalej len „dotácia“) ...

(2)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 okrem preukázania splnenia podmienok podľa § 4 ods. 2 zákona ...

a)

popis projektu v štruktúre podľa prílohy č. 1, formulár č. 2,

b)

celkový rozpočet projektu v štruktúre podľa prílohy č. 1, formulár č. 3,

c)

prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch za posledné tri roky v štruktúre podľa prílohy ...

(3)

Ak žiadateľ pri predložení prvej žiadosti predložil potvrdenia podľa § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. ...

§ 2
Osobitné náležitosti žiadosti
(1)

Podľa účelu, cieľa a zamerania projektu, na podporu ktorého žiadateľ žiada dotáciu, sa určujú ...

(2)

Splnenie osobitných náležitostí žiadosti preukazuje žiadateľ predložením príloh podľa tohto ...

§ 3
(1)

Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto ...

a)

vznik a uvádzanie divadelných inscenácií a hudobných diel,

b)

vydávanie periodických a neperiodických publikácií,

c)

realizácia a verejná prezentácia výtvarných diel,

d)

verejná prezentácia alebo publikovanie umeleckých reflexií,

e)

vydávanie zvukových a obrazových nosičov,

f)

realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským ...

g)

úhrada členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju ...

(2)

Prílohou žiadosti na podporu projektov podľa odseku 1 je

a)

podrobná charakteristika projektu,

b)

špecifikácia projektu v štruktúre podľa prílohy č. 2, formulár č. 1, ak sa predkladá žiadosť ...

c)

odborný posudok od odborníka v predmetnom odbore, ktorý pôsobí v oblasti posudzovaného projektu ...

d)

odborná recenzia, bulletin alebo informácia o predchádzajúcom ročníku podujatia alebo vecné vyhodnotenie, ...

e)

doklad o výsledku verejnej súťaže, ak sa predkladá projekt, ktorého výsledkom je realizácia ...

f)

propozícia súťaže, ak sa predkladá projekt na účasť v takejto súťaži,

g)

demonahrávka, ak sa predkladá projekt na vydávanie nosičov zvukových a obrazových záznamov a ...

h)

ukážka rukopisu v rozsahu najmenej troch strán, ak sa predkladá projekt na vydanie neperiodickej ...

i)

ukážka časopisu v počte dvoch až šiestich vydaných čísel, ak sa predkladá projekt na vydanie ...

§ 4
(1)

Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto ...

a)

systematický prístup k ochrane kultúrnych pamiatok, príprava a realizácia obnovy alebo reštaurovania ...

b)

identifikácia, dokumentácia, prezentácia, interpretácia, publikovanie a využitie pamiatkového ...

c)

vybrané aktivity v knižničnej, múzejnej a galerijnej oblasti,

d)

zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, technologického, ...

e)

akvizičná činnosť múzeí, galérií a knižníc.

(2)

Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. a) je

a)

čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemôže v plnej výške uhradiť náklady spojené s obnovou ...

b)

čestné vyhlásenie vlastníka, správcu alebo iného oprávneného držiteľa kultúrnej pamiatky ...

c)

list vlastníctva spolu s kópiou katastrálnej mapy, na ktorej bude kultúrna pamiatka farebne označená, ...

d)

splnomocnenie pre žiadateľa, ktorý nie je vlastníkom kultúrnej pamiatky, alebo ak je kultúrna ...

e)

stanovisko obce, v ktorej územnom obvode sa kultúrna pamiatka nachádza a v ktorom obec uvedie sumu ...

f)

reštaurátorský rozpočet, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu reštaurovanie kultúrnej ...

g)

technické parametre kultúrnej pamiatky v štruktúre podľa prílohy č. 3, formulár č. 2,

h)

osvedčená kópia rozhodnutia alebo záväzného stanoviska miestne príslušného krajského pamiatkového ...

i)

výpis z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, potvrdzujúci registráciu národnej kultúrnej pamiatky, ...

j)

farebná fotodokumentácia s popisom a komentárom, ktorá dokumentuje aktuálny stav kultúrnej pamiatky, ...

k)

stručný popis prác vykonaných z poskytnutých finančných prostriedkov, k popisu vykonaných prác ...

(3)

Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. b) sú dva odborné posudky od odborníkov ...

(4)

Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. c) zameraného na podporu vybraných ...

a)

podrobná charakteristika projektu v štruktúre podľa prílohy č. 3, formulár č. 3,

b)

kópia štatútu knižnice, ak predkladá žiadosť právnická osoba, ktorej organizačnou zložkou ...

c)

stanovisko Slovenskej národnej knižnice v Martine, ak sa predkladá projekt zameraný na reštaurovanie, ...

(5)

Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. c) zameraného na podporu vybraných ...

a)

podrobná charakteristika projektu v štruktúre podľa prílohy č. 3, formulár č. 4,

b)

kópia dokladu potvrdzujúceho príslušnú odbornú spôsobilosť osoby na vykonávanie odborného ...

c)

kópia osvedčenia o špecializácii reštaurovania alebo kópia osvedčenia o autorizácii vydaného ...

(6)

Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. d) zameraného na podporu zabezpečenia ...

a)

podrobná charakteristika projektu v štruktúre podľa prílohy č. 3, formulár č. 5,

b)

kópia štatútu knižnice, ak predkladá žiadosť právnická osoba, ktorej organizačnou zložkou ...

c)

stanovisko Slovenskej národnej knižnice v Martine, ak sa predkladá projekt zameraný na ochranu a ...

(7)

Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. e) je

a)

podrobná charakteristika projektu v štruktúre podľa prílohy č. 3, formulár č. 6, ak sa predkladá ...

b)

podrobná charakteristika projektu v štruktúre podľa prílohy č. 3, formulár č. 7, ak sa predkladá ...

c)

kópia štatútu knižnice, ak predkladá žiadosť právnická osoba, ktorej organizačnou zložkou ...

§ 5
(1)

Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto ...

a)

prezentácia slovenského umenia a kultúry v zahraničí,

b)

mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry,

c)

spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu ...

(2)

Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a)

podrobná charakteristika projektu s uvedením termínu a miesta realizácie projektu,

b)

profesijný životopis alebo súpis aktivít žiadateľa v oblasti kultúry a umenia za posledných ...

c)

kópia potvrdenia zahraničného partnera o realizácii projektu (pozvanie, prihláška, akceptácia ...

d)

kópia platnej dotačnej zmluvy s Európskou komisiou pre projekty, ktoré získali podporu z programu ...

(3)

Ak sú doklady podľa odseku 2 vyhotovené v inom než štátnom jazyku, žiadateľ ich predkladá spolu ...

§ 6
(1)

Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto ...

a)

medzinárodné, celoslovenské a krajské festivaly, prehliadky, súťaže z oblasti tradičnej ľudovej ...

b)

edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových ...

c)

vznik novej autorskej tvorby, prezentácia interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti ...

d)

vedeckovýskumná a publikačná činnosť zameraná na realizáciu vedeckovýskumných projektov, vydávanie ...

(2)

Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) je

a)

podrobný popis a charakteristika projektu s uvedením zámerov a cieľov projektu, cieľových skupín ...

b)

stručná charakteristika žiadateľa a jeho činnosti v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 ...

(3)

Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. c) je

a)

podrobný popis a charakteristika projektu s uvedením zámerov a cieľov projektu, cieľových skupín ...

b)

stručná charakteristika žiadateľa a jeho činnosti v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 ...

c)

špecifikácia projektu na vydanie zvukového a multimediálneho nosiča v štruktúre podľa prílohy ...

d)

odborný posudok od odborníka v predmetnom odbore, ktorý pôsobí v oblasti posudzovaného projektu ...

e)

demonahrávka v prípade, ak sa predkladá projekt na výrobu zvukového nosiča.

(4)

Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. d) je

a)

stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov, ...

b)

zámer výskumu s uvedením predmetu, východísk a metód výskumu, plánu realizácie výskumu, predpokladanej ...

c)

odborný posudok zámeru výskumu od odborníka pôsobiaceho v oblasti posudzovaného projektu, nie ...

d)

špecifikácia projektu, doplňujúce údaje a technické parametre publikácie v štruktúre podľa ...

e)

ukážka rukopisu najmenej desať strán autorského textu, ak sa predkladá projekt na publikačnú ...

f)

stručný obsah publikácie, najviac jedna strana, ak sa predkladá projekt na publikačnú činnosť, ...

g)

dva odborné posudky od odborníkov pôsobiacich v oblasti posudzovaného projektu, nie staršie ako ...

h)

potvrdenie o poslednom vydaní, ak sa predkladá projekt na vydávanie monografií a kultúrnohistorickej ...

§ 7

Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu projektov ...

§ 8
(1)

Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto ...

a)

kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, podpora ...

b)

vydávanie periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúrnej ...

c)

vydávanie neperiodickej tlače v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej literatúry, vydávanie ...

(2)

Prílohou žiadosti na podporu projektov podľa odseku 1 písm. a) je podrobná charakteristika a opis ...

(3)

Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. b) sú

a)

doplňujúce údaje a technické parametre periodickej tlače v štruktúre podľa prílohy č. 5, formulár ...

b)

ukážka dvoch periodík z predchádzajúceho ročníka,

c)

adresár odberateľov pri nepredajných periodikách,

d)

pri nových projektoch odborný posudok od odborníkov pôsobiacich v oblasti posudzovaného projektu, ...

(4)

Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. c) sú

a)

doplňujúce údaje a technické parametre neperiodickej tlače podľa prílohy č. 5, formulár č. ...

b)

ukážka rukopisu v rozsahu najmenej desiatich strán, ak ide o prózu, alebo v rozsahu piatich básní, ...

c)

stručný obsah publikácie v rozsahu najviac jednej strany,

d)

odborný posudok od odborníkov pôsobiacich v oblasti posudzovaného projektu, nie starší ako tri ...

e)

platná autorská zmluva uzatvorená medzi autorom a žiadateľom, ak žiadateľom nie je autor,

f)

recenzia pri reedíciách a prekladoch alebo iné odborné odporúčania a jeden výtlačok alebo jeho ...

g)

demonahrávka elektronického nosiča v bežnom formáte – CD nosič, ak sa predkladá žiadosť na ...

h)

návrh čiastkovej webovej stránky, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu na publikovanie ...

§ 9
Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto <span class="shorten">...</span>
a)

vytváranie vzťahu žiakov a ich učiteľov ku kultúrnym hodnotám,

b)

aktívna účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní žiakov,

c)

na kultúrne aktivity a služby, ktoré sú v mieste základnej alebo strednej školy a ktoré majú ...

§ 10
(1)

Na účel podpory čiastkových projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry ...

(2)

Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 je:

a)

podrobný popis a charakteristika projektu s uvedením zámerov a cieľov projektu, cieľových skupín ...

b)

životopis alebo súpis aktivít žiadateľa v oblasti kultúry a umenia za posledných dvanásť mesiacov ...

§ 11
Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Daniel Krajcer v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej ...
  • 2)  § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore