Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní 648/2008 účinný od 15.08.2012 do 31.07.2017

Platnosť od: 31.12.2008
Účinnosť od: 15.08.2012
Účinnosť do: 31.07.2017
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP2ČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní 648/2008 účinný od 15.08.2012 do 31.07.2017
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 648/2008 s účinnosťou od 15.08.2012 na základe 226/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 10 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje rozhodnutia, opatrenia a úkony trestného konania, ktoré je oprávnený vykonávať príslušník Policajného zboru, ktorý nie je vyšetrovateľom Policajného zboru alebo povereným príslušníkom Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní.

§ 2 - Rozhodnutia
(1)

Policajt je oprávnený v rozsahu podľa § 5 vydať príkaz na

a)

odňatie veci podľa § 91 ods. 1 Trestného poriadku,

b)

odňatie veci podľa § 91 ods. 3 Trestného poriadku,

c)

prehliadku iných priestorov a pozemkov podľa § 101 ods. 1 Trestného poriadku,

d)

osobnú prehliadku podľa § 102 ods. 1 Trestného poriadku,

e)

zadržanie zásielok podľa § 108 ods. 3 Trestného poriadku,

f)

zámenu obsahu zásielok podľa § 110 ods. 1 Trestného poriadku.

(2)

Policajt je oprávnený v rozsahu podľa § 5 vydať uznesenie o

a)

uložení poriadkovej pokuty podľa § 70 ods. 1 Trestného poriadku,

b)

vrátení veci alebo o uložení veci do úschovy podľa § 97 ods. 1 Trestného poriadku,

c)

odovzdaní veci na predaj podľa § 97 ods. 3 Trestného poriadku,

d)

zničení veci podľa § 98 ods. 3 Trestného poriadku,

e)

pribratí znalca podľa § 142 ods. 1 Trestného poriadku,

f)

pribratí znaleckej organizácie podľa § 143 ods. 1 Trestného poriadku,

g)

nariadení prehliadky a pitvy mŕtvoly podľa § 156 ods. 1 Trestného poriadku,

h)

oprave uznesenia podľa § 174 ods. 1 v spojení s § 180 Trestného poriadku,

i)

začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku, ak osobne vykonal zaisťovací úkon, neopakovateľný úkon alebo neodkladný úkon podľa § 4 písm. a), b), c), i), j), k), l), m) alebo q).

§ 3 - Opatrenia

Policajt je oprávnený v rozsahu podľa § 5

a)

pribrať do konania tlmočníka podľa § 28 ods. 1 Trestného poriadku,

b)

pribrať do konania prekladateľa podľa § 28 ods. 3 Trestného poriadku,

c)

predvolať svedka a požiadať o jeho predvedenie podľa § 128 Trestného poriadku,

d)

vyžiadať odborné vyjadrenie alebo písomné potvrdenie podľa § 141 ods. 2 Trestného poriadku.

§ 4 - Úkony

Policajt je oprávnený v rozsahu podľa § 5

a)

zadržať podozrivého podľa § 85 ods. 1 Trestného poriadku,

b)

zaistiť na účely trestného konania vec dôležitú pre trestné konanie podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku,

c)

odňať vec podľa § 91 ods. 2 Trestného poriadku,

d)

prevziať vec podľa § 92 Trestného poriadku,

e)

vrátiť vec alebo uložiť vec do úschovy na základe uznesenia podľa § 97 ods. 1 Trestného poriadku,

f)

odovzdať vec na predaj na základe uznesenia podľa § 97 ods. 3 Trestného poriadku,

g)

vydať vec obvinenému na základe uznesenia podľa § 98 ods. 2 Trestného poriadku,

h)

zničiť vec na základe uznesenia podľa § 98 ods. 3 Trestného poriadku,

i)

vykonať osobnú prehliadku podľa § 99 ods. 3 Trestného poriadku,

j)

vykonať osobnú prehliadku podľa § 99 ods. 4 Trestného poriadku,

k)

vykonať na základe príkazu domovú prehliadku podľa § 100 ods. 2 Trestného poriadku, prehliadku iných priestorov a pozemkov podľa § 101 ods. 2 Trestného poriadku a osobnú prehliadku podľa § 102 ods. 2 Trestného poriadku,

l)

vykonať prehliadku iných priestorov alebo pozemkov podľa § 101 ods. 3 Trestného poriadku,

m)

vykonať osobnú prehliadku podľa § 102 ods. 4 Trestného poriadku,

n)

vstúpiť do obydlia, iných priestorov alebo na pozemok podľa § 103 Trestného poriadku,

o)

otvoriť zásielku podľa § 109 ods. 1 Trestného poriadku,

p)

vykonať výsluch svedka podľa § 131 až 139 Trestného poriadku k okolnostiam, ktoré súvisia s vykonanými zaisťovacími úkonmi, neopakovateľnými úkonmi alebo neodkladnými úkonmi podľa písmena a), b), c), i), j), k), l), m) alebo q),

q)

vykonať obhliadku podľa § 154 ods. 1 Trestného poriadku,

r)

vykonať prehliadku tela podľa § 155 ods. 1 Trestného poriadku,

s)

vykonať odber biologického materiálu podľa § 155 ods. 2 Trestného poriadku,

t)

vykonať úkony na zistenie totožnosti osoby podľa § 155 ods. 5 Trestného poriadku,

u)

vykonať vyšetrovací pokus podľa § 157 ods. 1 Trestného poriadku,

v)

vykonať previerku výpovede na mieste činu podľa § 158 ods. 1 Trestného poriadku,

w)

vykonať hlasovú skúšku podľa § 160 Trestného poriadku,

x)

prijať trestné oznámenie podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku,

y)

doplniť trestné oznámenie a vypočuť osobu, ktorú na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu je potrebné vypočuť k okolnostiam nasvedčujúcim, že mala spáchať trestný čin podľa § 196 ods. 2 Trestného poriadku,

z)

vyhľadať a zabezpečiť dôkazy, aby mohli byť vykonané v ďalšom konaní podľa § 203 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku.

§ 5 - Rozsah vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov
(1)

Policajt služby kriminálnej polície, inšpekčnej služby a služby finančnej polície môže vydávať rozhodnutia podľa § 2 a vykonávať opatrenia a úkony podľa § 3 a 4.

(2)

Policajt služby poriadkovej polície, služby železničnej polície a služby dopravnej polície môže vydávať rozhodnutia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 2 písm. a) až d), h) a i), vykonávať opatrenia podľa § 3 a vykonávať úkony podľa § 4 písm. a) až n), p) až t), v), x) až z).

(3)

Policajt služby hraničnej polície a služby cudzineckej polície môže vydávať rozhodnutia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 2 písm. a) až d), h) a i), vykonávať opatrenia podľa § 3 a vykonávať úkony podľa § 4 písm. a) až t), v), x) až z).

§ 6 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Robert Kaliňák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore