Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 614/2005 účinný od 01.01.2006 do 30.04.2013

Platnosť od: 24.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Účinnosť do: 30.04.2013
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Zamestnanosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 614/2005 účinný od 01.01.2006 do 30.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 614/2005 s účinnosťou od 01.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 573/2005 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 192/2004 Z. z., vyhlášky č. 401/2004 Z. z., vyhlášky č. 627/2004 Z. z. a vyhlášky č. 10/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 písmeno a) znie:

„a)
výšku príspevku na jednu vzdelávaciu aktivitu pre uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie v závislosti od druhu vzdelávacej aktivity, výšku príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a ďalšie podrobnosti zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie podľa § 46 zákona,“.

2.
V § 1 písmeno c) znie:

„c)
výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci, od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti podľa § 50 zákona,“.

3.
V § 1 písmená e) a f) znejú:

„e)
výšku príspevku na dochádzku v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, doklady k žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku podľa § 53 zákona,

f)
výšku príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa zriaďuje chránená dielňa alebo chránené pracovisko, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona,“.

4.
§ 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2
Výška príspevku na jednu vzdelávaciu aktivitu pre uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie v závislosti od druhu vzdelávacej aktivity, výška príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a ďalšie podrobnosti zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie
(1)
Výška príspevku, ktorý poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad") dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce na jednu vzdelávaciu aktivitu pre uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie, je najviac
a)
50 000 Sk na vzdelávaciu aktivitu zameranú na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole počas jedného školského roka na účely získania dokladu o ukončení vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy, na základe projektov a programov podľa § 46 ods. 3 zákona,

b)
17 000 Sk na vzdelávanie a prípravu na konkrétne pracovné miesto u zamestnávateľa na základe jeho prísľubu na prijatie do zamestnania,

c)
17 000 Sk na vzdelávanie a prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

d)
12 500 Sk na inú vzdelávaciu aktivitu.

(2)
Uchádzač o zamestnanie, ktorému počas obdobia ustanoveného v § 46 ods. 4 zákona úrad zabezpečil druhú vzdelávaciu aktivitu alebo ďalšiu vzdelávaciu aktivitu, uhradí dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce doplatok do výšky 100 % nákladov na druhú vzdelávaciu aktivitu alebo na ďalšiu vzdelávaciu aktivitu v lehote dohodnutej v dohode podľa § 46 ods. 12 zákona. Výška doplatku sa určuje zo súm ustanovených v odseku 1.

(3)
Ak dodávateľ služby vzdelávania a prípravy pre trh práce zabezpečí po absolvovaní vzdelávacej aktivity uplatnenie uchádzača o zamestnanie na trhu práce v lehote dohodnutej v dohode podľa § 46 ods. 13 zákona, výška príspevku podľa odseku 1 sa zvýši, v závislosti od rozsahu aktivít a činností podľa § 46 ods. 3 druhej vety zákona, najviac o 20 %.

(4)
Úrad refunduje uchádzačovi o zamestnanie doplatok, ktorý uhradil dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 46 ods. 9 zákona, ak bol uchádzač o zamestnanie vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a) alebo b) zákona v lehote podľa § 46 ods. 5 písm. b) zákona, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa nástupu do zamestnania alebo odo dňa začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom.

(5)
Na účely zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie sa za náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie považujú
a)
náklady, ktoré bezprostredne súvisia so zabezpečovaním vzdelávania a prípravy pre trh práce,

b)
výdavky na osobné ochranné pracovné prostriedky,

c)
poistné na poistenie pre prípad úrazu podľa osobitného predpisu1) počas vzdelávania a prípravy pre trh práce,

d)
poistenie zodpovednosti za škody spôsobené účastníkmi vzdelávania a prípravy pre trh práce,

e)
úhrada za lekárske vyšetrenie potrebné na zaradenie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.“.

5.
V § 3 ods. 1 sa za slovo „deťmi“ vkladajú slová „podľa § 46 ods. 10 zákona“ a vypúšťajú sa slová „práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad")“.
6.
V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „ a záujemcu o zamestnanie“.
7.
V § 3 ods. 3 písm. c) sa za slová „uchádzača o zamestnanie“ vkladajú slová „alebo záujemcu o zamestnanie“.
8.
V § 4 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.
9.
V § 6 ods. 2 sa slová „18 %“ nahrádzajú slovami „27 %“.
10.
Nadpis § 9 znie:

„Výška príspevku a dĺžka poskytovania príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci, od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie“.

11.
V § 9 odseky 1 až 3 znejú:

„(1)
Dĺžka vedenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona je
a)
jeden mesiac u znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. h) zákona a u znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 50 ods. 2 zákona,

b)
najmenej 12 mesiacov u znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) až g) a písm. i) zákona, ak nie je znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 50 ods. 2 zákona.

(2)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie poskytuje
a)
zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť a nie je zamestnávateľom podľa písmena b), vo výške
1.
42 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 26 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 9 mesiacov,

2.
55 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 26 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 12 mesiacov, ak zamestnávateľ alebo jeho organizačná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú činnosť v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie poskytuje,

b)
zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom, alebo nimi zriadenou organizáciou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou poskytujúcou sociálne služby, zariadením sociálnych služieb, štátom uznanou cirkvou, náboženskou spoločnosťou alebo nimi zriadenou organizáciou, Slovenským Červeným krížom, Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave, Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči, výrobným družstvom invalidov, zariadením zriadeným podľa § 12 písm. h) zákona, školou a školským zariadením, zdravotníckym zariadením, rozpočtovou organizáciou a príspevkovou organizáciou v oblasti kultúry alebo mimovládnou organizáciou podľa § 52 ods. 5 písm. k) zákona, ktorá poskytuje sociálne služby, všeobecne prospešné služby alebo vykonáva verejnoprospešnú činnosť, vo výške
1.
55 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 26 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 9 mesiacov,

2.
74 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 26 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 12 mesiacov, ak zamestnávateľ alebo jeho organizačná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva činnosť v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie poskytuje.


(3)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa dosahuje aspoň 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie poskytuje
a)
zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť a nie je zamestnávateľom podľa písmena b), vo výške 42 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 26 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 6 mesiacov,

b)
zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom, alebo nimi zriadenou organizáciou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou poskytujúcou sociálne služby, zariadením sociálnych služieb, štátom uznanou cirkvou, náboženskou spoločnosťou alebo nimi zriadenou organizáciou, Slovenským Červeným krížom, Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave, Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči, výrobným družstvom invalidov, zariadením zriadeným podľa § 12 písm. h) zákona, školou a školským zariadením, zdravotníckym zariadením, rozpočtovou organizáciou a príspevkovou organizáciou v oblasti kultúry alebo mimovládnou organizáciou podľa § 52 ods. 5 písm. k) zákona, ktorá poskytuje sociálne služby, všeobecne prospešné služby alebo vykonáva verejnoprospešnú činnosť, vo výške 55 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 26 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 6 mesiacov.“.

12.
§ 11 vrátane nadpisu znie:

„Výška príspevku na dochádzku v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby a doklady k žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku
§ 11
(1)
Výška príspevku na dochádzku podľa § 53 ods. 3 zákona pri vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania, alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby za kalendárny mesiac je

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
do 30 km najviac
do 60 km najviac
do 90 km najviac
do 120 km najviac
do 250 km najviac
do 600 km najviac
nad 600 km najviac  
500 Sk,
800 Sk,
1 100 Sk,
1 400 Sk,
1 600 Sk,
1 800 Sk,
2 000 Sk.


(2)
Súčasťou písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku je
a)
pracovná zmluva uzatvorená so zamestnávateľom alebo oprávnenie na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „oprávnenie") a doklad preukazujúci dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

b)
potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania, ak toto nie je zhodné s miestom výkonu zamestnania uvedeným v pracovnej zmluve, alebo doklad preukazujúci miesto prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ak toto nie je zhodné s miestom prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti uvedeným v oprávnení,

c)
potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru zamestnanca alebo doklad preukazujúci trvanie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré nie sú staršie ako tri dni.

(3)
Za doklad preukazujúci trvanie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti podľa odseku 2 písm. c) za príslušný kalendárny mesiac sa považuje aj čestné vyhlásenie. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá preukázala trvanie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti čestným vyhlásením, preukazuje trvanie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti počas mesiacov, za ktoré jej bol poskytnutý príspevok na dochádzku, výpisom z daňového priznania, a to najneskôr do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom jej bol poskytovaný príspevok na dochádzku.

(4)
Príspevok na dochádzku poskytuje úrad najviac v dĺžke zodpovedajúcej počtu mesiacov vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie pred nástupom do zamestnania alebo pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti vrátane každého začatého mesiaca vedenia v tejto evidencii.

(5)
Úrad poskytne príspevok na dochádzku do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia žiadosti a dokladov podľa odseku 2
a)
poštovou poukážkou alebo

b)
bezhotovostným prevodom.“.

13.
§ 12 vrátane nadpisu znie:

„Výška príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa zriaďuje chránená dielňa alebo chránené pracovisko, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie
§ 12
(1)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok podľa § 56 ods. 1 zákona poskytuje
a)
zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť a nie je zamestnávateľom podľa písmena b) a ktorý prijme do pracovného pomeru v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, vo výške
1.
40 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,

2.
50 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok podľa § 56 ods. 1 zákona poskytuje,

b)
zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom, alebo nimi zriadenou organizáciou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou poskytujúcou sociálne služby, zariadením sociálnych služieb, štátom uznanou cirkvou, náboženskou spoločnosťou alebo nimi zriadenou organizáciou, Slovenským Červeným krížom, Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave, Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči, výrobným družstvom invalidov, zariadením zriadeným podľa § 12 písm. h) zákona, školou a školským zariadením, zdravotníckym zariadením, rozpočtovou organizáciou a príspevkovou organizáciou v oblasti kultúry alebo mimovládnou organizáciou podľa § 52 ods. 5 písm. k) zákona, ktorá poskytuje sociálne služby, všeobecne prospešné služby alebo vykonáva verejnoprospešnú činnosť, a ktorý prijme do pracovného pomeru v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, vo výške
1.
50 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno pracovné miesto zriadené týmto zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,

2.
60 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok podľa § 56 ods. 1 zákona poskytuje.


(2)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa dosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok podľa § 56 ods. 1 zákona poskytuje
a)
zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť a nie je zamestnávateľom podľa písmena b) a ktorý prijme do pracovného pomeru v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona vo výške 40 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,

b)
zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom, alebo nimi zriadenou organizáciou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou poskytujúcou sociálne služby, zariadením sociálnych služieb, štátom uznanou cirkvou, náboženskou spoločnosťou alebo nimi zriadenou organizáciou, Slovenským Červeným krížom, Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave, Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči, výrobným družstvom invalidov, zariadením zriadeným podľa § 12 písm. h) zákona, školou a školským zariadením, zdravotníckym zariadením, rozpočtovou organizáciou a príspevkovou organizáciou v oblasti kultúry alebo mimovládnou organizáciou podľa § 52 ods. 5 písm. k) zákona, ktorá poskytuje sociálne služby, všeobecne prospešné služby alebo vykonáva verejnoprospešnú činnosť, a ktorý prijme do pracovného pomeru v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, vo výške 50 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

(3)
Ak sa príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona poskytuje zamestnávateľovi podľa odsekov 1 a 2 samostatne, jeho výška je najviac
a)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, ale najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky,

b)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, ale najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky a v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti je vyššia, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje,

c)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, ale najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa dosahuje aspoň 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky.“.

14.
V § 16 ods. 2 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „40 %“ a slová „75 %“ sa nahrádzajú slovami „85 %“.
15.
V § 16 ods. 3 písm. c) sa slová „75 %“ nahrádzajú slovami „85 %“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore