Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o Antarktíde 76/1962 účinný od 18.08.1962

Platnosť od: 03.08.1962
Účinnosť od: 18.08.1962
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o Antarktíde 76/1962 účinný od 18.08.1962
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 76/1962 s účinnosťou od 18.08.1962
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Zmluve o Antarktíde

Prílohy

  Článok I

  1.

  Antarktída sa využije len pre mierové účely. Zakazujú sa okrem iného akékoľvek opatrenia vojenského ...

  2.

  Táto Zmluva nezabraňuje využiť vojenský personál alebo zariadenie pre vedecké výskumy alebo ...

  Článok II

  Slobodný vedecký výskum v Antarktíde a spolupráca v tomto smere, ako sa uplatňovali za Medzinárodného ...

  Článok III

  1.

  Na podporu medzinárodnej spolupráce vo vedeckých výskumoch v Antarktíde, ako to ustanovuje článok ...

  a)

  vymieňať informácie o plánoch vedeckých prác v Antarktíde, aby sa zabezpečila maximálna úspora ...

  b)

  vymieňať vedecký personál medzi výpravami a stanicami v Antarktíde;

  c)

  vymieňať údaje a výsledky vedeckých pozorovaní v Antarktíde a zabezpečia k nim voľný prístup. ...

  2.

  Pri plnení tohto článku bude sa všemožne podporovať naväzovanie aktívnej spolupráce s tými ...

  Článok IV

  1.

  Nič, čo je v tejto Zmluve obsiahnuté, sa nebude vykladať ako:

  a)

  zrieknutie sa ktorejkoľvek zo zmluvných strán už predtým vyhlásených práv alebo nárokov na ...

  b)

  zrieknutie sa ktorejkoľvek zo zmluvných strán akéhokoľvek podkladu pre nároky na územnú zvrchovanosť ...

  c)

  poškodenie pozícií ktorejkoľvek zo zmluvných strán pokiaľ ide o uznanie alebo neuznanie jej práva ...

  2.

  Žiadne akcie alebo činnosť, spadajúce do doby, keď táto Zmluva bude v platnosti, nebudú podkladom ...

  Článok V

  1.

  Akékoľvek jadrové výbuchy v Antarktíde, ako aj zneškodňovanie rádioaktívneho odpadového materiálu ...

  2.

  Ak sa uzavrú medzinárodné dohody, týkajúce sa využitia jadrovej energie vrátane jadrových výbuchov ...

  Článok VI

  Ustanovenia tejto Zmluvy platia pre oblasť na juh od 60. rovnobežky južnej šírky, vrátane plávajúcich ...

  Článok VII

  1.

  V záujme dosiahnutia určených cieľov a v záujme rešpektovania ustanovení tejto Zmluvy má každá ...

  2.

  Každý pozorovateľ, vymenovaný podľa ustanovenia bodu 1 tohto článku má celkom voľný prístup ...

  3.

  Všetky oblasti Antarktídy, vrátane všetkých staníc a zariadení v týchto oblastiach, a tiež ...

  4.

  Pozorovanie zo vzduchu môže vykonávať v ktoromkoľvek čase a nad ktoroukoľvek či nad všetkými ...

  5.

  Každá zo zmluvných strán, až pre ňu nadobudne táto Zmluva platnosť, bude informovať ostatné ...

  a)

  o všetkých výpravách do Antarktídy alebo do oblasti Antarktídy, ktoré podnikajú jej lode alebo ...

  b)

  o všetkých staniciach v Antarktíde jej občanov,

  c)

  o každom vojenskom personále či vybavení, určenom na vysielanie do Antarktídy s prihliadnutím ...

  Článok VIII

  1.

  Pozorovatelia, vymenovaní podľa ustanovenia bodu 1 článku VII a vedecký personál, vymieňaný ...

  2.

  Zainteresované zmluvné strany, bez toho, že by sa dotklo ustanovenie bodu 1 tohto článku a pred ...

  Článok IX

  1.

  Zástupcovia zmluvných strán uvedených v preambuli tejto Zmluvy sa zídu v Canbere najneskoršie ...

  a)

  využití Antarktídy iba pre mierové účely;

  b)

  podpore vedeckého bádania v Antarktíde;

  c)

  podpore medzinárodnej vedeckej spolupráce v Antarktíde;

  d)

  podpore na uskutočnenie práv inšpekcie, ustanovených v článku VII tejto Zmluvy;

  e)

  otázkach, týkajúcich sa výkonu jurisdikcie v Antarktíde;

  f)

  ochrane a uchovaní živých zdrojov v Antarktíde.

  2.

  Každá zmluvná strana, ktorá sa stane stranou Zmluvy prístupom podľa ustanovenia článku XIII, ...

  3.

  Zprávy pozorovateľov, uvedených v článku VII tejto Zmluvy, budú zasielané zástupcom zmluvných ...

  4.

  Opatrenia, uvedené v bode 1 tohto článku, nadobudnú platnosť po schválení všetkými zmluvnými ...

  5.

  Niektoré práva, alebo všetky práva určené touto Zmluvou, môžu sa uplatňovať akonáhle Zmluva ...

  Článok X

  Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že vyvinie náležité úsilie, v súlade s Chartou Organizácie ...

  Článok XI

  1.

  Ak vznikne nejaký spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami o výklad alebo vykonávanie ...

  2.

  Každý takýto spor, ktorý sa nevyrieši uvedeným spôsobom, predloží sa so súhlasom všetkých ...

  Článok XII

  a)

  Táto Zmluva sa môže zmeniť alebo doplniť v ktoromkoľvek čase po dohode všetkých zmluvných ...

  b)

  Táto zmena alebo doplnok nadobudne potom platnosť, pre ktorúkoľvek inú zmluvnú stranu, až od ...

  a)

  Ak po uplynutí tridsiatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy niektorá zo zmluvných strán, ...

  b)

  Akákoľvek zmena alebo doplnok tejto Zmluvy, schválenej na uvedenej konferencii väčšinou zmluvných ...

  c)

  Ak ktorákoľvek táto zmena alebo doplnok nenadobudne platnosť podľa ustanovenia bodu 1 a) tohto ...

  Článok XIII

  1.

  Táto Zmluva podlieha ratifikácii štátov, ktoré ju podpísali. Bude otvorená na pristúpenie každému ...

  2.

  Každý štát túto Zmluvu ratifikuje alebo k nej pristupuje v súlade so svojimi ústavnými predpismi. ...

  3.

  Ratifikačné listiny a listiny o prístupe budú uložené u vlády Spojených štátov amerických, ...

  4.

  Vláda, u ktorej je Zmluva uložená, upovedomí všetky štáty, ktoré Zmluvu podpísali a pristúpili ...

  5.

  Až všetky štáty, ktoré Zmluvu podpísali, uložia ratifikačné listiny, nadobudne táto Zmluva ...

  6.

  Táto Zmluva bude zaregistrovaná vládou, u ktorej je uložená, podľa ustanovenia článku 102 Charty ...

  Článok XIV

  Na dôkaz toho poverení zástupcovia, riadne na to splnomocnení, podpísali túto Zmluvu.Dané vo ...

  Táto Zmluva napísaná v anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pri čom každé znenie ...

Poznámky

 • *)  Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.
Načítavam znenie...
MENU
Hore