Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii 97/2010 účinný od 01.09.2019

Platnosť od: 25.03.2010
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii 97/2010 účinný od 01.09.2019
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 97/2010 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 124/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ...

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3, § 12 ods. 8, § 14 ods. 12 a § 19 ods. 2 ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti

a)

o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania (ďalej len „vzdelávací program“), ...

b)

o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu a podrobnosti o projekte vzdelávacieho programu, ...

c)

o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu,

d)

o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii.

§ 2
Dokumentácia akreditovaného vzdelávacieho programu
(1)

Dokumentáciu akreditovaného vzdelávacieho programu tvoria dokumenty uvedené v § 7 ods. 2 zákona.

(2)

Projekt akreditovaného vzdelávacieho programu obsahuje

a)
názov akreditovaného vzdelávacieho programu a názvy modulov, ak je akreditovaný vzdelávací program členený ...
b)
cieľovú skupinu akreditovaného vzdelávacieho programu,
c)
požadované vstupné vzdelanie,
d)
profil absolventa,
e)
organizačnú formu vzdelávania,
f)
rozsah vzdelávania,
g)
učebný plán a učebné osnovy,
h)
metódy vzdelávania,
i)
formu záverečnej skúšky,
j)
údaje o materiálnom a technickom zabezpečení,
k)
profil odborného garanta akreditovaného vzdelávacieho programu,
l)
profil lektorov akreditovaného vzdelávacieho programu.
(3)

Katalógový list účastníkov akreditovaného vzdelávacieho programu obsahuje

a)
názov akreditovaného vzdelávacieho programu,
b)
dátum uskutočnenia akreditovaného vzdelávacieho programu,
c)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia účastníka vzdelávania,
d)
meno, priezvisko a podpis účastníka vzdelávania,
e)
počet vymeškaných hodín z celkového počtu hodín akreditovaného vzdelávacieho programu.
(4)

Výkaz o uskutočňovaní akreditovaného vzdelávacieho programu obsahuje

a)
názov akreditovaného vzdelávacieho programu,
b)
dátum uskutočnenia akreditovaného vzdelávacieho programu,
c)
názov odborných tém učebného plánu,
d)
počet odprednášaných hodín,
e)
meno, priezvisko a podpis lektora.
(5)

Výkaz o materiálnom, technickom a priestorovom zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu obsahuje ...

a)
názov akreditovaného vzdelávacieho programu,
b)
dátum uskutočnenia akreditovaného vzdelávacieho programu,
c)
údaje o priestorovom zabezpečení vzdelávania,
d)
údaje o vybavení didaktickou technikou,
e)
údaje o študijných materiáloch.
(6)

Protokol o záverečnej skúške každého účastníka akreditovaného vzdelávacieho programu obsahuje

a)
názov vzdelávacej inštitúcie,
b)
číslo protokolu,
c)
meno a priezvisko účastníka akreditovaného vzdelávacieho programu,
d)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia účastníka vzdelávania,
e)
názov a rozsah akreditovaného vzdelávacieho programu,
f)
obsah a formu skúšky,
g)
výsledok skúšky,
h)
dátum vykonania skúšky,
i)
meno, priezvisko a podpis skúšajúceho.
(7)

Hodnotenie kvality uskutočneného akreditovaného vzdelávacieho programu účastníkmi ďalšieho vzdelávania ...

§ 3
Žiadosť o akreditáciu vzdelávacieho programu
(1)

Žiadosť o akreditáciu sa podáva v elektronickej forme a v písomnej forme.

(2)

Identifikačné údaje o žiadateľovi sú

a)
názov, adresa a kontaktné údaje vzdelávacej inštitúcie,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu,
d)
zoznam vzdelávacích programov predkladaných na akreditáciu.
(3)

Profil vzdelávacej inštitúcie obsahuje dátum vzniku vzdelávacej inštitúcie, informácie o predchádzajúcej ...

(4)

Projekt vzdelávacieho programu obsahuje údaje podľa § 2 ods. 2.

§ 4
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu
(1)

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu obsahuje

a)
evidenčné číslo osvedčenia,
b)
názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie,
c)
číslo potvrdenia o akreditácii akreditovaného vzdelávacieho programu,
d)
názov osvedčenia,
e)
meno a priezvisko absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu,
f)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu,
g)
názov absolvovaného akreditovaného vzdelávacieho programu,
h)
deň začatia a deň ukončenia akreditovaného vzdelávacieho programu,
i)
celkový počet hodín absolvovaného vzdelávania,
j)
názvy odborných tém učebného plánu a ich rozsah,
k)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
l)
odtlačok pečiatky vzdelávacej inštitúcie s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie ...
m)
meno, priezvisko a podpis odborného garanta,
n)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu vzdelávacej inštitúcie.
(2)

Vzor osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu je uvedený v prílohe č. 1.

§ 5
Náležitosti osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii
(1)

Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii obsahuje

a)
evidenčné číslo osvedčenia,
b)
názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie,
c)
dátum a číslo vydania oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti,
d)
názov osvedčenia,
e)
meno a priezvisko absolventa skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie čiastočnej kvalifikácie, ...
f)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia absolventa skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie ...
g)
údaj o úspešnom vykonaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie čiastočnej kvalifikácie ...
h)
názov a kód čiastočnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií, úroveň kvalifikácie Národného ...
i)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
j)
odtlačok pečiatky vzdelávacej inštitúcie s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie ...
k)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie,
l)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu vzdelávacej inštitúcie.
(2)

Vzor osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii je uvedený v prílohe č. 2.

§ 6
Náležitosti osvedčenia o úplnej kvalifikácii
(1)

Osvedčenie o úplnej kvalifikácii obsahuje

a)
evidenčné číslo osvedčenia,
b)
názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie,
c)
dátum a číslo vydania oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti,
d)
názov osvedčenia,
e)
meno a priezvisko absolventa skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie, ...
f)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia absolventa skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie ...
g)
údaj o úspešnom vykonaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie a ...
h)
názov a kód úplnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií, úroveň kvalifikácie Národného kvalifikačného ...
i)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
j)
odtlačok pečiatky vzdelávacej inštitúcie s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie ...
k)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie,
l)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu vzdelávacej inštitúcie.
(2)

Vzor osvedčenia o úplnej kvalifikácii je uvedený v prílohe č. 3.

§ 7
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.

Ján Mikolaj v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 97/2010 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 97/2010 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 97/2010 Z. z.

  OSVEDČENIE o čiastočnej kvalifikácii

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 97/2010 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 97/2010 Z. z.

  OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii

Načítavam znenie...
MENU
Hore