Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 94/2012 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 09.03.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 94/2012 účinný od 01.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 94/2012 s účinnosťou od 01.04.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z. a vyhlášky č. 148/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 9 sa slová „o mediácii podľa osobitného predpisu,4)“ nahrádzajú slovami „o mediácii podľa osobitného predpisu4) a jej výhodách vrátane sprístupnenia registra mediátorov,4a)“.

„4)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4a)
§ 8 ods. 10 zákona č. 420/2004 Z. z. v znení zákona č. 141/2010 Z. z.“.

2.
V § 18 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
zverejňovaním informácií na informačnej tabuli súdu, úradnej tabuli súdu, na webovej stránke súdu alebo na webovom sídle ministerstva,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

3.
V § 18 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sudca9a)“.

„9a)
§ 30 ods. 11 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z.“.

4.
V § 21 ods. 1 druhej vete sa slová „zoznamom správcov11) a zoznamom znalcov, tlmočníkov a prekladateľov“ nahrádzajú slovami „zoznamom správcov,11) zoznamom znalcov, tlmočníkov a prekladateľov a registrom mediátorov4a)“.
5.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠21a
Webová stránka súdu
(1)
Webová stránka súdu je priestor na aktívnu komunikáciu súdu s verejnosťou. Zverejňujú sa tu, okrem povinne zverejňovaných informácií,11a) najmä
a)
základné informácie o súde vrátane kontaktných údajov, úradných hodín a mená a priezviská funkcionárov súdu,

b)
aktuálne oznamy súvisiace s chodom súdu,

c)
stanoviská súdu alebo sudcu pre médiá,

d)
rozvrh práce súdu, dodatky k rozvrhu práce súdu a úplné znenia rozvrhu práce súdu,11b)

e)
informácie o činnosti sudcovskej rady,11c)

f)
zoznamy pojednávaných vecí.

(2)
Webová stránka súdu je súčasťou webového sídla ministerstva.“.

„11a)
§ 5 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11b)
§ 52 ods. 4 a 7 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.

11c)
§ 45 ods. 11 zákona č. 757/2004 Z. z.“.

6.
Nadpis § 24 sa vypúšťa.
7.
V § 24 odsek 1 znie:

„(1)
Hovorca koordinuje komunikáciu súdov s verejnosťou a médiami, poskytuje médiám informácie a sprostredkúva stanoviská súdu alebo sudcu, a to tak, aby bolo zo stanoviska zrejmé, či ide o stanovisko funkcionára súdu, sudcu alebo zamestnanca súdu.“.

8.
V § 27 odsek 1 znie:

„(1)
Predseda príslušného súdu11d) vypracuje podľa konkrétnych podmienok súdu rozvrh služieb, v ktorom určí potrebný počet sudcov, ktorí budú ako sudcovia pre prípravné konanie v pracovnom čase, ako aj mimo neho v rámci pracovnej pohotovosti vykonávať úkony a vyhotovovať prvopisy rozhodnutí pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vrátane rozhodovania o príkaze na sledovanie osôb a vecí, o príkaze na vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, o príkaze na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky a o príkaze na použitie agenta (ďalej len „osobitný zaisťovací úkon“), o príkaze na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke, o príkaze na zistenie a oznámenie obsahových údajov a prevádzkových údajov prenášaných prostredníctvom počítačového systému, o príkaze na vyšetrenie duševného stavu obvineného, o príkaze na vyšetrenie duševného stavu svedka, o príkaze na zatknutie, o návrhu na ustanovenie opatrovníka poškodenému, o návrhu na ustanovenie opatrovníka obvinenému, o ustanovení obhajcu podľa osobitného predpisu;12) v rozvrhu služieb určí aj ďalších sudcov pre prípravné konanie na zastupovanie v mimoriadnych prípadoch, napríklad počas práceneschopnosti.“.

„11d)
§ 24 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“.

9.
V § 27 ods. 2 sa za slová „osobitného predpisu,12)“ vkladajú slová „vrátane vyhotovovania prvopisov rozhodnutí,“.
10.
V § 28 ods. 1 sa za slovo „sudcov“ vkladajú slová „pre prípravné konanie“.
11.
V § 28 ods. 2 prvej vete sa za slovo „sudcovia“ vkladajú slová „pre prípravné konanie“ a druhej a tretej vete sa za slovo „sudca“ vkladajú slová „pre prípravné konanie“.
12.
§ 30 vrátane nadpisu znie:

㤠30
Ustanovenie obhajcu
(1)
Prvopis rozhodnutia o ustanovení obhajcu a o oslobodení od povinnosti obhajovať vyhotovuje sudca pre prípravné konanie bezodkladne, spravidla do troch dní.

(2)
Ak ide o neodkladnú vec, prvopis rozhodnutia vyhotoví sudca pre prípravné konanie ihneď, prípadne počas nariadenej pracovnej pohotovosti a vráti spis aj so svojím rozhodnutím orgánu činnému v trestnom konaní.

(3)
Pri ustanovovaní obhajcov sa dbá na to, aby boli advokáti ustanovovaní za obhajcov rovnomerne.“.

13.
V § 31 ods. 1 sa slová „sudca rozhodne“ nahrádzajú slovami „rozhoduje sudca pre prípravné konanie, pričom prvopis rozhodnutia vyhotoví sudca pre prípravné konanie“.
14.
V § 31 odsek 2 znie:

„(2)
Po vyhotovení prvopisu príkazu na vyšetrenie duševného stavu sudcom pre prípravné konanie alebo po jeho rozhodnutí o tom, že sa príkaz nevydá, sudca pre prípravné konanie bezodkladne vráti spis orgánu činnému v trestnom konaní, ktorý podal návrh.“.

15.
Za § 31 sa vkladajú § 31a až 31c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠31a
Príkaz na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke a príkaz na zistenie a oznámenie obsahových údajov a prevádzkových údajov prenášaných prostredníctvom počítačového systému
(1)
O návrhu orgánu činného v trestnom konaní na vydanie príkazu na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke alebo príkazu na zistenie a oznámenie obsahových údajov alebo prevádzkových údajov prenášaných prostredníctvom počítačového systému14a) rozhoduje sudca pre prípravné konanie, pričom prvopis rozhodnutia vyhotoví sudca pre prípravné konanie bezodkladne, spravidla do troch dní.

(2)
Po vyhotovení prvopisu príkazu na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke alebo prvopisu príkazu na zistenie a oznámenie obsahových údajov a prevádzkových údajov prenášaných prostredníctvom počítačového systému sudcom pre prípravné konanie alebo po jeho rozhodnutí o tom, že sa príkaz nevydá, sudca pre prípravné konanie bezodkladne vráti spis orgánu činnému v trestnom konaní, ktorý podal návrh.

§ 31b
Ustanovenie opatrovníka
(1)
O návrhu orgánu činného v trestnom konaní na ustanovenie opatrovníka14b) rozhoduje sudca pre prípravné konanie, pričom prvopis rozhodnutia vyhotoví sudca pre prípravné konanie bezodkladne, spravidla do troch dní.

(2)
Po vyhotovení prvopisu uznesenia o ustanovení opatrovníka sudcom pre prípravné konanie alebo po jeho rozhodnutí o tom, že sa návrh zamieta, sudca pre prípravné konanie bezodkladne vráti spis orgánu činnému v trestnom konaní, ktorý podal návrh.

§ 31c
Príkaz na zatknutie
(1)
O návrhu orgánu činného v trestnom konaní na vydanie príkazu na zatknutie14c) rozhoduje sudca pre prípravné konanie, pričom prvopis rozhodnutia vyhotoví sudca pre prípravné konanie bezodkladne, spravidla do troch dní.

(2)
Po vydaní prvopisu príkazu na zatknutie sudcom pre prípravné konanie alebo po jeho rozhodnutí o tom, že sa príkaz nevydá, sudca pre prípravné konanie bezodkladne vráti spis orgánu činnému v trestnom konaní, ktorý podal návrh.“.

„14a)
§ 116 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.

14b)
§ 35 a 48 Trestného poriadku.

14c)
§ 73 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“.

16.
V § 32a sa za slovo „sudca“ vkladajú slová „pre prípravné konanie“ a za slovo „rozhodnutia“ sa vkladajú slová „vyhotovený sudcom pre prípravné konanie“.
17.
V § 34 ods. 2 sa vypúšťajú slová „generálnemu riaditeľovi Železničnej polície,“.
18.
Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠51a
Skutočnosti, na ktoré treba odborné znalosti a pribratie znalca
(1)
Ak je potrebné posudzovať skutočnosti, na ktoré treba odborné znalosti, vyžiada sa odborné vyjadrenie. Ak pre zložitosť posudzovaných otázok takýto postup nepostačuje, priberie sa do konania znalec zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov alebo v odôvodnených prípadoch osoba nezapísaná do tohto zoznamu.20a) Znalecký ústav sa priberie za znalca len v obzvlášť závažných prípadoch vyžadujúcich si osobitné vedecké posúdenie, alebo ak závery znalcov sú v zrejmom rozpore. V rozhodnutí o pribratí znalca do konania určí súd znalcovi aj primeranú lehotu na vypracovanie a doručenie znaleckého posudku.

(2)
Pri výbere osoby, ktorá má byť do konania pribraná ako znalec, je potrebné prihliadnuť na dôvody, pre ktoré je znalec z podania znaleckého posudku vylúčený;20b) to platí rovnako aj pre odborné vyjadrenie.

(3)
Pred ustanovením znalca je potrebné zistiť možnosti uskutočnenia úkonu znaleckej činnosti včas, ozrejmiť mu obsah a rozsah znaleckého dokazovania a zistiť predpokladanú výšku znalečného. Ak je to možné, vyberie sa od účastníkov vždy primeraný preddavok na trovy tohto dokazovania. Ak ide o vec zložitú, je potrebné so znalcom ešte pred ustanovením konzultovať správnosť zadaných úloh, podať mu potrebné vysvetlenia zo súdnych spisov a skutočností, ktoré sú významné z hľadiska posudzovania veci. Je potrebné dbať na to, že úlohou znalca nie je vykonávať hodnotenie dôkazov a ani riešiť právne otázky.

(4)
Ak je to potrebné, umožní sa znalcovi, aby bol prítomný aj pri vykonávaní iných dôkazov a zároveň aby kládol otázky vypočúvaným osobám.

(5)
Ak sa priberie viac znalcov, ktorí sa zhodnú na spoločných záveroch, postačí, aby výsledky predniesol ten, na kom sa medzi sebou dohodnú. To platí rovnako aj vtedy, ak znalec pribral konzultanta.20c)

(6)
Ak je posudok nejasný alebo neúplný, znalec sa požiada o doplnenie alebo vysvetlenie. Ak to nevedie k potrebnému výsledku, priberie sa iný znalec.

(7)
Ak účastník konania alebo strana v konaní predloží posudok od osoby zo zoznamu podľa odseku 1, postupuje sa rovnako ako pri posudku ustanoveného znalca. Túto osobu je spravidla potrebné vypočuť na trovy účastníka alebo strany, ktorá posudok predložila.

(8)
O znalečnom sa rozhodne bez zbytočného odkladu, spravidla do 30 dní od vykonania dôkazu.“.

„20a)
§ 15 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z.

20b)
§ 11 zákona č. 382/2004 Z. z.

20c)
§ 16 ods. 3 zákona č. 382/2004 Z. z.“.

19.
V § 70 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak o to táto osoba požiada.35a)“.

„35a)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.“.

20.
V § 70 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Súd v informácii súčasne uvedie, že informácia sa postupuje na žiadosť cudzinca.“.
21.
V § 70a sa nad slovom „predpisu“ odkaz „35a“ nahrádza odkazom „35b“.

„35b)
§ 191a až 191g Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.

22.
Za § 75 sa vkladá deviaty oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Deviaty oddiel
Zmier mediáciou
§ 75a
Účastníkom konania treba umožniť, aby sa po predchádzajúcej dohode a so súhlasom sudcu pred prvým pojednávaním a počas konania zúčastnili na informatívnom stretnutí s mediátorom a pokúsili sa o zmier mediáciou. Predseda súdu vytvára vhodné podmienky na to, aby sa mohlo informatívne stretnutie s mediátorom uskutočniť v priestoroch súdu.“.

23.
V § 76 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Ak v nariadení výkonu trestu odňatia slobody určí súd koniec lehoty na nástup výkonu trestu odňatia slobody inak ako dňom kalendárneho mesiaca, oznámi súd bezodkladne príslušnému ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody deň doručenia výzvy na nástup výkonu trestu odňatia slobody odsúdenému.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

24.
V § 130 ods. 3 sa za slovo „sudcovi“ vkladajú slová „pre prípravné konanie“.
25.
V § 130 ods. 4 sa za slovo „sudca“ vkladajú slová „pre prípravné konanie“.
26.
V § 135 ods. 1 písm. a) sa nad slová „utajované skutočnosti,“ umiestňuje odkaz 57a.

„57a)
§ 17 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.“.

27.
V § 195 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8)
Súdnym spisom sa na účely nazerania do súdneho spisu a vyhotovovania výpisov, odpisov a fotokópií z neho68a) rozumie celý súdny spis vrátane pripojených súdnych spisov alebo pripojených spisov iných orgánov verejnej moci; ustanovenie odseku 3 tým nie je dotknuté.“.

„68a)
§ 44 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

28.
V § 195 ods. 9 sa slová „odsekov 1 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 8“.
29.
V § 197 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak bol súdny spis v právoplatne skončenej trestnoprávnej veci požičaný ministerstvu, ministerstvo ho môže požičať inému súdu na základe žiadosti tohto súdu; požičanie sa oznámi súdu, o ktorého súdny spis ide.“.
30.
Za § 218 sa vkladá § 218a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠218a
Postup pri spracovaní elektronického návrhu na zápis podaného prostredníctvom jednotného kontaktného miesta
(1)
Ak ide o elektronický návrh na zápis podaný prostredníctvom jednotného kontaktného miesta,76a) overí sa z elektronickej prílohy návrhu na zápis s názvom „Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania“, či bolo zapisovanej osobe jednotným kontaktným miestom76a) alebo iným štátnym orgánom pridelené identifikačné číslo.

(2)
Ak sa overovaním podľa odseku 1 zistí, že zapisovanej osobe nebolo pridelené identifikačné číslo, postupuje sa podľa osobitného predpisu.76b)“.

„76a)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

76b)
§ 2 ods. 7 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.§ 27 ods. 5 písm. a) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“.

31.
Doterajší text § 241a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Vybavovaním agendy probácie nie je výkon úkonov súdnym tajomníkom podľa § 77.

(3)
Pri rozhodovaní o forme probačného dohľadu možno na účely výberu vhodnej formy probačného dohľadu požiadať o stanovisko probačného a mediačného úradníka. Ak je to s ohľadom na okolnosti prípadu účelné, uskutoční sa informatívne stretnutie probačného a mediačného úradníka s obvineným.“.

32.
§ 241b vrátane nadpisu znie:

㤠241b
Podanie v agende probácie a mediácie
(1)
Podaním v agende probácie a mediácie, ktorým sa začína probácia, sa rozumie rovnopis právoplatného rozhodnutia súdu alebo prokurátora, z ktorého vyplýva povinnosť vykonať probáciu.

(2)
Podaním v agende probácie a mediácie, ktorým sa začína mediácia, sa rozumie
a)
písomný pokyn predsedu senátu,

b)
písomný pokyn prokurátora v prípravnom konaní,

c)
podnet policajta v prípravnom konaní,

d)
podnet poškodeného a obvineného alebo

e)
iný podnet.“.

33.
V § 241f ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane záznamov o probačných stretnutiach (§ 241a ods. 3),“.
34.
V prílohe č. 1 v časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ prehľad súdnych registrov okresného súdu a krajského súdu znie:

„OKRESNÝ SÚD

T C Cb K P S D E Er Ro Rob U UL JP
T C Cb K P S D Em Er Ro Rob U UL JP
Tv Cpr Zm R PPOm Scud Dd Ed Erd
Nt Cd CbPv NcKR Ps Dcud Ecud Ercud
Pp Ccud Cbcud Po
Td CbR Pu
Tp Cbd Pd
Tcud CbBu Pcud
Pr CbHs
M Cbi
Ntt CbZm

KRAJSKÝ SÚD

prvostupňová agenda

Civilná Správna Obchodná Konkurz Iná obchodná Trestná Justičná pokladnica
C S Cbi K NcCb T JP
Cd Sd V Cbnl Ntok
Cudz Sn NcKV Ntol
Sp Ntod
SaZ Ntc
Scud Ntt
Td

odvolacia agenda

Civilná Obchodná Správna Trestná
Co Cob So To
CoPr CoZm NcS Tov
CoD CoKR Tpo
CoP Ncb Tos
CoE Nto
CoPom Ntro
NcC“.

35.
V prílohe č. 1 v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene A ôsmy bod znie:

„8.
Do súdneho registra „Pr“ sa zapisujú
a)
rovnopisy právoplatných rozhodnutí súdu a prokurátora vydaných podľa Trestného poriadku, z ktorých vyplýva povinnosť vykonať probáciu, a to najmä rozhodnutia o
1.
nahradení väzby zárukou za súčasného uloženia primeraných povinností a obmedzení,

2.
nahradení väzby sľubom za súčasného uloženia primeraných povinností a obmedzení,

3.
nahradení väzby probačným dohľadom,

4.
podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,

5.
ponechaní podmienečného odsúdenia v platnosti so súčasným nariadením probačného dohľadu,

6.
uložení trestu povinnej práce,

7.
uložení trestu domáceho väzenia,

8.
podmienečnom upustení od potrestania mladistvého so súčasným nariadením probačného dohľadu,

9.
podmienečnom upustení od výkonu ochrannej výchovy mladistvého s nariadením probačného dohľadu,

10.
podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody mladistvého s dodatočným uložením probačného dohľadu,

11.
podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody mladistvého s probačným dohľadom,

12.
nahradení peňažného trestu všeobecne prospešnou činnosťou v rámci probačného dohľadu podľa § 114 ods. 3 Trestného zákona,

13.
výchovných povinnostiach a obmedzeniach,

14.
uložení trestu zákazu činnosti, ak je dohľad nad dodržiavaním zákazu činnosti súčasťou probačného dohľadu,

15.
uložení ochranného dohľadu,

16.
podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody so súčasným nariadením probačného dohľadu,

b)
dožiadania z iných súdov vo veciach probácie.“.

36.
V prílohe č. 1 v časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre prvostupňovej agendy“ písmene B prvom bode sa na konci pripája táto veta: „Do súdneho registra „S“ sa zapisujú aj senátne veci v konaní o určení pohľadávky veriteľa v sporoch vyvolaných konkurzom, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu podľa § 32 ods. 13 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
37.
V prílohe č. 1 v časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre prvostupňovej agendy“ písmene B štvrtom bode sa na konci pripája táto veta: „Do súdneho registra „Sp“ sa zapisujú aj samosudcovské veci v konaní o určení pohľadávky veriteľa v sporoch vyvolaných konkurzom, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu podľa § 32 ods. 13 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa podľa povahy veci nezapisujú do súdneho registra Sd alebo Sn.“.
38.
V prílohe č. 1 v časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre odvolacej agendy“ písmene D štvrtom bode sa slová „podľa druhého bodu“ nahrádzajú slovami „podľa tretieho bodu“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Lucia Žitňanská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore