Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 90/2013 účinný od 01.05.2013

Platnosť od: 19.04.2013
Účinnosť od: 01.05.2013
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 90/2013 účinný od 01.05.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 90/2013 s účinnosťou od 01.05.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 4, § ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ...

1.

V § 4 ods. 2 písm. d), § 11 ods. 2 písm. d), § 18 ods. 2 písm. d) a § 25 ods. 2 písm. c) sa ...

2.

§ 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) kópia výkresu stanice technickej kontroly so zakreslením skutočného umiestnenia jednotlivých ...

3.

V § 4 ods. 5 písmeno k) znie:

„k) odtlačok pečiatky poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel a meno, priezvisko ...

4.

§ 11 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) kópia výkresu pracoviska emisnej kontroly so zakreslením skutočného umiestnenia jednotlivých ...

5.

V § 11 ods. 5 písmeno k) znie:

„k) odtlačok pečiatky poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel a meno, ...

6.

V § 18 ods. 5 písmeno k) znie:

„k) odtlačok pečiatky poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel a meno, priezvisko ...

7.

V § 25 ods. 5 písmeno i) znie:

„i) odtlačok pečiatky poverenej technickej služby montáže plynových zariadení a meno, priezvisko ...

8.

V § 34 ods. 3 slová „podľa odseku 2 písm. d) až l) a s)“ znejú „podľa odseku 2 písm. d) ...

9.

V § 44 ods. 1 písm. j), § 63 ods. 1 písm. i), § 82 ods. 1 písm. i) a § 101 ods. 1 písm. i) sa ...

10.

V § 44 odsek 4 znie:

„(4) Skúšobná komisia sa skladá z a) predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným ...

11.

V § 46 ods. 9 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.

12.

V § 47 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) kategórie M, N a O používané na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom ...

13.

V § 48 ods. 5 sa slová „v prílohe č. 4c“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4a“.

14.

V § 49 ods. 9 sa slová „vstupom vozidla na kontrolnú linku“ nahrádzajú slovami „začatím ...

15.

V § 60 ods. 1 písm. b) treťom a štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „to neplatí, ...

16.

V § 60 ods. 4 uvádzacia veta znie: „Základné školenie podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva ...

17.

V § 60 sa odsek 4 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) systém palubnej diagnostiky vozidla OBD pri vozidle so zážihovým motorom a so zdokonaleným ...

18.

V § 60 odsek 5 znie:

„(5) Zdokonaľovacie školenie podľa odseku 1 písm. b) sa vykonáva v rozsahu 9 hodín teoretickej ...

19.

V § 62 ods. 5 písm. a) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„3. testy typu ZZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým ...

Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.

20.

V § 62 ods. 5 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. testy typu DZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so vznetovým ...

21.

V § 62 odsek 6 znie:

„(6) Písomná časť skúšky trvá 45 minút okrem písomnej časti skúšky podľa odseku 5 písm. ...

22.

V § 63 odsek 4 znie:

„(4) Skúšobná komisia sa skladá z a) predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným ...

23.

V § 67 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom ...

24.

V § 72 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. a) sa slovo „predpísaným“ nahrádza slovom „aktuálnym“. ...

25.

V 72 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) prístrojom na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom zistených hodnôt ...

26.

V § 72 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
mikroskopom s priamym záznamom do kontrolného počítača.“.

27.

V § 72 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) prístrojom na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou ...

28.

V § 72 ods. 3 písm. a) sa za slová „informačného systému“ vkladajú slová „a aktuálnym ...

29.

V § 72 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) prístrojom na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou ...

30.

V 72 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) prístrojom na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom zistených hodnôt ...

31.

V § 82 odsek 4 znie:

„(4) Skúšobná komisia sa skladá z a) predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným ...

32.

V § 101 odsek 4 znie:

„(4) Skúšobná komisia sa skladá z a) predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným ...

33.

Za § 104c sa vkladá § 104d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2013 Pracovisko kontroly originality ...

34.

V prílohe č. 3a sa prvý bod dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) záznamovým zariadením vyhotovujúcim snímky miesta mimo kontrolnej linky určeného na kontrolu ...

35.

V prílohe č. 3a treťom bode sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak sa vykonáva ...

36.

V prílohe č. 3a sa za šiesty bod vkladá nový siedmy bod, ktorý znie:

„7. Zaznamenávanie začiatku a ukončenia vykonávania kontrolných úkonov na vozidle, ktoré nemožno ...

Doterajší siedmy a ôsmy bod sa označujú ako ôsmy a deviaty bod.

37.

V prílohe č. 3a ôsmom bode sa v písmene a) slová „bodov 4 a 6“ nahrádzajú slovami „bodov ...

38.

V prílohe č. 4b sa pod tabuľku vkladá tento text: „Uvedené miery zaťaženia sa nevzťahujú ...

39.

Príloha č. 4c sa vypúšťa.

40.

V prílohe č. 7a druhom bode sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Za výstup ...

41.

V prílohe č. 7a treťom bode písmeno b) znie:

„b) snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou ...

42.

V prílohe č. 7a štvrtom bode písmeno b) znie:

„b) snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou ...

43.

V prílohe č. 9 prvý bod znie:

„(1) Prístroje na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli a) Prístroje na báze vírivých ...

44.

V prílohe č. 9 tretí bod znie:

„(3) Prístroje na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom načítaných hodnôt ...

45.

V prílohe č. 9 piaty a šiesty bod znejú:

„(5) Mikrokamery s priamym záznamom do kontrolného počítača Mikrokamery riadené výpočtovou ...

46.

Príloha č. 9 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„(7) Mikroskop s priamym záznamom do kontrolného počítača Mikroskop riadený výpočtovou technikou ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

Ján Počiatek v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore