Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov 74/2014 účinný od 01.04.2016

Platnosť od: 25.03.2014
Účinnosť od: 01.04.2016
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovné právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov 74/2014 účinný od 01.04.2016
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 74/2014 s účinnosťou od 01.04.2016 na základe 141/2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 153/2013 Z. z. ...

§ 1
(1)

Údaje do národných zdravotných registrov podľa § 4 ods. 1 písm. b) až m) zákona sa poskytujú prostredníctvom ...

a)
on-line zápisom prostredníctvom web aplikácie do informačného systému národného centra zdravotníckych ...
b)
vo formáte Extensible Markup Language (XML) zasielaného národnému centru zdravotníckych informácií prostredníctvom ...
c)
vo formáte Extensible Markup Language (XML) na dátovom nosiči.
(2)

Údaje do národného registra elektronických zdravotných knižiek podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona sa poskytujú ...

§ 2
(1)

Zoznam hlásení do národného onkologického registra, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného ...

(2)

Zoznam hlásení do národného registra pacientov s diabetes mellitus, ich charakteristiky, podrobnosti ...

(3)

Zoznam hlásení do národného registra pacientov s vrodenou vývojovou chybou, ich charakteristiky, podrobnosti ...

(4)

Zoznam hlásení do národného registra pacientov so srdcovocievnym ochorením, ich charakteristiky, podrobnosti ...

(5)

Zoznam hlásení do národného registra pacientov s neurologickým ochorením, ich charakteristiky, podrobnosti ...

(6)

Zoznam hlásení do národného registra pacientov s chronickým ochorením pľúc, ich charakteristiky, podrobnosti ...

(7)

Zoznam hlásení do národného registra pacientov s tuberkulózou, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu ...

(8)

Zoznam hlásení do národného artroplastického registra, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného ...

(9)

Zoznam hlásení do národného registra pacientov so zápalovým reumatickým ochorením, ich charakteristiky, ...

(10)

Zoznam hlásení do národného registra osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ...

(11)

Zoznam hlásení do národného registra osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, ...

(12)

Zoznam hlásení do národného registra asistovanej reprodukcie, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ REGISTER

  a)

  Podrobnosti o obsahu

  V národnom onkologickom registri sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou podľa medzinárodnej ...

  1.

  zhubné nádory (C00.0 – C97),

  2.

  nádory in situ (D00.0 – D09.9),

  3.

  nádory neistého biologického správania (D37.0 – D48.9),

  4.

  nezhubné nádory nervovej sústavy (D32.0 – D33.9),

  5.

  nezhubné nádory endokrinných žliaz (D35.0 – D35.9).

  b)

  Zoznam hlásení a ich charakteristika

  Zoznam hlásení:

  1.

  hlásenie zhubného nádoru,

  2.

  hlásenie o histopatologickej diagnostike zhubného nádoru.

  Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav pacienta, určenie choroby vrátane jej ...

  c)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce zisťovanie.

  d)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý určil chorobu alebo poskytuje liečbu.

  e)

  Podrobnosti o lehotách hlásení

  Do 30 dní od určenia choroby.

  Do 30 dní od začatia liečby alebo po jej ukončení.

  Do 30 dní od určenia histopatologickej diagnostiky.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

  NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV S DIABETES MELLITUS

  a)

  Podrobnosti o obsahu

  V národnom registri pacientov s diabetes mellitus sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s ...

  Národný register pacientov s diabetes mellitus zahŕňa:

  1.

  register diabetes mellitus u detí,

  2.

  register diabetes mellitus u dospelých.

  b)

  Zoznam hlásení a ich charakteristika

  Zoznam hlásení:

  1.

  hlásenie diabetes mellitus u detí,

  2.

  hlásenie diabetes mellitus u dospelých.

  Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav pacienta, určenie choroby, nastavenie ...

  c)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce zisťovanie.

  d)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením:

  1.

  diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

  2.

  endokrinológia.

  Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci ambulanciu:

  1.

  diabetologickú,

  2.

  endokrinologickú,

  3.

  pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy.

  e)

  Podrobnosti o lehotách hlásení

  Do 30 dní od určenia choroby.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

  NÁRODNÝ REGISTER VRODENÝCH CHÝB

  a)

  Podrobnosti o obsahu

  V národnom registri vrodených chýb sa zhromažďujú a spracúvajú údaje o pacientoch s chorobou podľa špecifickej ...

  1.

  poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby (D66 – D68.2),

  2.

  choroby štítnej žľazy (E03.0 – E03.1),

  3.

  metabolické poruchy (E70.0 – E85.9, E88.0 – E88.9),

  4.

  vrodené chyby nervového systému (Q00.1 – Q07.9),

  5.

  vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku (Q10.0 – Q18.9),

  6.

  vrodené chyby obehovej sústavy (Q20.0 – Q28.9),

  7.

  vrodené chyby dýchacej sústavy (Q30.0 – Q34.9),

  8.

  rázštep pery a rázštep podnebia (Q35.1 – Q37.9),

  9.

  iné vrodené chyby tráviacej sústavy (Q38.0 – Q45.9),

  10.

  vrodené chyby genitálnych orgánov (Q50.0 – Q56.4),

  11.

  vrodené chyby močovej sústavy (Q60.0 – Q64.9),

  12.

  vrodené chyby a deformácie svalov a kostry (Q65.0 – Q79.9),

  13.

  iné vrodené chyby (Q80.0 – Q89.9),

  14.

  chromozómové anomálie nezatriedené inde (Q90.0 – Q98.9).

  Národný register vrodených chýb zahŕňa

  1.

  register vrodených chýb detí,

  2.

  register vrodených chýb plodu,

  3.

  register dedičných, genetických a zriedkavých chorôb.

  b)

  Zoznam hlásení a ich charakteristika

  Zoznam hlásení

  1.

  hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou,

  2.

  hlásenie plodu s vrodenou chybou,

  3.

  hlásenie osoby s dedičnou, genetickou a zriedkavou chorobou.

  Obsahom zhromažďovaných a spracúvaných údajov je určenie choroby vrátane jej kódu, určenie choroby podľa ...

  c)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce zisťovanie.

  d)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením

  1.

  neonatológia,

  2.

  pediatria,

  3.

  jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov,

  4.

  jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov,

  5.

  jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov.

  Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci ambulanciu

  1.

  všeobecnej starostlivosti o deti a dorast,

  2.

  pediatrickej kardiológie,

  3.

  lekárskej genetiky.

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý určil zriedkavú chorobu (s výskytom menším ako 1 : 2 000). ...

  e)

  Podrobnosti o lehotách hlásení

  Do 30 dní od určenia choroby.

  Do 30 dní od ukončenia genetického vyšetrenia.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

  NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV SO SRDCOVOCIEVNYM OCHORENÍM

  a)

  Podrobnosti o obsahu

  V národnom registri pacientov so srdcovocievnym ochorením sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch ...

  1.

  zhubný nádor srdca, medzipľúcia a pohrudnice (C38.0 – C38.8),

  2.

  zdĺhavé reumatické choroby srdca (I05.0 – I08.9),

  3.

  hypertenzná choroba (I10.00 – I15.91),

  4.

  ischemická choroba srdca (I20.0 – I25.9),

  5.

  iné choroby srdca (I30.0 – I43.8, I45.0, I47.0 – I50.9),

  6.

  aneuryzma a rázštepová vydutina aorty (I71.0 – I71.9),

  7.

  poranenie srdca (S26.0 – S26.9).

  Národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením zahŕňa:

  1.

  register pacientov s akútnym koronárnym syndrómom,

  2.

  register detí s hypertenziou,

  3.

  register kardiochirurgických výkonov.

  b)

  Zoznam hlásení a ich charakteristika

  Zoznam hlásení:

  1.

  hlásenie akútneho koronárneho syndrómu,

  2.

  hlásenie hypertenzie u detí,

  3.

  hlásenie kardiochirurgického výkonu.

  Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie choroby, intervenčné výkony, ...

  c)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce zisťovanie.

  d)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením:

  1.

  vnútorné lekárstvo vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti so zameraním na metabolické poruchy a ...

  2.

  kardiológia vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti so zameraním na metabolické poruchy a poruchy ...

  3.

  geriatria vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti so zameraním na metabolické poruchy a poruchy ...

  4.

  anestéziológia a intenzívna medicína,

  5.

  kardiochirurgia.

  Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci kardiologickú ambulanciu a ambulanciu ...

  e)

  Podrobnosti o lehotách hlásení

  Do 30 dní od určenia choroby.

  Do 30 dní od vykonania operačného výkonu.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

  NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV S NEUROLOGICKÝM OCHORENÍM

  a)

  Podrobnosti o obsahu

  V národnom registri pacientov s neurologickým ochorením sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch ...

  1.

  Parkinsonova choroba (G20.00 – G20.91),

  2.

  Alzheimerova choroba (G30.0 – G30.9),

  3.

  skleróza multiplex (G35.0 – G35.9),

  4.

  tranzitórna ischemická ataka (G45.02 – G45.99),

  5.

  polyneuropatia a iné poruchy periférneho nervového systému (G60.0 – G64),

  6.

  choroby neurosvalovej platničky a svalu (G70.0 – G73.7),

  7.

  cievna choroba mozgu (I60.0 – I64).

  Národný register pacientov s neurologickým ochorením zahŕňa:

  1.

  register cievnych mozgových príhod,

  2.

  register sklerózy multiplex,

  3.

  register neurodegeneratívnych chorôb,

  4.

  register neuromuskulárnych chorôb.

  b)

  Zoznam hlásení a ich charakteristika

  Zoznam hlásení:

  1.

  hlásenie cievnej mozgovej príhody,

  2.

  hlásenie sklerózy multiplex,

  3.

  hlásenie neurodegeneratívnej choroby,

  4.

  hlásenie neuromuskulárnej choroby.

  Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie choroby, liečba, rodinná a ...

  c)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce zisťovanie.

  d)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením neurológia.

  e)

  Podrobnosti o lehotách hlásení

  Do 30 dní od určenia klinickej choroby.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

  NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV S CHRONICKÝM OCHORENÍM PĽÚC

  a)

  Podrobnosti o obsahu

  V národnom registri pacientov s chronickým ochorením pľúc sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch ...

  1.

  sarkoidóza (D86.0),

  2.

  cystická fibróza (E84.0, E84.58 – E84.9),

  3.

  syndróm spánkového apnoe (G47.3),

  4.

  chronická obštrukčná choroba pľúc (J44.00 – J44.99),

  5.

  astma (J45.0 – J45.9),

  6.

  intersticiálna choroba pľúc (J98.2, J98.4, J98.50, J98.58, J99.1),

  7.

  pneumónia získaná v komunite (J15.0 – J15.9, J16.0, J16.8, J18.08),

  8.

  stavy po transplantácii pľúc (Z94.2 – Z92.3).

  Národný register pacientov s chronickým ochorením pľúc zahŕňa:

  1.

  register chronickej obštrukčnej choroby pľúc,

  2.

  register bronchiálnej astmy,

  3.

  register cystickej fibrózy,

  4.

  register inej chronickej choroby pľúc.

  b)

  Zoznam hlásení a ich charakteristika

  Zoznam hlásení:

  1.

  hlásenie chronickej obštrukčnej choroby pľúc,

  2.

  hlásenie cystickej fibrózy,

  3.

  hlásenie bronchiálnej astmy,

  4.

  hlásenie inej chronickej choroby pľúc.

  Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie choroby, liečba, rodinná a ...

  c)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce zisťovanie.

  d)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci ambulanciu:

  1.

  pneumologicko-ftizeologickú,

  2.

  klinickej imunológie a alergológie.

  e)

  Podrobnosti o lehotách hlásení

  Do 30 dní od určenia choroby.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

  NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV S TUBERKULÓZOU

  a)

  Podrobnosti o obsahu

  V národnom registri pacientov s tuberkulózou sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou: ...

  1.

  tuberkulóza (A15.0 – A19.9),

  2.

  infekcie vyvolané inými mykobaktériami (A31.0 – A31.9).

  b)

  Zoznam hlásení a ich charakteristika

  Zoznam hlásení:

  1.

  hlásenie tuberkulózy,

  2.

  kontrolné hlásenie tuberkulózy.

  Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav a jeho prognóza, určenie choroby, liečba, ...

  c)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce zisťovanie.

  d)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci pneumológicko-ftizeológickú ambulanciu. ...

  e)

  Podrobnosti o lehotách hlásení

  Do 30 dní od určenia definitívnej choroby.

  Kontrolné hlásenie do 12 mesiacov od ukončenia liečby.

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

  NÁRODNÝ ARTROPLASTICKÝ REGISTER

  a)

  Podrobnosti o obsahu

  V národnom artroplastickom registri sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch, ktorí podstúpili ...

  1.

  artróza (M16.0 – M16.9, M17.0 – M17.9, M19.01 – M19.99),

  2.

  zlomenina pleca a ramena (S42.0 – S42.9),

  3.

  zlomenina stehnovej kosti (S72.00 – S72.9),

  4.

  zlomenina predkolenia vrátane členka (S82.0 – S82.9).

  b)

  Zoznam hlásení a ich charakteristika

  Zoznam hlásení:

  1.

  hlásenie implantácie primárnej endoprotézy bedrového kĺbu,

  2.

  hlásenie revízie endoprotézy bedrového kĺbu,

  3.

  hlásenie implantácie primárnej endoprotézy kolenného kĺbu,

  4.

  hlásenie revízie endoprotézy kolenného kĺbu,

  5.

  hlásenie implantácie primárnej endoprotézy ramenného kĺbu,

  6.

  hlásenie revízie endoprotézy ramenného kĺbu,

  7.

  hlásenie implantácie primárnej endoprotézy členkového kĺbu,

  8.

  hlásenie revízie endoprotézy členkového kĺbu.

  Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie choroby, typy operačných výkonov ...

  c)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce zisťovanie.

  d)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením:

  1.

  ortopédia,

  2.

  chirurgia,

  3.

  úrazová chirurgia.

  e)

  Podrobnosti o lehotách hlásení

  Do 30 dní od vykonania operačného alebo iného ortopedického výkonu.

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

  NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV SO ZÁPALOVÝM REUMATICKÝM OCHORENÍM

  a)

  Podrobnosti o obsahu

  V národnom registri pacientov so zápalovým reumatickým ochorením sa zhromažďujú a spracovávajú údaje ...

  1.

  alkaptonúria (E70.2),

  2.

  zápalové polyartropatie (M05.00 – M08.99),

  3.

  systémové choroby spojivového tkaniva (M31.0 – M34.9),

  4.

  spondylitis ankylosans (M45.00 – M45.09).

  b)

  Zoznam hlásení a ich charakteristika

  Zoznam hlásení:

  hlásenie zápalovej reumatickej choroby.

  Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie choroby, liečba, rodinná a ...

  c)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce zisťovanie.

  d)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením reumatológia.

  Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci reumatologickú ambulanciu alebo ambulanciu ...

  e)

  Podrobnosti o lehotách hlásení

  Do 30 dní od určenia choroby.

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

  NÁRODNÝ REGISTER OSÔB S ÚRAZOM VYŽADUJÚCIM POSKYTNUTIE ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

  a)

  Podrobnosti o obsahu

  V národnom registri osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti sa zhromažďujú ...

  1.

  poranenia hlavy, krku (S00.00 – S19.9),

  2.

  poranenie hrudníka (S20.0 – S29.9),

  3.

  poranenie brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy (S30.0 – S39.9),

  4.

  poranenie pleca a ramena, lakťa a predlaktia, zápästia a ruky (S40.0 – S69.9),

  5.

  poranenie bedra a stehna, kolena a predkolenia, členkového kĺbu a nohy (S70.0 – S99.9),

  6.

  poranenia postihujúce viaceré oblasti tela (T00.0 – T07),

  7.

  účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným otvorom (T15.0 – T19.9),

  8.

  popáleniny a poleptania (T20.0 – T32.99),

  9.

  omrzliny (T33.0 – T35.7),

  10.

  otrava liečivami, liekmi a biologickými látkami/toxické účinky látok používaných mimo lekárstva (T36.0 ...

  11.

  iné bližšie neurčené účinky vonkajších príčin (T66 – T78.9),

  12.

  vystavenie účinkom živých mechanických síl (W50 – W64.9),

  13.

  utopenie a topenie (W65 – W74.9),

  14.

  iné náhodné udusenie (W75 – W84.9).

  b)

  Zoznam hlásení a ich charakteristika

  Zoznam hlásení:

  hlásenie úrazu vyžadujúceho poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti.

  Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie choroby, liečba, informácie ...

  c)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce zisťovanie.

  d)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ ústavnej starostlivosti s oddelením chirurgia, úrazová chirurgia a ortopédia.

  e)

  Podrobnosti o lehotách hlásení

  Do 30 dní od prepustenia z ústavnej zdravotnej starostlivosti.

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

  NÁRODNÝ REGISTER OSÔB S PODOZRENÍM NA ICH ZANEDBÁVANIE, TÝRANIE, ZNEUŽÍVANIE A OSÔB, NA KTORÝCH BOLO PÁCHANÉ NÁSILIE

  a)

  Podrobnosti o obsahu

  V národnom registri osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo ...

  b)

  Zoznam hlásení a ich charakteristika

  Zoznam hlásení:

  hlásenie o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo ...

  Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných dát sú údaje o osobách, ktorých fyzické a/alebo duševné príznaky ...

  c)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce zisťovanie.

  d)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

  e)

  Podrobnosti o lehotách hlásení

  Do troch pracovných dní od zistenia podozrenia.

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

  NÁRODNÝ REGISTER ASISTOVANEJ REPRODUKCIE

  a)

  Podrobnosti o obsahu

  V národnom registri asistovanej reprodukcie sa zhromažďujú a spracúvajú údaje o pacientkach s chorobou ...

  b)

  Zoznam hlásení a ich charakteristika

  Zoznam hlásení

  Hlásenie o pacientke s asistovanou reprodukciou.

  Obsahom zhromažďovaných a spracúvaných údajov je klinický stav pacientky, ktorá podstúpila výkon asistovanej ...

  c)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce zisťovanie.

  d)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore reprodukčná medicína. ...

  e)

  Podrobnosti o lehotách hlásení

  Do 60 dní od vykonania výkonu asistovanej reprodukcie.

  Do 30 dní od narodenia dieťaťa.

Poznámky

 • 1)  § 3 písm. i) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
 • 2)  § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore