Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 773/2004 účinný od 01.01.2005 do 14.06.2012

Platnosť od: 31.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2005
Účinnosť do: 14.06.2012
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 773/2004 účinný od 01.01.2005 do 14.06.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 773/2004 s účinnosťou od 01.01.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 9 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
(1)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona sa preukazuje výpisom z účtu vedeného v banke1) alebo pobočke zahraničnej banky,2) ktorá spĺňa podmienky na výkon činnosti depozitára a s ktorou má zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo zakladatelia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť ku dňu udelenia povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „povolenie“) Úradom pre finančný trh (ďalej len „úrad“).

(2)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona sa preukazuje dokladmi o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti jej zakladateľom alebo zakladateľmi a dokladmi o pôvode ďalších finančných zdrojov budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a to

a)

pri fyzickej osobe prehľadom o jej majetkovej a finančnej situácii a dokladmi preukazujúcimi jej majetkovú a finančnú situáciu, a to výpisom z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, výpisom z účtu vedeného členom centrálneho depozitára, výpisom z katastra nehnuteľností, dokladom o príjme zamestnanca, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,3) alebo dokladom preukazujúcim základ dane z príjmov dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za posledných päť kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom bola úradu podaná žiadosť o udelenie povolenia,

b)

pri právnickej osobe účtovnými závierkami za posledných päť účtovných období, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom bola úradu podaná žiadosť o udelenie povolenia spolu so správou audítora obsahujúcou vyjadrenie názoru audítora na účtovnú závierku vo forme a podľa požiadaviek určených audítorskými štandardmi, správou o podnikateľskej činnosti tejto právnickej osoby a o stave jej majetku za posledných päť účtovných období, ktoré boli schválené najvyšším orgánom spoločnosti,

c)

obchodno-finančným plánom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti najmenej na obdobie piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola úradu podaná žiadosť o udelenie povolenia, ktorý obsahuje

1.

predpokladaný rozsah zriaďovacích nákladov a spôsob ich finančného krytia,

2.

predpokladaný podiel na trhu a vývoj tohto podielu,

3.

predpokladaný spôsob financovania podnikateľskej činnosti s rozdelením na financovanie z vlastných a cudzích zdrojov,

4.

obchodný zámer doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením marketingového zámeru a marketingovej stratégie spolu s odhadom nákladov,

5.

predpokladaný plán činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti obsahujúci podrobné odhady príjmov a výdavkov, predpokladanú súvahu, odhad primeranosti vlastných zdrojov, a to v reálnom, optimistickom a pesimistickom variante, ako aj spôsob zabezpečenia vlastných zdrojov určených na zvýšenie základného imania v prípade potreby,

6.

predpokladaný vývoj v doplnkových dôchodkových fondoch vrátane predpokladanej súhrnnej výšky príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, predpokladaného počtu účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“), predpokladaného umiestnenia majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, predpokladaného vývoja hodnoty majetku v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch, predpokladanej výšky výnosov v doplnkových dôchodkových fondoch,

d)

štúdiou realizovateľnosti podnikateľského zámeru.

(3)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona sa preukazuje

a)

dokladmi podľa odseku 2 písm. a) a b) o akcionároch s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

b)

zoznamom fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením percentuálnej výšky podielu na základnom imaní budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a zoznamom ich blízkych osôb,4) ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie povolenia v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, k doplnkovej dôchodkovej poisťovni alebo k finančnej inštitúcii podľa § 29 ods. 4 zákona s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla takejto inštitúcie a mena a priezviska blízkych osôb,4)

c)

zoznamom právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením obchodného mena, sídla, právnej formy, identifikačného čísla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

d)

zoznamom právnických osôb s uvedením obchodného mena, sídla, právnej formy, identifikačného čísla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní právnických osôb, v ktorých má

1.

fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, na ktorej má fyzická osoba kvalifikovanú účasť alebo celým svojím majetkom ručí za jej záväzky, alebo

2.

právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, na ktorej má právnická osoba kvalifikovanú účasť alebo celým svojím majetkom ručí za jej záväzky,

e)

písomným vyhlásením fyzickej osoby s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že nie je fyzickou osobou, na ktorej majetok bol

1.

vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo

2.

v minulosti vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, a to po obdobie piatich rokov po skončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, a do uplynutia jedného roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,

f)

písomným vyhlásením právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že nie je právnickou osobou,

1.

ktorá vstúpila do likvidácie,

2.

na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo

3.

na ktorej majetok bol v minulosti vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, a to po obdobie piatich rokov po skončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, a do uplynutia jedného roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,

g)

konsolidovanou účtovnou závierkou overenou audítorom za posledných päť účtovných období, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom bola úradu podaná žiadosť o udelenie povolenia, ak je právnická osoba s kvalifikovanou účasťou súčasťou konsolidovaného celku.

(4)

Splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. d) zákona sa pri fyzických osobách navrhovaných za členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií podľa zákona, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti preukazuje

a)

dokladom o dosiahnutom vzdelaní a praxi, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 23 ods. 10 zákona,

b)

stručným odborným životopisom,

c)

odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, aj obdobného potvrdenia o bezúhonnosti vydaného príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, ako aj štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa zdržiaval v posledných desiatich rokoch po obdobie dlhšie ako šesť mesiacov; ak príslušný štát takéto doklady nevydáva, možno ich nahradiť čestným vyhlásením,

d)

čestným vyhlásením o tom, že je dôveryhodnou osobou podľa § 23 ods. 11 zákona.

(5)

Splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. e) a f) zákona sa preukazuje dokladmi

a)

preukazujúcimi prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,5) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny, a to výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace, aktuálnym výpisom z registra emitenta alebo aktuálnym výpisom z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera,

b)

preukazujúcimi, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,5) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, neprekážajú výkonu dohľadu a grafickým znázornením štruktúry takejto skupiny.

(6)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. i) zákona sa preukazuje

a)

opisom technického vybavenia budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme a systéme pre technické spracovanie údajov,

b)

návrhom vnútorných pracovných predpisov, smerníc a pokynov upravujúcich bezpečnosť systému prevodu údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme a spôsob jeho používania,

c)

dokladmi preukazujúcimi vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo k jej časti alebo oprávnenie užívať nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej bude doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať činnosť,

d)

dokladom preukazujúcim umiestnenie registratúry6) v priestoroch, ktoré zaručujú jej zachovanie so zameraním na úschovu obchodnej dokumentácie podľa osobitného predpisu.7)

(7)

Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. j) zákona sa preukazuje

a)

návrhom organizačnej štruktúry a organizačného poriadku,

b)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o postupe pri vybavovaní sťažností účastníkov a poberateľov dávok,

c)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o systéme vnútornej kontroly,

d)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o rozsahu oprávnenia zamestnancov budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pri správe majetku v doplnkových dôchodkových fondoch s uvedením výšky limitov pre jednotlivé transakcie a postupov pri transakciách prekračujúcich limity ustanovené zákonom,

e)

pravidlami činnosti vo vzťahu k účastníkom vrátane vzoru tlačív používaných v styku s účastníkmi ako napríklad účastníckej zmluvy, zamestnávateľskej zmluvy a podobne,

f)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o konflikte záujmov a o postupoch zamedzujúcich využívanie dôverných informácií a manipuláciu kurzov cenných papierov,

g)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o systéme riadenia rizík vyplývajúceho z činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

h)

informáciou o propagačnej a reklamnej stratégii,

i)

informáciou o postupoch vypracovania analýz spôsobu investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

j)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o spôsobe vedenia účtovníctva,

k)

návrhom registratúrneho poriadku a návrhu registratúrneho plánu podľa osobitného predpisu,8)

l)

návrhom investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu na obdobie prvých dvanástich mesiacov od začatia jeho vytvárania,

m)

informáciou o spôsobe zabezpečovania výmeny informácií medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a sprostredkovateľmi doplnkového dôchodkového sporenia,

n)

návrhom plánu vzdelávania zamestnancov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia,

o)

programom činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,9)

p)

návrhom vnútorného pracovného predpisu o zabezpečovacích postupoch pri obchodoch s majetkom v cudzej mene.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

v z. Miroslav Beblavý v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 554/2004 Z. z.

 • 3)

  § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 • 4)

  § 116 Občianskeho zákonníka.

 • 5)

  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

 • 6)

  § 16 ods. 2 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

 • 7)

  § 57 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 8)

  § 16 a 17 zákona č. 395/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

 • 9)

  § 6 ods. 1 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2002 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore