Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70993
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmluvných dokumentoch k Všeobecnému dohovoru o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a Francúzskom z 12. októbra 1948 68/1970 účinný od 15.07.1970


Platnosť od: 30.06.1970
Účinnosť od: 15.07.1970
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmluvných dokumentoch k Všeobecnému dohovoru o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a Francúzskom z 12. októbra 1948 68/1970 účinný od 15.07.1970
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 68/1970 s účinnosťou od 15.07.1970

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministra zahraničných vecí

o zmluvných dokumentoch k Všeobecnému dohovoru o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a ...

Dňa 17. októbra 1967 boli v Paríži podpísané

Dodatkový dohovor k Všeobecnému dohovoru o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a Francúzskom ...

Doplnok k Dodatkovej dohode k Všeobecnému dohovoru z 12. októbra 1948 medzi Československom a Francúzskom ...

Protokol o doplnkovom prídavku podľa francúzskeho zákona z 30. júna 1956 v platnom znení a

Protokol o sústave sociálneho poistenia, ktorá sa použije na československých študentov vo Francúzsku ...

Dodatkový dohovor a Doplnok k Dodatkovej dohode podľa svojich článkov 12 a 6 nadobudli platnosť ...

České znenie zmluvných dokumentov sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DODATKOVÝ DOHOVOR

k Všeobecnému dohovoru o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a Francúzskom z 12. októbra ...

Československá vláda na jednej strane

Francúzska vláda na druhej strane

sa dohodli na týchto doplneniach a zmenách Všeobecného dohovoru o sociálnej bezpečnosti, podpísaného ...

Článok 1

Článok 1 Všeobecného dohovoru sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Článok 1 § 1 Československí alebo francúzski štátni príslušníci podliehajú príslušným ...

„Článok 2 - § 1 Zákonné predpisy o sociálnom zabezpečení, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, ...

„Článok 5 Zamestnanci a osoby im na roveň postavené, ktorí sa presťahujú z Francúzska do Československa ...

„Osoby, ktorým bol vymeraný dôchodok podľa právnych predpisov jedného štátu a ktoré bývajú ...

„Článok 8a Dôchodcovia vyššie uvedení v článku 8 majú nárok na pohrebné, ak spĺňajú ...

„Článok 9 § 1 U československých alebo francúzskych štátnych príslušníkov, ktorí boli ...

Článok 8

Článok 10 Všeobecného dohovoru sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Článok 10 Ak po zastavení invalidného dôchodku nadobudne poistenec znovu nárok, bude nové ...

Článok 9

Článok 13 Všeobecného dohovoru sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Článok 13 § 1 U československých alebo francúzskych štátnych príslušníkov, ktorí boli ...

Článok 10

Všeobecný dohovor sa dopĺňa článkom 19a tohto znenia:

„Článok 19a Pre zistenie stupňa pracovnej neschopnosti v prípade po sebe nasledujúcich pracovných ...

Článok 11

Odsek 1 článku 28 Všeobecného dohovoru sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Článok 28 Povinní platci sociálnych dávok podľa tohto dohovoru sa oslobodzujú od svojho záväzku ...

(Ostatné bez zmeny.)

Článok 12

Zmluvné strany si navzájom oznámia schválenie tohto Dodatkového dohovoru podľa svojich ústavných ...

Dané v Paríži 17. októbra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, ...

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. V. Pithart v. r.

Za vládu Francúzskej republiky:

Gilbert de Chambrun v. r.

DOPLNOK

k Dodatkovej dohode k Všeobecnému dohovoru z 12. októbra 1948 medzi Československom a Francúzskom ...

Sústava sociálnej bezpečnosti platná pre zamestnancov v baniach a závodoch im postavených na roveň. ...

Československá vláda na jednej strane a

francúzska vláda na druhej strane,

berúc do úvahy, že treba upresniť vykonávanie ustanovení Dodatkovej dohody k Všeobecnému dohovoru ...

berúc ďalej do úvahy, že je žiadúce uviesť do súladu ustanovenia Dodatkovej dohody s príslušnými ...

sa dohodli na týchto doplnkoch a zmenách Dodatkovej dohody k Všeobecnému dohovoru z 12. októbra ...

Článok 1

Článok 5 Dodatkovej dohody sa dopĺňa novým odsekom 4 tohto znenia:

„Správne dojednanie ustanoví podrobnosti o použití zákonných predpisov obidvoch štátov o minimálnych ...

Článok 2

Článok 9 Dodatkovej dohody sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Na uplatnenie nároku na invalidný dôchodok je dobou po ktorú účastníkovi patrí nemocenské ...

Článok 3

Odsek 1 článku 10 Dodatkovej dohody sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Dôchodok pri baníckej invalidite, zavedený pre pracovníkov v baniach, možno priznať len poistencom, ...

Článok 4

Článok 12 Dodatkovej dohody sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Ak bol účastník v čase, keď došlo k prerušeniu zamestnania, po ktorom nasledovala invalidita, ...

Článok 5

Odsek 1 článku 14 Dodatkovej dohody sa zrušuje a nahrádza sa týmito ustanoveniami:

„Ak po zastavení výplaty invalidného dôchodku vznikne poistencovi nový nárok, obnoví výplatu ...

„Ak po zastavení výplaty invalidného dôchodku poistencov stav bude odôvodňovať priznanie nového ...

Článok 6

Zmluvné strany si navzájom oznámia schválenie tohto Doplnku podľa svojich ústavných predpisov. ...

Dané v Paríži 17. októbra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, ...

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. V. Pithart v. r.

Za vládu Francúzskej republiky:

Gilbert de Chambrun v. r.

PROTOKOL

o doplnkovom prídavku podľa francúzskeho zákona z 30. júna 1956 v platnom znení

Československá vláda a francúzska vláda,

berúc do úvahy, že doplnkový prídavok, zavedený vo Francúzsku zákonom z 30. júna 1956 v platnom ...

berúc do úvahy výšku starobných dávok, ktoré v Československu požívajú zamestnanci, francúzski ...

berúc do úvahy, že zákon z 2. augusta 1957 rozšíril poskytovanie tohto prídavku na požívateľov ...

dohodli sa na následujúcom:

1.

Československí štátni príslušníci, ktorí sú príjemcami starobného alebo invalidného dôchodku ...

2.

Doplnkový prídavok uvedený v predchádzajúcom odseku sa prestane poskytovať československým štátnym ...

3.

Za účelom vykonania predpisov o príjmoch, obsiahnutých v zákone z 30. júna 1956 v platnom znení, ...

a)

vykonávania vyšetrovania o príjmoch, ktoré má žiadateľ v Československu, najmä o doživotných ...

b)

ocenenia majetku, ktorý v Československu vlastní;

c)

donútenia, v prípade potreby, osôb bývajúcich v Československu, ktoré sú povinné poskytovať ...

Žiadosti podané za tým účelom francúzskymi inštitúciami a úradmi sa pošlú ústrednému orgánu ...

4.

Zmluvné strany si navzájom oznámia schválenie tohto Protokolu podľa svojich ústavných predpisov; ...

5.

Tento Protokol je uzavretý na čas jedného roka od nadobudnutia platnosti. Bude mlčky obnovený z ...

Dané v Paríži 17. októbra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, ...

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. V. Pithart v. r.

Za vládu Francúzskej republiky:

Gilbert de Chambrun v. r.

PROTOKOL

o sústave sociálneho poistenia, ktorá bude použitá na československých študentov vo Francúzsku ...

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Francúzskej republiky

usilujúc o spoluprácu v kultúrnej oblasti a o zabezpečenie sociálnej ochrany príslušníkov obidvoch ...

Článok 1

Francúzska sústava sociálneho zabezpečenia študentov, obsiahnutá v knihe VI oddiele 1 Kodexu sociálneho ...

Článok 2

Československá sústava sociálneho zabezpečenia je použiteľná za tých istých podmienok tak ...

Článok 3

Zmluvné strany si navzájom oznámia, že boli splnené ústavné opatrenia nevyhnutné, aby tento ...

Článok 4

Tento Protokol je uzavretý na čas jedného roka od nadobudnutia platnosti. Bude mlčky obnovený z ...

Ak tento Protokol bude vypovedaný, zostanú jeho ustanovenia v platnosti pre získané nároky bez ...

Spísané v Paríži 17. októbra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, ...

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. V. Pithart v. r.

Za vládu Francúzskej republiky:

Gilbert de Chambrun v. r.

Poznámky

  • *)  Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore