Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 7/2012 účinný od 01.02.2012

Platnosť od: 20.01.2012
Účinnosť od: 01.02.2012
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 7/2012 s účinnosťou od 01.02.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 18a ods. 9 zákona ...

§ 1
a)

postupe pri predkladaní žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a skúšky, školenia a preskúšania ...

b)

obsahu a rozsahu odbornej prípravy, skúšky, školenia a preskúšania,

c)

zložení a činnosti skúšobnej komisie,

d)

dokumentácii o odbornej príprave a školení.

§ 2
(1)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle najmä

a)

termín začatia odbornej prípravy a školenia,

b)

formulár žiadosti,

c)

rozsah nákladov na odbornú prípravu a školenie,

d)

skúšobné témy,

e)

termín skúšky a preskúšania.

(2)

Žiadosť sa predkladá ministerstvu písomne alebo elektronicky najneskôr 30 dní pred termínom začatia ...

(3)

Ministerstvo potvrdí žiadateľovi písomne alebo elektronicky termín začatia odbornej prípravy ...

(4)

Žiadateľ podpíše elektronicky predloženú žiadosť a predloží doklad o úhrade nákladov na ...

§ 3
(1)

Obsahom odbornej prípravy sú najmä

a)

organizácia, postavenie a pôsobnosť orgánov verejnej moci, práva a povinnosti právnických osôb ...

b)

charakteristika krízovej situácie, mimoriadnej udalosti a stavu tiesne, vzťah medzi nimi a ich riešenie, ...

c)

štruktúra, obsah a vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva, ako aj plánu ochrany zamestnancov a ...

d)

problematika prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva podľa § 18 ods. 1 zákona,

e)

medzinárodná spolupráca v prípade závažnej mimoriadnej udalosti alebo jej bezprostrednej hrozby,1) ...

f)

postupy pri vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva vrátane pedagogických ...

(2)

Na činnosti podľa § 18a ods. 1 písm. a) a b) zákona sa nevzťahuje odsek 1 písm. d) a f).

(3)

Odborná príprava sa vykonáva v rozsahu najmenej 64 vyučovacích hodín.

(4)

Obsah školenia je zameraný na obnovu a doplnenie teoretických vedomostí a praktických zručností ...

(5)

Školenie sa vykonáva v rozsahu najmenej 18 vyučovacích hodín.

§ 4
(1)

Skúškou sa overujú teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v odbornej príprave. ...

(2)

Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo klasifikačným ...

(3)

Ak sa žiadateľ nemôže zo závažného dôvodu zúcastniť na skúške v určenom termíne, môže ...

(4)

Skúška sa vykoná najskôr 15 dní od skončenia odbornej prípravy.

(5)

Opravná skúška sa vykoná najskôr 30 dní od neúspešného vykonania skúšky.

(6)

Na preskúšanie sa primerane vzťahujú odseky 1 až 3.

(7)

Preskúšanie sa vykoná nasledujúci deň po skončení školenia. Ministerstvo vydá doklad o úspešnom ...

(8)

Priebeh skúšky, opravnej skúšky a preskúšania vrátane kritérií ich hodnotenia sa riadi skúšobným ...

§ 5
(1)

Skúšobná komisia sa skladá z predsedu a najmenej z dvoch členov.

(2)

Činnosť skúšobnej komisie riadi predseda, ktorý je zamestnancom ministerstva. Predsedom a členom ...

(3)

Skúšobná komisia je spôsobilá rokovať a rozhodovať, ak sú prítomní predseda a nadpolovičná ...

(4)

Predseda skúšobnej komisie

a)

navrhuje ministrovi vnútra Slovenskej republiky osoby na vymenovanie za členov skúšobnej komisie, ...

b)

zvoláva skúšobnú komisiu,

c)

riadi priebeh skúšky a preskúšania,

d)

zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúšky a preskúšania,

e)

podpisuje osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

(5)

Predseda skúšobnej komisie môže poveriť člena skúšobnej komisie plnením úloh podľa odseku ...

(6)

Výkon funkcie v skúšobnej komisii je čestný.

§ 6
(1)

Dokumentáciu o odbornej príprave a školení tvorí

a)

tematický plán odbornej prípravy a školenia,

b)

rozvrh vyučovacích hodín odbornej prípravy a školenia,

c)

triedna kniha,

d)

žiadosť,

e)

zápisnica o priebehu skúšky a preskúšania.

(2)

Dokumentácia podľa odseku 1 sa uchováva päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

§ 7

Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Daniel Lipšic v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 7/2012 Z. z.

    VZOR osvedčenia o odbornej spôsobilosti

    Prevziať prílohu - Vzor ...

Poznámky

  • 1)  Rozhodnutie Rady 2007/779/ES, Euratom z 8. novembra 2007 o ustanovení mechanizmu Spoločenstva v oblasti ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore