Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o hlbokozmrazených potravinách 99/2012 účinný od 01.01.2017

Platnosť od: 15.03.2012
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o hlbokozmrazených potravinách 99/2012 účinný od 01.01.2017
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 99/2012 s účinnosťou od 01.01.2017 na základe 385/2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o hlbokozmrazených potravinách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej ...

§ 1
(1)

Hlbokozmrazenou potravinou určenou na ľudskú spotrebu (ďalej len „hlbokozmrazená potravina“) je potravina, ...

(2)

Hlbokozmrazenou potravinou nie je zmrzlina ani mrazený krém.

§ 2
(1)

Suroviny na výrobu hlbokozmrazenej potraviny musia byť zdravotne neškodné, v požadovanej kvalite a čerstvosti. ...

(2)

Príprava a hlboké zmrazenie sa musia realizovať okamžite za použitia vhodného technického zariadenia, ...

§ 3
(1)

Na priame zmrazovanie možno používať v čistote1) vhodnej na priamy styk s potravinami len tieto zmrazovacie ...

a)
vzduch,
b)
dusík,
c)
oxid uhličitý.
(2)

Teplota hlbokozmrazenej potraviny musí byť v každom bode na hodnote -18 °C alebo nižšej.

(3)

Počas skladovania, uchovávania alebo prepravy hlbokozmrazenej potraviny sa pri zachovaní správnej skladovacej ...

§ 4

Hlbokozmrazená potravina, ktorá je určená na uvedenie na trh konečnému spotrebiteľovi, musí byť balená ...

§ 5
(1)

Hlbokozmrazená potravina, ktorá je určená na uvedenie na trh konečnému spotrebiteľovi alebo reštaurácii, ...

a)
názov doplnený slovom „hlbokozmrazený“ v príslušnom gramatickom tvare,
b)
okrem dátumu minimálnej trvanlivosti uvedenú aj lehotu, počas ktorej môže konečný spotrebiteľ uchovávať ...
c)
uvedené upozornenie, že po rozmrazení sa potravina nemá znovu zmrazovať,
d)
uvedený údaj identifikujúci výrobnú dávku.
(2)

Hlbokozmrazenú potravinu, ktorá nie je určená na predaj konečnému spotrebiteľovi ani reštaurácii, nemocnici, ...

a)
názvom potraviny, ktorý je doplnený slovom „hlbokozmrazený“ v príslušnom gramatickom tvare,
b)
údajom o množstve v hmotnostných jednotkách bez hmotnosti obalu,
c)
údajom identifikujúcim výrobnú dávku,
d)
menom alebo obchodným menom a adresou výrobcu, baliarne alebo predávajúceho.
(3)

Hlbokozmrazené potraviny podľa odsekov 1 a 2 možno uvádzať na trh len pri dodržaní teploty podľa § 3. ...

§ 6

Pri úradnej kontrole musia byť dodržané postupy odoberania vzoriek a analytické metódy kontroly teplôt ...

§ 7

Výrobok, ktorý spĺňa požiadavky podľa doterajších predpisov, možno uvádzať na trh do vyčerpania zásob. ...

§ 8

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 9

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 10

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Zsolt Simon v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 99/2012 Z. z.

  Vzorky na skúšanie sa odoberú z troch miest reprezentujúcich najteplejšie body príslušného predajného ...

  1.

  Odber vzorky

  Odoberú sa také druhy a taký počet kusov balenej potraviny, ktoré reprezentujú teplotu najteplejších ...

  2.

  Odber vzoriek v mraziarenských skladoch

  Vzorky sa odoberú z rôznych kritických bodov mraziarenského skladu, napr. z blízkosti dverí z horných ...

  3.

  Odber vzorky počas prepravy

  3.1.

  Ak sa musí odobrať vzorka počas prepravy, kusy balenej potraviny sa odoberú z najvyššieho a najnižšieho ...

  3.2.

  Počas vykládky nákladu sa odoberú štyri vzorky z niektorých z týchto kritických bodov:

  3.2.1.

  z najvyššieho a najnižšieho miesta uloženého nákladu zo strany, kde sa dvere otvárajú,

  3.2.2.

  z najvzdialenejšieho kúta uloženého nákladu, ktorý je najďalej od chladiaceho zariadenia,

  3.2.3.

  zo stredu uloženého nákladu,

  3.2.4.

  zo stredu čelnej strany uloženého nákladu nachádzajúceho sa čo najbližšie k chladiacemu zariadeniu, ...

  3.2.5.

  z najvyššieho a najnižšieho rohu čelnej strany uloženého nákladu nachádzajúceho sa čo najbližšie k miestu, ...

  4.

  Odber vzorky v mraziacom zariadení v prevádzkarni

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 99/2012 Z. z.

  Metódy zisťovania teploty hlbokozmrazených potravín

  1.

  Princíp

  Meranie teploty hlbokozmrazených potravín je správne zaznamenanie hodnoty teploty vzorky odobratej podľa ...

  2.

  Prístroje

  2.1.

  Prístroj na meranie teploty musí spĺňať tieto požiadavky:

  2.1.1.

  prístroj musí do 3 minút od začiatku merania dosiahnuť hodnotu 90 % rozdielu medzi začiatkom merania ...

  2.1.2.

  musí merať teplotu potraviny s presnosťou ± 0,5 °C pri teplotách – 20 °C až + 30 °C,

  2.1.3.

  pri okolitej teplote v rozsahu teplôt – 20 °C až + 30 °C najväčšia dovolená chyba prístroja musí byť ...

  2.1.4.

  hodnota dielika stupnice prístroja musí byť 0,1 °C,

  2.1.5.

  presnosť prístroja sa musí kontrolovať,

  2.1.6.

  musí mať platné osvedčenie o kalibrácii,

  2.1.7.

  snímač teploty musí byť ľahko čistiteľný,

  2.1.8.

  snímač teploty musí byť zhotovený tak, aby sa vytvoril dobrý tepelný kontakt s výrobkom,

  2.1.9.

  elektrické prístroje musia mať ochranu pred nežiaducim vplyvom kondenzujúcich sa pár.

  2.2.

  Nástroj na vytvorenie otvoru v potravine, ktorým je špicatý kovový predmet ako napr. dláto, nebožiec ...

  3.

  Postup merania

  3.1.

  Predchladenie nástrojov

  Snímač prístroja na meranie teploty podľa bodu 2.1 a nástroj na vytvorenie otvoru podľa bodu 2.2 pred ...

  3.2.

  Príprava vzoriek na meranie teploty

  Ak snímač prístroja na meranie teploty podľa bodu 2.1 nie je konštruovaný tak, aby mohol vytvoriť otvor ...

  3.3.

  Meranie teploty výrobku

  Príprava vzorky a kontrola jej teploty sa vykonáva v príslušnom mraziarenskom prostredí. Zistenie teploty ...

  3.3.1.

  Ak to rozmery výrobku umožňujú, predchladený snímač sa zasunie do hĺbky 2,5 cm od povrchu výrobku. ...

  3.3.2.

  Ak nemožno postupovať podľa bodu 3.3.1, snímač sa zasunie do hĺbky troj- až štvornásobku priemeru snímača. ...

  3.3.3.

  Teplota potraviny, ktorej rozmery alebo povaha neumožňujú vyvŕtanie otvoru na zistenie ich vnútornej ...

  3.3.4.

  Po ustálení sa odčíta hodnota teploty.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 99/2012 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 89/108/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich ...

  2.

  Smernica Komisie 92/2/EHS z 13. januára 1992, ktorá stanovuje postup pri odoberaní vzoriek a analytickú ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných ...
 • 1a)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní ...
 • 2)  Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore