Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 773/2004 účinný od 01.01.2005 do 14.06.2012

Platnosť od: 31.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2005
Účinnosť do: 14.06.2012
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 773/2004 účinný od 01.01.2005 do 14.06.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 773/2004 s účinnosťou od 01.01.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 9 zákona č. ...

§ 1
(1)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona sa preukazuje výpisom z účtu vedeného v ...

(2)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona sa preukazuje dokladmi o pôvode peňažných ...

a)

pri fyzickej osobe prehľadom o jej majetkovej a finančnej situácii a dokladmi preukazujúcimi jej ...

b)

pri právnickej osobe účtovnými závierkami za posledných päť účtovných období, ktoré predchádzajú ...

c)

obchodno-finančným plánom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti najmenej na obdobie piatich rokov ...

1.

predpokladaný rozsah zriaďovacích nákladov a spôsob ich finančného krytia,

2.

predpokladaný podiel na trhu a vývoj tohto podielu,

3.

predpokladaný spôsob financovania podnikateľskej činnosti s rozdelením na financovanie z vlastných ...

4.

obchodný zámer doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením marketingového zámeru a marketingovej ...

5.

predpokladaný plán činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti obsahujúci podrobné odhady príjmov ...

6.

predpokladaný vývoj v doplnkových dôchodkových fondoch vrátane predpokladanej súhrnnej výšky ...

d)

štúdiou realizovateľnosti podnikateľského zámeru.

(3)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona sa preukazuje

a)

dokladmi podľa odseku 2 písm. a) a b) o akcionároch s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej ...

b)

zoznamom fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

c)

zoznamom právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

d)

zoznamom právnických osôb s uvedením obchodného mena, sídla, právnej formy, identifikačného ...

1.

fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podiel na ...

2.

právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podiel ...

e)

písomným vyhlásením fyzickej osoby s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej ...

1.

vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ...

2.

v minulosti vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok ...

f)

písomným vyhlásením právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej ...

1.

ktorá vstúpila do likvidácie,

2.

na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok ...

3.

na ktorej majetok bol v minulosti vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý ...

g)

konsolidovanou účtovnou závierkou overenou audítorom za posledných päť účtovných období, ...

(4)

Splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. d) zákona sa pri fyzických osobách navrhovaných za ...

a)

dokladom o dosiahnutom vzdelaní a praxi, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 23 ods. 10 ...

b)

stručným odborným životopisom,

c)

odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, aj obdobného potvrdenia ...

d)

čestným vyhlásením o tom, že je dôveryhodnou osobou podľa § 23 ods. 11 zákona.

(5)

Splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. e) a f) zákona sa preukazuje dokladmi

a)

preukazujúcimi prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,5) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou ...

b)

preukazujúcimi, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,5) ku ktorej patrí akcionár ...

(6)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. i) zákona sa preukazuje

a)

opisom technického vybavenia budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej ...

b)

návrhom vnútorných pracovných predpisov, smerníc a pokynov upravujúcich bezpečnosť systému ...

c)

dokladmi preukazujúcimi vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo k jej časti alebo oprávnenie užívať ...

d)

dokladom preukazujúcim umiestnenie registratúry6) v priestoroch, ktoré zaručujú jej zachovanie ...

(7)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. j) zákona sa preukazuje

a)

návrhom organizačnej štruktúry a organizačného poriadku,

b)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o postupe pri vybavovaní sťažností účastníkov a poberateľov ...

c)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o systéme vnútornej kontroly,

d)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o rozsahu oprávnenia zamestnancov budúcej doplnkovej dôchodkovej ...

e)

pravidlami činnosti vo vzťahu k účastníkom vrátane vzoru tlačív používaných v styku s účastníkmi ...

f)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o konflikte záujmov a o postupoch zamedzujúcich využívanie ...

g)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o systéme riadenia rizík vyplývajúceho z činnosti doplnkovej ...

h)

informáciou o propagačnej a reklamnej stratégii,

i)

informáciou o postupoch vypracovania analýz spôsobu investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom ...

j)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o spôsobe vedenia účtovníctva,

k)

návrhom registratúrneho poriadku a návrhu registratúrneho plánu podľa osobitného predpisu,8)

l)

návrhom investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu na obdobie prvých dvanástich mesiacov ...

m)

informáciou o spôsobe zabezpečovania výmeny informácií medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou ...

n)

návrhom plánu vzdelávania zamestnancov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a sprostredkovateľov ...

o)

programom činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,9)

p)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o zabezpečovacích postupoch pri obchodoch s majetkom v ...

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

v z. Miroslav Beblavý v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 2)  § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 554/2004 Z. z.
  • 3)  § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
  • 4)  § 116 Občianskeho zákonníka.
  • 5)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
  • 6)  § 16 ods. 2 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ...
  • 7)  § 57 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 8)  § 16 a 17 zákona č. 395/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 ...
  • 9)  § 6 ods. 1 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore