Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69446
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 90/2013 účinný od 01.05.2013


Platnosť od: 19.04.2013
Účinnosť od: 01.05.2013
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 90/2013 účinný od 01.05.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 90/2013 s účinnosťou od 01.05.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 4, § ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ...

1.

V § 4 ods. 2 písm. d), § 11 ods. 2 písm. d), § 18 ods. 2 písm. d) a § 25 ods. 2 písm. c) sa ...

2.

§ 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) kópia výkresu stanice technickej kontroly so zakreslením skutočného umiestnenia jednotlivých ...

3.

V § 4 ods. 5 písmeno k) znie:

„k) odtlačok pečiatky poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel a meno, priezvisko ...

4.

§ 11 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) kópia výkresu pracoviska emisnej kontroly so zakreslením skutočného umiestnenia jednotlivých ...

5.

V § 11 ods. 5 písmeno k) znie:

„k) odtlačok pečiatky poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel a meno, ...

6.

V § 18 ods. 5 písmeno k) znie:

„k) odtlačok pečiatky poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel a meno, priezvisko ...

7.

V § 25 ods. 5 písmeno i) znie:

„i) odtlačok pečiatky poverenej technickej služby montáže plynových zariadení a meno, priezvisko ...

8.

V § 34 ods. 3 slová „podľa odseku 2 písm. d) až l) a s)“ znejú „podľa odseku 2 písm. d) ...

9.

V § 44 ods. 1 písm. j), § 63 ods. 1 písm. i), § 82 ods. 1 písm. i) a § 101 ods. 1 písm. i) sa ...

10.

V § 44 odsek 4 znie:

„(4) Skúšobná komisia sa skladá z a) predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným ...

11.

V § 46 ods. 9 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.

12.

V § 47 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) kategórie M, N a O používané na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom ...

13.

V § 48 ods. 5 sa slová „v prílohe č. 4c“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4a“.

14.

V § 49 ods. 9 sa slová „vstupom vozidla na kontrolnú linku“ nahrádzajú slovami „začatím ...

15.

V § 60 ods. 1 písm. b) treťom a štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „to neplatí, ...

16.

V § 60 ods. 4 uvádzacia veta znie: „Základné školenie podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva ...

17.

V § 60 sa odsek 4 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) systém palubnej diagnostiky vozidla OBD pri vozidle so zážihovým motorom a so zdokonaleným ...

18.

V § 60 odsek 5 znie:

„(5) Zdokonaľovacie školenie podľa odseku 1 písm. b) sa vykonáva v rozsahu 9 hodín teoretickej ...

19.

V § 62 ods. 5 písm. a) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„3. testy typu ZZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým ...

Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.

20.

V § 62 ods. 5 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. testy typu DZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so vznetovým ...

21.

V § 62 odsek 6 znie:

„(6) Písomná časť skúšky trvá 45 minút okrem písomnej časti skúšky podľa odseku 5 písm. ...

22.

V § 63 odsek 4 znie:

„(4) Skúšobná komisia sa skladá z a) predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným ...

23.

V § 67 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom ...

24.

V § 72 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. a) sa slovo „predpísaným“ nahrádza slovom „aktuálnym“. ...

25.

V 72 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) prístrojom na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom zistených hodnôt ...

26.

V § 72 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
mikroskopom s priamym záznamom do kontrolného počítača.“.

27.

V § 72 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) prístrojom na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou ...

28.

V § 72 ods. 3 písm. a) sa za slová „informačného systému“ vkladajú slová „a aktuálnym ...

29.

V § 72 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) prístrojom na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou ...

30.

V 72 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) prístrojom na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom zistených hodnôt ...

31.

V § 82 odsek 4 znie:

„(4) Skúšobná komisia sa skladá z a) predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným ...

32.

V § 101 odsek 4 znie:

„(4) Skúšobná komisia sa skladá z a) predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným ...

33.

Za § 104c sa vkladá § 104d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2013 Pracovisko kontroly originality ...

34.

V prílohe č. 3a sa prvý bod dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) záznamovým zariadením vyhotovujúcim snímky miesta mimo kontrolnej linky určeného na kontrolu ...

35.

V prílohe č. 3a treťom bode sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak sa vykonáva ...

36.

V prílohe č. 3a sa za šiesty bod vkladá nový siedmy bod, ktorý znie:

„7. Zaznamenávanie začiatku a ukončenia vykonávania kontrolných úkonov na vozidle, ktoré nemožno ...

Doterajší siedmy a ôsmy bod sa označujú ako ôsmy a deviaty bod.

37.

V prílohe č. 3a ôsmom bode sa v písmene a) slová „bodov 4 a 6“ nahrádzajú slovami „bodov ...

38.

V prílohe č. 4b sa pod tabuľku vkladá tento text: „Uvedené miery zaťaženia sa nevzťahujú ...

39.

Príloha č. 4c sa vypúšťa.

40.

V prílohe č. 7a druhom bode sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Za výstup ...

41.

V prílohe č. 7a treťom bode písmeno b) znie:

„b) snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou ...

42.

V prílohe č. 7a štvrtom bode písmeno b) znie:

„b) snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou ...

43.

V prílohe č. 9 prvý bod znie:

„(1) Prístroje na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli a) Prístroje na báze vírivých ...

44.

V prílohe č. 9 tretí bod znie:

„(3) Prístroje na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom načítaných hodnôt ...

45.

V prílohe č. 9 piaty a šiesty bod znejú:

„(5) Mikrokamery s priamym záznamom do kontrolného počítača Mikrokamery riadené výpočtovou ...

46.

Príloha č. 9 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„(7) Mikroskop s priamym záznamom do kontrolného počítača Mikroskop riadený výpočtovou technikou ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

Ján Počiatek v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore