Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 98/2012 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 15.03.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 98/2012 účinný od 01.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 98/2012 s účinnosťou od 01.04.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

1.

V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Tlačivá na podávanie návrhov podľa odseku 1 majú okrem listinnej podoby aj elektronickú ...

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) V elektronickom formulári podľa § 2 ods. 2 sa položky „obec“ (v Slovenskej republike) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a ...

3.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2012 Elektronická podoba tlačiva ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Lucia Žitňanská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore