Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) 99/1989 účinný od 28.02.1997 do 31.03.1997

Platnosť od: 28.09.1989
Účinnosť od: 28.02.1997
Účinnosť do: 31.03.1997
Autor: Federálne ministerstvo vnútra
Oblasť: Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) 99/1989 účinný od 28.02.1997 do 31.03.1997
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 99/1989 s účinnosťou od 28.02.1997 na základe 56/1997
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva vnútra

o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)

Federálne ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. a) ...

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje pravidlá premávky na diaľniciach, cestách, miestnych komunikáciách ...

§ 2
Výklad pojmov

Na účely tejto vyhlášky majú ďalej uvedené pojmy tento význam:

1.

„Diaľnica“ je pozemná komunikácia označená dopravnou značkou č. D 14a.

2.

„Dať prednosť v jazde“ znamená povinnosť vodiča počínať si tak, aby vodič, ktorý má prednosť ...

3.

„Dopravná nehoda“ je udalosť v cestnej premávke (havária, zrážka a pod.), pri ktorej dôjde ...

4.

„Hranica križovatky“ je priečna súvislá čiara (č. V 5, č. V 6a alebo č. V 6b); kde taká ...

5.

„Chodec“ je tiež osoba, ktorá tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre invalidov ...

6.

„Chodník“ je pozemná komunikácia určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená ...

7.

„Jazdná súprava“ je súprava zložená z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a jedného ...

8.

„Krajnica“ je časť cesty od okraja vozovky po okraj cesty.

9.

„Križovatka“ je miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú. Za križovatku sa nepovažuje ...

10.

„Križovatka s riadenou premávkou“ je križovatka, na ktorej premávku riadia svetelné signály ...

11.

„Miesto ležiace mimo cesty“ je pozemok, garáž, parkovisko, čerpacia stanica, továrenské, staničné ...

12.

„Motorové vozidlo“ je nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom.

13.

„Nemotorové vozidlo“ je vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej alebo zvieracej sily (bicykel, ...

14.

„Neohroziť“ znamená povinnosť vodiča počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky ...

15.

„Neobmedziť“ znamená povinnosť vodiča počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky ...

16.

„Obec“ je zastavaná oblasť, ktorej začiatok a koniec je označený dopravnými značkami č. ...

17.

„Obytná zóna“ je zastavaná oblasť, ktorej začiatok a koniec je označený dopravnými značkami ...

18.

„Odbočovací pruh“ je jazdný pruh určený pre vychádzanie z priebežného jazdného pruhu.

19.

„Pešia zóna“ je oblasť, ktorej začiatok a koniec je označený dopravnými značkami č. D 50a ...

20.

„Priebežný pruh“ je jazdný pruh prebiehajúci v pôvodnom smere v mieste, kde sa mení počet ...

21.

„Prechod pre chodcov“ je miesto vyznačné dopravnou značkou č. V 7 prípadne označené aj dopravnou ...

22.

„Prekážka cestnej premávky“ je všetko, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej ...

23.

„Pripájací pruh“ je jazdný pruh určený pre zaraďovanie do priebežného pruhu.

24.

„Vodič“ je osoba, ktorá vedie motorové alebo nemotorové vozidlo alebo električku.

25.

„Cesta pre motorové vozidlá“ je cesta označená dopravnou značkou č. D 15a.

26.

„Znížená viditeľnosť“ je taká viditeľnosť, keď účastníci cestnej premávky dostatočne ...

27.

„Státie“ je uvedenie vozidla do pokoja nad čas dovolený na zastavenie.

28.

„Električka“ je koľajový motorový vozeň mestskej dráhy alebo súprava zložená z viacerých ...

29.

„Električkový pás“ je časť cesty určená predovšetkým na premávku električiek.

30.

„Účastník cestnej premávky“ je každá osoba, ktorá sa priamym spôsobom na cestnej premávke ...

31.

„Vozidlo hromadnej dopravy“ je autobus, trolejbus a električka.

32.

„Vozovka“ je časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel.

33.

„Zastavenie“ je uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie ...

34.

„Zastavenie vozidla“ je prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča.

35.

„Zvláštne motorové vozidlo“ je poľnohospodársky a lesný traktor (ďalej len „traktor“), ...

36.

„Železničné priecestie“ je úrovňové kríženie cesty so železnicou, prípadne s inou dráhou ...

§ 3
Základné povinnosti účastníka cestnej premávky
(1)

Účastník cestnej premávky je povinný

a)

správať sa disciplinovane a ohľaduplne, aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky; ...

b)

dbať na dopravné značky a dopravné zariadenia,

c)

poslúchnuť pokyny a výzvy príslušníka, a pokiaľ je to v tejto vyhláške ďalej ustanovené, ...

(2)

Osoba, ktorá by pre svoj vek, zníženú telesnú alebo duševnú schopnosť mohla ohroziť bezpečnosť ...

§ 4
Spôsobilosť vodiča

Vodič musí byť na vedenie dostatočne telesne a duševne spôsobilý a v potrebnom rozsahu musí ...

§ 5
Základné povinnosti vodiča
(1)

Vodič je povinný

a)

použiť na jazdu len vozidlo, ktoré spĺňa ustanovené podmienky,3)

b)

venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,

c)

dbať na zvýšenú opatrnosť voči osobám uvedeným v § 3 ods. 2, najmä voči deťom a osobám, ...

d)

pribrať potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť ...

e)

podrobiť sa na výzvu príslušníka vyšetreniu na zistenie, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo ...

(2)

Vodič nesmie

a)

požiť alkoholický nápoj počas jazdy,

b)

viesť vozidlo bezprostredne po požití alkoholického nápoja alebo v takom čase po požití alkoholického ...

c)

viesť vozidlo, ak jeho schopnosť na vedenie je znížená požitím omamných látok alebo psychotropných ...

d)

odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky ustanovenia § 4 alebo je pod vplyvom alkoholu ...

e)

prekážať v jazde rýchlejše idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky najmä ...

f)

znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, pokiaľ to nevyžaduje bezpečnosť cestnej ...

g)

vyhadzovať predmety z vozidla a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby ...

h)

ohroziť chodcov prechádzajúcich na priechode pre chodcov alebo prechádzajúcich cestu, na ktorú ...

i)

zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov, pokiaľ to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

(3)

Ak vodič zníži rychlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, vodiči ostatných ...

(4)

Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo alebo náklad nespĺňa ustanovené podmienky [ods. 1 písm ...

§ 6
Základné povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
(1)

Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú za jazdy fajčiť. Vodič motocykla je povinný chrániť ...

(2)

Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom musí byť za jazdy týmto pásom ...

a)

vodičov vozidiel ozbrojených síl a ozbrojených zborov a ich spolujazdcov,

b)

osobu vykonávajúcu výcvik žiadateľa o vodičské oprávnenie vo vedení motorových vozidiel v ...

c)

vodičov vozidiel taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,

d)

vodičov vozidiel použitých v obci na zásobovanie predajnej siete a na zvoz alebo rozvoz poštových ...

e)

vodičov pri cúvaní,

f)

osobu s telesnou výškou menšou ako 1,5 m

g)

osobu, ktorá tak nemôže urobiť zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia; toto ...

(3)

Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg a vodič jazdnej súpravy alebo ...

(4)

Vodič motorového vozidla alebo električky musí mať u seba doklady predpísané pre vedenie a prevádzku ...

§ 7
Základné povinnosti prevádzkovateľa vozidla
(1)

Prevádzkovateľ vozidla nesmie

a)

prikázať ani dovoliť, aby sa použilo na jazdu vozidlo, ak vozidlo alebo jeho náklad nespĺňajú ...

b)

zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 alebo je pod vplyvom alkoholu ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla musí zabezpečiť, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých ...

(3)

Prevádzkovateľ vozidla zodpovedá za to, že farebné vyhotovenie a označenie vozidla bude také, ...

DRUHÁ ČASŤ

JAZDA VOZIDLAMI

§ 8
Smer a spôsob jazdy
(1)

Na ceste sa jazdí vpravo, a pokiaľ tomu nebránia osobitné okolnosti, pri pravom okraji vozovky.

(2)

Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí, alebo ak je to potrebné, ...

Jazda v jazdných pruhoch

§ 9
(1)

Mimo obce sa na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi na vozovke v jednom smere jazdy jazdí ...

(2)

V obci na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy ...

(3)

Ak nie je na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy taká hustota premávky, ...

(4)

Na ceste s troma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie ...

(5)

Prechádzať z jedného jazdného pruhu do druhého smie vodič len vtedy, ak neohrozí vodiča idúceho ...

(6)

Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, rozumie sa na účely ustanovení odsekov 3 a 5 jazdným ...

§ 10

Ak sa premávka vo vyznačenom jazdnom pruhu riadi svetelnými signálmi striedavo pre jeden aj druhý ...

Jazda v mimoriadnych prípadoch

§ 11
(1)

Pozdĺž nástupného alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí vpravo; vľavo sa smie ísť len vtedy, ...

(2)

Na električkový pás v úrovni vozovky sa smie v pozdĺžnom smere vojsť len pri obchádzaní, predchádzaní, ...

§ 12
(1)

Ak je vyznačený vyhradený jazdný pruh pre autobusy mestskej hromadnej dopravy osôb alebo pre trolejbusy, ...

(2)

Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu prechádza z vyznačeného jazdného ...

(3)

Ak ide autobus mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbus vo vyhradenom jazdnom pruhu alebo električka ...

(4)

Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi svetelnými signálmi č. S 9a až č. S 9g, riadi ...

§ 13

Za vozidlom hromadnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka ...

§ 14
Obchádzanie
(1)

Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, alebo pri obchádzaní prekážky ...

(2)

Pri obchádzaní stojaceho autobusu s označením č. O 5 musí vodič prihliadnuť na možnosť vbehnutia ...

§ 15
Predchádzanie
(1)

Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak nie je už ...

(2)

Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, musí dávať znamenie o zmene smeru ...

(3)

Vodič nesmie ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom ...

(4)

Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.

(5)

Vodič nesmie predchádzať

a)

ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predídenie,

b)

ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo vozidlá, ktoré hodlá predísť,

c)

ak by ohrozil alebo obmedzil protiidúcich vodičov alebo iných účastníkov cestnej premávky,

d)

ak vodič vpredu idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak nie je možné predídenie ...

e)

na križovatke a v tesnej blízkosti pred ňou; tento zákaz neplatí pre vodiča idúceho po hlavnej ...

f)

na železničnom priecestí a v tesnej blízkosti pred ním.

§ 16
Rýchlosť jazdy
(1)

Rýchlosť jazdy musí vodič prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, ...

(2)

Vodič autobusu a motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie ísť rýchlosťou ...

(3)

V obci smie ísť vodič rýchlosťou najviac 50 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci alebo ceste pre ...

(4)

Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odseku 2 nesmie vodič prekročiť ani v mieste, kde ...

(5)

Vodič nesmie prekročiť najvyššiu povolenú rýchlosť vozidla,5) a ak ide o jazdnú súpravu, najvyššiu ...

(6)

Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odseku 2 neplatia pre vodičov vozidiel ozbrojených ...

§ 17
Vzdialenosť medzi vozidlami
(1)

Vodič musí zachovávať za vozidlom idúcim pred ním takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť ...

(2)

Vodič motorového voziodla s celkovou hmotnosťou prevyčšujúcou 3500 kg, jazdnej súpravy, ktorej ...

(3)

Vodič, ktorý nehodlá alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, musí za ňou ísť v takej ...

§ 18
Vyhýbanie

Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú vpravo, včas a v dostatočnej miere. Ak sa nemôžu bezpečne ...

§ 19
Odbočovanie
(1)

Pri odbočovaní na križovatke alebo na poľnú alebo lesnú cestu alebo na miesto ležiace mimo cesty ...

(2)

Ak to vyžadujú okolnosti (pri preprave dlhého nákladu a pod.), musí vodič zaistiť bezpečné ...

(3)

Pred odbočovaním vpravo sa musí vodič zaradiť čo najbližšie k pravému okraju vozovky; ak musí ...

(4)

Vodič odbočujúci vľavo musí dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám ...

(5)

Električka, ktorá pri odbočovaní alebo inej zmene smeru jazdy križuje smer jazdy vozidla idúceho ...

§ 20
Jazda križovatkou
(1)

Vodič prichádzajúci na križovatku po vedľajšej ceste musí dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim ...

(2)

Ak prednosť v jazde nevyplýva z ustanovenia odseku 1, musí dať vodič prednosť v jazde vozidlám ...

(3)

Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, ...

(4)

Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ (č. C 2) musí vodič zastaviť vozidlo ...

§ 21
Vchádzanie na cestu
(1)

Pri vchádzaní z miesta ležiaceho mimo cesty na cestu musí dať vodič prednosť v jazde vozidlám ...

(2)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, musí vodič zaistiť bezpečné vojdenie ...

(3)

Vozidlá vchádzajúce na cestu musia byť vopred očistené, aby neznečisťovali cestu.

§ 22
Otáčanie a cúvanie
(1)

Pri otáčaní platia obdobne ustanovenia o odbočovaní (§ 19) a pri otáčaní na križovatke aj ...

(2)

Pri cúvaní vodič nesmie ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.

(3)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, musí vodič zaistiť bezpečné otáčanie ...

(4)

Vodič nesmie otáčať a cúvať

a)

na neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (v neprehľadnej zákrute a jej tesnej blízkosti, ...

b)

na križovatke s riadenou premávkou a v jej tesnej blízkosti,

c)

na priechode pre chodcov,

d)

na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,

e)

v tuneli a v jeho tesnej blízkosti,

f)

na jednosmernej ceste; smie však cúvať, ak je to nevyhnutne potrebné (na zájdenie do radu stojacich ...

Zastavenie a státie

§ 23
(1)

Vodič smie zastaviť a stáť len

a)

vpravo v smere jazdy čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo,

b)

v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty; ak nedôjde k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej ...

(2)

Pri zastavení a státí musí vodič čo najlepšie využiť miesto a nesmie znemožniť ostatným ...

(3)

Ak vodič za účelom zastavenia alebo státia zachádza na okraj cesty alebo chodníka, musí dávať ...

(4)

Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, ...

§ 24
(1)

Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať alebo vystupovať z neho sa smie len ...

(2)

Vodič, ktorý sa hodlá vzdialiť od vozidla tak, že nemôže v prípade potreby okamžite zasiahnuť, ...

(3)

Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom,9) musí ...

§ 25
(1)

Vodič nesmie zastaviť a stáť

a)

v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,

b)

pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,

c)

na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred ním,

d)

na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz ...

e)

na pripájacom alebo odbočovacom pruhu,

f)

pri zastávke električky, autobusu, alebo trolejbusu bez nástupného ostrovčeka v úseku, ktorý ...

g)

na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a za ...

h)

v mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku č. V 9a ...

i)

na vnútorných jazdných pruhoch vyznačených na vozovke a na vyhradených jazdných pruhoch,

j)

vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a konca pozdĺžnej súvislej čiary (č. V 1a a č. V ...

k)

na moste,

l)

pred vjazdom na cestu z poľnej alebo lesnej cesty alebo z miesta ležiaceho mimo cesty alebo na vyhradenom ...

m)

na električkovom páse,

n)

na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, najmä jazda ...

(2)

V čase od 5 do 19 hodiny je zákazané státie tam, kde by nezostal mezi vozidlom a najbližšou električkovou ...

(3)

Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách, s výnimkou účelových ...

Železničné priecestia

§ 26
(1)

Pred železničným priecestím si musí vodič počínať zvlášť opatrne, najmä sa presvedčiť, ...

(2)

Vozidlá sa pred železničným priecestím radia za sebou v poradí, v ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú ...

(3)

Vo vzdialenosti 30 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní smie vodič ísť rýchlosťou ...

(4)

Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť ...

§ 27
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie,
a)

ak sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho ...

b)

ak sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho ...

c)

ak sa sklápajú, ak sú sklopené alebo ak sa zdvíhajú závory,

d)

ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak je počuť ...

e)

ak dáva znamenie na zastavenie vozidla pracovník dráhy krúžením červenou alebo žltou zástavkou ...

f)

ak nedovoľuje situácia za železničným priecestím jeho bezpečné prejdenie a pokračovanie v jazde. ...

§ 28

Ak pracovník dráhy dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s ...

§ 29
Znamenie o zmene smeru jazdy
(1)

Znamenie o zmene smeru jazdy musí vodič dávať okrem prípadov uvedených v jednotlivých ustanoveniach ...

(2)

Znamenie musí vodič dávať včas pred začatím jazdného úkonu s ohľadom na okolnosti cestnej ...

(3)

Znamenie sa dáva smerovými svetlami. Ak nimi nie je vozidlo vybavené alebo pri ich poruche, dáva ...

(4)

Znamenie dávané smerovými svetlami ponechá vodič len po dobu, po ktorú mení smer jazdy, vybočuje ...

§ 30
Výstražné znamenie
(1)

Zvukové výstražné znamenie smie vodič dávať len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho ...

(2)

Namiesto zvukového výstražného znamenia smie vodič dávať svetelné výstražné znamenie; na ...

(3)

Svetelné výstražné znamenie sa dáva zapínaním stretávacích alebo diaľkových svetiel.

(4)

Výstražné znamenie sa smie použiť len po dobu nevyhnutne potrebnú.

Osvetlenie vozidiel

§ 31
(1)

Idúce vozidlo musí mať za zníženej viditeľnosti rozsvietené ustanovené osvetlenie. Vodič nesmie ...

(2)

Vodič nesmie použiť diaľkové svetlá, ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ak ...

(3)

Predné a zadné svetlá do hmly smie vodič použiť len za hmly, sneženia alebo hustého dažďa.

§ 32
(1)

Vodič motorového vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorých rozmery alebo rozmery nákladu presahujú ...

(2)

Vozidlo stojace za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, ...

§ 33
Vlečenie motorových vozidiel
(1)

Pri vlečení motorového vozidla sa smie ísť rýchlosťou najviac 60 km.h-1.

(2)

Pri vlečení motorového vozidla musí byť dĺžka spojnice taká, aby vzdialenosť medzi vozidlami ...

(3)

Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak má bez závad vedenie a ak ho vedie vodič, ktorý ...

(4)

Za zníženej viditeľnosti musí byť na vlečenom vozidle rozsvietené obrysové alebo stretávacie ...

(5)

Vlečenie viacerých ako jedného motorového vozidla alebo motorového vozidla s prívesom je zakázané. ...

§ 34
Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
(1)

Na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá, na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku ...

a)

v dňoch pracovného pokoja12a) v čase od 0.00 do 22.00 hodiny,

b)

v sobotu v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.

(2)

Na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce je v období od 1. júla do 31. ...

a)

v posledný pracovný deň pred sobotou alebo dňom pracovného pokoja,

b)

v deň pracovného pokoja, za ktorým nasleduje pracovný deň.

(3)

Ak ide iba o jeden deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zákaz uvedený v odseku 2 platí ...

(4)

Zákaz jazdy podľa odseku 1 neplatí pre

a)

autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl a ozbrojených zborov,

b)

vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu, na prepravu tovaru podliehajúceho ...

c)

vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí alebo železničných vagónov, ...

d)

vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí (napr. preprava športových ...

e)

vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, ako aj pri živelných pohromách.

(5)

Na používanie traktorov, ktoré nie sú povinne opatrené štátnou poznávacou značkou, jednonápravových ...

(6)

Príslušník môže zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer ...

§ 35
Vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami
(1)

Vodiči vozidiel, ktorí pri plnení špeciálnych úloh používajú typické zvukové znamenie13) ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí obdobne aj pre vodičov vozidiel sprevádzaných vpredu, a ak ide o viac ...

(3)

Vodiči ostatných vozidiel musia vozidlám s právom prednostnej jazdy a vozidlám nimi sprevádzaným ...

(4)

Ak svieti zvláštne výstražné modré alebo červené svetlo na stojacom vozidle, musia vodiči ostatných ...

(5)

Vodiči vozidiel vybavených zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby14) smú toto svetlo ...

(6)

Ustanovenie odseku 5 platí obdobne pre skupiny (kolóny) vozidiel ozbrojených síl alebo ozbrojených ...

§ 36
Čerpanie pohonných látok
(1)

Ak zostane motorové vozidlo pri čerpaní pohonných látok na ceste, nesmie vodič prichádzať k ...

(2)

Pri čerpacej stanici je vodičovi i prepravovaným osobám zakázané fajčiť, zaobchádzať s otvoreným ...

(3)

Vodiči vozidiel s právom prednostnej jazdy majú pri čerpaní pohonných látok prednosť. Pritom ...

§ 37
Prekážka cestnej premávky
(1)

Kto spôsobil prekážku cestnej premávky, musí ju bez meškania odstrániť; ak tak neurobí, odstráni ...

(2)

Ak prekážku cestnej premávky nemožno bez meškania odstrániť, musí ju jej pôvodca označiť ...

(3)

Ak prekážku cestnej premávky tvorí vozidlo, rozhoduje o jeho odstránení príslušník; vozidlo ...

§ 38
Dopravné nehody
(1)

Vodič, ktorý mal účasť na dopravnej nehode, je povinný

a)

bez meškania zastaviť vozidlo,

b)

zdržať sa požitia alkoholického nápoja po nehode po dobu, po ktorú by to bolo na ujmu zistenia, ...

(2)

Účastníci dopravnej nehody sú povinní

a)

urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste nehody; ak ...

b)

poskytnúť podľa svojich schopností a možností prvú pomoc zranenej osobe a bez meškania privolať ...

c)

umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä prevázku vozidiel verejnej hromadnej dopravy osôb,

d)

bez meškania ohlásiť príslušníkovi poškodenie cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ...

e)

preukázať si na požiadanie navzájom svoju totožnost.

(3)

Ak pri dopravnej nehode dôjde k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo k hmotnej škode zrejme prevyšujúcej ...

a)

bez meškania ohlásiť nehodu príslušníkovi,

b)

zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu riadneho vyšetrenia nehody, najmä premiestnenia vozidiel. ...

c)

zotrvať na mieste až do príchodu príslušníka alebo sa na miesto bez meškania vrátiť po poskytnutí ...

TRETIA ČASŤ

PREPRAVA OSÔB A NÁKLADU

§ 39
Preprava osôb
(1)

Prepravované osoby nesmú svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä tým, ...

(2)

V motorovom alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré sú určené na prepravu osôb, sa smú na miestach ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 platí aj pre prepravu osôb v kabíne vodiča nákladného automobilu a zvláštného ...

(4)

V inom prípojnom vozidle, než ktoré je určené na prepravu osôb, je preprava osôb, s výnimkou ...

(5)

Na druhom sedadle motocykla sa smie prepravovať spolujazdec starší ako 12 rokov, ak bola pri schválení ...

§ 40
Preprava osôb autobusmi, trolejbusmi a električkami
(1)

Cestujúci vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb sa musia správať pri čakaní, nastupovaní, ...

(2)

Pri preprave cestujúcich nesmie vodič vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb za jazdy jest a piť, ...

(3)

Ďalšie podmienky prepravy vozidlami hromadnej dopravy osôb ustanovujú osobitné predpisy.15)

§ 41
Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu
(1)

Nákladný automobil, v ktorého ložnom priestore sa prepravuje viac ako šesť osôb, smie viesť ...

(2)

Počet osôb prepravovaných v ložnom priestore nesmie prekročiť pri nákladnom automobile s užitočnou ...

do 1500 kg 10 osôb, pričom sa nesmie prekročiť užitočná hmotnosť automobilu, od 1501 do 2500 ...

Osoby mladšie ako 15 rokov je dovolené prepravovať len vtedy, ak ich sprevádza osoby staršia ako ...

(3)

Pri preprave viacerých ako šiestich osôb v ložnom priestore nákladného automobilu sa smie ísť ...

(4)

Osoby prepravované v ložnom priestore nákladného automobilu nesmú za jazdy stáť, vykláňať ...

(5)

Ustanovenie odseku 3 neplatí pre prepravu osôb nákladným automobilom požiarnej ochrany pri plnení ...

(6)

Ďalšie podmienky prepravy osôb v ložnom priestore nákladného automobilu ustanovujú osobitné ...

§ 42
Preprava osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
(1)

Pri preprave osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora sa musia dodržať tieto podmienky: ...

a)

traktor smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má najmenej dvojročnú prax vo vedení ...

b)

počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší ako 15; osoby mladšie ako 15 rokov je dovolené prepravovať ...

c)

prepravované osoby musia sedieť na podlahe prívesu alebo na sedadlách pripevnených na podlahu prívesu, ...

d)

rýchlosť jazdy nesmie prekročiť 20 km.h-1.

(2)

Pre prepravu osôb pri živelnej pohrome neplatia ustanovenia odseku 1 písm. a), b) a d).

(3)

Ďalšie podmienky prepravy osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora ustanovujú osobitné ...

§ 43
Preprava nákladu
(1)

Pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť užitočná hmotnosť vozidla. Náklad musí byť na vozidlo ...

(2)

Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako 1 m alebo ak náklad na motorovom vozidle ...

(3)

Pri preprave poľnohospodárskych produktov (seno, slama a pod.) za nezníženej viditeľnosti neplatí ...

(4)

Pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča alebo osôb prepravovaných ...

(5)

Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty (vo ...

(6)

Ďalšie podmienky prepravy nákladu včítane podmienky prepravy nebezpečných vecí ustanovujú osobitné ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ÚPRAVA A RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY

Dopravné značky a dopravné zariadenia

§ 44
(1)

V cestnej premávke sa používajú zvislé dopravné značky (na tabuliach), vodorovné dopravné značky ...

(2)

Svetelné signály sú nadradené dopravným značkám a pokyny príslušníkov alebo orgánov vojenskej ...

(3)

Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým zvislým dopravným značkám. Prenosnou ...

(4)

Ak pri zmene miestnej úpravy cestnej premávky dôjde k nesúladu medzi zvislými a vodorovnými dopravnými ...

(5)

Vyhotovenie a tvary symbolov dopravných značiek a dopravných zariadení sa nesmú meniť; to neplatí ...

(6)

Na dopravných značkách a ich stĺpikoch alebo na dopravných zariadeniach je zakázané umiestňovať ...

§ 45
Zvislé dopravné značky sú:
a)

výstražné značky, ktoré upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky hrozí nebezpečenstvo ...

b)

zákazové značky, ktoré ukladajú účastníkovi cestnej premávky zákazy alebo obmedzenia (č. ...

c)

príkazové značky, ktoré ukladajú účastníkovi cestnej premávky príkazy (č. C 1a až č. C ...

d)

informatívne značky, ktoré poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie alebo ...

e)

dodatkové tabuľky, ktoré spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam dopravnej značky, pod ...

§ 46

Vodorovné dopravné značky (č. V 1a až č. V 14) sa používajú samostatne alebo v spojení so ...

§ 47
Dopravnými zariadeniami sú najmä:
a)

svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 1a až č. S 9g);

b)

dopravné kužele (č. Z 1);

c)

zábrany na označovanie uzávierok alebo prekážok (č. Z 2a a č. Z 2b);

d)

žlté a čierne pruhy označujúce trvalé prekážky (č. Z 2c);

e)

vodiace tabule (č. Z 3);

f)

smerovacie dosky (č. Z 4);

g)

zastavovacie terče (č. Z 5a a č. Z 5b);

h)

výstražné a svetelné majáčiky označujúce dopravné ostrovčeky, prípadne prekážky cestnej ...

i)

smerové stĺpiky;

j)

odrazky vyznačujúce okraj cesty v oranžovej farbe vpravo a v bielej farbe vľavo v smere jazdy;

k)

dopravné hlásnice;

l)

výstražné prerušované oranžové alebo žlté svetlá umiestnené na dopravných kuželoch, dopravných ...

m)

odrazové zrkadlá;

n)

zábradlia, zvodidlá a pod.

§ 48
(1)

Dopravné značky a dopravné zariadenia sa smú používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ...

(2)

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení v jednotlivých prípadoch určí

a)

okresný dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti po prerokovaní s príslušným cestným správnym ...

b)

dráhový správny orgán po prerokovaní s príslušným cestným správnym orgánom, správcom komunikácie ...

c)

na diaľnici Ministerstvo vnútra a životného prostredia Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo ...

d)

na účelových komunikáciách ich správca so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu Verejnej ...

(3)

Podľa predchádzajúceho odseku možno povoliť používanie prenosných zvislých dopravných značiek ...

(4)

O povolení vyhradeného parkoviska rozhoduje cestný správny orgán so súhlasom príslušného dopravného ...

Riadenie premávky svetelnými signálmi

§ 49
(1)

Pri riadení premávky na križovatke sa používajú najmä svetelné signály trojfarebnej sústavy ...

(2)

Pri riadení premávky na križovatke znamená pre vodiča

a)

signál s červeným svetlom „Stoj!“ povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou ...

b)

signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „Pozor!“ povinnosť pripraviť sa na ...

c)

signál so zeleným plným kruhovým svetlom „Voľno“ možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ...

d)

signál so žltým svetlom „Pozor!“ povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou ...

e)

signál so zelenou smerovou šípkou alebo šípkami možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým ...

f)

signál doplnkovej zelenej šípky alebo šípok svetiaci súčasne so signálom s červeným svetlom ...

(3)

Pri riadení premávky mimo križovatky (pred priechodom pre chodcov, pred neprehľadným miestom a ...

§ 50
(1)

Ak sa používa rýchlostný signál s premenlivým signálnym znakom (č. S 8a) alebo rýchlostný ...

(2)

Ak sa používa ten istý jazdný pruh striedavo pre jeden i druhý smer jazdy, je premávka na tomto ...

(3)

Pri riadení premávky pri čiastočných uzavierkach cesty, pri práci na ceste alebo z iných dôvodov ...

(4)

V osobitných prípadoch, napríklad na zabezpečenie vjazdu električky na cestu, sa používa signál ...

(5)

Signál dvoch vedľa seba umiestnených striedavo prerušovaných svetiel znamená pre vodiča povinnosť ...

(6)

Ak sú na cestičkách pre cyklistov zriadené svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi ...

(7)

Ak sú zriadené svetelné signalizačné zariadenia so signálmi pre električky, potom ich význam ...

(8)

Ak svetelné signalizačné zariadenie nie je vybavené signálom so žltým svetlom „Pozor!“, platí ...

(9)

Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou upozorňuje na ...

§ 51
(1)

Pre chodcov sa používajú signály dvojfarebnej sústavy:

a)

signál pre chodcov so znamením „Voľno“ (č. S 6b) znamená, že chodec môže prechádzať vozovku; ...

b)

signál pre chodcov so znamením „Stoj!“ (č. S 6a) znamená, že chodec nesmie vstupovať na vozovku. ...

(2)

Tam, kde sú svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov vybavené tlačidlom pre svetelné signály, ...

§ 52
Riadenie premávky pokynmi príslušníka
(1)

Premávku na križovatke riadí príslušník v rovnošate zmenou postoja a pokynmi rúk; pritom spravidla ...

a)

„Stoj!“ pre smer, ku ktorému stojí príslušník čelom alebo chrbtom. Vodič je povinný zastaviť ...

b)

„Pozor!“, ak príslušník vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou. Vodič vozidla ...

c)

„Voľno“ pre smer, ku ktorému stojí príslušník bokom; vodič vozidla môže pokračovať v ...

d)

ak má príslušník pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!“ pre vodiča ...

(2)

Pri pokynoch „Stoj!“ a „Voľno“ môže príslušník upažiť obe alebo jednu ruku; obe ruky ...

(3)

Príslušník môže pri riadení premávky dávať okrem pokynov uvedených v ustanovení odseku 1 ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia aj pri riadení premávky orgánom vojenskej poriadkovej služby ...

§ 53
Oprávnenie na zastavovanie vozidiel
(1)

Zastavovať vozidlá sú oprávnení

a)

príslušníci v rovnošate,

b)

príslušníci Pohraničnej stráže v rovnošate v blízkosti štátnych hraníc,

c)

členovia Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom,20) ...

d)

orgány vojenskej poriadkovej služby a tankovej a automobilovej inšpekcie Československej ľudovej ...

e)

iné osoby, pre ktoré toto oprávnenie vyplýva z ustanovení tejto vyhlášky [§ 27, písm. e), § ...

(2)

Znamenie na zastavenie vozidla dávajú osoby uvedené v ustanovení odseku 1 písm. a) až d) vztýčením ...

(3)

Znamenie na zastavení vozidla sa musí dávať včas a zreteľne s ohľadom na okolnosti cestnej premávky ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE NIEKTORÝCH ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY

Chodci

§ 54
(1)

Chodec musí používať predovšetkým chodník; po chodníku sa chodí vpravo. Kde chodník nie je ...

(2)

Chodci smú ísť po krajnici alebo pri okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, pokiaľ tým, najmä ...

(3)

Osoba pohybujúca sa pomocou ručného alebo motorového vozíka pre invalidov smie použiť ktorúkoľvek ...

§ 55
(1)

Ak je v blízkosti križovatka s riadenou premávkou, priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, smie ...

(2)

Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Mimo priechodu sa smie vozovka prechádzať len kolmo na ...

(3)

Chodci, ktorí prechádzajú na priechode pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich ...

§ 56

Pre chodcov platia primerane aj ustanovenia o železničných precestiach (§ 26 až 28).

§ 57
Útvary chodcov
(1)

Pre organizovaný útvar chodcov (útvar ozbrojených šíl, útvar školskej mládeže, sprievod a ...

(2)

Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar označený vpredu po oboch stranách neoslňujúcim ...

(3)

Za dodržiavanie ustanovení odsekov 1 a 2 zodpovedá vedúci útvaru, ktorým môže byť len osoba ...

(4)

Organizovaný útvar chodcov idúci najviac v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to vpravo; pritom ...

(5)

Pre organizovanú skupinu detí, ktoré doposiaľ nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, platia ...

(6)

Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré doposiaľ ...

§ 58
Jazda na bicykli
(1)

Na bicykli sa jazdí pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie ...

(2)

Cyklisti smú ísť len jednotlivo za sebou. Cyklista nesmie ísť bez držania kormidiel, držať sa ...

(3)

Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste, s výnimkou poľných a lesných ciest a obytných zón, ...

(4)

Za bicykel sa smie pripojiť prívesný vozík, ktorý nie je širší ako 800 mm, má vzadu dve červené ...

§ 59
Jazda so záprahovými vozidlami a ručnými vozíkmi
(1)

Pohoničom smie byť len osoba staršia ako 15 rokov. Vedľa záprahového vozidla musí pohonič ísť ...

(2)

Osoba tlačiaca alebo ťahajúca ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm musí ísť ...

(3)

Na ceste I. triedy a ceste pre medzinárodnú premávku je v čase od 23. hodiny do 4. hodiny zakázaná ...

§ 60
Jazda na zvieratách a vedenie a hnanie zvierat
(1)

Pre jazdca na zvierati a pre sprievodcu vedených a hnaných zvierat platia primerane práva a povinnosti ...

(2)

Na ceste, s výnimkou poľných a lesných ciest, smie ísť na zvierati len jazdec starší ako 15 ...

(3)

Sprievodca smie viesť najviac dve zvieratá, ktoré musia byť navzájom priviazané. Zvieratá sa ...

(4)

Za zníženej viditeľnosti musí byť jazdec na zvierati označený na ľavej strane neoslňujúcim ...

(5)

Voľné pobehovanie domácich zvierat na ceste je zakázané.

(6)

Ďalšie podmienky hnania zvierat ustanovujú osobitné predpisy.21)

ŠIESTA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREMÁVKE NA DIAĽNICI A CESTE PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ

§ 61

Ustanovenia o premávke na diaľnici platia aj na ceste pre motorové vozidlá.

§ 62
(1)

Na diaľnici je dovolená len premávka motorových vozidiel a jazdných súprav, ktorých najvyššia ...

(2)

Vodič smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať len na miestach na to určených.

(3)

Pred vojdením do prebežných pruhov diaľnice musí vodič použiť pripájací pruh; kde pripájací ...

§ 63
(1)

Vodičovi na diaľnici je zakázané

a)

zastavenie a státie inde než na miestach označených ako parkovisko. Pri núdzovom státí (§ 24 ...

b)

otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás včítane miest, kde je pás prerušený. ...

(2)

Ak vodič zistí počas jazdy na vozidle alebo náklade závadu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na rovine ...

(3)

Vlečenie motorového vozidla je dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice. ...

§ 64

Ak v tejto časti nie je ustanovené inak, platia pre premávku na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá ...

SIEDMA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREMÁVKE V OBYTNEJ A PEŠEJ ZÓNE

§ 65
(1)

V obytnej a pešej zóne smú chodci používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje ...

(2)

Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám vyznačeným v spodnej časti dopravnej značky č. ...

(3)

V obytnej a pešej zóne smie vodič ísť rýchlosťou najviac 20 km.h-1. Pritom musí dbať na zvýšenú ...

(4)

V obytnej a pešej zóne musia chodci umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti hrajúce sa v ...

§ 66

Ak v tejto časti nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej a pešej zóne ostatné ustanovenia ...

ÔSMA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 67
(1)

Súčasťou tejto vyhlášky je príloha s vyobrazením, číslami a významom dopravných značiek, ...

(2)

Ak v tejto vyhláške nie je ustanovené inak, ustanovenia platné

a)

pre prívesy sa vzťahujú aj na návesy,

b)

pre motocykle sa vzťahujú aj na skútre, mopedy, motocyklové trojkolky a bicykle s pomocným motorčekom. ...

§ 68
Výnimky
(1)

Výnimku z ustanovení § 6 ods. 1 a 2, § 16 ods. 2, § 34 ods. 4, § 39 ods. 2 a § 62 ods. 1 povoľuje ...

(2)

Výnimku z miestnej úpravy cestnej premávky môže povoliť ten orgán, ktorý miestnu úpravu určil; ...

(3)

Výnimku, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť aj príslušník na mieste ...

(4)

Povolené výnimky sa smú používať len v nevyhnutne potrebnej miere, najmä s ohľadom na bezpečnosť ...

(5)

Označenie vozidiel č. O 1 až č. O 3 smú používať len osoby, ktoré ho dostanú od príslušnej ...

(6)

Osoby pracujúce na ceste, ktoré sú zreteľne označené, nemusia dodržiavať tie ustanovenia, pri ...

(7)

Dňom účinnosti tejto vyhlášky strácajú platnosť výnimky povolené podľa predchádzajúceho ...

§ 69
Prechodné a zrušovacie ustanovenie
(1)

Dopravné značky a dopravné zariadenia ustanovené v prílohe vyhlášky Federálneho ministerstva ...

(2)

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky ...

§ 70
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.

Minister:

Ing. Kincl v. r.

Prílohy

  Príloha vyhlášky č. 99/1989 Zb.

  I. diel

  VYOBRAZENIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK, DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A RÔZNYCH OZNAČENÍ

  Prevziať prílohu - Obrázok 01 ...

  II. DIEL

  VÝZNAM DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ

  ČASŤ I

  ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

  Čl. 1

  Výstražné značky

  (1) K značke č. A 3:

  Značka „Križovatka“ (č. A 3) upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená ...

  (2) K značke č. A 4:

  Značka „Križovatka s vedľajšou cestou“ (č. A 4) upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou ...

  (3) K značkám č. A 5a a č. A 5b:

  Značka „Nebezpečné klesanie“ (č. A 5a) upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 ...

  (4) K značkám č. A 6a a č. A 6b:

  Značka „Zúžená vozovka (z oboch strán)“ (č. A 6a) alebo značka „Zúžená vozovka (z jednej ...

  (5) K značke č. A 9:

  Značka „Premávka v oboch smeroch“ (č. A 9) upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho ...

  (6) K značke č. A 10:

  Značka „Svetelné signály“ (č. A 10) upozorňuje vodiča na miesto, kde je premávka riadená ...

  (7) K značke č. A 11:

  Značka „Pozor, priechod pre chodcov“ (č. A 11) upozorňuje vopred na priechod pre chodcov.

  (8) K značke č. A 15:

  Značka „Práca na ceste“ (č. A 15) upozorňuje na prácu na ceste, prípadne aj súčastiach, ...

  (9) K značke č. A 16:

  Značka „Bočný vietor“ (č. A 16) upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný vietor môže ...

  (10) K značke č. A 19:

  Značka „Cyklisti“ (č. A 19) upozorňuje na miesto, kde cyklisti vchádzajú na vozovku alebo ju ...

  (11) K značke č. A 20:

  Značka „Lietadlá“ (č. A 20) upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú ...

  (12) K značke č. A 22:

  Značka „Iné nebezpečenstvo“ (č. A 22) upozorňuje na iné nebezpečné miesta než na tie, ktoré ...

  (13) K značkám č. A 23 až č. A 26b:

  Železničné priecestie sa označuje značkou „Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové“ ...

  (14) K značke č. A 27:

  Značka „Električka“ (č. A 27) upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej ...

  Čl. 2

  Zákazové značky

  (1) K značke č. B 4:

  Značka „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“ (č. B 4) platí aj pre ťahače prívesu, ťahače ...

  (2) K značke č. B 6:

  Značka „Zákaz vjazdu traktorov“ (č. B 6) platí aj pre jednonápravové kultivačné traktory, ...

  (3) K značke č. B 10:

  Značka „Zákaz vjazdu ručných vozíkov“ (č. B 10) zakazuje vjazd ručným vozíkom s celkovou ...

  (4) K značke č. B 12:

  Značka „Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel“ (č. B 12) zakazuje vjazd vozidlám vyznačených ...

  (5) K značke č. B 13:

  Pri jazdnej súprave sa obmedzenie okamžitej hmotnosti vzťahuje na jednotlivé vozidlá súpravy. ...

  (6) K značke č. B 15:

  Pre značku „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu“ (č. B 15) ...

  (7) K značke č. B 16:

  Pre značku „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu“ (č. B 16) ...

  (8) K značke č. B 17:

  Pre značku „Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú ...

  (9) K značke č. B 18:

  Značka „Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad“ (č. B 18) zakazuje vjazd ...

  (10) K značke č. B 19:

  Značka „Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody“ ...

  (11) K značke č. B 20a:

  Značka „Najvyššia povolená rýchlosť“ (č. B 20a) zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť ...

  (12) K značke č. B 21a:

  Značka „Zákaz predchádzania“ (č. B 21a) zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo. ...

  (13) K značke č. B 22a:

  Značka „Zákaz predchádzania pre nákladné automobily“ (č. B 22a) zakazuje vodičovi nákladného ...

  (14) K značke č. B 27:

  Značka „Povinnosť zastaviť vozidlo“ (č. B 27) zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla ...

  (15) K značkám č. B 28 a č. B 29:

  Na značkách „Zákaz zastavenia“ (č. B 28) a „Zákaz státia“ (č. B 29) môže byť v dolnej ...

  (16) K značke č. B 31:

  Značka „Iný zákaz“ (č. B 31) určuje iný zákaz než ten, ktorý možno vyznačiť inou značkou. ...

  (17) K značke č. B 32:

  Značka „Koniec viacerých zákazov“ (č. B 32) zrušuje platnosť značiek „Najvyššia dovolená ...

  Čl. 3

  Príkazové značky

  (1) K značkám č. C 1a a č. C 2:

  Značka „Daj prednosť v jazde!“ (č. C 1a) alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“ (č. C 2) označuje ...

  (2) K značke č. C 1b:

  Značka „Daj prednosť v jazde električke!“ (č. C 1b) sa používa na mieste, kde v sporných ...

  (3) K značke č. C 3:

  Značka „Kruhový objazd“ (č. C 3) prikazuje jazdu po kruhovom objazde v smere šípok zobrazených ...

  (4) K značkám č. C 4a až č. C 4f:

  Značky „Prikázaný smer jazdy“ (č. C 4a až č. C 4f) prikazujú jazdu smerom, ktorým šípka ...

  (5) K značkám č. C 5a až č. C 5c:

  Značky „Prikázaný smer obchádzania“ (č. C 5a až č. C 5c) prikazujú obchádzať ostrovček, ...

  (6) K značkám č. C 7 až č. C 9:

  Značka „Cestička pre chodcov“ (č. C 7) prikazuje chodcom použiť takto označený pruh alebo ...

  Značka „Cestička pre cyklistov“ (č. C 8) prikazuje cyklistom použiť takto označený pruh alebo ...

  Značka „Cestička pre chodcov a cyklistov“ (č. C 9) prikazuje chodcom a cyklistom použiť takto ...

  Iným účastníkom cestnej premávky, než pre ktorých sú tieto pruhy alebo cestičky určené, je ...

  (7) K značke č. C 10:

  Značka „Iný príkaz“ (č. C 10) ukladá iný príkaz než ten, ktorý možno uložiť inou značkou. ...

  (8) K značkám č. C 7 až č. C 10:

  Na ukončenie platnosti značiek č. C 7 až č. C 10 možno použiť zhodné značky doplnené červeným ...

  Čl. 4

  Informatívne značky

  (1) K značke č. D 1a:

  Značka „Hlavná cesta“ (č. D 1a) označuje hlavnú cestu, a to najmä v obci.

  (2) K značke č. D 1b:

  Značka „Koniec hlavnej cesty“ (č. D 1b) informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto ...

  (3) K značkám č. D 2 a č. D 3:

  Značky „Okruh“ (č. D 2) a „Zmena smeru okruhu“ (č. D 3) označujú okruh zriadený pre obchádzanie ...

  Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a pod.

  (4) K značkám č. D 4a a č. D 4b:

  Značky „Jednosmerná premávka“ (č. D 4a a č. D 4b) označujú jednosmernú cestu, ktorá sa ...

  (5) K značke č. D 5:

  Značka „Odporúčaná rýchlosť“ (č. D 5) vyjadruje číslom alebo číslami uvedenými na značke ...

  (6) K značke č. D 6:

  Značka „Priechod pre chodcov“ (č. D 6) označuje priechod pre chodcov vyznačený značkou č. ...

  (7) K značke č. D 9a:

  Značka „Slepá cesta“ (č. D 9a) označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ...

  (8) K značkám č. D 11a až č. D 11g:

  Značky „Parkovisko“ (č. D 11a až č. D 11g) označujú miesto, kde je dovolené zastavenie a ...

  (9) K značke č. D 12:

  Údaje o tom, pre koho je parkovisko vyhradené (názov organizácie, štátna poznávacia značka, ...

  (10) K značkám č. D 13a a č. D 13b:

  Na mieste označenom značkou „Parkovisko s parkovacím kotúčom“ (č. D 13a) vodič musí pri ...

  (11) K značkám č. D 16a až č. D 16d, č. D 17 a č. D 18:

  Značky „Jazdné pruhy“ (č. D 16a), „Zvýšenie počtu jazdných pruhov“ (č. D 16b), „Zníženie ...

  (12) K značke č. D 19a:

  Značka „Vyhradený jazdný pruh“ (č. D 19a) vyznačuje jazdný pruh vyhradený pre autobusy mestskej ...

  (13) K značke č. D 21:

  Značka „Informácie“ (č. D 21) označuje miesto, kde možno dostať najmä turistické informácie. ...

  (14) K značkám č. D 29a až č. D 29c:

  Pre spoločnú zastávku električky a autobusu alebo trolejbusu a autobusu sa používa jedna značka ...

  (15) K značkám č. D 30 a až č. D 30f:

  Značka „Návesť pred križovatkou“ (č. D 30a) informuje o názve najbližšej križovatky a o ...

  Značky „Návesť pred križovatkou“ (č. D 30b až č. D 30f) informujú na diaľnici, ceste pre ...

  (16) K značkám č. D 35a až č. D 35e:

  Značky „Návesť pred križovatkou“ (č. D 35a a č. D 35b) informujú o smere k vyznačeným cieľom ...

  (17) K značkám č. D 36a až č. D 36d:

  Značky „Smerová tabuľa“ (č. D 36a až č. D 36d) informujú o smere a spravidla aj o vzdialenosti ...

  (18) K značkám č. D 37a a č. D 37b:

  Značka „Smerová tabuľa k miestnemu cieľu“ (č. D 37a) informuje o smere a prípadne o vzdialenosti ...

  Značka „Smerová tabuľa k inému cieľu“ (č. D 37b) informuje vhodným nápisom alebo symbolom ...

  (19) K značke č. D 40:

  Značka „Cesta pre medzinárodnú premávku“ (č. D 40) môže byť vyhotovená v tvare šípky.

  (20) K značke č. D 41:

  Značka „Kilometrovník“ (č. D 41) vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku cesty.

  (21) K značke č. D 43:

  Značka „Iný názov“ (č. D 43) informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, časti ...

  (22) K značkám č. D 44a až č. D 44d:

  Značka „Návesť pred obchádzkou“ (č. D 44a a č. D 44b) a „Smerová tabuľa pre vyznačenie ...

  (23) K značke č. D 45:

  Značka „Zmena miestnej úpravy“ (č. D 45) upozorňuje vhodným nápisom a symbolom na zmenu miestnej ...

  (24) K značke č. D 48:

  Značka „Návesť zmeny smeru jazdy“ (č. D 46) informuje najmä o zmene smeru jazdy do protismeru ...

  (25) K značke č. D 47:

  Značka „Obchádzanie električky“ (č. D 47) označuje miesto, kde možno obchádzať vľavo električku, ...

  (26) K značkám č. D 48a a č. D 48b:

  Značky „Zóna s dopravným obmedzením“ (č. D 48a) a „Koniec zóny s dopravným obmedzením“ ...

  (27) K značkám č. D 50a a č. D 50b:

  Značky „Pešia zóna“ (č. D 50a) a „Koniec pešej zóny“ (č. D 50b) vyznačujú oblasť (časť ...

  (28) K značkám č. D 51a a č. D 51b:

  Značky „Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny“ (č. D 51a) a „Označenie ...

  Čl. 5

  Dodatkové tabuľky

  (1) Dodatkové tabuľky s nápismi alebo symbolmi spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam ...

  (2) K dodatkovým tabuľkám č. E 2a až č. E 2d:

  Dodatkové tabuľky „Tvar križovatky“ (č. 4 2a a č. E 2c) vyznačujú skutočný tvar križovatky ...

  (3) K dodatkovým tabuľkám č. E 3a a č. E 3b:

  Dodatková tabuľka „Vzdialenosť“ (č. E 3a) vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí ...

  Značka č. C 1a, pod ktorou je umiestnená tabuľka č. E 3b, je predbežnou značku k značke č. ...

  (4) K dodatkovej tabuľke č. E 4:

  Dodatková tabuľka „Dĺžka úseku“ (č. E 4) vyznačuje dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, ...

  (5) K dodatkovej tabuľke č. E 5:

  Dodatková tabuľka „Celková hmotnosť“ (č. E 5) umiestnená pod zákazovou značkou obmedzuje ...

  (6) K dodatkovým tabuľkám č. E 6a až č. E 6c:

  Dodatková tabuľka „Za mokra“ (č. E 6a) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, ...

  (7) K dodatkovej tabuľke č. E 7:

  Dodatková tabuľka „Smerová šípka“ (č. E 7) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka, pod ...

  (8) K dodatkovým tabuľkám č. E 8a až č. E 8e:

  Dodatkové tabuľky „Začiatok úseku“ (č. E 8a), „Priebeh úseku“ (č. E 8b), „Koniec úseku“ ...

  (9) K dodatkovej tabuľke č. E 9:

  Dodatková tabuľka „Druh vozidla“ (č. E 9) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, ...

  (10) Dodatková tabuľka s nápisom „LEN ZÁSOBOVANIE“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je ...

  (11) Dodatková tabuľka s nápisom „LEN DOPRAVNÁ OBSLUHA“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou ...

  (12) Výnimka z miestnej úpravy cestnej premávky pre vodičov električky sa vyznačuje na dodatkovej ...

  Čl. 6

  Platnosť zvislých dopravných značiek

  (1) Zákazová alebo príkazová značka umiestnená nad vozovkou platí len pre jazdný pruh, nad ktorým ...

  (2) Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej značky sa končí na najbližšej ...

  ČASŤ II

  VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

  Čl. 7

  Pozdĺžne čiary

  (1) K značkám č. V 1a a č. V1b:

  Ak sú značkou „Pozdĺžna súvislá čiara“ (č. V 1a) alebo značkou „Dvojitá pozdĺžna súvislá ...

  (2) K značkám č. V 2a a č. V 2b:

  Značky “Pozdĺžna prerušovaná čiara„ (č. V 2a a č. V 2b) sa smú prechádzať pri dodržaní ...

  (3) K značke č. V 2c:

  Značky “Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara„ (č. V 2c) vyznačujú jazdný pruh používaný ...

  (4) K značke č. V 3:

  Ak sú značkou “Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou„ (č. V 3) oddelené ...

  (5) K značke č. V 4:

  Značka “Vodiaca čiara„ (č. V 4) vyznačuje okraj vozovky.

  Čl. 8

  Priečne čiary

  K značkám č. V 5, č. V 6a a č. V 6b:

  Značky “Priečna súvislá čiara„ (č. V 5), “Priečna súvislá čiara so symbolom, Daj prednosť ...

  Čl. 9

  Šípky

  K značkám č. V 9a a č. V 9b:

  Značka “Smerové šípky„ (č. V 9a) vyznačuje spôsob riadenia do jazdných pruhov a určený ...

  Čl. 10

  Státie a parkovisko

  K značkám č. V 10a až V 10d:

  Značky “Státie„ (č. V 10a až V 10c) vyznačujú miesto, kde je dovolené zastavenie a státie ...

  Čl. 11

  Zastávky a zákazy zastavenia a státia

  (1) K značke č. V 11:

  Značka “Zastávka autobusu alebo trolejbusu„ (č. V 11) a obdobná značka s nápisom “TRAM„ ...

  (2) K značkám č. V 12a až č. V 12c:

  Značka “Žltá kľukatá čiara„ (č. V 12a) vyznačuje priestor, kde je zakázané státie.

  Značka “Žltá súvislá čiara„ (č. V 12b) vyznačuje úsek, kde je zakázané zastavenie a státie. ...

  Značka “Žltá prerušovaná čiara„ (č. V 12c) vyznačuje úsek, kde je zakázané státie.

  Čl. 12

  Šikmé rovnobežné čiary

  K značke č. V 13:

  Značka “Šikmé rovnobežné čiary„ (č. V 13) vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané ...

  Čl. 13

  Nápisy na ceste

  K značke č. V 14:

  Značka “Nápisy na ceste„ (č. V 14) vyjadruje rôzne dopĺňajúce údaje vhodnými nápismi (“BUS„, ...

  ČASŤ III

  DOPRAVNÉ ZARIADENIA

  Čl. 14

  Iné dopravné zariadenia

  (1) K č. Z 1:

  Dopravné kužele umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako značka č. V 1a, a to aj vtedy, ...

  (2) K č. Z 2a a č. Z 2b:

  Zábrana pre označenie uzávierky (č. Z 2a) vyznačuje uzávierku celej šírky vozovky. Zábrana ...

  (3) K č. Z 2c:

  Žlté a čierne pruhy (č. Z 2c) označujú trvalú prekážku na ceste (pilier a pod.).

  (4) K č. Z 3:

  Vodiaca tabuľa (č. Z 3) označuje najmä nebezpečnú zákrutu.

  (5) K č. Z 4:

  Smerovacie dosky (č. Z 4) usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov.

Poznámky

 • 1)  § 1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona ...
 • 2)  § 13 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných ...
 • 3)  Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných ...
 • 4)  § 6 zákona ČNR č. 37/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.§ 6 zákona SNR ...
 • 5)  § 81 ods. 1 vyhlášky č. 41/1984 Zb.
 • 6)  Osobné automobily Zboru národnej bezpečnosti majú toto farebné vyhotovenie a označenie:- základná ...
 • 7)  § 60 vyhlášky č. 41/1984 Zb.
 • 8)  § 23 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 41/1984 Zb.
 • 9)  § 79 vyhlášky č. 41/1984 Zb.
 • 10)  § 48 ods. 7 a 8 vyhlášky č. 41/1984 Zb.
 • 11)  § 3 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 7/1988 Zb. o križovaní pozemných komunikacií ...
 • 12)  § 11 ods. 1 vyhlášky č. 41/1984 Zb.
 • 12a)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného ...
 • 13)  § 54 ods. 3 vyhlášky č. 41/1984 Zb.
 • 14)  § 52 ods. 1 a 4 vyhlášky č. 41/1984 Zb.
 • 15)  Napr. zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve, vyhláška Federálneho ...
 • 16)  § 8 zákona č. 68/1979 Zb.§ 4 vyhlášky č. 122/1979 Zb.
 • 17)  Napr. zákon č. 68/1979 Zb., vyhláška č. 122/1979 Zb., vyhláška 133/1964 Zb., vyhláška Českého ...
 • 18)  ČSN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.ON 73 6021 Použitie a umiestnenie svetelného ...
 • 19)  § 3 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 27/1984 Zb. (úplné znenie č. 55/1984 Zb.).
 • 20)  § 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti.
 • 21)  § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 27/1984 Zb. (úplné znenie č. 55/1984 Zb.). ...
 • 22)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore