Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 91/2015 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 07.05.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 91/2015 účinný od 01.01.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 91/2015 s účinnosťou od 01.01.2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

1.

V § 9 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 2 písm. f) a § 13 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová "alebo ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2)
§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka.“.

3.

V § 24 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že 1. voči zanikajúcim ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:

„4a) § 67a Obchodného zákonníka. 4b) § 152a ods. 6 Obchodného zákonníka.“. ...

4.

V § 25 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že 1. voči zanikajúcim ...

5.

V § 26 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že 1. voči zanikajúcej ...

6.

V § 26 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že 1. voči zanikajúcej ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 2, § 24 ods. 4 písm. ...

Tomáš Borec v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore