Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71332
Dôvodové správy: 2441
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 75/2011 účinný od 01.04.2011


Platnosť od: 24.03.2011
Účinnosť od: 01.04.2011
Autor: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 75/2011 účinný od 01.04.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 75/2011 s účinnosťou od 01.04.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ...

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 28 ods. ...

Čl. I

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou ...

1.

V § 1 sa slová „Táto vyhláška podrobnejšie upravuje“ nahrádzajú slovami „Táto vyhláška ...

2.

Nadpis prvej časti znie:

„PRVÁ ČASŤ
ZÁVÄZNÉ GEODETICKÉ REFERENČNÉ SYSTÉMY A ICH PLATNÉ REALIZÁCIE“.

3.

§ 2 znie:

„(1) Názvy a kódy záväzných geodetických referenčných systémov sú: a) Európsky terestrický ...

4.

V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Jej súčasťou sú aj štandardizované geografické ...

5.

V § 8 ods. 4 sa vypúšťajú slová „štandardizované geografické názvy“.

6.

V § 9 ods. 2 písm. c) sa za slovo „údajov“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

7.

V § 9 ods. 2 písm. d) sa za slovo „metaúdaje“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: ...

8.

V § 9 ods. 5 sa za slovo „technickú“ vkladajú slová „a kvalitatívnu“.

9.

V § 10 ods. 3 písm. a) sa za slová „webových služieb“ vkladá slovo „a“.

10.

V § 10 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo vo forme digitálneho modelu reliéfu územia ...

11.

V § 12 ods. 4 sa za slová „katalógu tried objektov“ vkladajú slová „kartografického modelu“. ...

12.

V § 14 ods. 1 písm. a) sa za slovo „rybníkov“ vkladá čiarka a slovo „studní“.

13.

V § 14 ods. 1 písm. b) poznámke pod čiarou sa citácia k odkazu 2 „§ 22 až 24, § 27 až 33 ...

14.

V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) názvy jednotlivých útvarov vertikálneho členenia zemského povrchu, ktorými sú názvy brán, ...

15.

V § 14 ods. 1 písm. d) sa za slovo „majerov“ vkladá čiarka a slovo „mlynov“.

16.

V § 14 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) ostatné názvy, ktorými sú názvy baní, šácht, štôlní, ciest, hámrov, chmeľníc, chodníkov, ...

17.

V § 14 ods. 2 písm. a) sa slová „oceánov a morí“ nahrádzajú slovami „oceánov, morí, podmorských ...

18.

V § 19 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 24“.

19.

§ 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23 Zriaďovanie a aktualizácia bodov geodetických základov Geodetické body tvoriace geodetické ...

20.

§ 24 vrátane nadpisu znie:

„§ 24 Zriaďovanie a aktualizácia podrobných geodetických bodov (1) Podrobné polohové bodové ...

21.

V § 29 ods. 1 sa slová „Geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii geografických informačných ...

22.

§ 30 znie:

„§ 30 (1) Geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých fázach výstavby inžinierskych ...

23.

V § 31 ods. 2 sa slová „bola zabezpečená vyžadovaná presnosť a využiteľnosť siete“ nahrádzajú ...

24.

V § 31 ods. 4 písm. d) sa slovo „v“ nahrádza slovami „aj v platnej“.

25.

V § 31 ods. 4 písmeno f) znie:

„f) relatívne charakteristiky presnosti a stredné súradnicové chyby, v prípade viacetapových ...

26.

V § 32 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý je realizovaný ...

27.

V § 32 ods. 3 uvádzacej vete sa za slovo „stavby“ vkladajú slová „v platných realizáciách ...

28.

V § 32 ods. 8 písm. c) sa slová „o kontrolnom meraní alebo nadbytočnom vytýčení“ nahrádzajú ...

29.

V § 33 ods. 1 prvej vete sa za slová „geometrických parametrov“ vkladajú slová „stavieb a ...

30.

V § 33 ods. 2 písm. a) sa na začiatku vkladajú slová „číselné a“.

31.

V § 33 ods. 2 písm. b) sa slová „príslušných noriem“ nahrádzajú slovami „uvádzanými ...

32.

V § 33 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) technická správa s konštatovaním, že stavba, prípadne príslušné technologické zariadenie ...

33.

V § 34 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Predmetný elaborát obsahuje: a) technickú správu, b) definíciu a realizáciu vzťažného systému ...

34.

V § 35 ods. 1 prvá veta znie: „Vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia ...

35.

V § 35 ods. 2 sa slovo „Dokumentácia“ nahrádza slovami „Geodetická časť dokumentácie“. ...

36.

§ 35 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby je vyhotovená priamym geodetickým ...

37.

V § 44 odsek 1 znie:

„(1) Geometrický plán sa predkladá na úradné overenie príslušnej správe katastra.“. ...

38.

V § 44 ods. 2 sa slová „§ 22“ nahrádzajú slovami „§ 21“.

39.

V § 45 ods. 1 sa za slová „kartografických činností“ vkladajú slová „podľa § 6 písm. ...

40.

V § 45 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Správa katastra preskúma súlad označenia nových ...

41.

V § 45 odsek 2 znie:

„(2) Správa katastra pred úradným overením geometrického plánu preskúma: a) či predložený ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 znejú:

„11) § 50 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. 12) § 57 vyhlášky č. 461/2009 Z. z.“. ...

42.

V § 45 ods. 4 sa za slovo „kontrole“ vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „a vráti výsledný ...

43.

V § 46 ods. 2 sa slová „do dvadsiatich“ nahrádzajú slovami „do štrnástich“.

44.

V § 46 ods. 2 sa slová „§ 45“ nahrádzajú slovami „§ 44“.

45.

V § 46 ods. 4 sa slová „§ 45“ nahrádzajú slovami „§ 44“.

46.

V § 46 ods. 4 sa za slová „správa katastra ho“ vkladajú slová „bez úradného overenia“. ...

47.

Pripájajú sa prílohy č. 1 až 3, ktoré znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 300/2009 Z. z. VYHOTOVENIE A OBSAH VÝSLEDNÉHO OPERÁTU PODROBNÝCH ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.

Hedviga Májovská v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore