Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 95/2009 účinný od 01.04.2009

Platnosť od: 19.03.2009
Účinnosť od: 01.04.2009
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 95/2009 účinný od 01.04.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 95/2009 s účinnosťou od 01.04.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z. a vyhlášky č. 11/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 sa slová „krajské súdy, Špeciálny súd, Vyšší vojenský súd a vojenské obvodové súdy“ nahrádzajú slovami „krajské súdy a Špeciálny súd“.
2.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na vojenských obvodových súdoch“.
3.
V § 22 v prvej vete sa slová „na krajskom súde pre celý obvod tohto súdu, na Špeciálnom súde a na Vyššom vojenskom súde pre celý obvod tohto súdu“ nahrádzajú slovami „na krajskom súde a na Špeciálnom súde obvody týchto súdov“.
4.
V § 28 ods. 2 sa slová „vojenský obvodový súd“ nahrádzajú slovami „okresný súd s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu13)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13)
§ 16 ods. 2 Trestného poriadku v znení zákona č. 59/2009 Z. z.“.

5.
V § 34 ods. 2 sa slová „Vyššieho vojenského súdu“ nahrádzajú slovami „krajského súdu s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu17aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:

„17aa)
§ 4a ods. 1 písm. a) zákona č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.
V § 39 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a sudcovia vojenských súdov na vojenskej rovnošate“.
7.
V § 59 ods. 6 sa slová „predsedu súdu“ nahrádzajú slovami „predsedu senátu“.
8.
V § 72 ods. 2 sa slovo „čistého“ nahrádza slovom „hrubého“.
9.
V § 79b ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí aj pre trovy trestného konania.“.
10.
V § 84 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo vojenského obvodového súdu“.
11.
V § 94a ods. 2 sa slová „Na rozhodnutiach vydaných podľa osobitného predpisu22a)“ sa nahrádzajú slovami „Na písomnostiach súdneho komisára, s výnimkou rozhodnutí,“.
12.
§ 166 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
13.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene A sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
Do súdneho registra „Tv“ sa zapisuje trestnoprávna vec podľa § 16 ods. 2 Trestného poriadku, v ktorej prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu.“.

Doterajší druhý až desiaty bod sa označuje ako tretí až jedenásty bod.

14.
V prílohe č. 1 v časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu súdne registre odvolacej agendy“ písmene D sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
Do súdneho registra „Tov“ sa zapisujú trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Tv“, ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu najmä o
a)
podmienečnom zastavení trestného stíhania,

b)
zastavení trestného stíhania,

c)
zmieri,

d)
vrátení veci prokurátorovi na došetrenie,

e)
postúpení veci príslušnému súdu,

f)
postúpení veci inému.“.

Doterajší druhý až šiesty bod sa označuje ako tretí až siedmy bod.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

Štefan Harabin v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore