Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 773/2004 účinný od 01.01.2005 do 14.06.2012


Platnosť od: 31.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2005
Účinnosť do: 14.06.2012
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 773/2004 účinný od 01.01.2005 do 14.06.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 773/2004 s účinnosťou od 01.01.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 9 zákona č. ...

§ 1
(1)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona sa preukazuje výpisom z účtu vedeného v ...

(2)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona sa preukazuje dokladmi o pôvode peňažných ...

a)

pri fyzickej osobe prehľadom o jej majetkovej a finančnej situácii a dokladmi preukazujúcimi jej ...

b)

pri právnickej osobe účtovnými závierkami za posledných päť účtovných období, ktoré predchádzajú ...

c)

obchodno-finančným plánom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti najmenej na obdobie piatich rokov ...

1.

predpokladaný rozsah zriaďovacích nákladov a spôsob ich finančného krytia,

2.

predpokladaný podiel na trhu a vývoj tohto podielu,

3.

predpokladaný spôsob financovania podnikateľskej činnosti s rozdelením na financovanie z vlastných ...

4.

obchodný zámer doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením marketingového zámeru a marketingovej ...

5.

predpokladaný plán činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti obsahujúci podrobné odhady príjmov ...

6.

predpokladaný vývoj v doplnkových dôchodkových fondoch vrátane predpokladanej súhrnnej výšky ...

d)

štúdiou realizovateľnosti podnikateľského zámeru.

(3)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona sa preukazuje

a)

dokladmi podľa odseku 2 písm. a) a b) o akcionároch s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej ...

b)

zoznamom fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

c)

zoznamom právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

d)

zoznamom právnických osôb s uvedením obchodného mena, sídla, právnej formy, identifikačného ...

1.

fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podiel na ...

2.

právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podiel ...

e)

písomným vyhlásením fyzickej osoby s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej ...

1.

vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ...

2.

v minulosti vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok ...

f)

písomným vyhlásením právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej ...

1.

ktorá vstúpila do likvidácie,

2.

na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok ...

3.

na ktorej majetok bol v minulosti vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý ...

g)

konsolidovanou účtovnou závierkou overenou audítorom za posledných päť účtovných období, ...

(4)

Splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. d) zákona sa pri fyzických osobách navrhovaných za ...

a)

dokladom o dosiahnutom vzdelaní a praxi, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 23 ods. 10 ...

b)

stručným odborným životopisom,

c)

odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, aj obdobného potvrdenia ...

d)

čestným vyhlásením o tom, že je dôveryhodnou osobou podľa § 23 ods. 11 zákona.

(5)

Splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. e) a f) zákona sa preukazuje dokladmi

a)

preukazujúcimi prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,5) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou ...

b)

preukazujúcimi, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,5) ku ktorej patrí akcionár ...

(6)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. i) zákona sa preukazuje

a)

opisom technického vybavenia budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej ...

b)

návrhom vnútorných pracovných predpisov, smerníc a pokynov upravujúcich bezpečnosť systému ...

c)

dokladmi preukazujúcimi vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo k jej časti alebo oprávnenie užívať ...

d)

dokladom preukazujúcim umiestnenie registratúry6) v priestoroch, ktoré zaručujú jej zachovanie ...

(7)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. j) zákona sa preukazuje

a)

návrhom organizačnej štruktúry a organizačného poriadku,

b)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o postupe pri vybavovaní sťažností účastníkov a poberateľov ...

c)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o systéme vnútornej kontroly,

d)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o rozsahu oprávnenia zamestnancov budúcej doplnkovej dôchodkovej ...

e)

pravidlami činnosti vo vzťahu k účastníkom vrátane vzoru tlačív používaných v styku s účastníkmi ...

f)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o konflikte záujmov a o postupoch zamedzujúcich využívanie ...

g)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o systéme riadenia rizík vyplývajúceho z činnosti doplnkovej ...

h)

informáciou o propagačnej a reklamnej stratégii,

i)

informáciou o postupoch vypracovania analýz spôsobu investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom ...

j)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o spôsobe vedenia účtovníctva,

k)

návrhom registratúrneho poriadku a návrhu registratúrneho plánu podľa osobitného predpisu,8)

l)

návrhom investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu na obdobie prvých dvanástich mesiacov ...

m)

informáciou o spôsobe zabezpečovania výmeny informácií medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou ...

n)

návrhom plánu vzdelávania zamestnancov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a sprostredkovateľov ...

o)

programom činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,9)

p)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o zabezpečovacích postupoch pri obchodoch s majetkom v ...

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

v z. Miroslav Beblavý v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 2)  § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 554/2004 Z. z.
  • 3)  § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
  • 4)  § 116 Občianskeho zákonníka.
  • 5)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
  • 6)  § 16 ods. 2 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ...
  • 7)  § 57 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 8)  § 16 a 17 zákona č. 395/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 ...
  • 9)  § 6 ods. 1 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore